intTypePromotion=1

Giáo trình Thiết kế và may trang phục áo dài - Nghề: May thời trang (Trung cấp) - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ: Ochuong_999 Ochuong_999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
8
lượt xem
0
download

Giáo trình Thiết kế và may trang phục áo dài - Nghề: May thời trang (Trung cấp) - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Giáo trình Thiết kế và may trang phục áo dài cung cấp cho người học các kiến thức: cách may áo bà ba tay ragian; áo dài truyền thống (tay galan); áo dài thời trang;...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thiết kế và may trang phục áo dài - Nghề: May thời trang (Trung cấp) - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BR – VT TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ; THIẾT KẾ VÀ MAY TRANG PHỤC ÁO DÀI   NGHỀ MAY THỜI TRANG  TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ  Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ­CĐN…   ngày…….tháng….năm ......... …………........... của Hiệu trưởng trường Cao   đẳng nghề tỉnh BR ­ VT Hình minh họa  (tùy thuộc vào từng môn học lựa chọn hình minh họa cho thích hợp)
 2. Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2015 BAI 1: AO BA BA TAY RAGIAN  ̀ ́ ̀ I. Cach đo  ́ 1. Dai quân  ̀ ̀ 1. Dai ao  ̀ ́ 5. Băp tay ́ 9. Vong mông ̀ ̣ ́ 2. Ha gôi ̣ 2. Ha co sau 6. Vong cô ̀ ̉ 10. Cheo nǵ ực 3. Vong eo ̀ 3. Dai tay ̀ 7. Vong ng ̀ ực 11. Dang ngực 4. Vong mông  ̀ 4. Cửa tay 8. Vong eo ̀ 12. Vong nach ̀ ́ ̣ 13. Ha eo tr ươć 1.Dài áo (Da) : Đo từ xương ót đến ngang mông ( tay ý)  65cm 2. Hạ eo (He) : Đo từ xương ót đến ngang eo  36cm 3. Dài tay (Dt) : Đo lừ xương ót qua đâu vai đ ̀ ến măc cá lay (tùy ý) 68cm ́ 4. Cửa tay (Ct) : 12 đến 14cm (tùy ý)  12cm  5. Chéo ngực (Cn) : Do từ lõm cổ đến dầu ngực  19cm 6. Dang ngực (Dn) : Đo từ đầu ngực phải sang đầu ngực trái  18cm 7. Vòng cổ (Vc) : Đo vừa sát quanh chân cổ  32cm  8. Vòng ngực (Vn) : Đo quanh ngực lơi nở nhất  80cm 9. Vòng eo (Ve) : Đo quanh eo nơi hạ eo  64cm 10. Vòng mông (Vm) : Đo quanh mông nơi nở nhất  88cm 11. Vòng nách (vn) : Đo quanh vòng nách quá đầu vai  32cm 12. Bấp tay (Bt) : Đo quanh bắp tay ( Giữa cánh tay trên )  24cm II. Cách tính vải : 1. Khổ vải 0,9m : a. Mông  86cm = 2 (dài áo + 5cm ) +40 cm 2. Khổ vải 1,2m = dài áo + dài tay + lai + đường may 3. Khổ vải 1,6m ­ dài áo + lai + đường may + 40cm)
 3. III.Cach ve ́ ̃ A ­ Thân sau : ́ ải : Giống thân sau áo nữ căn bản, từ biên do vào dường gấp đôi =  a. Xêp v mông/4 + 4 đên 5cm ́ b. Cách vẽ : 1. AB : Dài áo = số do dài áo = 65cm 2. AI : Hạ eo = số đo hạ eo 36cm  3. AC : Hạ nách = vòng nách/2 + 2cm =32/2 + 2 :18 cm  4. Vẽ cổ : + AE : Vào cổ  = cổ/8 +0,5cm = 32/8 +0,5 ­ 3,5cm + EF : Lên cổ ­ 0,5cm 5. CC1 :Ngang ngực = ngực/4 + 0,5cm đên 1cm = 80 /4 + 0,5 =20,5cm ́ 6. II1 : Ngang eo = eo/4 + 2 đến 3cm = 64/4 + 2= 18cm 7. BB1 : Ngang mông = mông/4 + 2 đến 3cm ­ 88/4 + 2 =24 cm 8.   Vẽ   nách   :   chia   nách   làm   4   phần.   (đánh   cong   vòng   nách   FDD1  (0,5)D2(1,5)C1) 9. Vẽ sườn thân : + I1I2: Lên eo = 1,5cm . 10. Vẽ là :  + B1B’1 : Giảm sườn = 2,5cm c. Cách cắt :  Cổ chừa 0,5cm . Nách chừa 1,5cm Sườn chừa 2cm ­ Lai chừa 2cm B. Thân trươć ́ ải : Giống thân trươc áo n a. Xêp v ́ ữ  căn bản (đường sóng lưng thân sau  trùng đường gài nút thân trước). Từ biên đo vào 1cm đường may, 1cm gài nút . b. Cách vẽ : 1. AB : Dai áo = s ̀ ố đo dài áo + 2cm nhấn ngực = 65+ 2 = 67 cm 2. AI : Hạ co = số đo hạ eo + 2cm nhấn ngực = 36 + 2= 38 cm 3. AC : Hạ nách = Hạ nách sau + 2cm nhấn ngực = 18 + 2 = 20cm
 4. 4. Vẽ cổ + AE : Vào cổ = cổ 18 ­ 0,5cm = 3,5cm = vào cổ sau + AF : Hạ cổ = cổ 18 + 2cm = 32/8 + 2 = 6cm 5. CC1 : Ngang ngực = ngang ngực sau + 1 đến 2cm = 20,5 + 1 = 21,5 cm 6. Vẽ nách :  + Lên rách : C1C2 = 2cm  + Vào nách C2D : 5 đến 6cm (vai ngang 5cm , vai xuôi 6cm ) 7. II1 : Ngang eo = ngang eo sau = 18 cm 8.Vẽ pince + I1I2 : Lên eo = 1,5cm + I2G : Lên chân pince = 5 cm + F’H1 chéo ngực = số đo chéo ngực = 19 cm  + HH1 : Dang ngực = dang ngực/2 = 18 cm /2 = 9cm + H1O : Giảm đầu pince =3 cm + Rộng pince ­ 3cm (GG1 = GG2 = 1,5cm ) 9. BB1 :Ngang mông ­ Ngang mông sau = 24cm 10. Vẽ sươn thân ̀ 11. Vẽ tà + B1B’1 : Giảm sườn ­ 2,5cm + BB’ : Sa vạt = 0 đến 2cm  c. Cách cắt : Chừa đường may giống thân sau C. Tay raglan  ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ a. Xêp vai: Gâp đôi vai lai, măt phai vao trong. T ́ ̀ ừ biên đo vao đ ̀ ường gâp ́  đôi = (vong nach /2 +1 ) + 2cm đ ̀ ́ ường may = (32/2 + 1) + 2 = 19  b. Cach ve:  ́ ̃ 1. AB: Dai tay = sô đo dai tay ­5cm = 58 – 5 = 63cm  ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ́ 2. AC: Ha nach tay = ha nach tay sau + 0,5cm = 18 + 0,5cm = 18,5cm  ̣ ́ 3. CH: ha băp tay = 10cm  ̃ ̉ 4. Ve cô tay:  ̉ ̉ + AE : Lên cô tay sau=  vong cô /2 = 3,5/2 = 1,75cm ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ + AF: Vao cô tay = vao cô /2 + 0,5cm = 3,5/2 + 0,5 = 2,2cm ̣ ̉ + AG: Ha cô tay tr ươc = 0,5cm  ́
 5. 5. CC1: Ngang nach tay = Vong nach / 2 + 1 = 32/2 + 1 = 17  ́ ̀ ́ 6. Ve nach tay:  ̃ ́ + Nach tay sau: Giông vong nach thân sau (FDD ́ ́ ̀ ́ 1(0,5)D2(1,5)C1)  ́   tay   trươc: +   Nach ́   Chia   ba   phân ̀   băng ̀   nhau,   đanh ̃   từ  GG 1(0,5)  ́   lom G2(2cm)C’1  7. HH1: Ngang băp tay = băt tay /2 + 2 đên 2,5cm = 24/2 + 2 = 14cm  ́ ́ ́ 8. BB1: Cửa tay = Sô đo c ́ ửa tay = 12cm  ̃ ươn tay  9. Ve s ̀ ̉ ươn tay = 1cm  + B1B’1 : Giam s ̀ 10. Ve lai  ̃ c. Cach căt  ́ ́ ̉ ưa 0,5cm  ­ Cô ch ̀ ­ Nach ch ́ ưa 1,5cm  ̀ ­ Sươn tay + lai ch ̀ ưa 2cm  ̀ ́ ̉ * Căt cô tay sau trươc, sau đo got xuông 0,5cm đên cô tay tr ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ ước D. Tui ao:  ́ ́ a. Cach ve:  ́ ̃ ̣ 1. AB. Miêng tui = mông/10 + 2,5cm = 88/10 + 2,5 = 11,3cm  ́ ̀ ́ ̣ 2. AC: Dai tui = miêng tui + 1,5cm = 11,3 + 1,5cm = 12,8cm  ́ ́ ́ ̣ 3. CD: Đay tui = miêng tui + 0,5cm = 11,3 + 0,5 = 11,8cm  ́ b. Cách cắt : Chừa đường may và căt gi ́ ống thân trươć ́ ưa đêu 1cm, miêng tui ch Xung quanh tui ch ̀ ̀ ̣ ́ ừa 2 đên 3cm  ́ E. Nep cô dinh ao, yêm tâm, viên cô  ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ 1. Nep đinh ao + nep cô = 2,5cm  ́ 2. Yêm tâm: Đ ́ ược đăt bên nep đinh trai  ̣ ̣ ́ ̀ ừ điêm cach ha cô 1cm đên điêm cach lai ao 17 đên 18cm (ngay ­ Dai : T ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ́ ́   nut cuôi cung)  ́ ́ ̀ ­ Ngang yêm tâm (tinh luôn đ ́ ́ ường may) = 4cm  ̉ ̀ ̉ ́ o  3. Vai viên cô xeo 45 ̀ ̀ ̀ ̉ ­ Dai = dai vong cô +1cm  ­ Ngang = 2,5cm  IV. Quy trinh may  ̀
 6. ̀ ́ ̣ ừ eo đên lai) cuôn mep ta 2 lân sao nep ta chi con 1. May ta ao (đoan t ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀  1,5cm, lược cho nep ta êm  ̣ ̀ 2. May lai tay, cuôn mep lai, l ́ ́ ược cho êm  ́ ươn tay  3. Rap s ̀ ́ ường sườn thân  4. May pince­ rap đ 5. Rap nach tay vao nach ao ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ 6. May nep cô + đinh ao + yêm tâm (bên trai)  ́ ́ ́ ̀ ̀ ̃ ̀ ̉ 7. Viên tron nhuyên vong cô  8. Luông lai, đinh, ta ao, tui ao  ̀́ ́ ́ 9. Lam khuy, kêt nut  ̀ ́ ́ ̣ 10. May lôn tui ao  ́ ́ Câu hoi:  ̉ 1. Cach đo, quy trinh may  ́ ̀ 2. Cach ve, căt thân tr ́ ̃ ́ ước­sau, tay raglan 
 7. BAI 2: AO DAI TRUY ̀ ́ ̀ ỀN THỐNG  (TAY GALAN)  I. Cach đo  ́ 1. Dai quân  ̀ ̀ 1. Dai ao  ̀ ́ 5. Băp tay ́ 9. Vong mông ̀ ̣ ́ 2. Ha gôi ̣ 2. Ha co sau 6. Vong cô ̀ ̉ 10. Cheo nǵ ực 3. Vong eo ̀ 3. Dai tay ̀ 7. Vong ng ̀ ực 11. Dang ngực 4. Vong mông  ̀ 4. Cửa tay 8. vong eo ̀ 12. Vong nach ̀ ́ ̣ 13. Ha eo tr ươć 1. Dài áo (Da) : đo từ chân eo cạnh vai qua đâu ng ̀ ực đến khỏi gôi (tùy ý) ́   107cm  2. Hạ eo trước (Het) : Đo từ chân cổ cạnh vai qua đầu ngực đên ngang eo ́   39cm (ngay dây cột) 3. Chéo ngực (Cn) : Đo từ lom cô x ̃ ̉ ương ức đến đâu ng ̀ ực  19cm 4. Dang ngực (Dn) : Đo từ đầu ngực phải sang đầu ngực trái  18cm 5. Vòng eo (Ve) : Đo vừa sát quanh chân cổ  32cm 6. Vòng ngực (Vn) : Đo quanh ngực nơi nở nhất  80cm 7. Vòng eo (Ve) : Đo quanh eo nơi nhỏ nhất  64cm 8. Vòng mông (Vm) : Đo quanh mông nơi nỏ nhất  88cm 9. Dài tay (Dt) : Đo từ xương ot qua đ ́ ầu vai đên măc cá tay ( tùy ý) 68cm ́ ́ 10 Cửa tay (Ct): ( tùy ý) 12 đên 14cm 12cm ́ 11. Vòng nách (vn) : đo quanh nách qua đầu vai  32cm 12. Bắp tay (Bt) : Đo quanh bắp tay (giữa cánh tay trên)  24cm 13. Hạ eo sau (Hes) : Đo từ xương ot đ ́ ến ngang eo  36cm II. Cach tinh vai ́ ́ ̉ 1. Khổ vải 0,9 m = 2( dài áo + lai + đường may) 2. Khổ vải 1,2 m = dài áo + dài tay + lai + đường may 3. Khổ vai 1,6 m = 2( dài tay + lai + đ ̉ ường may) III. Cach ve ́ ̃ 1.  Thân sau : a. cách xếp vải : Gấp đôi vải lai, m ̣ ặt phải vải vào trong. Từ  biên vải đo vào = mông /4 +   4cm (dùng kim ghim cẩn thận rồi mới vẽ). Vẽ eo phía tay phải  b. Cách vẽ :
 8. 1. AB : Dài áo = số đo dài áo ­ nhấn ngực ( nhấn ngực = hạ eo trước ­ hạ  eo sau) = 107 = (39 ­ 36) = 104 cm 2. AC : Hạ nách = vòng nách/2 + 2cm = 32/2 + 2 = 18 cm 3. AI : Hạ eo = số đo hạ eo sau = 36 cm  4. IM : Hạ mông = hạ eo 12 = 36/2 = 18 cm 5. Vẽ cổ : + AE : Vào cổ = cổ/8 ­ 0,5cm = 32/8 ­0,5cm = 3,5 cm + AP : Hạ cổ = 0,5 cm 6. CC1 : Ngang ngực = ngực/4 ­ 0,5cm = 80/4 ­ 0,5cm ­ 19,5 cm , 7. II1 : Ngang eo = eo/4 + 1,5cm đến 2cm = 64/4 + 1,5cm = 17,5 cm  8. MM1 : Ngang mông = mông/4 = 88/4 = 22cm 9. BB1 : Ngang ta ­ mông 14 + lõm đ ̀ ến 1,5cm ­88/4 + 1 = 23 cm 10. Vẽ nách : Giống áo bà ba  11 . Vẽ là : + I1I2 : Lên eo = 2,0cm ́ ầu 0,7 ở giưa ngang eo đ + Đanh b ̃ ến ngang mông + B1B1 : Giảm tà = l cm . 12 Vẽ lai: c. Cách cắt :  ̉ ưa 0,5cm  ­ Cô ch ̀ ­ Nách chừa 1,5cm ­ Sườn áo + tà chừa 2 cm ­ Lai chừa 3 cm 2. Thân trước a. Cách xếp vải : Giống thân sau b. Cách vẽ : 1. AB : Dài áo = số đo dài áo = 107 cm 2. AC : Hạ nách = vòng nách/2 + 2 = 32/2 + 2 = 18cm 3. AI : Hạ eo = Số đo hạ eo trước = 39 cm 4. IM : Hạ mông = hạ mông trươc = 18cm ́ 5. Vẽ cổ : + AE : Vào cổ = cổ 18 + 1 = 32/8 + 1 ­ 5cm 
 9. + AF : Hạ cổ = vào cổ + vào cổ 12 = 5 + 5/2­ 7,5cm 6. CC1 : Ngang ngực/4 +1,5cm đến 2cm = 80/4 + 1,5 = 21,5 cm 7. Vẽ nách :  C1D : Vào nách = 6 đến 7cm ( Vai ngang = 6cm , vai xuôi = 7cm 8: II1 Ngang eo = eo/4 + 0,5cm đến/cm = 64/4 + 0,5 = 16,5cm ­ Lên eo = 2cm 9. Vẽ pince : giống áo bà ba nhưng giảm đầu pince 2cm 10. MM1 : Ngang mông = mông/4 ­0,5cm = 88/4 ­0,5 = 21,5 cm 11. BB1 : Ngang tà = Ngang tà sau = 23 cm 12. Vẽ tà : + B1B’1 :Giảm tà 1cm ́ ầu tà ở giữa tà ngang eo đến ngang mông 0,7 cm + Đanh h 13. Vẽ lai c. Cach căt: :  ́ ́ Chưa đ ̀ ường may giống thân sau nhưng khi cắt sườn thân phải gấp pince  ̣ ước (hình trang sau) lai tr 3. Tay raglan vaỉ :  a. Gấp đôi vải lai, m ̣ ặt phải vải úp vào trong. Từ  biên đo vào = Vòng  nách/2 + 2cm đường may. Vẽ cổ tay phía tay phải.  c. Cách vẽ : 1. AB : Dài tay = số đo dài tay ­ 5cm = 68 5 ­ 63 cm . 2. AC : Hạ nách tay = vòng nách /2 + 2,5cm = 32 12 + 2,5 ­ 18,5 cm 3. CH : Hạ bắp tay = 10 cm 4. Vẽ cổ tay + AE : Vào cổ tay = vào cổ sau/2 + 0,5cm ­ 3,5/2 + 0,5 = 2,2cm  + EF : Lăn cổ tay sau = vào cổ sau/2 = 3,5/2 = 1,75 cm ̣ ổ tay trươc 0,5 cm + AG : Ha c ́ 5. CC1 : Ngang nach tay = vòng nách/2 = 32/2= 16 cm  ́ + Ve nach tay sau: Giông nach thân sau ̃ ́ ́ ́ + Ve nach tay tr ̃ ́ ước: chia lam 3 đoan, đanh lom t ̀ ̣ ́ ̃ ừ 0,5 đên 2cm  ́ 6. HH1: Ngang băp tay = băp tay / 2 + 1,5cm = 24/2 + 1,5cm = 13,5cm  ́ ́ 7. BB1: Cửa tay = sô đo c ́ ửa tay = 12cm 
 10. ̃ ươn tay = giam s 8. B1B’1: ve s ̀ ̉ ươn tay 1cm  ̀ 9. Ve lai  ̃ c. Cach căt: ́ ́  Chưa đ ̀ ường may va căt giông tay raglan ao ba ba ̀ ́ ́ ́ ̀ 4. Bâu:  ́ ̃ ̃ ̣ a. Cach ve: Ve trên râp giây  ́ ̀ ̀ ̉ 1. AB: Dai bâu = vong cô trên ao /2 ~ 33/2 = 16,5cm  ́ 2. AC: Cao bâu = 2,5 đên 4cm  ́ 2. Cach căt:  ́ ́ + Lươi: Căt môt l ́ ́ ̣ ớp, căt sat  ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̉ + Vai: Căt hai miêng canh vai xuôi, 1 miêng canh vai xeo, ch ́ ưa xung ̀   quanh 1cm  5. Nep hò ̣ ̣ + Đăt chân tr ươc lên vai ve nep ho. Sang dâu vong cô + 1 bên vach tay, v ́ ̉ ̃ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ơí  ̀ ̣ ̣ ̃ ̣ bê rôn nep viên 3cm. ve lai nh ̀ ư hinh ve. ̀ ̃ ́ ̣ ̣ + Căt môt miêng nep ho không ch ́ ̀ ừa đường may  6. Vat con: co hai cach  ̣ ́ ́ 1. Cach 1: ́ ̃ ̣ ́ ựa vao vong cô + nach tay chân tr Ve môt miêng d ̀ ̀ ̉ ́ ước + sườn thân sau (như  hinh ve)  ̀ ̃ 2. Cach 2:  ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ Căt 3 miêng: miêng 1 vai xuôi, miêng 2,3 vai xeo gâp đôi.  IV. Quy trinh may ̀ 1. Nhấn pince ­ may nẹp hò  2. Ráp đường sườn thân ­ May vạt con 3. Luông lai tay ­ Ráp đường sườn tay 4. Ráp vòng nách tay vào nách thân. May tà  5 . May cầm tà từ hạ mông đến hạ eo ­ cuộn mép may tà , lược cho êm  6. May bâu : a. May bề trái lớp vải lót I ( vải xuôi) dính vào lưới ́ ề  mặt miếng bâu II (vải xuôi) vào bề  mặt miếng bâu III (vải   b. Up b ̣ ề  trái miếng bâu II úp vào bề  mặt miếng I. May xung quanh   xéo) Đăt b lưới cách lươi 1 ly (đ ́ ường chân bâu không may)  c. Lộn bề mặt miếng 2 và miếng 3 ra ngoài
 11. d. Gọt sửa đường may còn 0,5cm ̣ ề mặt ngoài bâu III lên bề mặt thân áo . May vòng cổ áo + chân   e. Đăt b bâu f. Luông miếng bâu trong ( miếng 2 vải xéo) dính vào vòng cổ thân áo 7. Lên lai 8. Luông áo, đính bọ ngang eo 9. Kết nút, móc Câu hỏi : 1. Cách do ­ qui trinh may. ̀ 2. Cách vẽ ­ cắt thân trước ­ sau áo dài tay raglan. BAI 2: AO DAI TH ̀ ́ ̀ ỜI TRANG  I. Cach đo  ́ 1. Dai quân  ̀ ̀ 1. Dai ao  ̀ ́ 5. Băp tay ́ 9. Vong mông ̀ ̣ ́ 2. Ha gôi ̣ 2. Ha co sau 6. Vong cô ̀ ̉ 10. Cheo nǵ ực 3. Vong eo ̀ 3. Dai tay ̀ 7. Vong ng ̀ ực 11. Dang ngực 4. Vong mông  ̀ 4. Cửa tay 8. vong eo ̀ 12. Vong nach ̀ ́ ̣ 13. Ha eo tr ươć 1. Dài áo (Da) : đo từ chân eo cạnh vai qua đâu ng ̀ ực đến khỏi gôi (tùy ý) ́   107cm  2. Hạ eo trước (Het) : Đo từ chân cổ cạnh vai qua đầu ngực đên ngang eo ́   39cm (ngay dây cột) 3. Chéo ngực (Cn) : Đo từ lom cô x ̃ ̉ ương ức đến đâu ng ̀ ực  19cm 4. Dang ngực (Dn) : Đo từ đầu ngực phải sang đầu ngực trái  18cm 5. Vòng eo (Ve) : Đo vừa sát quanh chân cổ  32cm 6. Vòng ngực (Vn) : Đo quanh ngực nơi nở nhất  80cm 7. Vòng eo (Ve) : Đo quanh eo nơi nhỏ nhất  64cm 8. Vòng mông (Vm) : Đo quanh mông nơi nỏ nhất  88cm 9. Dài tay (Dt) : Đo từ xương ot qua đ ́ ầu vai đên măc cá tay ( tùy ý) 68cm ́ ́ 10 Cửa tay (Ct): ( tùy ý) 12 đên 14cm 12cm ́ 11. Vòng nách (vn) : đo quanh nách qua đầu vai  32cm 12. Bắp tay (Bt) : Đo quanh bắp tay (giữa cánh tay trên)  24cm 13. Hạ eo sau (Hes) : Đo từ xương ot đ ́ ến ngang eo  36cm
 12. II. Cach tinh vai ́ ́ ̉ 1. Khổ vải 0,9 m = 2( dài áo + lai + đường may) 2. Khổ vải 1,2 m = dài áo + dài tay + lai + đường may 3. Khổ vai 1,6 m = 2( dài tay + lai + đ ̉ ường may) III. Cach ve ́ ̃ 1.  Thân sau : a. cách xếp vải : Gấp đôi vải lai, m ̣ ặt phải vải vào trong. Từ  biên vải đo vào = mông /4 +   4cm (dùng kim ghim cẩn thận rồi mới vẽ). Vẽ eo phía tay phải  b. Cách vẽ : 1. AB : Dài áo = số đo dài áo ­ nhấn ngực ( nhấn ngực = hạ eo trước ­ hạ  eo sau) = 107 = (39 ­ 36) = 104 cm 2. AC : Hạ nách = vòng nách/2 + 2cm = 32/2 + 2 = 18 cm 3. AI : Hạ eo = số đo hạ eo sau = 36 cm  4. IM : Hạ mông = hạ eo 12 = 36/2 = 18 cm 5. Vẽ cổ : + AE : Vào cổ = cổ/8 ­ 0,5cm = 32/8 ­0,5cm = 3,5 cm + AP : Hạ cổ = 0,5 cm 6. CC1 : Ngang ngực = ngực/4 ­ 0,5cm = 80/4 ­ 0,5cm ­ 19,5 cm , 7. II1 : Ngang eo = eo/4 + 1,5cm đến 2cm = 64/4 + 1,5cm = 17,5 cm  8. MM1 : Ngang mông = mông/4 = 88/4 = 22cm 9. BB1 : Ngang ta ­ mông 14 + lõm đ ̀ ến 1,5cm ­88/4 + 1 = 23 cm 10. Vẽ nách : Giống áo bà ba  11 . Vẽ là : + I1I2 : Lên eo = 2,0cm ́ ầu 0,7 ở giưa ngang eo đ + Đanh b ̃ ến ngang mông + B1B1 : Giảm tà = l cm . 12 Vẽ lai: c. Cách cắt :  ̉ ưa 0,5cm  ­ Cô ch ̀ ­ Nách chừa 1,5cm ­ Sườn áo + tà chừa 2 cm
 13. ­ Lai chừa 3 cm 2. Thân trước a. Cách xếp vải : Giống thân sau b. Cách vẽ : 1. AB : Dài áo = số đo dài áo = 107 cm 2. AC : Hạ nách = vòng nách/2 + 2 = 32/2 + 2 = 18cm 3. AI : Hạ eo = Số đo hạ eo trước = 39 cm 4. IM : Hạ mông = hạ mông trươc = 18cm ́ 5. Vẽ cổ : + AE : Vào cổ = cổ 18 + 1 = 32/8 + 1 ­ 5cm  + AF : Hạ cổ = vào cổ + vào cổ 12 = 5 + 5/2­ 7,5cm 6. CC1 : Ngang ngực/4 +1,5cm đến 2cm = 80/4 + 1,5 = 21,5 cm 7. Vẽ nách :  C1D : Vào nách = 6 đến 7cm ( Vai ngang = 6cm , vai xuôi = 7cm 8: II1 Ngang eo = eo/4 + 0,5cm đến/cm = 64/4 + 0,5 = 16,5cm ­ Lên eo = 2cm 9. Vẽ pince : giống áo bà ba nhưng giảm đầu pince 2cm 10. MM1 : Ngang mông = mông/4 ­0,5cm = 88/4 ­0,5 = 21,5 cm 11. BB1 : Ngang tà = Ngang tà sau = 23 cm 12. Vẽ tà : + B1B’1 :Giảm tà 1cm ́ ầu tà ở giữa tà ngang eo đến ngang mông 0,7 cm + Đanh h 13. Vẽ lai c. Cach căt: :  ́ ́ Chưa đ ̀ ường may giống thân sau nhưng khi cắt sườn thân phải gấp pince  ̣ ước (hình trang sau) lai tr 3. Tay raglan vaỉ :  a. Gấp đôi vải lai, m ̣ ặt phải vải úp vào trong. Từ  biên đo vào = Vòng  nách/2 + 2cm đường may. Vẽ cổ tay phía tay phải.  c. Cách vẽ : 1. AB : Dài tay = số đo dài tay ­ 5cm = 68 5 ­ 63 cm . 2. AC : Hạ nách tay = vòng nách /2 + 2,5cm = 32 12 + 2,5 ­ 18,5 cm
 14. 3. CH : Hạ bắp tay = 10 cm 4. Vẽ cổ tay + AE : Vào cổ tay = vào cổ sau/2 + 0,5cm ­ 3,5/2 + 0,5 = 2,2cm  + EF : Lăn cổ tay sau = vào cổ sau/2 = 3,5/2 = 1,75 cm ̣ ổ tay trươc 0,5 cm + AG : Ha c ́ 5. CC1 : Ngang nach tay = vòng nách/2 = 32/2= 16 cm  ́ + Ve nach tay sau: Giông nach thân sau ̃ ́ ́ ́ + Ve nach tay tr ̃ ́ ước: chia lam 3 đoan, đanh lom t ̀ ̣ ́ ̃ ừ 0,5 đên 2cm  ́ 6. HH1: Ngang băp tay = băp tay / 2 + 1,5cm = 24/2 + 1,5cm = 13,5cm  ́ ́ 7. BB1: Cửa tay = sô đo c ́ ửa tay = 12cm  ̃ ươn tay = giam s 8. B1B’1: ve s ̀ ̉ ươn tay 1cm  ̀ 9. Ve lai  ̃ c. Cach căt: ́ ́  Chưa đ ̀ ường may va căt giông tay raglan ao ba ba ̀ ́ ́ ́ ̀ 4. Bâu:  ́ ̃ ̃ ̣ a. Cach ve: Ve trên râp giây  ́ ̀ ̀ ̉ 1. AB: Dai bâu = vong cô trên ao /2 ~ 33/2 = 16,5cm  ́ 2. AC: Cao bâu = 2,5 đên 4cm  ́ 2. Cach căt:  ́ ́ + Lươi: Căt môt l ́ ́ ̣ ớp, căt sat  ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̉ + Vai: Căt hai miêng canh vai xuôi, 1 miêng canh vai xeo, ch ́ ưa xung ̀   quanh 1cm  5. Nep hò ̣ ̣ + Đăt chân tr ươc lên vai ve nep ho. Sang dâu vong cô + 1 bên vach tay, v ́ ̉ ̃ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ơí  ̀ ̣ ̣ ̃ ̣ bê rôn nep viên 3cm. ve lai nh ̀ ư hinh ve. ̀ ̃ ́ ̣ ̣ + Căt môt miêng nep ho không ch ́ ̀ ừa đường may  6. Vat con: co hai cach  ̣ ́ ́ 1. Cach 1: ́ ̃ ̣ ́ ựa vao vong cô + nach tay chân tr Ve môt miêng d ̀ ̀ ̉ ́ ước + sườn thân sau (như  hinh ve)  ̀ ̃ 2. Cach 2:  ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ Căt 3 miêng: miêng 1 vai xuôi, miêng 2,3 vai xeo gâp đôi.  IV. Quy trinh may ̀
 15. 1. Nhấn pince ­ may nẹp hò  2. Ráp đường sườn thân ­ May vạt con 3. Luông lai tay ­ Ráp đường sườn tay 4. Ráp vòng nách tay vào nách thân. May tà  5 . May cầm tà từ hạ mông đến hạ eo ­ cuộn mép may tà , lược cho êm  6. May bâu : a. May bề trái lớp vải lót I ( vải xuôi) dính vào lưới ́ ề  mặt miếng bâu II (vải xuôi) vào bề  mặt miếng bâu III (vải   b. Up b ̣ ề  trái miếng bâu II úp vào bề  mặt miếng I. May xung quanh   xéo) Đăt b lưới cách lươi 1 ly (đ ́ ường chân bâu không may)  c. Lộn bề mặt miếng 2 và miếng 3 ra ngoài d. Gọt sửa đường may còn 0,5cm ̣ ề mặt ngoài bâu III lên bề mặt thân áo . May vòng cổ áo + chân   e. Đăt b bâu f. Luông miếng bâu trong ( miếng 2 vải xéo) dính vào vòng cổ thân áo 7. Lên lai 8. Luông áo, đính bọ ngang eo 9. Kết nút, móc Câu hỏi : 1. Cách do ­ qui trinh may. ̀ 2. Cách vẽ ­ cắt thân trước ­ sau áo dài tay raglan.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản