Giáo trình Thống kê kinh doanh (Dành cho các ngành: Trình độ cao đẳng)

Chia sẻ: Roong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:194

0
20
lượt xem
5
download

Giáo trình Thống kê kinh doanh (Dành cho các ngành: Trình độ cao đẳng)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung giáo trình trình bày những vấn đề chung về thống kê học, một số chỉ tiêu tổng hợp thống kê, dãy số thời gian, chỉ số thống kê, thống kê kết quả sản xuất và giá thành sản phẩm, thống kê lưu chuyên hàng hóa, thống kê lao động và tiền lương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thống kê kinh doanh (Dành cho các ngành: Trình độ cao đẳng)

i<br /> <br /> Lời giới thiệu<br /> Để đáp ứng nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên trình độ cao<br /> đẳng; đặc biệt là yêu cầu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo; Trường Cao đẳng<br /> Thương mại chủ trương tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng chung các môn học,<br /> học phần đang được triển khai giảng dạy.<br /> Thực hiện chủ trương trên, Khoa Tài chính-Ngân hàng đã phân công giảng viên<br /> thuộc bộ môn Thống kê biên soạn giáo trình Thống kê kinh doanh để dùng chung cho<br /> sinh viên các ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ và du lịch lữ hành, Quản<br /> trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Kinh doanh thương<br /> mại, Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán trình độ cao đẳng, giúp<br /> cho việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên được thuận lợi.<br /> Giáo trình Thống kê kinh doanh được biên soạn dựa theo đề cương chi tiết học<br /> phần Thống kê kinh doanh và kế thừa Giáo trình Nguyên lý Thống kê –Trường Cao<br /> đẳng Thương mại của nhóm tác giả Nguyễn Thị Việt Châu (chủ biên)- Huỳnh Văn<br /> Đặng- Lê Thị Thanh Thủy; Cũng như tham khảo các tài liệu Lý thuyết thống kêTrường Đại học Kinh tế quốc dân PGS.TS. Trần Ngọc Phác, TS. Trần Thị Kim Thu<br /> (chủ biên), Thống kê doanh nghiệp - GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm - PGS.TS. Nguyễn Công<br /> Nhự NXB Giáo dục Việt Nam; Thống kê thương mại trong nền kinh tế thị trường - TS.<br /> Lê Trần Hảo NXB Thống kê.<br /> Nội dung của giáo trình bao gồm 7 chương:<br /> Chương 1. Những vấn đề chung về thống kê học<br /> Chương 2. Một số chỉ tiêu tổng hợp thống kê<br /> Chương 3. Dãy số thời gian<br /> Chương 4. Chỉ số thống kê<br /> Chương 5. Thống kê kết quả sản xuất và giá thành sản phẩm<br /> Chương 6. Thống kê lưu chuyển hàng hóa<br /> Chương 7. Thống kê lao động và tiền lương<br /> Để giáo trình này đến tay người đọc, tác giả ghi nhận và cam ơn s ự giúp đỡ,<br /> ̉<br /> tham gia ý kiến góp ý, biên tập, sửa chữa của hội đồng khoa học cấp khoa và hội<br /> đồng khoa học nhà trường.<br /> Mặc dù đã rất cố gắng, tuy nhiên giáo trình Thống kê kinh doanh vẫn không<br /> tránh được những sai sót nhất định. Tác giả chân thành mong đợi nhận được sự góp ý<br /> của bạn đọc để lần tái bản sau được hoàn thiện hơn.<br /> Các ý kiến tham gia xin được gửi về địa chỉ thongke.tcnh@gmail.com<br /> Trân trọng cảm ơn!<br /> Tác giả<br /> <br /> ThS. Nguyễn Thị Việt Châu<br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời giới thiệu ................................................................................................................. ii<br /> Mục lục ......................................................................................................................... iii<br /> CHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ HỌC ...........................1<br /> I. Đối tƣợng của thống kê học .........................................................................................1<br /> 1. Sơ lƣợc về sự hình thành và phát triển của thống kê học ..........................................1<br /> 2. Khái niệm thống kê ...................................................................................................2<br /> 3. Đối tƣợng nghiên cứu của thống kê ..........................................................................3<br /> II. Một số khái niệm thƣờng dùng trong thống kê...........................................................4<br /> 1. Tổng thể thống kê và đơn vị tổng thể ........................................................................4<br /> 2. Tiêu thức thống kê .....................................................................................................5<br /> 3. Chỉ tiêu thống kê .......................................................................................................5<br /> III. Các loại thang đo trong thống kê ...............................................................................6<br /> 1. Thang đo định danh ...................................................................................................6<br /> 2. Thang đo thứ bậc .......................................................................................................6<br /> 3. Thang đo khoảng .......................................................................................................7<br /> 4. Thang đo tỷ lệ ............................................................................................................7<br /> IV. Khái quát quá trình nghiên cứu thống kê ..................................................................7<br /> 1. Điều tra thống kê .......................................................................................................8<br /> 2. Tổng hợp thống kê...................................................................................................12<br /> 3. Phân tích thống kê ...................................................................................................22<br /> Câu hỏi ôn tập ................................................................................................................25<br /> Bài tập ............................................................................................................................26<br /> Tài liệu tham khảo .........................................................................................................27<br /> CHƢƠNG 2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TỔNG HỢP THỐNG KÊ ...............................28<br /> I. Số tuyệt đối.................................................................................................................28<br /> 1. Khái niệm ................................................................................................................28<br /> 2. Đặc điểm..................................................................................................................28<br /> 3. Phân loại ..................................................................................................................29<br /> II. Số tƣơng đối ..............................................................................................................29<br /> 1. Khái niệm ................................................................................................................29<br /> 2. Đặc điểm..................................................................................................................30<br /> 3. Phân loại ..................................................................................................................30<br /> III. Số bình quân ............................................................................................................36<br /> 1. Khái niệm ................................................................................................................36<br /> 2. Đặc điểm..................................................................................................................37<br /> 3. Phân loại ..................................................................................................................37<br /> 4. Mốt ..........................................................................................................................43<br /> 5. Số trung vị ...............................................................................................................46<br /> IV. Các chỉ tiêu đo độ biến thiên của tiêu thức .............................................................48<br /> 1. Khoảng biến thiên ...................................................................................................49<br /> 2. Độ lệch tuyệt đối bình quân ....................................................................................50<br /> 3. Phƣơng sai ...............................................................................................................51<br /> 4. Độ lệch chuẩn ..........................................................................................................51<br /> 5. Hệ số biến thiên .......................................................................................................52<br /> Câu hỏi ôn tập ................................................................................................................53<br /> iii<br /> <br /> Bài tập ............................................................................................................................54<br /> Tài liệu tham khảo .........................................................................................................58<br /> CHƢƠNG 3. DÃY SỐ THỜI GIAN ..........................................................................59<br /> I. Khái niệm, cấu thành, phân loại dãy số thời gian ......................................................59<br /> 1. Khái niệm ................................................................................................................59<br /> 2. Cấu thành .................................................................................................................59<br /> 3. Phân loại ..................................................................................................................59<br /> II. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian .....................................................................60<br /> 1. Mức độ bình quân theo thời gian ............................................................................60<br /> 2. Lƣợng tăng (giảm) tuyệt đối....................................................................................62<br /> 3. Tốc độ phát triển ......................................................................................................63<br /> 4. Tốc độ tăng (giảm) ..................................................................................................64<br /> 5. Giá trị tuyệt đối của 1% tăng (giảm) .......................................................................65<br /> III. Dự đoán thống kê ....................................................................................................65<br /> 1. Khái niệm ................................................................................................................65<br /> 2. Một số phƣơng pháp dự đoán thống kê thƣờng dùng .............................................67<br /> Câu hỏi ôn tập ................................................................................................................68<br /> Bài tập ............................................................................................................................69<br /> Tài liệu tham khảo .........................................................................................................70<br /> CHƢƠNG 4. CHỈ SỐ THỐNG KÊ ...........................................................................71<br /> I. Khái niệm, tác dụng, phân loại chỉ số ........................................................................71<br /> 1. Khái niệm ................................................................................................................71<br /> 2. Tác dụng ..................................................................................................................71<br /> 3. Phân loại ..................................................................................................................72<br /> II. Phƣơng pháp lập chỉ số .............................................................................................73<br /> 1. Chỉ số động thái .......................................................................................................73<br /> 2. Chỉ số so sánh ..........................................................................................................76<br /> 3. Chỉ số kế hoạch .......................................................................................................80<br /> III. Hệ thống chỉ số ........................................................................................................81<br /> 1. Khái niệm ................................................................................................................81<br /> 2. Phƣơng pháp lập ......................................................................................................82<br /> 3. Tác dụng ..................................................................................................................82<br /> BÀI ĐỌC THÊM. PHƢƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG ...............84<br /> 1. Mục đích của chỉ số giá tiêu dùng .............................................................................84<br /> 2. Khái niệm giá tiêu dùng ............................................................................................84<br /> 3. Chỉ số giá tiêu dùng ...................................................................................................84<br /> 4. Phƣơng pháp tính chỉ số giá tiêu dùng ......................................................................85<br /> Câu hỏi ôn tập ................................................................................................................86<br /> Bài tập ............................................................................................................................86<br /> Tài liệu tham khảo .........................................................................................................89<br /> CHƢƠNG 5. THỐNG KÊ KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ....... 90<br /> I. Thống kê kết quả sản xuất ..........................................................................................90<br /> 1. Khái niệm, nhiệm vụ ...............................................................................................90<br /> 2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê kết quả sản xuất ...........................................................92<br /> 3. Phân tích kết quả sản xuất .......................................................................................96<br /> II. Thống kê giá thành sản phẩm .................................................................................100<br /> 1. Khái niệm, nhiệm vụ .............................................................................................100<br /> 2. Phân tích giá thành sản phẩm ................................................................................101<br /> iv<br /> <br /> Câu hỏi ôn tập ..............................................................................................................114<br /> Bài tập ..........................................................................................................................114<br /> Tài liệu tham khảo .......................................................................................................120<br /> CHƢƠNG 6. THỐNG KÊ LƢU CHUYỂN HÀNG HOÁ .....................................121<br /> I. Khái niệm, phân loại lƣu chuyển hàng hoá ..............................................................121<br /> 1. Khái niệm, nhiệm vụ .............................................................................................121<br /> 2. Phân loại ................................................................................................................121<br /> II. Hệ thống chỉ tiêu thống kê lƣu chuyển hàng hoá ...................................................123<br /> 1. Chỉ tiêu mua hàng..................................................................................................123<br /> 2. Chỉ tiêu bán hàng ...................................................................................................123<br /> 3. Chỉ tiêu dự trữ hàng hoá ........................................................................................124<br /> III. Phân tích lƣu chuyển hàng hoá ..............................................................................128<br /> 1. Phân tích tình hình thực hiện lƣu chuyển hàng hoá theo mặt hàng ......................128<br /> 2. Phân tích tình hình thực hiện lƣu chuyển hàng hoá theo tổng trị giá ....................129<br /> 3. Phân tích tình hình thực hiện lƣu chuyển hàng hoá theo đơn vị kinh doanh ........130<br /> 4. Phân tích tình hình thực hiện lƣu chuyển hàng hoá theo tiến độ ..........................132<br /> 5. Phân tích tình hình thực hiện lƣu chuyển hàng hoá theo thời vụ ..........................133<br /> 6. Phân tích tốc độ lƣu chuyển hàng hoá ...................................................................134<br /> Câu hỏi ôn tập ..............................................................................................................140<br /> Bài tập ..........................................................................................................................140<br /> Tài liệu tham khảo .......................................................................................................145<br /> CHƢƠNG 7. THỐNG KÊ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƢƠNG ................................146<br /> I. Thống kê lao động ....................................................................................................146<br /> 1. Khái niệm, nhiệm vụ .............................................................................................146<br /> 2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê lao động .....................................................................146<br /> II. Thống kê năng suất lao động ..................................................................................153<br /> 1. Khái niệm, nhiệm vụ .............................................................................................153<br /> 2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê năng suất lao động .....................................................154<br /> 3. Phân tích năng suất lao động .................................................................................155<br /> III. Thống kê tiền lƣơng...............................................................................................160<br /> 1. Khái niệm, nhiệm vụ .............................................................................................160<br /> 2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê tiền lƣơng ...................................................................160<br /> 3. Phân tích tình hình thực hiện tổng quỹ lƣơng .......................................................161<br /> Câu hỏi ôn tập ..............................................................................................................164<br /> Bài tập ..........................................................................................................................164<br /> Tài liệu tham khảo .......................................................................................................167<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................168<br /> Phụ lục đáp án bài tập...............................................................................................169<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản