intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích tồn dư kim loại nặng trong sản xuất rau sạch với yêu cầu độ ẩm cao p9

Chia sẻ: Gfrgd Dfghdsh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
51
lượt xem
5
download

Giáo trình phân tích tồn dư kim loại nặng trong sản xuất rau sạch với yêu cầu độ ẩm cao p9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tìm hiểu các yêu cầu của hệ thống điều khiển Dựng một lưu đồ chung của hệ thống điều khiển Liên kết các đầu vào / ra tương ứng vỡc các đầu I/O của PLC.Nối tất cả thiết bị vào / ra với PLCKiểm tra tất cả các dây nối Chạy thử chương trình Phiên dịch lưu đồ sang giản đồ thang Sửa lại phần mềm.Lập trình giản đồ thang vào PLC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích tồn dư kim loại nặng trong sản xuất rau sạch với yêu cầu độ ẩm cao p9

  1. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn T×m hiÓu c¸c yªu cÇu cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn Nèi tÊt c¶ thiÕt bÞ vµo / ra víi PLC Dùng mét l−u ®å chung cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn KiÓm tra tÊt c¶ c¸c d©y nèi Liªn kÕt c¸c ®Çu vµo / ra t−¬ng øng vìc c¸c ®Çu I/O cña PLC Ch¹y thö ch−¬ng tr×nh Phiªn dÞch l−u ®å sang gi¶n ®å thang Söa l¹i phÇn mÒm LËp tr×nh gi¶n ®å thang vµo PLC Ch−¬ng tr×nh Thay ®æi ®óng ch−¬ng tr×nh L−u ch−¬ng tr×nh M« pháng ch−¬ng tr×nh vµo EPROM vµ kiÓm tra phÇn mÒm S¾p xÕp cã hÖ thèng tÊt c¶ c¸c b¶n vÏ Ch−¬ng tr×nh ®óng KÕt thóc H×nh 16: Tr×nh tù thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn dïng PLC Tr−êng dhnni – hµ néi 73 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  2. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn 3.1.4. ThiÕt kÕ hÖ thèng t−íi 3.1.4.1. TÝnh to¸n thñy lùc ®−êng èng k j i h g f Qv o a b c d e H×nh 17: §o¹n ®−êng èng c¬ b¶n Chän ®−êng èng OEF lµ ®−êng èng c¬ b¶n Qv = 5* q = 5 * 0.295 * 10-6 = 1.475 * 10-6 m3/s Hv = Ho = hwO – F + hF + ZF TÝnh to¸n: ( c¸c sè liÖu ®−îc tra trong c¸c b¶ng phô lôc trong gi¸o tr×nh : Thñy lùc vµ CÊp tho¸t n−íc trong n«ng nghiÖp, cña t¸c gi¶ Hoµng §øc Liªn – NguyÔn Thanh Nam ) * Tæn thÊt trªn ®o¹n EF lef 8 hwEF = [ ∑ξ + λ 1.096 * 10-6 m QEF2 ] = π2 dEF4 g dEF Trong ®ã: Q2 W2 ξ = 2.3 tra b¶ng PL1-3 víi =1 ; =1 Q1 W1 λ = 2.1 tra phô lôc 4 Tr−êng dhnni – hµ néi 74 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  3. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn lEF = 0.05 m dEF = 21 mm QEF = q = 0.6 * 10-6 m3/s * Tæn thÊt trªn ®o¹n DE lDE 8 hwDE = [ ∑ξ + λ 0.675 * 10-6 m QDE2 ] = π2 dDE4 g dDE Trong ®ã: Q2 ξ = 1 tra b¶ng PL1-2 víi =1 Q1 λ = 0.21 tra phô lôc 4 lEF = 0.35 m dEF = 21 mm QEF = q = 0.6 * 10-6 m3/s * Tæn thÊt trªn ®o¹n CD lCD 8 hwCD = [ ∑ξ + λ 2.433 * 10-6 m QCD2 ] = π2 dCD4 g dCD Trong ®ã: Q3 ξ = 0.55 tra b¶ng PL1-4 víi = 0.5 Q1 λ = 0.21 tra phô lôc 4 Tr−êng dhnni – hµ néi 75 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  4. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn lEF = 0.35 m dEF = 21 mm QEF = 2q = 1.2 * 10-6 m3/s * Tæn thÊt trªn ®o¹n BC lBC 8 hwBC = [ ∑ξ + λ 5.406 * 10-6 m QBC2 ] = π2 dBC4 g dBC Trong ®ã: Q3 ξ = 0.5 tra b¶ng PL1-4 víi = 0.5 Q1 λ = 0.21 tra phô lôc 4 lBC = 0.35 m dBC = 21 mm QBC = 3q = 1.8 * 10-6 m3/s * Tæn thÊt trªn ®o¹n AB lAB 8 hwAB = [ ∑ξ + λ 9.66 * 10-6 m QAB2 ] = π2 dAB4 g dAB Trong ®ã: Q2 ξ = 0.52 tra b¶ng PL1-4 víi = 3/4 Q1 λ = 0.21 tra phô lôc 4 Tr−êng dhnni – hµ néi 76 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  5. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn lAB = 0.35 m dAB = 21 mm QAB = 4q = 2.4 * 10-6 m3/s * Tæn thÊt trªn ®o¹n OA lOA 8 hwOA = [ ∑ξ + λ 15.206 * 10-6 m QOA2 ] = π2 dOA4 g dOA Trong ®ã: Q3 ξ = 0.55 tra b¶ng PL1-4 víi = 4/5 Q1 λ = 0.21 tra phô lôc 4 lOA = 0.35 m dOA = 21 mm QOA = 5q = 3 * 10-6 m3/s Tæng tæn thÊt: HW = hWOA + hWAB + hWBC + hWCD + hWDE + hWEF = 34.476 * 10-6 m Víi cét ¸p ra: hr = 0.5 m , Zr = 0.35 m Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n l−îng hao tæn rÊt nhá cã thÓ bá qua ®−îc, c«ng suÊt cña m¸y b¬m ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: γ QV HV = 3 * 10-5 kW = 0.03 W N= 1000 η Trong ®ã: γ = 10000 N/m3 Tr−êng dhnni – hµ néi 77 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  6. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn QV = 3 * 10-6 m3/s HV ≈ hr + Zr = 0.85 m η = 85% * TÝnh ¸p suÊt Chon m¹t ngang OE lµ mÆt chuÈn - ViÕt ph−¬ng tr×nh Becnuli cho mÆt c¾t t¹i K vµ t¹i E. Do ®o¹n èng ng¾n nªn bá qua hao tæn vµ coi gÇn ®óng vËn tèc tai K vµ t¹i E lµ nh− nhau. Pk Vk 2 Pe Ve2 ZK + + = Ze + + γ γ 2g 2g Trong ®ã: PK = Pa = 105 N/m2 ZE = O ZK = 35 cm γ = 10.000 N/m3 PE = γZK + PK = 103500 N/m2 - ViÕt ph−¬ng tr×nh Becnuli cho mÆt c¾t t¹i O vµ t¹i E. Po Vo 2 Pe Ve2 ZO + + = Ze + + + HW γ γ 2g 2g Trong ®ã: Ze = Z O = O q VE = W 5q VO = = 5 VE W W = Π R2 víi R = 11.5 mm q = 0.295 10-6 m3/s Tr−êng dhnni – hµ néi 78 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  7. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn HW = 34.476 * 10-6 m PO = PE + HW – 12 VE2 γ = 103500.345 N/m2 ¸p suÊt ®Çu èng trªn ®©y lµ c¨n cø ®Ó ®iÒu chØnh bé ®iÒu ¸p ®Ó ®¶m b¶o tèc ®é ch¶y còng nh− l−îng dung dÞch t−íi cho c©y phï hîp nhÊt. Trªn ®©y chóng t«i míi tÝnh thÝ nghiÖm mét ®o¹n èng, còng víi ph−¬ng ph¸p nµy chóng ta hoµn toµn cã thÓ tÝnh ®−îc c«ng suÊt cho hÖ thèng trong thùc tÕ. Trong m« h×nh do h¹n chÕ nªn chóng t«i sö dông m¸y b¬m t−íi MB4 c«ng suÊt 300 W, ®Ó cã thÓ gi¶m l−u l−îng ®−a ra èng t−íi chóng t«i cho m¸y b¬m MB4 ch¹y thiÕu ®iÖn ¸p, vµ khãa nhá van cung cÊp. 3.2. S¬ ®å tæng thÓ ®iÒu khiÓn hÖ thèng ¶nh m« h×nh H×nh 18: S¬ ®å tæng thÓ Tr−êng dhnni – hµ néi 79 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  8. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn 3.3. LËp tr×nh ®iÒu khiÓn hÖ thèng 3.3.1. Ph©n c«ng tÝn hiÖu Vµo/Ra 3.3.2. L©p tr×nh trén dung dÞch 3.3.2.1. LËp tr×nh d¹ng LAD Tr−êng dhnni – hµ néi 80 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  9. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn 3.3.2.2. LËp tr×nh d¹ng STL NETWORK 1 //NETWORK TITLE (single line) // //NETWORK COMMENTS // LD SM0.0 A Start Tr−êng dhnni – hµ néi 81 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2