intTypePromotion=1

giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
153
lượt xem
56
download

giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm tra và thí nghiệm thiết bị điện Các phép đo : 1. Đo điện áp 2. Đo dòng điện 3. Đo công suất điện 4. Đo điện trở 5. Đo điện trở cách điện 6. Đo công suất cơ Tại sao vỏ máy của MBĐA bao giờ cũng nối đát ? Với công suất điẹn^ cho mạch 3 pha : A B C N P = Pw1 + Pw2 Pw1, Pw2 có thể có trị số âm, vẫn phải lấy đúng dấu, có nghĩa đây là cộng đại số. * Nêu các b-ớc thử nghiệm xuất x-ởng MBA. Gồm 7...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 7

  1. Ch-¬ng 7: KiÓm tra vµ thÝ nghiÖm thiÕt bÞ ®iÖn C¸c phÐp ®o : 1. §o ®iÖn ¸p 2. §o dßng ®iÖn 3. §o c«ng suÊt ®iÖn 4. §o ®iÖn trë 5. §o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn 6. §o c«ng suÊt c¬ T¹i sao vá m¸y cña MB§A bao giê còng nèi ®¸t ? Víi c«ng suÊt ®iªnj cho m¹ch 3 pha : A W1 B Z C W2 t¶i N P = Pw1 + Pw2 Pw1, Pw2 cã thÓ cã trÞ sè ©m, vÉn ph¶i lÊy ®óng dÊu, cã nghÜa ®©y lµ céng ®¹i sè. * Nªu c¸c b-íc thö nghiÖm xuÊt x-ëng MBA. Gåm 7 b-íc : 1. kiÓm tra bªn ngoµi 2. kiÓm tra c¸ch ®iÖn, hÊp thô 3. kiÓm tra ®iÖn trë 1 chiÒu víi tÊt c¶ c¸c mèi nèi 4. thö kh«ng t¶i ( u thö vµo HA ) 5. thö ng¾n m¹ch ( nm HA, u thö vµo CA ) 6. thö CA 7. thö tÇn sè X¸c ®Þnh ®-êng trung tÝnh h×nh häc ntn ?  D©y quÊn cã q lµ ph©n sè: N – sè béi d©y cña 1 pha d = 2p – sè cùc N c bd  c (d  c)b  c(d  1) q b   d d d d Tõ ®ã cã thÓ bè trÝ N bèi d©y cña 1 pha d-íi d cùc thµnh (d – c) cña b cã bèi d©y vµ c cùc cã (b + 1 ) bèi d©y VD : Z = S = 15/2p = 4 ; m = 3 Sè r·nh cña 1 pha d-íi 1 cùc : Z 15 15 5 q    2mp 2  3  2 12 4
  2. N  5  d  4 1 (4  1)1  1(1  1)  q 1  4 4 5 bèi d©y d-íi 4 b-íc cùc 3 b-íc cùc cã 1 bèi d©y 1 b-íc cùc cã 2 bèi d©y C¸c gê l¾p ghÐp :  TruyÒn nhiÖt tèt  §¬n gi¶n, dÔ gia c«ng  Tèn Ýt nguyªn vËt liÖu, gi¸ thµnh thÊp - VËt liÖu chÕ t¹o : th-êng lµ gang, thÐp, nh«m Gang, nh«m t¹o ph«i ®óc ThÐp t¹o ph«i hµn ( trong tr-êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ ®óc nh-ng rÊt Ýt) Gang : sau khi ®óc bao giê còng ph¶i ñ hoÆc th-êng hãa ThÐp : sau khi hµn ph¶i æn ®Þnh b»ng ñ Nh«m : hîp kim nh«m phï hîp víi c¸c m¸y c«ng suÊt nhá víi pp ®óc ¸p lùc * Tr×nh bµy c¸c b-íc CN c¬ b¶n cña gia c«ng th©n m¸y ? ( §èi víi lo¹i m¸y ®óc gang ) . 10 b-íc 1. T¹o ph«i ®óc 2. Lµm s¹ch 3. Th-êng hãa hoÆc ñ 4. Gia c«ng th« ( tiÖn lßng trong hÕt vÕt ) 5. Bµo(phay) ch©n m¸y theo chiÒu cao t©m trôc 6. TiÖn tinh ®-êng kÝnh trong, tiÖn th« g¸ l¾p r¸p 7. Lµm nguéi Gia c«ng c¸c lç :  Lç ch©n ®Õ ( kh«ng ren )  Lç b¾t n¾p, lç giã  Lç g¸ hép cùc cã ren  Lç b¾t tiÕp ®Þa  … 8. Ðp stato vµo th©n
  3. 9. Gia c«ng tinh gê l¾p ghÐp 10. khoan lç chèt stato * Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ gia c«ng c¬ khÝ ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng cña s¶n phÈm nh- thÕ nµo ? KiÓm tra d©y quÊn ? 1. T¹i sao cÇn kiÓm tra d©y quÊn ? 2. kiÓm tra d©y quÊn cÇn kiÓm tra ntn ? C¸ch kiÓm tra . Answer: 1. KiÓm tra d©y quÊn ®¶m b¶o c¸c mèi nèi d©y cã th«ng nhau kh«ng, c¸ch ®iÖn cã ®¶m b¶o c¸c vßng d©y, gi÷a c¸c bin d©y, gi÷a c¸c pha d©y quÊn víi nhau vµ víi vá kh«ng! Nh»m toµn cho ng-êi sö dông trong khi vËn hµnh hoÆc kh«ng bÞ x¶y ra ch¹m chËp, ch¸y næ. 2. KiÓm tra. a. kiÓm tra ®iÖn trë pha. - Dïng : cÇu wheston – cÇu ®¬n Thompion – cÇu kÐp - Dïng V – A ( ¸p dông cho R nhá ) T¹i sao ®o b»ng V – A chØ ¸p dông cho R nhá ? A NÕu R lín th× dÔ cã sai sè hay sai sè lín do RV   Rv v R Rt® = RA  R Rv  R Rv  1 khi R
  4. - Thö sau khi chÕ t¹o xong bin d©y Uth= 35U®m - Thö sau khi lång xong bin d©y vµo m¸y :Uth=3U®m - Thö sau khi ®Êu nèi xong : Uth=2U®m+1000v. Thêi gian thö lµ 1 phót vµ dïng may biÕn ¸p tù ngÉu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản