Giáo trình Sử dụng thuốc An thần-Giảm đau-Giãn cơ tại ICU

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
244
lượt xem
89
download

Giáo trình Sử dụng thuốc An thần-Giảm đau-Giãn cơ tại ICU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặc điểm bệnh nhân trong ICU: + Hỗ trợ thông khí cơ học do suy hô hấp + Bệnh lý cấp cứu thần kinh: CT sọ não nặng và TBMMN có tăng áp lực nội soi + Đau + Lo lắng, sợ hãi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Sử dụng thuốc An thần-Giảm đau-Giãn cơ tại ICU

 1. SÖÛ DUÏNG AN THAÀN, GIAÛM ÑAU VAØ DAÕN CÔ TAÏI ICU BS Traàn Dieäp Khoa Khoa HSTC - BV 115
 2. DAØN BAØI ☯ ÑAÏI CÖÔNG Ñaëc ñieåm bn/ ICU Vai troø thuoác an thaàn, giaûm ñau vaø daõn cô taïi ICU Nhöõng ñieàu löu yù khi söû duïng thuoác ☯Söû Duïng Thuoác an Thaàn, Giaûm Ñau, Daõn Cô Thuoác an thaàn Thuoác giaûm ñau opioids Thuoác daõn cô
 3. Ñaëc ñieåm beänh nhaân trong ICU: ☯Hoã trôï thoâng khí cô hoïc do suy hoâ haáp. ☯Beänh lyù caáp cöùu thaàn kinh: CT soï naõo naëngvaø TBMMN coù taêng aùp löïc noäi soï. ☯Ñau: Do beänh lyù tim maïch nhö nhoài maùu cô tim. Do chaán thöông. Do can thieäp thuû thuaät, phöông tieän ñieàu trò, chaêm soùc. ☯Lo laéng, sôï haõi... ☯Khaùch quan: moâi tröôøng hoài söùc beänh naëng. ☯Chuû quan: beänh lyù tim maïch, hoâ haáp.
 4. Vai troø cuûa thuoác taïi ICU ☯Thuaän lôïi thoâng khí kieåm soaùt, ñaët noäi khí quaûn, ñieàu trò "choáng maùy". ☯Kieåm soaùt vaø ñieàu trò taêng aùp löïc noäi soï. ☯Döï phoøng stress do ñau. ☯Giuùp thích nghi, giaûm lo aâu, sôï haõi.
 5. Taùc duïng phuï ☯Khuynh höôùng hieän nay neân giöõ nhòp thôû töï nhieân trong thoâng khí hoã trôï. ☯Che laáp vaø khoù theo doõi trieäu chöùng T/ kinh. ☯Keùo daøi thôøi gian hoài phuïc yù thöùc. ☯Baát ñoäng laâu → thuyeân taéc TM, toån thöông tyø ñeø leân caùc daây thaàn kinh vaø da. ☯↓ khaû naêng mieãn dòch, ↑ nguy cô nhieãm truøng
 6. CAÙC THUOÁC AN THAÀN ☯Benzodiazepine:Coù 2 loaïi thöôøng duøng: Diazepam (SEDUXEN). Midazolam (HYPNOVEL). Thuoác T ñænh T baùn huûy Lieàu t/ñöông Lieàu löôïng (phuùt) (giôø) (mg) IV bolus perfusion Diazepam 3-5 20 - 40 5 5 - 10 Midazolam 2-5 2 - 2.5 3 0.5 - 2 0.01 - 0,.2 (mg/kg/h) ☯Barbiturat: THIOPENTOL Lieàu löôïng: 1 - 4 mg/kg bolus TM, laäp laïi (neáu caàn). gaây lieät maïch, suy yeáu cô tim → haï HAÑM, nhòp tim nhanh
 7. SÖÛ DUÏNG THUOÁC AN THAÀN ☯Choïn möùc an thaàn tuøy thuoäc vaøo: Beänh lyù. Tình traïng hoâ haáp hieän taïi cuûa beänh nhaân ( thôû maùy hoaëc thôû töï nhieân). ☯Taùc duïng phuï thöôøng gaëp: Haï huyeát aùp. Öùc cheá hoâ haáp.
 8. SÖÛ DUÏ Caùc thuoác opioid: Thuoác T ñænh T baùn huûy Lieàu t/ñöông Lieàu löôïng (phuùt) (giôø) (mg) IV bolus Perfusion Morphin 30 2-4 10 2 - 5mg 2 - 10mg/giôø Fentanyl 4 2-5 0.1 25 - 100ηg 2.5 - 10ηg/giôø
 9. TAÙC DUÏNG PHUÏ CUÛA NHOÙM MORPHINE ☯Morphine Daõn tieåu ÑM vaø TM (TM > tieåu ÑM). Giaûm taàn soá tim Caùc baát lôïi caàn löu yù: Öùc cheá tt hoâ haáp, gaây noân, co thaét cô voøng Oddi. Phoùng thích histamin: ↓ HA, co thaét pheá quaûn. Chaát chuyeån hoùa (morphine 6 - glucuronide) ñöôïc tích luõy khi suy thaän, coù theå gaây taùc duïng keùo daøi. ☯Fentanyl: khoâng ñaùng keå
 10. THUOÁC daõn cô ☯Nhoùm khoâng khöû cöïc: Cô cheá: ngaên caûn Ach gaén leân caùc recepteur . Moät soá loaïi thöôøng duøng: Pancuronium (PAVULON); vecuronium (NORCURON); atracurium (TRACRIUM). ☯Nhoùm khöû cöïc: Cô cheá: caïnh tranh vôùi Ach, gaén leân caùc recepteur. Thuoác: succinylcholine (ANECTINE).
 11. Chæ ñònh vaø lieàu duøng ☯Ñaët noäi khí quaûn (taêng aùp noäi soï) ☯Thôû maùy (chæ duøng nhö laø bieän phaùp sau cuøng) Thuoác Lieàulöôïng Baét ñaàu coù TD Thôøi gian TD (mg/kg) (phuùt) (phuùt) Succinylcholine 1 1.0 2–5 Pancuronium 0.08 2.0 60 – 80 Vecuronium 0.08 1.5 – 2.0 30 – 45 Atracurium 0.5 1.5 – 2.0 30 - 45
 12. So saùnh caùc thuoác daõn cô T h u o ác P a n c u r o n iu m V e c u r o n iu m A t r a c u r iu m S u c c in y lc h o l T h ô øi g ia n b a ét - - - + ñ a àu c o ù T D T h ô øi g ia n T D - + + + T o ác ñ o ä p h a ân - + + + g ia ûi Ñ o ä m a ïn h + + + - C o ùc h a át ñ o ái + + + - k h a ùn g T íc h lu õy - + + - A ûn h h ö ô ûn g - + + /- - le ân t im m a ïc h G ia ûi p h o ùn g + + + /- + /- H is t a m in e Chuù thích:(+): toát. (-): xaáu. (+/-): vöøa.
 13. THANG SOÁ AN THAÀN CUÛA RAMSAY ☯ Lo aâu, kích thích hoaëc boàn choàn, hoaëc caû hai. ☯ Hôïp taùc, ñònh höôùng, an taâm (tranquil). ☯ Ñaùp öùng vôùi y leänh. ☯ Ñaùp öùng nhanh vôùi kích thích ñau. ☯ Ñaùp öùng chaäm vôùi kích thích ñau. ☯ Khoâng ñaùp öùng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản