Hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật nhân nguyên thủy

Chia sẻ: Tran Le Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

2
382
lượt xem
140
download

Hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật nhân nguyên thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của đa số sinh vật (trừ những dạng sống tiền tế bào, chẳng hạn như virus). Những sinh vật đơn bào như vi khuẩn, cơ thể chỉ gồm một tế bào. Các sinh vật đa bào cấu tạo từ nhiều tế bào, ví dụ con người gồm khoảng 1014 tế bào. Do đó, tìm hiểu cấu trúc tế bào là việc rất cần thiết. Qua đó, chúng ta phần nào có được những kiến thức bổ ích trong cuộc sống!...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật nhân nguyên thủy

 1. Hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật  nhân nguyên thủy 
 2. CHÖÔNG I: HÌNH THAÙI VAØ CAÁU TAÏO TEÁ BAØO CAÙC VI SINH VAÄT NHAÂN NGUYEÂN THUÛY (PROKARYOTES) I. Vi khuaån (Bacteria) II. Xaï khuaån (Actinomycetes) III. Vi khuaån lam (Cyanobacteria) IV. Micoplatma (Mycoplasma) V. Ricketxi (Ricketsia) VI. Clamydia (Chlamydia)
 3. I. VI KHUAÅN 1. Hình daïng - kích thöôùc 2. Caáu taïo teá baøo vi khuaån 3. Sinh saûn cuûa vi khuaån 4. Vai troø cuûa vi khuaån
 4. 1. Hình daïng vaø kích thöôùc - Caùc daïng chuû yeáu: HÌNH CAÀU HÌNH QUE HÌNH PHAÅY HÌNH XOAÉN
 5. - Kích thöôùc: ÑK = 0,2 - 2μm, l = 2,0 – 8,0 μm So saùnh kích thöôùc vi khuaån vôùi ñaàu muõi kim
 6. Caùc khuaån laïc VK treân MT ñaëc
 7. 1.1. Caàu khuaån (Coccus) Laø nhöõng VK coù hình caàu hoaëc daïng hình caàu, kích thöôùc töø 0.5–1μm. Goàm caùc gioáng
 8. Neisseria gonorrhoeae Streptococcus
 9. Tetracoccus Sarcina Staphylococcus aureus
 10. 1.2. Tröïc khuaån Taát caû caùc VK coù hình que, hình gaäy. Kích thöôùc töø 0,5–1 x 1-4 μm. Caùc gioáng ñieån hình: + Gioáng Bacillus (Bac.) + Gioáng Bacterium (Bact.) + Gioáng Clostridium (Cl.)
 11. + Gioáng Bacillus (Bac.): tröïc khuaån G+, soáng yeám khí tuøy tieän, baøo töû nhoû hôn kích thöôùc tb, ví duï: Bac. subtilis. Bac.subtilis
 12. Spore Stain of Bacillus subtilis
 13. Bacillus anthracis
 14. Bacillus thuringiensis
 15. + Gioáng Bacterium (Bact.): hình baàu duïc daøi G-, hieáu ng khí tuøy tiện, khoâng coù baøo töû vaø thöôøng coù loâng quanh ng thaân, Vd: Salmonella, E.coli … Salmonella E.coli
 16. + Gioáng Clostridium (Cl.): laø tröïc khuaån G+ soáng kò ng ng khí, kt 0,4 – 1 x 3 – 8 μm, chieàu ngang cuûa baøo töû lôùn hôn chieàu ngang cuûaVK, Vd: Cl. tetani, Cl.perfrigens… aVK Clostridium tetani Clostridium perfrigens
 17. Clostridium botulinum Clostridium botulinum 300 x 342 - 53k - jpg www.sanger.ac.uk
 18. 1.3. Xoaén khuaån (Spirillum) Goàm caùc VK coù töø hai voøng xoaén trôû leân, G+, di ñoäng. ng ng Kt töø 0.5 –0.3 x 5 – 40 μm, ña soá soáng hoaïi sinh. Ví duï: ng Spirillum minus... Spirillum rubrum Spirillum minus
 19. 1.4. Phaåy khuaån (Vibrio) Laø nhoùm VK coù daïng uoán cong nhö daáu phaåy hay ng löôõi lieàm. Phaàn lôùn soáng hoaïi sinh, moät soá gaây beänh ng nh Vibrio parahaemolyticus Vibrio cholerae

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản