intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Vi sinh vật môi trường

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:244

483
lượt xem
94
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Vi sinh vật môi trường được biên soạn với mong muốn cung cấp kiến thức về vi sinh vật học đại cương trong kỹ thuật môi trường, về các quá trình học trong xử lý ô nhiễm. Để nắm vững hơn nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Vi sinh vật môi trường

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH<br /> VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN<br /> Đ ỗ H ồ N G LA N C H I - B Ù I L Ê T H A N H K H IÊ T<br /> N G U Y Ễ N T H Ị T H A N H K IÊ U - L Â M M IN H T R IÊ T<br /> <br /> VI SINH VẬT<br /> MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> ĐỎ HỒNG LAN CHI - BÙI LÊ THANH KHIÉT<br /> NGUYÊN THỊ THANH KIÈU - LÂM MINH TRIÉT<br /> <br /> VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> (Tái bản lần thứ tư)<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA<br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2014<br /> <br /> VI S IN H V Ậ T M Ô I T R Ư Ờ N G<br /> Đỗ Hồng Lan Chi - Bùi Lê Thanh Khiết - Nguyễn Thị Thanh Kiều<br /> Lâm Minh Triết<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN<br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ H ổ CHÍ MINH<br /> Khu phố 6 , Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM<br /> Số 3, Công trường Quốc tế, Quận 3, TP Hồ Chí Minh<br /> ĐT: 38239171 - 38225227 - 38239172<br /> Fax: 38239172 - E-m ail: vnuhp@ vnuhcm .edu.vn<br /> <br /> PHÒNG PHÁT HÀNH NHÀ XUAT BẢN<br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ H ồ CHÍ MINH<br /> Số 3 Công trường Quốc tế - Quận 3 - TPHCM<br /> ĐT: 38239170 -0982920509 - 0913943466<br /> Fax: 38239172 - W ebsite: w w w .nxbdhqghcm .edu.vn<br /> <br /> Chịu trịc h nhiệm xuất bản:<br /> N G U Y Ê N HO ÀNG D Ũ N G<br /> Chịu trịc h nhiệm nội dung:<br /> N G U Y Ễ N HOÀNG D Ũ N G<br /> Tổ chức bản thảo ưà chịu trách nhiệm về tác quyền<br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM<br /> Biên tập:<br /> PH Ạ M A N H TÚ - PHẠM VĂN THỊNH<br /> Sửa bản in:<br /> TRÀN VĂN THÁNG<br /> Trình bày bìa:<br /> XUÂN THẢO<br /> Mã số ISBN: 978-604-73-2066-0<br /> Số lượng 1.000 cuốn; k h ổ 16 X 24 cm.<br /> Số dâng ký k ế hoạch x u ất bản: 1660-2013/CXB/25-99/ĐHQGTPHCM<br /> Q uyết đ ịnh x uất b ả n số: 49 ngày 24/02/2014 của NXB ĐHQGTPHCM.<br /> In tạ i Công ty TN H H In và Bao bì Hưng Phú<br /> 162A/1, KP1A, p. An Phú, TX T h u ận An, B ình Dương<br /> Nộp lưu chiểu quí II n ă m 2014<br /> <br /> LỜI NÓI ĐÀU<br /> Trong nhùng năm 60 cùa thế kỳ XX, một trong những công việc<br /> chính của các kỹ sư thanh hóa (sanitary engineers) là xử lý nước thải.<br /> Thời kỳ này người ta đã thực hiện rat nhiều nghiên cứu ứng dụng vi sinh<br /> vật để xử lý các chắt thải cũng như đế phát hiện và kiểm soát vi sinh gây<br /> bệnh. Ngày nay người ta gọi tên ngành “kỳ thuật môi trường”<br /> (environmental engineering) thay cho tên “kỹ thuật thanh hóa” (sanitary<br /> engineering) cùa nhũng năm 60. Theo đó, môn vi sinh kỹ thuật môi<br /> trườnị trở nên pho biến trong khoảng hai thập kỳ gần đây như một công<br /> cụ hữu ích cung cap kiến thức về vai trò cùa vi sinh vật trong quá trình<br /> xừ lý (hất ô nhiễm. Nhờ những kỳ thuật tiến bộ cùa sinh học phân từ và<br /> công r.ghệ di truyền, các kỹ sư môi trường và những nhà vi sinh học ngày<br /> càng cuan tâm đến bản chất quá trình phân hủy sinh học áp dụng trong<br /> xử lý :ác chất thải, các hóa chắt nguy hại nhằm tìm kiếm các phưomg<br /> thức h ệu quả kiểm soát các chat gây ô nhiễm.<br /> Xiắt bản tài liệu này, tác già mong muốn cung cắp kiến thức về vi<br /> sinh Vật học đại cương thường gặp trong kỹ thuật môi trường, về các quá<br /> trình sinh học trong xừ lý ô nhiễm. Nội dung sách bao gồm 15 chương, đi<br /> từ kiết thức cơ bản của vi sinh học, các yểu to vi sinh trong sức khỏe<br /> cộng ¿ong, đen các quá trình chuyến hóa, cơ chế sinh học trong xử lý<br /> môi trrờìĩg - đó là “sự giao thoa ” giữa hai ngành vi sinh học và kỹ thuật<br /> môi trrờng học. Thêm vào đó, các bài đọc thêm minh họa cho nội dung<br /> cũng cược long ghép cuối mồi chương trong lần tái bản này.<br /> Qiyển sách này có thế được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên<br /> chuyêi ngành khoa học môi trường và kỳ thuật môi trường. Nó cùng có<br /> thê là ài liệu tham khảo của cán bộ nghiên cứu, cán bộ quàn lý và kỹ sư<br /> môi trrờng.<br /> Cíc tác giả trân trọng gừi đến người đọc và cảm ơn các ý kiến đóng<br /> góp đt sửa chừa các sai sót và nâng cao chất lượng trong lần tái bản<br /> tiếp th’o cho quyến “Vi sinh vật môi trường ” này.<br /> <br /> Các tác giả<br /> <br /> V<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời nói đầu...................................................................................................................iii<br /> CHƯƠNG 1: THÉ GIỚI VI SINH VẬT...............................................................1<br /> 1.1. Giới t h iệ u ................................... *<br /> ....................................................................1<br /> 1.2. CÁU TRÚC TẾ BÀO............................................................................................. 3<br /> 1.2.1. Kích thước tế bào.......................................................................................3<br /> 1.2.2. Màng tế bào chất........................................................................................3<br /> 1.2.3. Vách tế bào................................................................................................. 4<br /> 1.2.4. Màng ngoài.................................................................................................4<br /> 1.2.5. Glycocalyx................................................................................................. 4<br /> 1.3. VẬT LIỆU DI TRUYỀN......................................................................................... 5<br /> 1.4. CÁC nhóm VI SINH CHỦ YẾU............................................................................6<br /> 1.4.1. Vi khuẩn...................................................................................................... 6<br /> 1.4.2. N ấm ............................................................................................................ 13<br /> 1.4.3. Tảo..............................; ......................... ................................................16<br /> 1.4.4. Protozoa và động vật cao hơn............................................................... 21<br /> CHƯƠNG 2: TRAO ĐÔI CHÁT VÀ SINH TRƯỞNG VI SINH VẬT......30<br /> 2.1. Giới thiệu ........................................................................................... ’...........30<br /> 2.2. Enzyme và ĐỘNG HỌC ENZYME...................................................................30<br /> 2.2.1. Giới thiệu...................................................................................................30<br /> 2.2.2. Động học enzyme.................................................................................... 31<br /> 2.3. Trao đổi chát của VI SINH VẬT................................................................32<br /> 2.3.1. Giới thiệu...................................................................................................32<br /> 2.3.2. Dị hóa (Catabolism)................................................................................. 32<br /> 2.3.3. Đồng hóa (Anabolism)............................................................................39<br /> 2.3.4. Quang tổng hợp........................................................................................39<br /> 2.3.5. Phân loại trao đổi chất cùa vi sinh vật................................................. 40<br /> 2.4. Đ ộng Hộc sinh trưởng VI SINH VẬT........................................................44<br /> 2.4.1. Nuôi cấy tĩnh............................................................................................ 45<br /> 2.4.2. Sinh trường vi sinh vật trong điều kiện nuôi cấy liên tục...................47<br /> 2.4.3. Các thông số động học khác...................................................................48<br /> 2.4.4. Đo sinh khối vi sinh vật.......................................................................... 49<br /> 2.4.5. Các yếu tố ảnh hường đến sự tăng trường vi sinh vật........................ 50<br /> CHƯƠNG 3: VI SINH VẬT VÀ CÁC CHU TRÌNH<br /> SINH ĐỊA HÓA HỌC ..................................................................56<br /> 3.1. GIỚI thiệu ........................................................................................................ 56<br /> 3.2. Vi SINH VẬT TRONG CHU TRÌNH N ............................................................... 56<br /> 3.2.1. Sự cố định N (Nitrogen fixation)........................................................... 57<br /> 3.2.2. Sự đồng hóa nitơ (assimilation)............................................................. 58<br /> 3.2.3. Sự khoáng hóa nitơ (ammonification).................................................. 59<br /> 3.2.4. Quá trình nitrát hóa (nitrification)......................................................... 59<br /> 3.2.5. Sự khừ nitrát hóa (denitrification)......................................................... 64<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=483

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2