Giáo trình tiền tệ - Chương 3

Chia sẻ: Võ Lý Hoài Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
65
lượt xem
15
download

Giáo trình tiền tệ - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• N/nước là tổ chức cao nhất của 1 quốc gia. • * N/nước có bộ máy, gồm: hành chính, q/sự … • →Để vận hành guồng máy đó phải có chi phí. • →cần phải tạo lập nguồn tài chính và phân bổ nguồn tài chính đó. • Nhân tố cơ bản của tài chính nhà nước là ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình tiền tệ - Chương 3

 1. C höông 2 TA Ø I C H Í H   H A Ø   Ö Ô Ù C   N N N M uï teâu: c i ●   c     roø  C   nöôùc  B/ & vait T/ n/ ●   höùc   C naêng  C   T/ nhaø  nöôùc. ●   eä hoáng  SN N .  H t N ●   oäidung  SN N .  N   N
 2. 3.   chaátcuûa aøichí N N . 1.Baûn    t   nh  • * N/nöôùc laø toå chöùc cao nhaát cuûa 1 quoác gia. • * N/nöôùc coù boä maùy, goàm: haønh chính, q/söï … • →Ñeå vaän haønh guoàng maùy ñoù phaûi coù chi phí. • →caàn phaûi taïo laäp nguoàn taøi chính vaø phaân boå nguoàn taøi chính ñoù. • Nhaân toá cô baûn cuûa taøi chính
 3. NSNN theå hieän caùc moái q/ heä t/ chính sau ñaây: • - Q/heä giöõa NN vôùi nhaân daân. • - Q/heä giöõa NN vôùi caùc ñoaøn theå XH. • - Quan heä giöõa NN vôùi caùc d/nghieäp. • Thoâng qua caùc quan heä taøi chính noùi treân noù theå hieän baûn chaát cuûa neàn taøi chính quoác gia.
 4. K EÁ T  A Ä N LU B/ TCN N  aø  heä  C  öõa  N     C  l Q T/ gi N vôùicaùc  chuû  t khaùc r heå  t ong neàn KT. Bao goàm: • Q / K / gi N N   : heä  T  öõa  vôùi •            D N . íduït          *  V    hueá…           *  ôn  h/            Ñ vò  chaùnh  / qua  / p/ s n  C S  phoái  N S  ñ/ H / nghi cho  vò  cs eäp.             D aân  qua  s t           *  cö  c.  hueá hu  t nhaäp,vaø    c.     s TC cuûa  N       N ñoáivôùidaân  cö. •         *  oaøn heå,T/ X H  heå  eän           Ñ t   c  t hi qua    cs TC   cuûa  N       t   cX H . N ñoáivôùiñ.heå,T/
 5. 3.   höùc  2.C naêng cuûa aøichí t   nh  N haø  nöôùc. • 1/. Taøi chính NN laø coâng cuï quaûn lyù XH cuûa NN. • 2/. Taøi chính NN laø coâng cuï quaûn lyù vó m ne KT cuûa NN. oâ àn
 6. 3.   eä hoáng  2.H t ngaân  aùch  s nhaø  nöôùc. • Caáp NS phaân theo ñ/vò haønh chính, • bao goàm: - Ngaân saùch TW, • - NS tænh, TP tröïc thuoäc TW, • - NS Quaän, Huyeän, thò xaõ • - NS xaõ, phöôøng, thò traán.
 7. 3.   O Ä I D U N G   SN N . 3.N   N • 3. 1/  U   SN N 3.  TH N • *  Thueá: • 1 -Thue g trò g taê : Laø thue á iaù ia ng á ñaùnh vaøo caùc loaïi HH, DV löu thoâng cho ñe khi tôùi tay ng án öôøi tie duøng âu cuoái cuøng • Thueá giaù trò gia taêng ñöôïc xaùc ñònh baèng thueá suaát vaø giaù tính thueá.
 8. • 2. teâu huïñaëc  eät Thueá tieâu thuï Thueá i t   bi : ñaëc bieät laø thueá ñaùnh vaøo HH nhaèm haïn cheá vieäc SX vaø TD caùc loaïi HH,DV ñoù. VD nhö röôïu, bia, thuoác laù, … • 3.Thueá  xuaátkhaåu,nhaäp      khaåu: • Laø thueá ñaùnh vaøo haøng hoaù XNK • 4.Thueá hu  t nhaäp  doanh nghieäp: • Laø loaïi thueá tröïc thu ñaùnh vaøo thu nhaäp cuûa caùc doanh nghieäp kinh doanh • 5.Thueá hu  t nhaäp      ñoáivôùingöôøicoù hu    t nhaäp  cao: • M oäts  oaï hueá    oá l it khaùc:nhö taøi   nguyeân,chuyeån dòch ts…
 9. *  Leä phí  phí    vaø  • Leä phí vaø phí laø caùc khoaûn thu chuû yeáu lieân quan ñeán caùc dòch vuï coâng do caùc cô quan haønh chaùnh Nhaø nöôùc cung caáp cho caùc caù nhaân, toå chöùc xaõ hoäi maø coù.
 10. *V ay    vi t   nôïvaø  eän rôïcuûa  . CP • 1. Vay nôï cuûa CP goàm hai loaïi : • -Vay ñeå buø ñaép NS thieáu huït taïm thôøi • -Vay ñeå buø ñaép caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn cho caùc coâng trình, döï aùn chieán löôïc, xaây döïng cô sôû haï taàng… • 2. Vieän trôï chính phuû coù hai loaïi : hoaøn laïi vaø khoâng hoaøn laïi.
 11. 3. 2/  H IN SN N 3. .C   • * Chi thöôøng xuye V D:Chi söï ân: nghieäp , Chi söï nghieäp vaên hoùa – xaõ hoäi … • * Chi QLNN: löông cho CB trong cq haønh chính, vaø chi phí hoaït ñoäng QLNN. • * Chi quoác phoøng an ninh, traät töï xaõ , hoäi. * Chi ñaàu tö phaùt trie ñaàu tö XD ån: ñaàu tö, hoã trôï voán cho DN sôû höõu NN, goùp voán coå phaàn , döï

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản