intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Vi sinh vật thực phẩm - Chương 2: Hình thái, cấu tạo và sinh sản của vi sinh vật

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

97
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Vi sinh vật thực phẩm - Chương 2: Hình thái, cấu tạo và sinh sản của vi sinh vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Vi sinh vật prokaryote, cấu trúc vách tế bào, cấu trúc màng tế bào, vi sinh vật Eukaryot, nấm mốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vi sinh vật thực phẩm - Chương 2: Hình thái, cấu tạo và sinh sản của vi sinh vật

 1. Chöông 2. Hình thaùi, caáu taïo vaø sinh saûn cuûa vi sinh vaät
 2. Vi sinh vật prokaryote
 3. Vi khuaån Vi khuaån (bacteria) laø nhoùm vi sinh vaät coù nhieàu hình daïng, coù nhaân nguyeân thuûy, sinh saûn chuû yeáu baèng caùch phaân ñoâi
 4. 1. Caàu khuaån (Coccus) Ñöôøng kính 0,5-1m, Gram (+), goàm 5 nhoùm: - Ñôn caàu khuaån (Micrococcus) - Song caàu khuaån (Diplococcus) - Töù caàu khuaån (Tetracoccus) - Lieân caàu khuaån (Streptococcus) - Tuï caàu khuaån (Staphyloccoccus) - Caàu khuaån Sarcina
 5. Caàu khuaån Lieân caàu khuaån Tuï caàu khuaån
 6. 2. Tröïc khuaån Vi khuaån hình que ngaén, kích thöôùc (0,5-1)x(1-4)m, goàm 5 nhoùm: - Bacillus: Gram (+), sinh baøo töû - Bacterium: Gram (-), khoâng sinh baøo töû, thöôøng coù chu mao - Pseudomonas: Gram (-), khoâng sinh baøo töû, coù 1 tieâm mao - Corynebacterium: Gram (+), khoâng sinh baøo töû, coù hình daïng thay ñoåi tuøy loaïi - Clostridium: Gram (+), sinh baøo töû hình thoi hoaëc hình duøi troáng
 7. Tröïc khuaån Bacillus cereus E. coli Clostridium botulinum
 8. 3. Xoaén khuaån Laø vi khuaån coù töø hai voøng xoaén trôû leân, Gram (+), kích thöôùc töông ñoái lôùn (0,5-3)x(5-40) m Treponema palidum
 9. 4. Phaåy khuaån Vibrio Vibrio cholerae parahemolyticus
 10. Caáu taïo teá baøo vi sinh vaät nhaân nguyeân thuyû (prokaryote)
 11. Maøng nhaày
 12. 1. Caáu truùc vaùch teá baøo Gram + Gram -
 13. 1. Caáu truùc vaùch teá baøo Gram - Gram +
 14. 2. Caáu truùc maøng teá baøo
 15. 2. Caáu truùc maøng teá baøo
 16. 2. Caáu truùc maøng teá baøo
 17. Riboxom
 18. Lysosome
 19. Chaát nhaân
 20. Plasmid
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=97

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2