Giáo trình Sử dụng thuốc An thần-Giảm đau-Giãn cơ cho bệnh nhân thở máy

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
329
lượt xem
134
download

Giáo trình Sử dụng thuốc An thần-Giảm đau-Giãn cơ cho bệnh nhân thở máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặc điểm bệnh nhân thở máy: Rất nhiều yếu tố kích thích tác động: + Môi trường xung quanh + Chính từ bản thân bệnh nhân -do nội quản -thở máy -đau đớn -nằm bất động,ràng buộc -lo âu,mất ngủ. + Từ nhân viên y tế -giảm đau không đầy đủ khi làm thủ thuật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Sử dụng thuốc An thần-Giảm đau-Giãn cơ cho bệnh nhân thở máy

 1. Sö dông thuèc An ThÇn – Gi¶m §au - Gi·n C¬ cho bÖnh nh©n thë m¸y Khoa Håi søc TÝch cùc BV Nh©n D©n 115
 2. §Æt vÊn ®Ò §Æc ®iÓm Bn thë m¸y: RÊt nhiÒu yÕu tè kÝch thÝch t¸c ®éng: M«i tr−êng xung quanh: – §Ìn, tiÕng ®éng ChÝnh tõ b¶n th©n BN: – Do néi khÝ qu¶n – thë m¸y – §au ®ín – N»m bÊt ®éng, rμng buéc – Lo ©u, mÊt ngñ Tõ nh©n viªn y tÕ – ®au kh«ng ®Çy ®ñ khi lμm thñ thuËt Stress cã h¹i cÇn dïng thuèc an thÇn-gi¶m ®au-gi·n c¬
 3. ChØ ®Þnh thuèc an thÇn-gi¶m ®au-gi·n c¬ Lμm cho BN thë theo m¸y: Khi BN chèng m¸y T¨ng th«ng khÝ trong CTSN Trong ®iÒu trÞ ARDS, COPD, ®éng kinh tr¹ng th¸i, uèn v¸n… Khi BN t¨ng th«ng khÝ: th«ng khÝ phót gi¶m tæn th−¬ng phæi do thë m¸y th«ng khÝ phót gi¶m auto-PEEP KÝch thÝch, vËt v·, lo ©u, mÊt ngñ Gi¶m tiªu thô oxy: Lμm mÊt run giËt c¬ Gi¶m c«ng thë Lμm thñ thuËt: §o c¸c th«ng sè c¬ häc phæi, thñ thuËt më phæi Thay b¨ng , ®Æt catheter TMTT, ®Æt NKQ
 4. Thuèc an thÇn
 5. §Æc tÝnh cña c¸c thuèc an thÇn lý t−ëng Thuèc khëi ph¸t nhanh Thêi gian t¸c dông ng¾n, kh«ng tÝch lòy DÔ ®iÒu chØnh liÒu theo ®¸p øng Bn §¶o ng−îc hoÆc chÊm døt HQ an thÇn ngay lËp tøc Kh«ng g©y dung n¹p thuèc Kh«ng g©y nghiÖn
 6. Benzodiazepine §Æc ®iÓm chung T¸c dông an thÇn, chèng lo ©u, g©y ngñ, chèng co giËt Kh«ng cã tÝnh gi¶m ®au T¸c dông g©y quªn ng−îc chiÒu Cã thÓ g©y h¹ HA, nhÞp tim nhanh, øc chÕ h« hÊp C¸c thuèc nhãm benzodiazepine Diazepam Midazolam Lorazepam
 7. Benzodiazepine – c¬ chÕ T¨ng c−êng t¸c ®éng cña GABA: GABA kÕt hîp kªnh Cl- mμng TB më kªnh t¨ng ph©n cùc mμng øc chÕ ho¹t ®éng c¸c tÕ bμo TK GABA t¸c ®éng trong nhiÒu vïng cña n·o
 8. Benzodiazepine – d−îc lùc häc Trªn TKTU: T¸c ®éng suèt trôc TK n·o tñy T¨ng liÒu t/d lÇn l−ît lμ: an thÇn g©y ngñ g©y mª T¸c ®éng chèng co giËt c¾t c¬n §K T¸c ®éng trªn HH: Ng−êi BT, liÒu ®iÒu trÞ chØ ¶nh h−ëng nhÑ trªn HH Ng−êi suy HH thuèc ¶nh h−ëng ®¸ng kÓ vμ phô thuéc liÒu T¸c ®éng trªn tim m¹ch: T¸c ®éng trªn trung t©m vËn m¹ch hμnh tñy Ng−êi BT thuèc Ýt ¶nh h−ëng ®Õn tim m¹ch Vm¸u, bÖnh tim m¹ch T ¶nh h−ëng m¹nh tôt HA LiÒu ®éc g©y trôy tim m¹ch
 9. Diazepam D−îc ®éng häc Thêi gian (TG) khëi ph¸t t¸c dông: 2-3 phót (TM) TG ®¹t hiÖu qu¶ ®Ønh: 3-5 phót TG t¸c dông: 4-6 giê Diazepam t¸i ph©n bè vμo m« mì, chuyÓn ho¸ ë gan C¸c chÊt chuyÓn ho¸ cã ho¹t tÝnh th¶i qua thËn TG ®μo th¶i: ± 45 giê
 10. Diazepam T¸c dông kh«ng mong muèn HiÖu qu¶ an thÇn kÐo dμi (truyÒn TM > 2 ngμy) H¹ HA, nhÞp chËm, ngõng tim øc chÕ h« hÊp, ngõng thë (tiªm nhanh, Bn lín tuæi) LiÒu l−îng (TM) Thêi gian t¸c dông (giê) Diazepam 2-10 mg 4–6 Lorazepam 0,04 mg/kg 6 – 10 Midazolam 0,1mg/kg 0,5 - 2
 11. Lorazepam D−îc ®éng häc Lorazepam tan nhiÒu trong lipid TG khëi ph¸t t¸c dông: 1-5 phót (TM) TG ®¹t hiÖu qu¶ ®Ønh: 60-90 phót TG t¸c dông: 6-10 giê ChuyÓn ho¸ ë gan, th¶i trõ qua thËn TG ®μo th¶i: 12- 20 giê
 12. Lorazepam ChØ ®Þnh §iÒu trÞ BN lo ©u, trÇm c¶m vμ mÊt ngñ LiÒu l−îng TM/ TB: 0,04 mg/kg LiÒu tèi ®a: 2 mg (TM), 4 mg (TB) T¸c dông kh«ng mong muèn øc chÕ tim m¹ch, h¹ HA, nhÞp chËm, ngõng tim øc chÕ h« hÊp ThËn träng qu¸ liÒu: BN suy gan, suy thËn
 13. Midazolam HiÖu qu¶ an thÇn m¹nh 2-3 lÇn >< diazepam D−îc ®éng häc Tan nhiÒu trong mì vμo m« n·o nhanh TG khëi ph¸t t¸c dông: 1-2 phót (TM) TG ®¹t hiÖu qu¶ ®Ønh: 3-5 phót TG t¸c dông: 0,5-2 giê (ng¾n) ChuyÓn ho¸ ë gan, th¶i trõ qua thËn T1/2 : 1,5-3 giê
 14. Midazolam LiÒu l−îng: èng 5mg Cã thÓ TB/ TM: 0,1- 2,5 mg/kg LiÒu ng¾t qu¶ng: 2,5- 5 mg/ 3 giê LiÒu truyÒn TM liªn tôc: 1-20 mg/ giê hoÆc 0,5- 10 µg/kg/phót T¸c dông kh«ng mong muèn øc chÕ h« hÊp, ng−ng thë (BN lín tuæi) øc chÕ c¬ tim, h¹ HA (khi kÕt hîp nhãm Narcotic)
 15. Propofol Thêi gian khëi ph¸t nhanh HÕt t¸c dông nhanh sau khi ng−ng: Cã thÓ bá m¸y, rót NKQ ngay sau khi ng−ng Cã thÓ ®¸nh gi¸ vÒ TK ngay sau khi ng−ng Cã thÓ ¶nh h−ëng tim m¹ch khi bolus Cã nhiÒu −u ®iÓm: DÔ dμng ®¹t ®−îc an thÇn ®ñ Gi¶m ¸p lùc néi sä, kh«ng g©y tôt HA khi truyÒn TM LiÒu l−îng: èng 200 mg/20ml Tiªm TM 40mg/10 gi©y cho ®Õn tæng liÒu 2 – 2.5 mg/kg Duy tr×: 35 – 450 mg/giê
 16. Theo dâi sö dông thuèc an thÇn b»ng thang ®iÓm Ramsay Thang ®iÓm Ramsay c¶i tiÕn 1. KÝch thÝch, lo ©u 2. Yªn tÜnh, hîp t¸c, ®Þnh h−íng ®−îc 3. Gäi biÕt 4. §¸p øng víi lay gäi nhÑ 5. Kh«ng thÓ ®¸nh gi¸ (liÖt) Dïng an thÇn ®Ó Bn ®¹t ®Õn møc 3
 17. OPIOID (Narcotic)
 18. Opioid - c¬ chÕ gi¶m ®au Thuéc nhãm thuèc gi¶m ®au g©y ngñ, g©y nghiÖn: Kh«ng t¸c ®éng lªn NN g©y ®au Kh«ng lμm mÊt c¸c c¶m gi¸c kh¸c C¬ chÕ: T¨ng ng−ìng chÞu ®au øc chÕ sù tiÕt c¸c chÊt dÉn truyÒn TK t¸c ®éng ®Õn c¸c thô c¶m thÓ ®au nh− chÊt P T¸c ®éng lªn ®−êng dÉn truyÒn ®au lªn n·o
 19. Opioid – d−îc lùc häc T¸c ®éng trªn TKTU: Gi¶m ®au: Gi¶m ®au m¹nh, hiÖu qu¶ víi c¬n ®au d÷ déi, liªn tôc Td tèt víi ®au néi t¹ng G©y kho¸i c¶m T¸c ®éng an thÇn – g©y ngñ T¸c ®éng trªn TT HH g©y suy h« hÊp C¬ chÕ: – Gi¶m ®¸p øng cña trung t©m HH víi CO2 – Lμm suy yÕu trung t©m ®iÒu hßa HH ë cÇu n·o vμ hμnh n·o ChÕt do ngé ®éc opioid lu«n do ngõng HH Gi¶m ho, g©y n«n, co ®ång tö
 20. Opioid – d−îc lùc häc T¸c ®éng ngo¹i biªn: Tim m¹ch: Ng−êi BT Ýt cã t¸c ®éng Ng−êi cã B tim m¹ch hoÆc liÒu ®éc gi¶m søc c¶n ngo¹i biªn do gi·n tiÓu §M vμ TM tôt HA §Æc biÖt ng−êi gi¶m thÓ tÝch m¸u rÊt dÔ tôt HA Tiªu hãa: ChËm nhu ®éng ruét t¸o bãn Co th¾t c¬ Oddi
Đồng bộ tài khoản