intTypePromotion=1

Giáo trình thực tập động cơ xăng II - Phần 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
320
lượt xem
155
download

Giáo trình thực tập động cơ xăng II - Phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ Hệ thống phun xăng điện tử được ra đời nhằm khắc phục sự bất lợi của hệ thống phun xăng kiểu cơ khí. Nó có ưu điểm là loại bỏ hoàn toàn việc định lượng và phân phối nhiên liệu bằng cơ khí. Do vậy, hệ thống đơn giản hơn, dễ dàng trong việc bảo dưỡng, điều chỉnh và sửa chữa. Hệ thống phun xăng kiểu cơ khí có các đặc điểm sau: Nó là hệ thống phun đa điểm, các kim phun phun liên tục, áp suất phun thay đổi và để định lượng nhiên liệu phun bằng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thực tập động cơ xăng II - Phần 3

  1. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Heä thoáng phun xaêng ñieän töû M P. HC uat T HEÄ THOÁNGKy th pham H Su ng D PHUN XAÊNG ÑIEÄN TÖÛ ruo n©T quye an B Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 43
  2. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Heä thoáng phun xaêng ñieän töû GIÔÙI THIEÄU HEÄ THOÁNG PHUN XAÊNG ÑIEÄN TÖÛ Heä thoáng phun xaêng ñieä n töû ñöôïc ra ñôøi nhaèm khaéc phuïc söï baát lôïi cuûa heä thoáng phun xaêng kieåu cô khí. Noù coù öu ñieåm laø loaïi boû hoaøn toaøn vieäc ñònh löôïng vaø phaân phoái nhieân lieäu baèng cô khí. Do vaäy, heä thoáng ñôn giaûn hôn, deã daøng trong vieäc baûo döôõng, ñieàu chænh vaø söûa chöõa. Heä thoáng phun xaêng kieå u cô khí coù caùc ñaëc ñieåm sau: Noù laø heä thoáng phun ña ñieåm, caùc kim phun phun lieân tuïc, aùp suaát phun thay ñoåi vaø ñeå ñònh löôïng nhieân lieäu phun baèng caùch ngöôøi ta thay ñoåi aùp suaát phun. Coøn ôû heä thoáng phun xaêng ñieän töû, noù laø heä thoáng phun xaêng ñôn ñieåm hoaëc ña ñieåm, aùp suaát phun cuûa kim phun ñöôïc giöõ khoâng ñoåi , kim phun phun giaùn ñoaïn vaø coù chu kyø, ñeå ñònh löôï ng nhieân lieäu phun baèng caùch nguôøi ta thay ñoåi thôøi gian môû kim phun. Heä thoáng phun xaêng ña ñieåm: Soá löôïng kim phun ñöôïc boá trí baèng vôùi soá xy lanh cuûa ñoäng  cô. Caùc kim phun ñöôïc boá trí treân ñöôøng oá ng naïp, beân caïnh xuù pap naïp. Heä thoáng phun ñôn ñieåm: Laø heä thoáng phun xaêng ñieän töû, ngöôøi ta söû duïng moät hoaëc hai  kim phun boá trí ôû trung taâm ñeå phaân phoái nhieân lieäu cho caùc xy lanh M a ñoäng cô. ÔÛ kieåu cuû HC P.duïn g boä cheá hoøa khí. naøy söï phaân phoái nhieân lieäu cho caùc xy lanh gaàn gioáng ñoäng cô T uat söû y th K ham Su p g DH ruon n©T quye Ban Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 44
  3. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Heä thoáng phun xaêng ñieän töû Heä thoáng phun xaêng ña ñieåm coù theå chia laøm hai loaïi. - Heä thoáng kieåu L-Jetronic. (EFI) ÔÛ heä thoáng naøy ngöôøi ta söû duïng caùc caûm bieán boá trí xung quanh cuûa ñoäng cô vaø ECU duøng caùc tín hieäu naøy chæ ñeå ñieàu khieån thôøi gian môû cuûa caùc kim phun. - Heä thoáng Motronic. ( TCCS, ECCS, PGM-FI, MPI…) Heä thoáng Motronic ñöôïc hieåu laø heä thoáng ñieàu khieån phun nhieân lieäu vaø ñieàu khieån thôøi ñieåm ñaùnh löûa sôùm baèng ñieän töû. Ngoaøi ra noù coøn coù moät soá chöùc naêng ñieàu khieån khaùc nhö ñieàu khieån toác ñoä caàm chöøng, heä thoá ng chaån ñoaùn... ECU ñoäng cô coøn laø ECU chính ñeå ñieàu khieån caùc heä thoáng khaùc treân oâtoâ nhö: Heä thoáng phanh choáng haõm cöùng, heä thoáng ñieàu hoøa khoâng khí, ñieàu khieån hoäp soá baèng ñieän töû, heä thoáng tuùi khí, heä thoán g treo ñieän töû, heä thoáng ñieàu khieån löïc keùo… Ngaøy nay, ngöôøi ta ñang nghieân cöùu ñeå öù ng duïng moät kieåu phun xaêng kieåu khaùc ñoù laø heä thoáng phun xaên g tröïc tieáp. Coù nghóa laø caùc kim phun seõ phun nhieân lieäu tröïc tieáp vaøo xy lanh cuûa ñoäng cô. M P. HC uat T y th K pham H Su ng D ruo n©T quye an B Trong taøi lieäu naøy chuùng toâi khoâng trình baøy heä thoáng phun ñôn ñieåm. Bôûi vì heä thoáng ñieän ñieàu khieån cuûa noù hoaøn toaøn gioáng heä thoáng phun ña ñieåm. ÔÛ heä thoáng phun ñôn ñieåm chæ söû duïng moät hoaëc hai kim phun boá trí ôû trung taâm ñeå phaân phoái nhieân lieäu cho caùc xy lanh cuûa ñoäng cô.Kim phun cuûa heä thoáng phun ñôn ñieåm laø kim phun coù ñieän trôû thaáp , aùp suaát phun beù (nhoû hôn 2kg/cm2) vaø ñöôøng oáng naïp cuûa chuùng hoaøn toaøn gioáng ñoäng cô duøng boä cheá hoøa khí. I. Phaân loaïi. Caên cöù vaøo phöông phaùp kieåm tra löu löôïng khoâ ng khí naïp, ngöôøi ta chia heä thoáng phun xaêng ñieän töû laøm hai kieåu nhö sau. 1. Kieåu D – EFI. Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 45
  4. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Heä thoáng phun xaêng ñieän töû ÔÛ kieåu naøy löu löôïng khoâng khí naïp ñöôïc kieåm tra giaùn tieáp baèng caùch kieåm tra ñoä chaân khoâng sau böôùm ga baèng moät caûm bieán goïi laø caûm bieán chaân khoâng (Vacuum Sensor). Ñoä chaân khoâng trong ñöôøng oán g naïp ñöôïc chuyeån thaønh tín hieäu ñieän aùp vaø ñöôïc ECU xaùc ñònh 2. Kieåu L – EFI. ÔÛ kieåu naøy boä ño gioù ñöôïc ñaët sau loïc gioù. Do vaäy taát caû löôïng khoâng khí naïp vaøo ñoäng cô ñeàu ñöôïc kieåm tra tröïc tieáp bôûi boä ño gioù vaø tín hieäu naøy ñöôïc ECU xaùc ñònh. M P. HC uat T y th K pham H Su ng D ruo n©T quye an B II. So saùnh vôùi boä cheá hoøa khí. 1. Phöông phaùp taïo hoãn hôïp. Ñoäng cô söû duïng boä cheá hoaø khí, ôû toác ñoä chaäm ngöôøi ta lôïi duïng ñoä chaân khoâng lôùn ôû sau caùnh böôùm ga ñeå huùt nhieân lieäu ñi ra khoûi boä cheá hoøa khí töø loã caàm chöøng vaø loã chaïy chaäm. Coøn ôû cheá ñoä moät phaàn taûi vaø taûi lôùn, ngöôøi ta lôïi duïng toác ñoä doøng khí ñi qua hoïn g boä cheá hoøa khí ñeå huùt nhieân lieäu ra khoûi maïch chính. Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 46
  5. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Heä thoáng phun xaêng ñieän töû ÔÛ heä thoáng phun xaêng ñieän töû, löôïng khoân g khí naïp vaøo ñoäng cô di chuyeån ñoäc laäp vôùi heä thoáng nhieân lieäu. Löôïng khoâng khí tröôùc khi naïp vaøo ñoän g cô ñöôïc kieåm tra bôûi boä ño löu löôïn g khoâng khí, tín hieäu naøy ñöôïc ECU tieáp nhaän vaø ECU seõ ñieàu khieån thôøi gian môû kim phun phuø hôïp vôùi löôïng khoân g khí naïp vaø soá voøn g quay cuûa ñoäng cô. M P. HC uat T y th K pham H Su ng D ruo n©T quye an B Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 47
  6. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Heä thoáng phun xaêng ñieän töû M P. HC uat T y th K pham H Su ng D 2. Khi khôiû ñoäng. o cheá ru Khi khôûi ñoäng laïnh, ôû ñoäng cô boä n © Thoaø khí ngöôøi ta söû duïng cô caáu ñieàu khieån böôùm gioù. ye qu Ban Khi ñoäng cô laïnh böôùm gioù ñoùng hoøan toaøn, löôïng nhieân lieäu ñöôïc cung caáp töø maïch chaïy chaäm vaø maïch chính ñeå laøm giaøu hoãn hôïp. Sau khôûi ñoäng, cô caáu ñieàu khieån böôùm gioù môû moät phaàn seõ ñieàu khieån böôùm gioù heù môû . ÔÛ ñoäng cô phun xaêng, löôï ng nhieâ n lieäu phun khi khôûi ñoän g ñöôïc caên cöù vaøo tín hieäu khôûi ñoä ng töø contact maùy (ST), caûm bieán nhieät ñoä ñoäng cô, caûm bieán nhieät ñoä khoâ ng khí naïp vaø ñieän aùp cuûa aéc quy. Ngoaøi ra ôû moät soá ñoäng cô ngöôøi ta coøn duøng kim phun khôûi ñoäng ñeå cung caáp theâm nhieân lieäu cho ñoäng cô. Sau khôûi ñoäng söï laøm giaøu hoãn hôïp ñöôïc caên cöù vaøo caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt, ECU duøng tín hieäu naøy ñeå laøm giaøu hoãn hôïp. Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 48
  7. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Heä thoáng phun xaêng ñieän töû M P. HC uat T y th am K 3. Khi taêng toác. u ph khoâ n S Khi caùnh böôùm ga môû roäng ñoät ngoät, löôïng g DH g khí naïp seõ gia taêng töùc thôøi. Nhöng ôû boä cheá on hoaø khí do nhieân lieäu coù ñoä nhôùtn © Tru quaùn tính cuûa doøng nhieân lieäu neân löôïng nhieân lieäu vaø do ye Ñeå qu cung caáp khoâng kòp thôøi. Bankhaéc phuïc, ngöôøi ta duøng bôm taêng toác. ÔÛ ñoäng cô phun xaêng, löôïng khoâng khí naïp khi taêng toác ñöôïc kieåm tra tröïc tieáp bôûi boä ño gioù. ECU duøng tín hieäu löu löôïng khoân g khí naïp vaø caûm bieán vò trí böôùm ga ñeå thöïc hieän laøm giaøu hoãn hôïp khi taêng toác. 4. Cheá ñoä taûi lôùn. Muoán cho ñoäng cô phaùt ra moâ men cöïc ñaïi hoaëc coâng suaát cöïc ñaïi thì phaûi laøm giaøu hoãn hôïp khi caùnh böôùm ga môû lôùn. ÔÛ ñoäng cô duøng boä cheá hoøa khí ngöôøi ta duøng maïch laøm ñaäm ñeå hoå trôï theâm nhieân lieäu cho maïch chính. Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 49
  8. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Heä thoáng phun xaêng ñieän töû Coøn ôû ñoäng cô phun xaêng ñeå laøm giaøu hoã n hôï p khi taûi lôùn, ngöôøi ta duøng caûm bieán vò trí böôùm ga ñeå xaùc ñònh cheá ñoä taûi. ECU söû duï ng tín hieäu naøy ñeå laøm giaøu hoãn hôïp cho ñoän g cô. M P. HC uat T y th am K III. Öu ñieåm cuûa heä thoáng phun xaêng . h 1. Khôûi ñoäng ñoäng deã daøng vaø nhanh choùng: DH Su p g n r on  Trong quaù trình khôûi ñoäng löôïTgunhieân lieäu phun cô baûn caên cöù vaøo tín hieäu khôûi ñoäng n© vaø ye STA töø contact maùy n qucaûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt. Löôïng phun hieäu chænh theâm Ba nhieân lieäu ñöôïc laáy töø caûm bieán nhieät ñoä khoâng khí naïp vaø ñieän aùp cuûa aéc quy.  Thôøi ñieåm ñaùnh löûa sôùm öùng vôùi cheá ñoä khôûi ñoäng.  Van ISC môû toái ña ñeå khôûi ñoäng deã daøng. 2. Hoãn hôï p khoâ ng khí nhieân lieäu cuûa caùc xy lanh ñöôïc phaân phoái ñoàng ñeàu. 3. Tæ leä hoãn hôïp ñöôïc ñaùp öùng toái öu ôû moïi cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô. 4. Do khoâng söû duïng ñoä chaân khoâng ñeå huùt nhieân lieäu nhö boä cheá hoaø khí. Do vaäy ngöôøi ta taêng ñöôøng kính vaø chieàu daøi cuûa ñöôø ng oá ng naïp ñeå laøm giaûm söùc caûn vaø taän duïng quaùn tính lôùn cuûa doøng khí ñeå naïp ñaày. Ngoaøi ra, ngöôøi ta coøn duøng caùc phöông aùn nhö thay ñoåi chieàu daøi ñöôøng oáng naïp hoaëc duøng hai ñöôøn g oáng naïp cho moãi xy lanh ñeå taêng hieäu quaû naïp cho ñoäng cô. 5. ÔÛ cheá ñoä caàm chöøng nhanh, toác ñoä caàm chöøng cuûa ñoäng cô ñöôïc ñieàu khieån töø van khoâng khí hoaëc van ñieàu khieån toác ñoä caàm chöøng, neân toác ñoä caàm chöøng nhanh thay ñoåi ñeàu vaø raát oån ñònh theo nhieät ñoä cuûa nöôùc laøm maùt. 6. Nhieân lieäu ñöôïc cung caáp qua kim phun ôû daïng söông döôùi moät goùc ñoä phun hôïp lyù neân söï hình thaønh hoãn hôïp ñaït hieäu quaû cao hôn boä cheá hoaø khí. 7. Ñieàu khieån caét nhieân lieäu khi giaûm toác nhaèm tieát kieäm ñöôïc nhieân lieäu vaø giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà oâ nhieåm moâi sinh. 8. Löôïng khí thaûi ñöôïc kieåm tra ñeå hieäu chænh löôïng nhieân lieäu phun cho chính xaùc… Töø caùc öu ñieåm treân neân ôû ñoäng cô phun xaêng ngöôøi ta naâng cao ñöôïc coâng suaát, hieäu suaát, tæ soá neùn cuûa ñoäng cô vaø giaûi quyeát ñöôïc phaàn lôù n vaán ñeà oâ nhieåm moâi sinh. Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 50
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2