Giáo trình: " Phân loại kế hoạch sản xuất"

Chia sẻ: Truong Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
421
lượt xem
262
download

Giáo trình: " Phân loại kế hoạch sản xuất"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch hóa là một nội dung và là một chức năng quan trọng nhât của quản lý. Kế hoạch hóa gắn liền với việc lựa chọn và tiến hành các chương trình hoạt động trong tương lai của một doanh nghiệp. Kế hoạch hóa vạch ra mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai xa và gần của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình: " Phân loại kế hoạch sản xuất"

 1. Kh¸I niÖm kÕ ho¹ch ho¸ Kh¸I niÖm kÕ ho¹ch ho¸ KÕ ho¹ch ho¸ lμ mét néi dung vμ lμ mét chøc n¨ng quan träng nhÊt cña qu¶n lý. KÕ ho¹ch ho¸ g¾n liÒn víi viÖc lùa chän vμ tiÕn hμnh c¸c ch−¬ng tr×nh ho¹t ®éng trong t−¬ng lai cña mét doanh nghiÖp. KÕ ho¹ch ho¸ v¹ch ra môc tiªu vμ ch−¬ng tr×nh hμnh ®éng trong t−¬ng lai xa vμ gÇn cña doanh nghiÖp. KÕ ho¹ch ho¸ cã nghÜa lμ x¸c ®Þnh tr−íc ph¶i lμm g×; lμm nh− thÕ nμo; lμm khi nμo vμ ai sÏ lμm?
 2. Néi dung cña kÕ ho¹ch ho¸ Néi dung cña kÕ ho¹ch ho¸ X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu vμ c¸c nhiÖm vô ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®ã; X©y dùng c¸c ph−¬ng ¸n ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu vμ nhiÖm vô ®· ®Ò ra; X¸c ®Þnh c¸c nguån lùc cÇn thiÕt vÒ vËt chÊt, c«ng nghÖ, vèn, lao ®éng,… X¸c ®Þnh c¸c mèc thêi gian b¾t ®Çu vμ kÕt thóc (hoμn thμnh) c¸c c«ng viÖc, c¸c nhiÖm vô cô thÓ nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu chung ®· ®Ò ra; Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho c¸c bé phËn, c¸c tæ chøc, c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n,…
 3. Ph©n lo¹i kÕ ho¹ch Ph©n lo¹i kÕ ho¹ch Theo tiªu chÝ thêi gian: • KÕ ho¹ch dμi h¹n (kÕ ho¹ch chiÕn l−îc) • KÕ ho¹ch trung h¹n (kÕ ho¹ch tæng hîp) • KÕ ho¹ch ng¾n h¹n (kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp) Theo tiªu chÝ lÜnh vùc ho¹t ®éng: KÕ ho¹ch tμi chÝnh KÕ ho¹ch marketing KÕ ho¹ch s¶n xuÊt KÕ ho¹ch mua s¾m KÕ ho¹ch nh©n sù ….
 4. môc tiªu chung môc tiªu chung cña kÕ ho¹ch ho¸ ss¶nxuÊt cña kÕ ho¹ch ho¸ ¶n xuÊt KÕ ho¹ch ho¸ s¶n xuÊt th−êng ®−îc lËp nh»m môc ®Ých sö dông tèi −u nguån lùc hiÖn cã cña doanh nghiÖp trªn c¬ së tho¶ m·n cao nhÊt nhu cÇu cña thÞ tr−êng vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm mμ doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
 5. Ph©n lo¹i kÕ ho¹ch Ph©n lo¹i kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n xuÊt KÕ ho¹ch dμi h¹n (kÕ ho¹ch chiÕn l−îc hoÆc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vμ tiªu thô): 3-5 n¨m; KÕ ho¹ch trung h¹n (kÕ ho¹ch chiÕn thuËt hoÆc kÕ ho¹ch tæng hîp): 1-3 n¨m (3-18 th¸ng); KÕ ho¹ch ng¾n h¹n (kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp): mét th¸ng, mét vμi th¸ng ®Õn mét n¨m.
 6. ChiÒu kÕ KÕ ho¹ch ho¹ch ng¾n h¹n -Ph©n c«ng c«ng viÖc -§Æt hμng -§iÒu ®é c«ng viÖc,... KÕ ho¹ch trung h¹n -KÕ ho¹ch b¸n hμng -KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vμ dù th¶o ng©n s¸ch -S¾p xÕp nh©n lùc, tån kho, hîp ®ång gia c«ng ngoμi,… KÕ ho¹ch DμI h¹n -Nghiªn cøu vμ ph¸t triÓn -S¶n xuÊt SP míi -§Þnh vÞ vμ ph¸t triÓn DN 1 th¸ng 2 th¸ng 3 th¸ng 1 n¨m 2 n¨m 3 n¨m 5n¨m 6n¨m Thêi gian
 7. C¸c cÊp quyÕt ®Þnh C¸c cÊp quyÕt ®Þnh QuyÕt ®Þnh chiÕn l−îc: dμi h¹n C¸c quyÕt ®Þnh ph−¬ng h−íng QuyÕt ®Þnh chiÕn thu©t: trung h¹n C¸c quyÕt ®Þnh chØ ®¹o QuyÕt ®Þnh t¸c nghiÖp: ng¾n h¹n C¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu hμnh
 8. C¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch C¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n xuÊt Danh môc mÆt hμng s¶n phÈm (hoÆc dÞch vô), chÊt l−îng quy c¸ch vμ sè l−îng s¶n phÈm tõng lo¹i sÏ s¶n xuÊt trong kú kÕ ho¹ch; Sè l−îng s¶n phÈm tõng lo¹i sÏ s¶n xuÊt trong tõng ph©n x−ëng, tõng xÝ nghiÖp,.. KÕ ho¹ch tån kho cuèi kú tõng lo¹i s¶n phÈm cuèi cïng (thμnh phÈm), tõng lo¹i b¸n thμnh phÈm, tõng lo¹i vËt t−; Møc ®é sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt (m¸y mãc thiÕt bÞ, lao ®éng, diÖn tÝch s¶n xuÊt,..) Nhu cÇu vËt t− vμ c¸c lo¹i b¸n thμnh phÈm mua ngoμi cho s¶n xuÊt; KÕ ho¹ch hîp ®ång gia c«ng thuª ngoμi.
 9. C¸c tμI liÖu c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt C¸c tμI liÖu c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt C¸c sè liÖu vËt chÊt - Sè l−îng s¶n phÈm tån kho; - Sè l−îng s¶n phÈm dë dang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ - hoμn thμnh trong c¸c kú s¾p tíi; - Nh÷ng ®¬n ®Æt hμng cña kh¸ch hμng ch−a ®−îc tho¶ m·n ë kú tr−íc; - Dù b¸o møc tiªu thô s¶n phÈm trong kú kÕ ho¹ch; - KÕ ho¹ch dù tr÷ s¶n phÈm cuèi kú; - Sè l−îng lao ®éng hiÖn cã vμ cã thÓ huy ®éng ®−îc ë kú kÕ ho¹ch; - N¨ng lùc s¶n xuÊt cña tõng ph©n x−ëng vμ cña toμn xÝ nghiÖp; - Quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng s¶n phÈm (c¸c b−íc c«ng nghÖ, yªu cÇu vÒ dông cô, thêi gian gia c«ng,..); - KÕt cÊu s¶n phÈm; - ChÝnh s¸ch ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp (−u tiªn vÒ viÖc lùa chän s¶n phÈm hoÆc −u tiªn tho¶ m·n kh¸ch hμng,…)
 10. C¸c tμI liÖu c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt C¸c tμI liÖu c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt C¸c sè liÖu kÕ to¸n - Chi phÝ s¶n xuÊt (chi phÝ ®−a vμo s¶n xuÊt, - chi phÝ biÕn ®æi,…); - Chi phÝ thay ®æi hÖ thèng s¶n xuÊt; - Chi phÝ thay ®æi n¨ng lùc s¶n xuÊt (thay ®æi lao ®éng, b¶o d−ìng m¸y, chi phÝ thay ®æi kÕ ho¹ch ®Ó phï hîp víi n¨ng lùc m¸y,…); - Chi phÝ dù tr÷ s¶n phÈm, b¸n thμnh phÈm, vμ c¸c nguyªn nhiªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; - Chi phÝ th−¬ng m¹i liªn quan ®Õn viÖc kh«ng tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hμng.
 11. KÕ ho¹ch dμI h¹n KÕ ho¹ch dμI h¹n ((kÕho¹ch chiÕn l−îc) kÕ ho¹ch chiÕn l−îc) Kh¸i niÖm: KÕ ho¹ch dμi h¹n nh»m x¸c ®Þnh mét ®Þnh h−íng cho sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt vμ kinh doanh mμ doanh nghiÖp cÇn theo ®uæi trong mét kho¶ng thêi gian t−¬ng ®èi dμi; th−êng ®−îc x©y dùng cho nhãm s¶n phÈm, hä s¶n phÈm. Môc tiªu: Tho¶ m·n chiÕn l−îc ph¸t triÓn mμ doanh nghiÖp ®· lùa chän. Néi dung: - X©y dùng con ®−êng vμ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp; - X©y dùng ph−¬ng h−íng nghiªn cøu vμ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi; - X¸c ®Þnh nhu cÇu thÞ tr−êng vμ x©y dùng gi¶i ph¸p ®Çu t− trong mét giai ®o¹n kÐo dμi nhiÒu n¨m. QuyÒn tr¸ch nhiÖm: C¸c nhμ qu¶n lý cÊp cao cña doanh nghiÖp.
 12. KÕ ho¹ch trung h¹n KÕ ho¹ch trung h¹n ((kÕho¹ch tæng hîp)) kÕ ho¹ch tæng hîp Kh¸i niÖm: KÕ ho¹ch tæng hîp lμ mét quyÕt ®Þnh cã tÝnh chiÕn thuËt nh»m ®iÒu tiÕt trung h¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lμ cÇu nèi gi÷a c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn l−îc cã tÝnh chÊt dμi h¹n vμ c¸c quyÕt ®Þnh cã tÝnh chÊt ng¾n h¹n. KÕ ho¹ch trung h¹n (kÕ ho¹ch tæng hîp) ®Ò cËp ®Õn viÖc quyÕt ®Þnh vÒ khèi l−îng s¶n phÈm mμ doanh nghiÖp sÏ s¶n xuÊt trong trung h¹n nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr−êng. Môc tiªu: Phèi hîp sö dông c¸c nguån lùc mét c¸ch hîp lý vμo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm hoÆc dÞch vô cña doanh nghiÖp ®Ó cùc tiÓu ho¸ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong toμn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®ång thêi gi¶m tíi møc thÊp nhÊt biÕn ®æi lao ®éng vμ møc tån kho.
 13. KÕ ho¹ch trung h¹n KÕ ho¹ch trung h¹n ((kÕho¹ch tæng hîp)) kÕ ho¹ch tæng hîp Néi dung: - Ho¹ch ®Þnh tæng hîp vÒ møc dù tr÷ vμ s¶n xuÊt cho tõng lo¹i s¶n phÈm ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu thÞ tr−êng (®· x¸c ®Þnh trong dù b¸o) sao cho tæng chi phÝ dù tr÷ vμ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt lμ nhá nhÊt; - Ph©n bæ møc s¶n xuÊt vμ møc dù tr÷ cho tõng lo¹i s¶n phÈm; - Huy ®éng tæng hîp c¸c nguån lùc, ®Æc biÖt lμ nguån nh©n lùc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr−êng. QuyÒn tr¸ch nhiÖm: C¸c nhμ qu¶n lý t¸c nghiÖp cña doanh nghiÖp
 14. KÕ ho¹ch trung h¹n KÕ ho¹ch trung h¹n ((kÕho¹ch tæng hîp) kÕ ho¹ch tæng hîp) X¸c ®Þnh sè l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt vμ c¬ cÊu mÆt hμng s¶n phÈm Tr¶ lêi c¸c c©u hái: - Cã thÓ dïng dù tr÷ ®Ó øng phã víi c¸c biÕn ®éng vÒ nhu cÇu trong giai ®o¹n kÕ ho¹ch? - NÕu nhu cÇu thay ®æi th× doanh nghiÖp cã nªn ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p ®Ó ®iÒu tiÕt lùc l−îng lao ®éng? (thuª thªm ng−êi lao ®éng lμm viÖc c«ng nhËt, b¸n thêi gian, lμm thªm giê, t¹m nghØ viÖc; tuyÓn thªm hoÆc sa th¶i lao ®éng; thuª gia c«ng ngoμi;..) - Gi¸ c¶ s¶n phÈm vμ dÞch vô cã nªn thay ®æi ®Ó tiÕp cËn víi cÇu lu«n thay ®æi?
 15. KÕ ho¹ch trung h¹n KÕ ho¹ch trung h¹n ((kÕho¹ch tæng hîp) kÕ ho¹ch tæng hîp) X¸c ®Þnh nhu cÇu nguyªn vËt liÖu Tr¶ lêi c¸c c©u hái: - Doanh nghiÖp cÇn ®Æt hμng hoÆc s¶n xuÊt nh÷ng lo¹i nguyªn vËt liÖu, chi tiÕt, bé phËn g×? - Sè l−îng tõng lo¹i lμ bao nhiªu? - Khi nμo cÇn vμ trong kho¶ng thêi gian bao nhiªu? - Khi nμo cÇn ph¸t ®¬n hμng bæ sung hoÆc lÖnh s¶n xuÊt? - Khi nμo nhËn ®¬n hμng?
 16. KÕ ho¹ch ng¾n h¹n KÕ ho¹ch ng¾n h¹n ((kÕhoach t¸c nghiÖp) kÕ hoach t¸c nghiÖp) Kh¸i niÖm: KÕ ho¹ch ng¾n h¹n (kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp) th−êng ®−îc x©y dùng cho thêi gian ng¾n h¹n (kÕ ho¹ch ngμy, tuÇn, th¸ng,..); lμ toμn bé c¸c ho¹t ®éng x©y dùng lÞch tr×nh s¶n xuÊt, ®iÒu phèi, ph©n giao c¸c c«ng viÖc cho tõng ng−êi, nhãm ng−êi, tõng m¸y vμ s¾p xÕp thø tù c¸c c«ng viÖc ë tõng n¬i lμm viÖc nh»m ®¶m b¶o hoμn thμnh ®óng tiÕn ®é ®· x¸c ®Þnh trong lÞch tr×nh s¶n xuÊt trªn c¬ së sö dông cã hiÖu qu¶ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hiÖn cã cña doanh nghiÖp. Môc tiªu: - Gi¶m thiÓu thêi gian chê ®îi cña kh¸ch hμng; - Gi¶m thiÓu thêi gian s¶n xuÊt; - Gi¶m thiÓu l−îng dù tr÷; - Gi¶m thiÓu thêi gian chê ®îi v« Ých cña lao ®éng - vμ m¸y mãc thiÕt bÞ; - Sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc hiÖn cã cña doanh nghiÖp.
 17. KÕ ho¹ch ng¾n h¹n KÕ ho¹ch ng¾n h¹n ((kÕhoach t¸c nghiÖp) kÕ hoach t¸c nghiÖp) Néi dung: - X©y dùng lÞch tr×nh s¶n xuÊt, bao gåm c¸c c«ng viÖc chñ yÕu sau: X¸c ®Þnh sè l−îng vμ khèi l−îng c¸c c«ng viÖc Tæng thêi gian ph¶i hoμn thμnh tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc Thêi ®iÓm b¾t ®Çu vμ kÕt thøc cña tõng c«ng viÖc Thø tù thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc - Dù tÝnh sè l−îng m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn liÖu vμ lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó hoμn thμnh khèi l−îng s¶n phÈm hoÆc c¸c c«ng viÖc ®· ®−a ra trong lÞch tr×nh s¶n xuÊt; - X©y dùng kÕ ho¹ch ®iÒu phèi, ph©n giao c«ng viÖc vμ thêi gian ph¶i hoμn thμnh trong nh÷ng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh cho tõng bé phËn, tõng ng−êi, tõng m¸y,… - X©y dùng kÕ ho¹ch s¾p xÕp thø tù c¸c c«ng viÖc trªn c¸c m¸y vμ n¬i lμm viÖc nh»m gi¶m thiÓu thêi gian ngõng m¸y vμ chê ®îi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; QuyÒn tr¸ch nhiÖm: C¸c nhμ qu¶n lý t¸c nghiÖp ë xÝ nghiÖp, ph©n x−ëng, tæ s¶n xuÊt
 18. Nguån cung cÊp Cho nhu cÇu Tæng cung Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng3 NLSX kh«ng dïng Tån kho ®Çu kú 100 800 Th¸ng 1 SX b×nh 700 (40) 0 (35) th−êng Ngoμi giê 50 (52) 0 Thuª ngoμi 50 (72) 100 Th¸ng 2 SX b×nh 700 (40) 0 (35) 1000 th−êng Ngoμi giê 50 (50) 0 Thuª ngoμi 150 (70) 0 Th¸ng 3 SX b×nh 700 (40) 0 (35) 750 th−êng Ngoμi giê 50 (50) 0 Thuª ngoμi 0 130 Tæng cÇu 800 1000 750 2550 Ph−¬ng ph¸p tèi −u côc bé: 700x40+50x52+50x72+700x40+50x50+150x70+700x40+50x50 = 105.700USD

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản