intTypePromotion=1

Giúp sinh viên tăng khả năng viết tiếng Anh qua việc dạy ngữ và từ

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
26
lượt xem
0
download

Giúp sinh viên tăng khả năng viết tiếng Anh qua việc dạy ngữ và từ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày việc nghiên cứu mối quan hệ giữa từ vựng và trình độ viết của sinh viên Ngoại ngữ Anh. Từ đó có những biện pháp phù hợp giúp sinh viên tăng khả năng viết tiếng Anh qua việc dạy ngữ và từ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giúp sinh viên tăng khả năng viết tiếng Anh qua việc dạy ngữ và từ

GIUÁP SINH VIÏN TÙNG KHAÃ Y<br /> NÙNG<br /> NGÛÄ<br /> AÂVIÏËT<br /> TÛÂ<br /> V T<br /> THIÏÌU THÕ HOAÂNG OANH*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 10/10/2017; ngaây sûãa chûäa: 30/10/2017; ngaây duyïåt àùng: 31/10/2017.<br /> Abstract: <br /> This  study intends  to  see  relationship  between  lexical collocations  and  writing  proficiency  of  English Foreign  La<br /> groups  of English students  with similar ability in lexical collocations  were chosen  to be the experimental and the control groups<br /> measured their  ability  to use  lexical  collocations  in their  writing  through the pre-test.  A  ten-session treatment  has  been conduc<br /> group  to develop  their collocational  competence. Afterwards,  the  two groups  took the  post-test and results  showed that the col<br /> a positive effect  on  the  learners  writing proficiency.  This  suggests  that instruction  on  the  use of  lexical collocation  is  effective<br /> writing  proficiency and  limiting  their  mis-collocations.<br /> Keywords:<br />   Lexical collocation  instruction,  writing  proficiency.<br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> nghiïn cûáu cuãa O’Dell and McCarthy (2008), moåi ngûúâi coá<br /> Tûâ ngûä tiïëng Anh khöng phaãi àûúåc kïët húåp möåt caách tuây<br /> thïí hiïíu khi möåt ngûúâi noái “making a crime” hoùåc “There<br /> yá. Vêën àïì khoá khùn àöëi vúái viïåc sûã duång kïët húåp ngûä laâ khöng<br /> was very hard rain this morning” nhûng nhûäng tûâ ngûä àoá<br /> coá quy luêåt àïí kïët húåp tûâ. Ngûúâi baãn xûá biïët nhûäng tûâ naâo coá<br /> nghe khöng tûå nhiïn vaâ coá thïí gêy nhêìm lêîn. Kïët húåp ngûä<br /> thïí kïët húåp vúái nhau nhûng àöëi vúái ngûúâi hoåc ngoaåi ngûä viïåc<br /> giuáp ta diïîn àaåt yá theo caách chñnh xaác hún, coá nhiïìu maâu<br /> kïët húåp tûâ àuáng nhû ngûúâi baãn xûá khöng phaãi laâ viïåc dïî<br /> sùæc hún maâ khöng phaãi lùåp laåi tûâ ngûä. Vñ duå, thay vò noái “It<br /> daâng (Vasiljevic, 2008). Vñ duå trong tiïëng Anh, ngûúâi baãn was very cold and very dark”, ta coá thïí noái “It was bitterly<br /> xûá duâng cuåm tûâ “strong wind” àïí noái “cún gioá maånh” nhûngcold and pitch dark”.<br /> khi noái “mûa lúán” thò khöng duâng “strong rain” hay “big rain”<br /> 2.2. Caác loaåi kïët húåp ngûä<br /> maâ duâng “heavy rain”; khi noái uöëng bia, ngûúâi baãn xûá duâng Theo Lewis (2000) [8; tr 51] vaâ Benson (1989) [3], kïët<br /> cuåm tûâ “drink beer” nhûng khi noái “uöëng thuöëc” thò laåi laâ “take<br /> húåp ngûä coá 6 loaåi chuã yïëu:<br /> medicine” chûá khöng phaãi laâ “drink medicine”. Ngûúâi hoåc<br /> - Adjective + Noun (strong tea, major problem, key<br /> tiïëng Anh coá thïí biïët möåt söë kiïën thûác vïì ngûä phaáp vaâ tûâ<br /> issue)<br /> vûång nhûng möåt trong söë nhûäng trúã ngaåi lúán cuãa hoå laâ viïåc - Noun + Noun (a pocket calculator, sense of pride)<br /> sûã duång kïët húåp ngûä<br />  thñch húåp.<br /> - Verb + Noun (make an impression, set an alarm)<br /> Viïåc kïët húåp tûâ àuáng laâ rêët cêìn thiïët àïí noái hoùåc viïët àûúåc - Verb + Adverb (spell accurately, live dangerously,<br /> tiïëng Anh giöëng hoùåc gêìn giöëng nhû ngûúâi baãn xûá. Tuy smiled proudly)<br /> nhiïn, sinh viïn chuyïn ngaânh Tiïëng Anh gùåp nhiïìu khoá<br /> - Adverb + Adjective (strictly accurate, completely<br /> khùn trong viïåc kïët húåp tûâ tiïëng Anh. Khi ngûúâi hoåc khöng soaked, happily married)<br /> biïët caách noái möåt cuåm tûâ trong tiïëng Anh nhû thïë naâo, do - Noun + Verb (companies merged, pose a problem).<br /> aãnh hûúãng cuãa tiïëng meå àeã, hoå thûúâng gheáp tûâ nhû tiïëng   Theo Benson vaâ cöång sûå (1986) [4],  Hill  (2000),<br /> Viïåt hoùåc dõch “tûâ sang tûâ” (“word-for-word”).<br /> McCarthy & O ’Dell (2005 vaâ 2008), kïët húåp ngûä àûúåc chia<br /> 2. Khaái niïåm vaâ phên loaåi kïët húåp ngûä<br /> thaânh caác loaåi sau:<br /> 2.1. Kïët húåp ngûä (lexical collocations) laâ gò?<br /> 1) Verb + noun (draw up a contract, pass up a chance)<br /> McCarthy vaâ O’Dell (2005) [11] àõnh nghôa “kïët húåp<br /> 2) Noun + verb (an opportunity arises, standards slip)<br /> ngûä” laâ tûâ àûúåc kïët húåp vúái tûâ khaác àïí thaânh lêåp nïn möåt 3) Adjective + noun (idle threat, vain hope)<br /> cuåm coá nghôa vïì ngûä nghôa vaâ vïì ngûä phaáp àûúåc chêëp nhêån 4) Adverb + adjective (intensely personal, stunningly<br /> vaâ àûúåc hiïíu búãi ngûúâi baãn xûá. Vñ duå <br /> “too” kïët húåp vúái “late” attractive)<br /> hoùåc “much”, “tall” kïët húåp vúái “building” vaâ “high” kïët húåp vúái 5) Verb + adverb (drive recklessly, fail miserably)<br /> “mountain”. Lewis (2000) [8] nïu roä rùçng, kïët húåp ngûä laâ<br /> 6) Noun + noun (a barrage of questions, a snippet of<br /> nhoám tûâ xuêët hiïån chung möåt caách tûå nhiïn vaâ khöng àoaán information)<br /> trûúác àûúåc.<br /> 7) Verb + prepositional phrase (be filled with horror,<br /> Theo Halliday (1968) [7], kïët húåp ngûä laâ hai hoùåc nhiïìu foam at the mouth)<br /> tûâ coá xu hûúáng ài chung vúái nhau thaânh möåt cuåm tûâ trong 8) More complex collocations (take it easy for a while,<br /> möåt böëi caãnh cuå thïí.<br /> put the past behind you)<br /> Viïåc sûã duång kïët húåp ngûä àuáng rêët quan troång khi sûã<br /> duång ngön ngûä, àùåc biïåt trong kô nùng noái vaâ viïët. Theo * Trûúâng Àaåi hoåc Kiïn Giang<br /> <br /> 40<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 420<br /> <br /> (kò 2 - 12/2017)<br /> <br /> Ngoaâi ra, Hill (2000:63-64) vaâ O’Dell & McCarthy khöng phaãi baãn xûá gùåp rêët nhiïìu khoá khùn vúái viïåc kïët húåp<br /> (2008:8) àûa ra möåt caách phên loaåi kïët húåp ngûä khaác phuå tûâ ngûä.<br /> thuöåc vaâo mûác àöå chùåt cheä khi kïët húåp caác thaânh töë trong Shooshtari vaâ Karami (2013) [14] cuäng àaä thûã nghiïåm<br /> cuåm: 1) kïët húåp ngûä<br />  àöåc nhêët (e.g. to foot the bill, to shrug<br /> daåy kïët húåp ngûä cho sinh viïn trònh àöå trung cêëp vaâ kïët luêån<br /> your shoulders): caác àöång tûâ naây chó duâng vúái caác danh tûâviïåc daåy naây coá taác àöång tñch cûåc àïën khaã nùng noái cuãa sinh<br /> trong thñ duå, khöng kïët húåp vúái caác danh tûâ khaác, àêy laâviïn vaâ taác àöång vûâa phaãi àïën khaã nùng sûã duång kïët húåp<br /> nhûäng thaânh ngûä vúái tûâ ngûä cöë àõnh khöng thïí thay àöíingûä cuãa hoå. Trong nghiïn cûáu tûúng tûå, Attar vaâ Allami<br /> àûúåc; 2) kïët húåp ngûä<br />  maånh (e.g. rancid butter): nhûäng tûâ (2013) cuäng nïu lïn viïåc daåy cuåm tûâ vûång nêng hiïåu quaã àöëi<br /> naây àûúåc kïët húåp rêët chùåt cheä vúái nhau, vñ duå “rancid” àûúåc<br /> vúái viïåc hoåc kô nùng noái cuãa sinh viïn vaâ nïu sinh viïn coá thaái<br /> sûã duång thûúâng nhêët vúái “butter”;<br />  3) kïët húåp ngûä<br />  yïëu (e.g. àöå tñch cûåc vúái viïåc daåy kïët húåp ngûä.<br /> long hair): tûâ trong cuåm naây coá thïí àûúåc kïët húåp vúái nhiïìu Toám laåi, trong khi kïët húåp ngûä àoáng möåt vai troâ quan<br /> tûâ khaác nûäa, nhûäng cuåm tûâ naây àûúåc kïët húåp tûå do vaâ coá<br /> troång trong viïåc hoåc ngön ngûä, laåi coá rêët ñt nghiïn cûáu vaâ caác<br /> thïí àoaán nghôa àûúåc; 4) kïët húåp ngûä<br />  vûâa phaãi<br />  (e.g. to khoáa àaâo taåo vïì vêën àïì naây úã Viïåt Nam. Caác nghiïn cûáu úã<br /> make a mistake, to hold a meeting): kïët húåp ngûä khöng<br /> nûúác ngoaâi cuäng nhêën maånh têìm quan troång cuãa viïåc sûã<br /> àûúåc tûå do kïët húåp cuäng khöng phaãi cuåm tûâ cöë àõnh. duång àuáng kïët húåp ngûä àïí diïîn àaåt yá cuãa mònh vaâ coá nhiïìu<br /> Viïåc phên loaåi nhû thïë naây chó mang tñnh chêët tûúng nghiïn cûáu vïì chûúng trònh daåy kïët húåp ngûä àïí giuáp sinh<br /> àöëi vaâ seä gêy ra khoá khùn cho nhaâ nghiïn cûáu khi quyïët àõnh viïn viïët töët hún àöëi vúái kô nùng viïët vaâ noái. Tuy nhiïn, úã Viïåt<br /> xïëp löîi sai thuöåc daång naâo.<br /> Nam chûa coá nghiïn cûáu naâo vïì caách daåy kïët húåp ngûä àïí<br /> Nghiïn cûáu naây dûåa theo phên loaåi kïët húåp ngûä thaânh 8 sinh viïn kïët húåp tûâ töët hún nhùçm giuáp sinh viïn hoåc töët mön<br /> loaåi nhû phên loaåi cuãa Benson vaâ cöång sûå (1986), Hill (2000), viïët. Nghiïn cûáu naây nhùçm tòm ra chûúng trònh daåy kïët húåp<br /> McCarthy & O ’Dell (2005 vaâ 2008) vò caách phên loaåi naây ngûä thñch húåp vaâ aáp duång chûúng trònh naây àïí phaát triïín khaã<br /> àêìy àuã hún phên loaåi cuãa Benson (1989) vaâ Lewis (2000) vaâ nùng viïët cho sinh viïn úã Viït Nam, cuå thïí laâ sinh viïn<br /> bao quaát caác loaåi löîi sai sinh viïn hay mùæc phaãi.<br /> chuyïn ngaânh Tiïëng Anh, Trûúâng Àaåi hoåc Kiïn Giang.<br /> 3. Caác nghiïn cûáu vïì kïët húåp ngûä  vaâ taác àöång cuãa<br /> 4. Nöåi dung nghiïn cûáu thûåc nghiïåm vaâ kïët quaã<br /> viïåc daåy kïët húåp ngûä<br /> Trûúác tiïn, taác giaã baâi viïët choån àöëi tûúång nghiïn cûáu laâ<br /> Nhiïìu nhaâ nghiïn cûáu àaä tòm hiïíu vïì kiïën thûác kïët húåp 160 sinh viïn chuyïn ngaânh Tiïëng Anh cuãa Trûúâng Àaåi hoåc<br /> ngûä cuãa ngûúâi hoåc tiïëng Anh nhû Bahns (1993) [2]; Biskup Kiïn Giang chia thaânh 04 nhoám (möîi nhoám 40 sinh viïn).<br /> (1992) [6]; vaâ tòm hiïíu vïì caác löîi vïì kïët húåp ngûä<br />  maâ ngûúâi Taác giaã khaão saát trònh àöå tiïëng Anh cuãa 04 nhoám naây bùçng<br /> hoåc mùæc phaãi (Liu, 1999a [10]; Lombard, 1997 [9]; Wu, möåt baâi kiïím tra vïì kïët húåp ngûä vaâ viïët àoaån vùn vúái thang<br /> 2005 [17]). Chó coá nhûäng nghiïn cûáu gêìn àêy múái noái vïì àiïím 10. Kïët quaã phên tñch ANOVA cho thêëy, coá 02 nhoám<br /> möëi quan hïå giûäa kïët húåp ngûä vaâ kô nùng ngön ngûä (Al-coá àiïím trung bònh mêîu khöng khaác biïåt úã mûác coá àöå tin cêåy<br /> Zahrani, 1998 [1]; Bonk, 2000; Sung, 2003). Al-Zahrani<br /> 95% (coá sig 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2