intTypePromotion=1
ADSENSE

Hà Nội điểm đến

Chia sẻ: Pham Minh Tân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

239
lượt xem
94
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc muốn tìm hiểu về du lịch Việt Nam nói chung và những địa điểm du lịch Hà Nội nói riêng, điểm đến Hà Nội được tổng hợp qua các bài viết về: Công viên Bách Thảo, vườn hồng bên lăng Bác, bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Cầu Long Biên, Công viên Mặt trời mới, thế giới trò chơi Vincom, bảo tàng chiến thắng B52, hồ Trúc Bạch,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hà Nội điểm đến

 1. www.100hanoi.com Ban D Đi m ñ n Hà N i án Hà N i Tôi Yêu ® HDINVESTMENT.JSC Đ i L 1000 năm Thăng Long Ch u trách nhi m: Đinh Ti n Hoàng | Biên t p: Tr n Th Hư ng | Hi u ñính: Nông Th Minh Ng c 2010 1 www.100hanoi.com Hà N i Tôi Yêu
 2. www.100hanoi.com Đi m ñ n Hà N i Hà N i luôn là m t ñ a danh văn hóa, kinh t , chính tr c a c nư c. Tìm hi u các thông tin v kinh t , văn hóa, gi i trí….c a Hà N i luôn là m t nhu c u thi t y u c a nhi u t ng l p nhân dân. Bên c nh ñó, năm 2010 là năm quan tr ng, v i r t nhi u nh ng d p l k ni m l n, ñ c bi t là ñ i l 1000 năm Thăng Long. Đây là m t c t m c văn hóa, l ch s ñư c quan tâm c a c trong và ngoài nư c. Đó chính là lí do chúng tôi l a ch n ch ñ v Hà N i ñ ñ nh hư ng n i dung cho d án chu i website Hà N i. D án chu i website v Hà N i mang tên Hà N i Tôi Yêu ñư c công ty CP ĐT Hoàng Đ t tri n khai th c hi n t tháng 2 năm 2010. V i nh ng n l c, tâm huy t và tình yêu dành cho Hà N i, các thành viên ban d án ñã cho ra nh ng s n ph m văn hóa gây ñư c n tư ng v i ñ c gi yêu Hà N i. Đ i L 1000 năm Thăng Long ñang ñ n r t g n, d án cũng ñang ñi vào giai ño n g p rút hoàn thành ñ hòa chung không khí c a ngày Đ i L . D án là m t b c tranh t ng th , ñi t nh ng s ki n g n v i Đ i L , cũng như nh ng góc sâu trong tâm h n Hà N i, nh ng n p s ng, nh ng c m xúc c a ngư i Hà N i. Bên c nh vi c xây d ng và hoàn thi n chu i website v Hà N i, Ban d án còn cho ra m t nh ng n ph m v Hà N i. Chúng tôi ñã dành nhi u tâm huy t ñ xây d ng T sách Hà N i v i nh ng n ph m ñi n t ñư c t ng mi n phí cho quý b n ñ c. Chúng tôi hi v ng nh ng tâm huy t này s mang l i cho quý b n ñ c yêu Hà N i nh ng ñi u thú v . Tư li u chúng tôi s d ng ñ th c hi n nh ng n ph m này hoàn toàn ñư c sưu t m và biên t p t các ngu n trên Internet nên không tránh ñư c nh ng thi u sót. M t s tư li u do l y các ngu n th c p, nên chúng tôi không th trích d n ngu n ñ y ñ . Chúng tôi mong nh n ñư c s thông c m t các tác gi . Xin chân thành c m ơn và mong nh n ñư c nh ng góp ý t phía b n ñ c! Ban d án 2 www.100hanoi.com Hà N i Tôi Yêu
 3. www.100hanoi.com Đi m ñ n Hà N i M cL c Thư Ng .................................................................................................................... 2 Công viên Bách Th o................................................................................................ 4 Vư n h ng bên lăng Bác .......................................................................................... 6 B o tàng M thu t Vi t Nam...................................................................................... 8 C u Long Biên ........................................................................................................ 10 Công viên m t tr i m i............................................................................................ 12 Th gi i trò chơi Vincom ......................................................................................... 16 Vi n Đông Bác C - B o tàng L ch s Vi t Nam ..................................................... 19 B o tàng Chi n th ng B52 ...................................................................................... 21 B o tàng Dân t c h c Vi t Nam .............................................................................. 24 B o tàng H Chí Minh ............................................................................................. 27 Vư n thú Hà N i ..................................................................................................... 28 H Thi n Quang...................................................................................................... 31 B o tàng Ph n Vi t Nam...................................................................................... 33 B o tàng Cách m ng............................................................................................... 35 H Tây v i nhi u truy n thuy t khác nhau .............................................................. 37 H Trúc B ch .......................................................................................................... 39 Công viên Th ng Nh t ............................................................................................ 41 3 www.100hanoi.com Hà N i Tôi Yêu
 4. www.100hanoi.com Đi m ñ n Hà N i Công viên Bách Th o Công viên Bách Th o n m phía sau lăng Ch t ch H Chí Minh và Ph Ch t ch. Xưa kia nguyên là ñ t c a phư ng Khán Xuân xưa. Có hai l i vào, m t l i ñ u ph Hoàng Hoa Thám, m t l i gi a ph Ng c Hà. Vư n bách th o Hà N i hay công viên Bách Th o là m t công viên cây xanh n m phía tây b c Th ñô Hà N i, ñư c thành l p t nh ng năm ñ u khi ngư i Pháp ñ t chân ñ n Vi t Nam trong cu c xâm lăng ñô h và thu c ñ a. Hi n nay vư n ñư c ví như lá ph i xanh c a Hà N i, nơi nh ng ngư i yêu thiên nhiên ñư c ñ m mình trong màu xanh cây lá và nh ng âm thanh c a r ng, v i nh ng cây c th l n b ng vòng tay m y ngư i ôm, là ch ng nhân c a nhi u bi n c trong l ch s Th ñô Hà N i. Năm 1890, th c dân Pháp l p khu vư n tr ng cây, nuôi muông thú và ñ t tên là vư n th o m c nhưng quen g i là Tr i Hàng Hoa hay vư n Bách thú. Đ i chi n th gi i th hai (1939-1945) chim muông ch t d n vì không ñư c chăm sóc. S thú còn l i ñư c chuy n vào S thú Sài Gòn. Sau ngày gi i phóng th ñô, chính quy n ta s a sang tu b và ñ i tên là công viên Bách Th o. góc phía tây b c công viên, có m t gò cao, ngày trư c tr ng nhi u cây sa nên có tên g i là núi Sa. Đ nh núi có m t ngôi mi u c , th Huy n Thiên H c Đ , m t c u bé tương truy n có công giúp Vua Lý ñánh gi c ngo i xâm. Công viên Bách Th o có nhi u r ng cây c th cành lá sum suê, tán r ng, bóng dài, nhi u b n hoa ñ p m t, nh ng l i ñi u n lư n quanh co, hoa sen, hoa súng khoe mình trên m t h . 4 www.100hanoi.com Hà N i Tôi Yêu
 5. www.100hanoi.com Đi m ñ n Hà N i Sau nhi u thăng tr m, bi n ñ i, ngày nay vư n Bách Th o Hà N i l i ñư c g i ñúng v i tên c a nó. vư n Bách Th o hi n nay ch còn di n tích trên 10 ha n m trong ñ a ph n phư ng Ng c Hà, qu n Ba Đình. Công viên Bách Th o Hà N i ñư c c u thành b i m t c nh quan thu nh bao g m núi, r ng và h nư c. Trên m nh ñ t tuy nh h p c a công viên Bách Th o nhưng có m t nhi u loài cây g quý hi m ñ c trưng cho các cánh r ng m nhi t ñ i phương Nam. S loài ñ a phương chi m trên 2/3 các loài cây hi n h u, còn l i 1/3 là các loài cây nh p n i t nhi u châu l c trên th gi i: Châu M , Châu Phi, Châu Đ i Dương. Các loài cây cũng ñ i di n cho các h , b c a h th c v t b c cao có m ch, n i b t là các loài cây thu c ngành th c v t h t tr n và th c v t h t kín. Vào vư n Bách Th o khách tham quan có d p chiêm ngư ng các loài cây thân g có ñư ng kính 2, 3 ngư i ôm; các lo i cây thân c t kh ng l c a h cau d a; các cây g có b r ph buông dài c a nhóm si, ña, ñ ; các loài cây leo thân g , các giò phong lan khoe s c và các cây c nh s c s . Ngay gi a n ào ph xá, công viên Bách Th o tr thành m t không gian xanh, ñ r ng, ñ yên bình ñ ngư i ta có th l c h n vào s tĩnh l ng r t hi m hoi c a ñ i s ng ñô th . H c sinh vui chơi gi i trí, du khách có th tham quan du ngo n và nghiên c u v các lo i th c v t, các ông bà c già cũng tìm th y nơi ñây m t không gian xanh yên bình cho nh ng ho t ñ ng di dư ng tu i già và b o v s c kh e. Nhi u ñôi l a cũng ch n nơi ñây ñ bày t tình yêu c a mình, dư ng như ñây thiên nhiên, con ngư i d có s ñ ng ñi u. Không ch có muôn vàn lo i c cây t h i mà r t nhi u chim muông cũng ch n ñây là nơi “ñ t lành”. 5 www.100hanoi.com Hà N i Tôi Yêu
 6. www.100hanoi.com Đi m ñ n Hà N i Vư n h ng bên lăng Bác N u có ngư i b n phương xa ñ n thăm Hà N i vào ñúng ñ xuân v và mu n bi t m t góc xuân Hà N i ñi n hình, có l tôi s không ng n ng i m i v khách quý ñó ñi d o trên con ñư ng B c Sơn mà ngư i Hà N i v n quen g i là "ñư ng Vư n H ng", ñ i di n v i qu ng trư ng Ba Đình và Lăng Bác. Là m t con ñư ng hi m hoi c a ñ t Hà Thành không b cái n ào, t p n pph xá l n át c nh tĩnh m ch, yên bình. Con ñư ng này v n thư ng ngày ñã r t ñ p b i vư n hoa h ng ñ quanh năm khoe s c, thì khi mùa xuân v l i càng quy n rũ hơn b i s c ñ th m c a hai hàng ñào bích ñua n cùng s c tím ph t nhè nh c a dãy hoa ban bên ñư ng. Mùa xuân c a ñ t tr i h i t c v ñây như t m lòng ngư i dân hư ng v Th ñô thân thương, hư ng v Bác H kính yêu ñang yên gi c ngàn thu t i nơi này. Hoa bích ñào n r c r bên nh ng khóm h ng nhung thơm ngát N u có d p bách b trên ñư ng Vư n H ng vào bu i sáng s m tinh mơ, b n s c m nh n ñư c t n cùng s thanh khi t c a khí tr i khi ñưa tay h ng nh ng gi t sương ñ ng trên ñ u cánh hoa ban mong manh tím. Th t hi m có nơi ñâu l i g i cho chúng ta nhi u suy nghĩ và h i tư ng như khi ñi d o trên ño n ñư ng ch có hơn 100 mét này - Đ u ñư ng trông sang qu ng trư ng Ba Đình l ch s và Lăng Bác; cu i con ñư ng ng p hoa và n ng y là Đài tư ng ni m các anh hùng li t s ñ ng s ng s ng, uy nghi. B n cũng s th y c m xúc trong lòng lâng lâng háo h c khó t b i ñi m i quãng l i ñư c nghe nh ng cung b c âm thanh khác nhau, khi thì khúc nh c khoan thai c a các c già t p dư ng sinh, lúc l i r n lên ñi u nh c nh n nh p, s ng ñ ng nơi các ch , các cô t p Aerobic... 6 www.100hanoi.com Hà N i Tôi Yêu
 7. www.100hanoi.com Đi m ñ n Hà N i Muôn hoa ñua n bên Lăng Bác N u có m t Vư n H ng lúc 6 gi sáng, b n s ñư c ch ng ki n nghi l chào c , hát Qu c ca vô cùng trang nghiêm, ñ c m nh n m t cách sâu s c mình là ngư i con c a ñ t Vi t. Còn bu i chi u, b n s vô cùng thích thú khi ñ n ñúng d p ñư c ng m nhìn nh ng c u v ng nư c tư i cho th m c trên qu ng trư ng Ba ñình. B n có th tha h ñùa r n ch y qua làn mưa nhân t o hay tranh th ch p vài ki u nh làm k ni m. Nh ng m m c ng yên qua m t mùa ñông dài giá bu t, nay ñư c mưa phùn và c nh ng làn mưa nhân t o chăm tư i hàng ngày b t nhú lên non xanh mơn m n, thay th cho l p c già c i vàng úa. Ng m nhìn s h i sinh c a cây c , ta m i c m th y h t s bi n hoá kỳ di u c a thiên nhiên, ñ t tr i. Đ n Hà N i vào mùa xuân, b n nhé ñ ng quên d o thăm con ñư ng Vư n H ng lãng m n và vô cùng ñ c ñáo... 7 www.100hanoi.com Hà N i Tôi Yêu
 8. www.100hanoi.com Đi m ñ n Hà N i B o tàng M thu t Vi t Nam Ni lu d nét ñ p m thu t Ngôi nhà 66 Nguy n Thái H c t ngày 26/6/1966 chính th c tr thành Vi n B o tàng M thu t Vi t Nam. Nơi lưu gi và trưng bày các tác ph m, m thu t có giá tr c a các ho sĩ, nhà ñiêu kh c c a Vi t Nam qua nhi u th h . Gi i thi u quá trình hình thành và phát tri n c a M thu t Vi t Nam. V trí: S 66 ph Nguy n Thái H c, qu n Ba Đình, Hà N i. Ð c ñi m: Lưu gi và trưng bày các tác ph m, m thu t có giá tr c a các ho sĩ, nhà ñiêu kh c c a Vi t Nam qua nhi u th h . Gi i thi u quá trình hình thành và phát tri n c a M thu t Vi t Nam. 8 www.100hanoi.com Hà N i Tôi Yêu
 9. www.100hanoi.com Đi m ñ n Hà N i Ngôi nhà 66 Nguy n Thái H c t ngày 26/6/1966 chính th c tr thành Vi n B o tàng M thu t Vi t Nam. Có hai kh i nhà chính dùng ñ trưng bày các tác ph m ngh thu t. H th ng trưng bày ñư c chia thành 5 ph n chính: - M thu t th i ti n s - sơ s , g m các hi n v t t th i ñ ñá, ñ ñ ng và sơ kỳ ñ s t. Gi m c a: 8:30-17:00 vào các ngày trong tu n (tr th 2), k c ngày l và T t dương l ch; riêng T t Nguyên Đán s ñóng c a 4 ngày: 30, m ng 1, 2, 3. Th 4 và th 7m c a t 8:30-21:00. Hư ng d n khách tham quan b o tàng b ng: Ti ng Vi t, Anh, Pháp. - M thu t c t th k 11 - 19, thu c các tri u ñ i t Lý, Tr n, Lê ñ n M c, Tây Sơn và Nguy n. - M thu t th k 20, m thu t c n ñ i (1925 - 1945) và hi n ñ i (1945 ñ n nay). Bên c ch các sưu t p ñư c trưng bày theo ti n trình l ch s , t i ñây còn gi i thi u 2 b sưu t p: - M thu t dân gian. - Ngh thu t g m Vi t Nam. B o tàng M thu t là m t kho báu c a n n ngh thu t t o hình Vi t Nam, B o tàng M thu t Vi t Nam là m t ñ a ch văn hoá h p d n du khách b n phương. 9 www.100hanoi.com Hà N i Tôi Yêu
 10. www.100hanoi.com Đi m ñ n Hà N i C u Long Biên - Cây c u tình yêu Có l nhi u ngư i chưa bi t ñ a ñi m này thú v này ñâu. Bu i t i ra c u có th hóng mát. Gió sông H ng mát l ng. Các b n có th r m t nhóm t 3-4 ngư i mang theo ñ ăn, th c u ng ñi, ng i xu ng ph n ñư ng dành cho ngư i ñi b , d ng xe sát bên c nh là có th v a thư ng th c ñ ăn, v a có th ng m c nh Hà N i ban ñêm cũng như hư ng th làn gió mát rư i. C u Long Biên là hình nh quá ñ i quen thu c khi ngư i ta nh v Hà N i. Không ch là di tích l ch s hào hùng, mà nơi ñây còn s h u phong c nh sông nư c h t s c thơ m ng. là cây c u thép ñ u tiên b c qua sông H ng t i Hà N i, do Pháp xây d ng (1899 – 1902). Hi n trên ñ u c u v n còn t m bi n kim lo i có kh c ch "1899 -1902 - Daydé & Pillé - Paris". C u Long Biên c kính Cha ñ c a cây c u huy n tho i này chính là Gustave Eiffel, v ki n trúc sư tài năng ñã thi t k xây tháp Eiffel n i ti ng. Có l b i v y mà c u Long Biên ñư c ví như tháp Eiffel ng mình xu ng sông H ng. Chính vì khung c nh giàu ch t thơ ch t nh c c a mình mà c u Long Biên ñư c bi t ñ n như ñi m h n c a tình yêu trong lòng gi i tr Hà Thành. Không ch nh ng du khách, ñ c bi t là du khách nư c ngoài thư ng xuyên ghé thăm cây c u c kính này mà ngay c nh ng ngày mưa, ngư i ta cũng th y th p thoáng bóng hình ñôi l a hò h n trên c u. 10 www.100hanoi.com Hà N i Tôi Yêu
 11. www.100hanoi.com Đi m ñ n Hà N i T ng ch ng ki n bao m i tình ñ p ñ c a ông bà cha m trong nh ng năm tháng chi n tranh bom ñ n ác li t, gi ñây trong th i bình, c u Long Biên v n bao dung ch p n i, vun ñ p cho bao m i tình ñ p ñ , ch ng ki n bao cu c t tình di n ra ñ y n tư ng làm n c lòng c ngư i trong cu c l n ngư i xem. G n ñây, gi i tr Hà Thành l i r lên phong trào treo “khóa tình yêu” trên thành c u Long Biên. S xu t hi n c a “khóa tình yêu” dư ng như làm cho c u Long Biên thêm ý nghĩa g n gũi, thân thương, g n bó v i gi i tr và có l b i v y mà h càng yêu quí và trân tr ng nó hơn. V t th i gian in h n nơi cây c u c Trong không khí náo n c c a Hà N i chào m ng 1000 năm tu i, c u Long Biên c kính như càng tr nên duyên dáng, l ng l y hơn, x ng ñáng là m t trong nh ng bi u tư ng ñ p ñ nh t c a th ñô ngàn năm văn hi n. Nh ng du khách ñ n thăm Hà N i, xin ñ ng quên tr i chút lòng sâu l ng bên cây c u trăm tu i, ñ c m nh n m t dư v Hà Thành r t duyên, r t êm ñ m, x ng ñáng v i danh hi u thành ph vì hòa bình c a nơi ñây. - Th i gian nên ñi: các bu i t i - Đ c bi t: nư c cu n cu n dư i chân, gió mát trên ñ u, quây qu n nh u nh t, ng m c u Chương Dương và Hà N i sáng ñèn trong ñêm. - L i khuyên: v i các b n t n i thành ra c u thì nên ñi qua sang Gia Lâm r i vòng l i, ki m ch ng i gi a c u (gi a sông). 11 www.100hanoi.com Hà N i Tôi Yêu
 12. www.100hanoi.com Đi m ñ n Hà N i Công viên m t tr i m i n tư ng và m o hi m Đ a ch : 614 L c Long Quân, Tây H , Hà N i Đi n tho i: 04. 7184222 – 04. 7184566 Fax: 04. 7184190 Công viên M t Tr i M i gi i thi u: “ Là m t qu n th các trò chơi hi n ñ i, c m giác m nh, n tư ng và m o hi m, nh p t các nư c Nh t B n, Anh và Trung Qu c, ñư c ñ u tư liên t c các thi t b tiên ti n v i nhi u lo i hình ña d ng, phong phú. Công viên M t tr i M i ñang tr thành khu vui chơi trên c n hi n ñ i và h p d n nh t mi n B c v i các trò chơi như: Mê cung b y màu, Các cabin ñu quay kh ng l , R ng thép Thăng Long… ” V i các trò chơi: Trò chơi R ng thép Thăng Long Trò chơi Đu quay xo n Trò chơi Đu quay b ch tu c Trò chơi thuy n l c Trò chơi Ôtô ñ ng 12 www.100hanoi.com Hà N i Tôi Yêu
 13. www.100hanoi.com Đi m ñ n Hà N i Quy mô Là m t qu n th các trò chơi n m sát H Tây, trong m t không gian xanh r ng l n Gi m c a: 9h – 22h Giá c Giá vé vào c a: - Ngày thư ng: 3000 ñ - Ngày l , t t, CT ngh thu t: 10.000 ñ Đây là giá vé vào c a, b n ph i mua vé cho t ng trò chơi, ngoài ra b n cũng có th ch n cách mua tr n gói Trang trí/ n i th t N m trong khuôn viên Công viên H Tây, CV M t Tr i M i là m t không gian xanh, sát H Tây v i nhi u trò chơi h p d n, nhà hàng, cùng nhi u d ch v khác S n ph m d ch v Trò chơi t i Công viên M t Tr i M i: - Thuy n l c v i c m giác bay b ng - Đu quay b ch tu c b n có c m giác cư i trên m t con b ch tu c kh ng l - Đu quay xo n là cách b n bay trong vũ tr , ñang rơi vào cơn l c xoáy. - Phòng chi u phim o v i h th ng âm thanh n i, hình nh không gian ba chi u 13 www.100hanoi.com Hà N i Tôi Yêu
 14. www.100hanoi.com Đi m ñ n Hà N i - Đu quay kh ng l : B n có th ng m toàn c nh CV H Tây v i nh ng góc ñ ñ p nh t khi ñi trên ñu quay kh ng l - Tàu ñi n trên không: B n có th tham gia vào m t chuy n du ngo n nho nh - Ôtô ñ ng, thuy n ñ ng: Hãy ch ng t tay lái siêu ñ ng c a mình qua trò chơi Ngoài ra còn có: Nhà b ng, Ôtô t lái, ñ a hình lâu ñài g , Đu quay dây văng, Mê cung b y màu, Đu quay hào hoa… Các d ch v c a Công Viên H Tây: D ch v ti c cư i: Trong nhà và ngoài tr i t 550.000 ñ / mâm Các d ch v cho thuê: phòng h i ngh cao c p v i s c ch a: 1000 ngư i H i trư ng nh - 100 ch giá: 2.000.000 ñ / 4 h / ngày và 3.000.000 ñ / 8h / ngày – Thêm 300.000 ñ / 1h H i trư ng l n - 400 ch giá: 8.000.000 ñ / 4 h / ngày và 15.000.000 ñ / 8h / ngày – Thêm 2.000.000 ñ / 1h Cho thuê bi n qu ng cáo: M c phí t 300 ñ n 700.000 ñ / 1m2 / 1 năm ( tùy v trí ) T ch c h i ngh , h i th o, ti c cho Cty Thuê nhà ngh : Nhà lá: 20.000 / 1h – Phòng có ñi u hòa: 40.000 / 1h 14 www.100hanoi.com Hà N i Tôi Yêu
 15. www.100hanoi.com Đi m ñ n Hà N i Phòng chi u phim o Giá vé bán l các trò chơi trong Công viên M t Tr i M i. STT Tên trò chơi Khách cao t 1,35m tr xu ng Khách cao trên 1,35m 1 R ng thép Thăng Long 20.000ñ - 30.000ñ 2 Phòng chi u phim o 15.000ñ -15.000ñ 3 Đu quay B ch tu c 6.000ñ - 9.000ñ 4 Thuy n L c 12.000ñ - 24.000ñ 5 Đu quay Xo n 6.000ñ - 12.000ñ 6 Đu quay dây văng 6.000ñ - 9.000ñ 7 Ôtô ñ ng 12.000ñ - 12.000ñ 8 Đu quay Kh ng l 6.000ñ - 12.000ñ 9 Tàu ñi n trên không 6.000ñ - 12.000ñ 10 Đu quay hào hoa 3.000ñ 11 Nhà bóng 3.000ñ 12 Khu trò chơi liên hoàn 10.000ñ 13 Ôtô ñ a hình 3.000ñ 14 Ôtô t lái 3.000ñ 15 Thuy n ñ ng 12.000ñ Vé trò chơi tr n gói. Khách hàng mua vé tr n gói ñư c tham gia các trò chơi trong Công viên M t Tr i M i và không h n ch s l n chơi. 1. KH cao trên 1,35m : 80.000 ñ (các trò chơi t 1 - 9) 2. KH cao t 1,1m - 1,35m:50.000ñ (các trò chơi t 1 -14) 3. KH cao t 0,8m - 1,1m: 30.000 ñ (các trò chơi t 8 -14) 15 www.100hanoi.com Hà N i Tôi Yêu
 16. www.100hanoi.com Đi m ñ n Hà N i Th gi i trò chơi Vincom Tòa tháp Vincom g m 3 cao c liên thông n m v trí giao thương lý tư ng b c nh t c a thành ph Hà N i, cách H Gươm chưa ñ y 2 km v phía Nam. Chính th c ñi vào ho t ñ ng t ngày 23/11/2004, nơi ñây luôn ñư c bi t ñ n là m t trung tâm thương m i cao c p mua s m gi i trí s m u t bên c nh kh i văn phòng và khu căn h h ng sang. T t c ñi u ñó ñã góp ph n t o nên m t qu n th hi n ñ i, ñáp ng nhu c u s ng, làm vi c và thư giãn th c s lý tư ng cho ngư i dân th ñô. Th gi i huy n bí ñ y lôi cu n, sôi ñ ng và náo nhi t c a WORLD GAMES n m tr n trong hơn 2000m2 t ng 5 – Vincom 2. Bư c vào ñây, b n s có c m giác l t vào không gian huy n o c a m t th gi i khác v i m t mê cung nh ng trò chơi ñ ch ng lo i v i m i c m xúc khác nhau. Dù b n ñi m t mình hay ñi v i gia ñình, bè b n, b n cũng có th tìm th y muôn vàn trò chơi ñ th s c mình. 16 www.100hanoi.com Hà N i Tôi Yêu
 17. www.100hanoi.com Đi m ñ n Hà N i Khu gi i trí ti n ích WORLDGAME M t th gi i các trò chơi có th làm b n say mê, t nh ng trò chơi v n d ng trí óc sáng t o t i s khéo léo hay s c kh e như: • Chơi C • Ô Ch Bóng Đá • Cư i Ng a • Ô tô ñi n • B n Súng • Đ mb c Đ c bi t, dư i s giám sát c a cô trông tr , cha m có th yên tâm g i các con t i Vư n C Tích ñ tìm cho mình nh ng phút thư giãn trong khuôn viên TTTM. T i ñây các con có th chơi: • Tô tư ng • C u trư t • Ném bóng • V tranh • Ô tô l c xoay • Vũ tr bay • Đ p chu t sôi ñ ng Ngoài ra, ñây còn có các d ch v ñi kèm như: Ch p nh lưu ni m in trên nh ng chi c c c xinh x n, ng nghĩnh và ñáng yêu. Gi m c a: T th 2 – th 5: 9h00 – 22h00 Th 6 – CN và l t t: 9h00 – 22h30 B ng giá áp d ng cho t t c các ngày Xèng: 4.000 ñ/ xèng Games 4D: 60.000 ñ/ l n 17 www.100hanoi.com Hà N i Tôi Yêu
 18. www.100hanoi.com Đi m ñ n Hà N i Xe ñi n ñ ng: 40.000 ñ/ l n Cư i bò tót: 30.000 ñ/ l n Vư n c tích ngư i l n: 30.000 ñ/ vé Vư n c tích tr em: 60.000 ñ/ vé MEGASTAR N u b n yêu thích phim nh, thích h n hò v i b n bè thì h th ng r p chi u phim MegaStar ch c ch n s mang l i cho b n nh ng giây phút tuy t v i. C m r p Megastar t i toà nhà Vincom bao g m 10 phòng chi u v i trên 1300 gh là h th ng r p chi u phim ñ u tiên t i Vi t Nam ñư c xây theo tiêu chu n qu c t . V i màn hình c c l n, và r p chi u ñư c trang b h th ng âm thanh k thu t s Dolby s mang ñ n cho khán gi ch t lư ng âm thanh và hình nh tuy t h o nh t... Nơi ñây cũng là nơi duy nh t t i Hà N i có phòng chi u 3D duy nh t ñ ch t lư ng chi u tr n v n 1 b phim dài Bên c nh ñó, các ti m hàng café ph c v popcorn và ñ snack góp ph n t o lên m t c m r p chi u phim ñ t tiêu chu n qu c t duy nh t t i Hà N i. D ch v ñi kèm: Gian hàng ñ ăn nhanh, Highland Coffee, Wifi mi n phí... Các chương trình khuy n mãi hi n hành: • Chương trình gi m giá ñ c bi t: B t ñ u t ngày 12/06/2009, khi mua vé xem phim cho các xu t chi u trư c 15:30, b n ch ph i tr 60.000 ñ ng/vé dành cho Hà N i và H Chí Minh ho c 40.000 ñ ng/vé dành cho Đà N ng, Biên Hoà và H i Phòng (tr ngày l ) • Ngày Th Tư Vui V :Ưu giá ñ c bi t v i giá ch có: 55.000 VNĐ t i Vincom City Tower - Ap d ng cho t t c các phim vào các su t chi u trong nh ng ngày th Tư • Gi m giá dành cho sinh viên: Trư c 18:00 các ngày th hai, th ba, th năm, ch c n trình th sinh viên t i qu y vé là có th mua ñư c vé v i giá ch : 50.000 VNĐ t i Vincom City Tower – Hà N i. 18 www.100hanoi.com Hà N i Tôi Yêu
 19. www.100hanoi.com Đi m ñ n Hà N i Vi n Đông Bác C - B o tàng L ch s Vi t Nam V trí: S 1 Tràng Ti n, g n h Hoàn Ki m, qu n Hoàn Ki m, Hà N i. Ð c ñi m: Lưu gi và trưng bày các hi n v t v l ch s ñ t nư c và con ngư i Vi t Nam ngay ñ u ph Tràng Ti n, s nhà 1, phía sau Nhà hát Thành ph , nơi ñây nguyên là nhà b o tàng c a trư ng Vi n Đông Bác C do ngư i Pháp l p ra nǎm 1932. Gi m c a: M c a các ngày trong tu n, k c d p l , T t (tr ngày m ng 1/1 âm l ch): Sáng: 8:00 ñ n 11:30 Chi u: 13:30 ñ n 16:30 19 www.100hanoi.com Hà N i Tôi Yêu
 20. www.100hanoi.com Đi m ñ n Hà N i Ngày y, nhà b o tàng này là nơi trưng bày nh ng ñ c , thu th p ñư c các nư c Đông Nam Á. Nǎm 1958 ngư i Pháp bàn giao l i ngôi nhà này cho chính quy n cách m ng. Vi n B o tàng L ch s Vi t Nam ñư c thành l p. Sau nhi u nǎm ch nh lý, b sung, ngày nay vi n ñã tr thành m t trung tâm vǎn hoá, nghiên c u và gi i thi u l ch s b ng hi n v t quan tr ng. Trong hai t ng, hàng nghìn hi n v t ñư c trưng bày theo th t th i gian. Gian ñ ñá bày nh ng công c lao ñ ng và chi n ñ u b ng ñá ñ o, ñá mài, ch ng tích c a th i kỳ "ông t loài ngư i" m i v t b l t áo thú mà mang b áo con ngư i. Chi c rìu tay b ng ñá ñ o ch tác cách ñây ch ng ba b n mươi v n nǎm tìm th y núi Đ (Thanh Hoá) ñã ch ng minh r ng Vi t Nam là m t trong nh ng cái nôi c sơ c a loài ngư i. Gian ñ ñ ng n i ti ng v i nh ng chi c tr ng ñ ng ñ ki u ñ lo i, mà tiêu bi u nh t là tr ng ñ ng Ng c Lũ ñư ng b và thanh tú. Đã có bi t bao công trình nghiên c u c a h c gi Vi t Nam và th gi i v tr ng ñ ng thông qua tìm hi u hoa vǎn, ch m kh c, công d ng, k thu t ch t o... R i còn các rìu, mũi lao, dao gǎm, giáo... b ng ñ ng và nhi u lo i vũ khí khác mà niên ñ i tương ng v i th i các vua Hùng d ng nư c. Nơi ñây còn có nh ng mũi tên ñ ng C Loa t th k 2 trư c công nguyên, thanh m nh nhưng l m gai l m ng nh t ng khi n cho b n xâm lư c phương B c khi p s ph i g i là mũi tên th n. Cũng t ñó, su t hai nghìn nǎm l ch s Vi t Nam là hai nghìn nǎm liên t c ch ng gi c ngo i xâm. Các t m nh ch p nh ng ñình, mi u, lǎng m , thành quách, các chân dung danh nhân, danh tư ng, các vǎn ki n, danh ngôn, các hi n v t g c... t t c nói lên ý chí qu t cư ng c a dân t c b ng ti ng nói riêng, v i s c thuy t ph c riêng c a chúng. B o tàng l ch s là pho s b ng hi n v t, ñã k l i m t cách sinh ñ ng cho ngư i tham quan hi u bi t thêm v l ch s gi nư c và d ng nư c c a ngư i Vi t Nam t thu ban ñ u khai sáng ñ n ngày ra ñ i nư c Vi t Nam Dân ch c ng hoà nǎm 1945. 20 www.100hanoi.com Hà N i Tôi Yêu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2