intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Giáo trình: Thủy sinh thực vật

Chia sẻ: Up Up | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:390

1
297
lượt xem
134
download

Giáo trình: Thủy sinh thực vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tảo là nhóm vi sinh vật có khả năng quang hợp, chúng có thể ở dạng đơn bào (vài loài có kích thước nhỏ hơn một số vi khuẩn), hoặc đa bào (như các loài rong biển, có chiều dài tới vài mét). Các nhà phân loại thực vật dựa trên các loại sản phẩm mà tảo tổng hợp được và chứa trong tế bào của chúng, các loại sắc tố của tảo để phân loại chúng.Tảo có tốc độ sinh trưởng nhanh, chịu đựng được các thay đổi của môi trường, có khả năng phát triển trong nước thải,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình: Thủy sinh thực vật

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com THUÛY SINH THÖÏC VAÄT THUÛ C1: ÑAÏI CÖÔNG VEÀ TAÛO C2: TAÛO LAM (CYANOPHYTA) C3: TAÛO ÑOÛ (RHODOPHYTA) C4: TAÛO ROI LEÄCH (HETEROKONTOPHYTA) C5: TAÛO SÔÏI BAÙM (HAPTOPHYTA) C6: HUYEÄT BAØO TAÛO (CRYPTOPHYTA) C7: TAÛO HAI ROI (DINOPHYTA) C8: TAÛO MAÉT (EUGLENOPHYTA) C9: TAÛO LUÏC (CHLOROPHYTA) C10: TAÛO ÑOÄC
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com C1: ÑAÏI CÖÔNG VEÀ TAÛO C1: 1.1 Sô löôïc lòch söû phaùt trieån ngaønh taûo hoïc 1.1 Sô 1.2 Taûo vaø caùc nhoùm sinh vaät lieân quan 1.2 Taû 1.3 Phaân loaïi 1.3 Phaâ 1.4 Sinh thaùi vaø phaân boá 1.4 Sinh 1.5 Taàm quan troïng cuûa taûo 1.5 Taà
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1.1 Sô löôïc phaùt trieån ngaønh taûo hoïc Sô Taûo bieån (rong) ñaõ ñöôïc loøai ngöôøi duøng nhö thöùc ñaõ aên töø raát laâu. Linneus (1753) ñaõ moâ taû boä taûo Linneus (1753) ñaõ (algae) trong heä thoáng phaân loïai sinh vaät. (algae) trong Vôùi söï giuùp ñôõ cuûa caùc loïai kính hieån vi, heä thoáng vi, heä phaân loïai taûo ngaøy caøng ñöôïc hoøan chænh. ÔÛ Vieät Nam, nhöõng nghieân cöùu ñaàu tieân ñöôïc thöïc ÔÛ Vieä Nam, nhöõ hieän bôûi caùc nha kho hoïc nöôùc ngoøai nhö Loureiro (1793), Shirota (1963),… sau ñoù laø caùc (1793), Shirota (1963),… sau nhaø khoa hoïc Vieät Nam nhö Phaïm Hoøang Hoä Nam nhö (1962), Döông Ñöùc Tieán (1970),…. (1962), Döông
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1.2 Taûo vaø caùc nhoùm sinh vaät lieân quan Taû Taûo laø nhoùm thöïc vaät baäc thaáp coù caáu taïo ñôn giaûn soáng ôû khaép moïi nôi. Döïa vaøo nhieàu ñaëc ñieåm khaùc nhau ñeå phaân bieät taûo vôùi caùc nhoùm sinh vaät khaùc Taûo vaø vi khuaån vi khuaå Taûo vaø nguyeân sinh ñoäng vaät Taûo vaø ñaøi thöïc vaät Taûo vaø thöïc vaät baäc cao
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Vi khuaån vaø taûo lam khuaå
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com (nguyeâ taûo luïc n sinh truøng ñoäng Teá baøo vaät) roi vaø Teá
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Lôùp trong Lôùp ngoøai Laùt caét ngang taûo ñoû vaø thaân thöïc vaät baäc cao Laù
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1.3 Phaân loaïi Phaâ Phaân loaïi taûo döïa vaøo caùc ñaëc ñieåm nhö: Saéc toá Chaát ñöôøng boät döï tröõ Caáu truùc teá baøo Caáu truùc phaân töû Hình daïng Sinh thaùi
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com a. Saéc toá Saé Chia thaønh 3 nhoùm: nhoù Chlorophyll (chlorophyll a, b, c) Chlorophyll Carotene (β-carotene, fucoxanthin, peridinin carotene, fucoxanthin siphonaxanthin) siphonaxanthin) Phycobilin (phycocyanobilin, phycoerythrobilin) phycoerythrobilin
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com chlorophyll Caùc daïng Chlorophyll Chlorophyll
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Carotenoid Carotenoid β-carotene, carotene, fucoxanthin, fucoxanthin siphonaxanthi siphonaxanthi n, peridinin peridinin
 12. phycoerythrobilin phycoerythrobili Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com phycocyanobilin, Phycobilin
 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com b. Chaát ñöôøng döï tröõ Chaá
 14. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com c. Caáu truùc teá baøo Caá Coù 2 daïng chính: tieàn teá baøo (prokaryote) vaø teá daï tieà (prokaryote) vaø baøo thöïc (eukaryote)
 15. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Caùc daïng Chloroplast Caù a: taûo ñoû, b: taûo luïc, c: taûo roi leäch, d: huyeät baøo taûo
 16. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Caáu truùc roi Caá
 17. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ngaønh Roi Ngaø Rhodophyta Khoâng roi Chlorophyta Roi trôn Heterokontophyta Moät trôn, moät tô cöùng Haptophyta Roi trôn Dinophyta Roi trôn Cryptophyta Roi coù tô cöùng Euglenophyta Roi coù tô meàm
 18. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com c. Caáu truùc phaân töû c. Teá baøo taûo thöïc (eukaryote) coù 3 nôi chöùa thoâng Teá tin di truyeàn laø nhaân, luïc laïp, vaø ti theå. di luï vaø Thöôøng söû duïng thoâng tin di truyeàn töø RNA cuûa ribosome (trong luïc laïp) ñeå so saùnh ribosome saù
 19. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com c. Hình daïng ngoaøi c. Coù caùc daïng chính sau: Daïng haït (coccoid) Daïng ñôn baøo coù roi (monad) Daïng ñôn baøo bieán ñoåi (amoeb) Daïng sôïi (filament) Daïng nhu moâ (parenchymatous)
 20. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com c. Hình daïng ngoaøi Raát ña daïng c.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản