Hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
79
lượt xem
7
download

Hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đừng vội vã hành động trong bóng đêm. Bởi bạn sẽ không định hướng được con đường mình phải đi... “Vào lúc 3 giờ sáng, chuông điện thoại đường dây nóng kêu vang. Bạn muốn ai sẽ trả lời cú điện thoại này?” - Đó là câu hỏi của một giọng nam trung thuyết minh cho hình ảnh chiếc điện thoại nóng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động

  1. Hãy suy nghĩ k trư c khi hành ng ng v i vã hành ng trong bóng êm. B i b n s không nh hư ng ư c con ư ng mình ph i i... ư ng dây nóng chuông lúc n a êm “Vào lúc 3 gi sáng, chuông i n tho i ư ng dây nóng kêu vang. B n mu n ai s tr l i cú i n tho i này?” - ó là câu h i c a m t gi ng nam trung thuy t minh cho hình nh chi c i n tho i nóng. C u Phó T ng th ng M Walter Mondale ã s d ng câu h i này l n u tiên trong m t chi n d ch qu ng cáo năm 1984. Hillary Clinton cũng ã s d ng hình nh tương t trong chi n d ch qu ng cáo ch ng l i Barack N u b n nh n ư c cú i n tho i nóng lúc n a êm, hãy t câu h i trư c khi hành ng Obama. K t lu n là c n ph i có m t nhân v t giàu nh: www.w3.org kinh nghi m m trách vi c nghe và tr l i các cu c g i ki u này. Các T ng Giám c cũng nh n ư c nh ng cu c g i như th vào lúc sáng s m. Có th ó là m t v cháy trong nhà máy. Có th là vi c thu h i m t s n ph m nào ó. Có th là có m t nhân viên nào ó b b t cóc òi ti n chu c m t chi nhánh nư c ngoài. Cũng có th ó là cu c g i c a m t nhà qu n lý c p cao ang g p ph i nh ng vư ng m c. Cho dù ó là cu c g i c a m t ch t ch hay m t giám c i u hành, thì i u u tiên mà ngư i lãnh o ó nên làm là t ra ba câu h i trong u. i u gì ang x y ra?
  2. Tìm hi u xem tình hu ng mà ông ta ang ph i i m t là gì? Ai ã gây ra chuy n ó? Chúng ta có th bi t nguyên nhân t i sao không? i u này ã t ng x y ra trư c ó hay chưa? Bi t ư c câu tr l i cho các câu h i trên s là n n t ng cơ b n b n có th ti n hành b t c hành ng nào. ng u i theo b t kỳ i u gì m t cách mù quáng gi a êm en. Có th b n s ch ng hơn gì m t con g u trúc, ho c b rơi vào chi c b y c a chính nh ng th mà b n t toàn b s c l c c a mình vào ó. i u gì không x y ra? Nh n bi t i u này cũng c n thi t như vi c xác nh v nh ng gì ang di n ra. Hãy xem xét xem có nh ng gì không thay i. Có nh ng ai không liên quan n s vi c? T i sao không liên quan? S vi c này có i m gì tương ng v i nh ng s vi c ã x y ra trư c ây hay không? Câu tr l i cho nh ng câu h i trên s khi n b n hi u rõ hơn s vi c ang x y ra và t nó vào m t b i c nh rõ ràng hơn. M t cách c th , s vi c ó có th x y ra c l p và cũng có th là m t ph n c a m t v n quan tr ng nào ó. Trư c khi hành ng, hãy t nh ng câu h i tìm hi u k v n nh: www.professional-lurker.com Tôi có th làm gì tác ng vào di n bi n ho c k t qu ?
  3. Li u nh ng t ng giám c có c n làm i u gì ó v i tư cách cá nhân hay không? Thư ng thì các t ng giám c có nên giao l i vi c ó cho c p dư i hay không? B n có th ch ng minh ư c s áng tin c y c a c p dư i và m i ngư i th y r ng s vi c ó không quá nghiêm tr ng n m c ngư i lãnh o cao nh t ph i tr c ti p can thi p vào hay không? Nh ng câu h i mà tôi ưa ra ây là nh ng i u mà tôi ã chia s v i nhi u nhà qu n lý. Nh ng ngư i bi t cách s d ng các câu h i trên b ng s dũng c m theo cách riêng c a mình s có ư c s tín nhi m. i tá Hal Moore là m t ví d . Khi Moore nh n ra mình b bao vây b i ba nghìn quân i phương, ông bi t r ng ông ph i làm m i vi c trong kh năng có th b ov i quân c a mình. Như cu n “Hope Is Not a Method” (Hy v ng không ph i là m t bi n pháp) c a General Gordon Sullivan và Michael Harper ã mô t , c sau m t tr n ánh, Moore l i rút quân ngay t c kh c và t t cho mình ba câu h i này. Moore ã m t m t n a s quân, nhưng ông ã chuy n bi n t tình th có th b h y di t thành ý chí quy t tâm khi n cho i phương có th ph i tr giá t. Nh ng câu h i này r t h u ích trong nh ng th i kỳ kh ng ho ng, ho c trong nh ng th i i m b ch trích. Dù b n có s d ng nh ng t ng gi ng nhau hay là khác nhau i n a thì v n v n là vi c t ra các câu h i. Khi chuông chi c i n tho i c a ư ng dây nóng vang lên trong văn phòng c a b n, ng th c hi n b t c m t hành ng nào quá s m. Hãy t ra nh ng câu h i. ó có th là i u t t nh t mà b n có th làm cho nhóm c a mình. B n ã t ng nh n ư c cu c g i lúc ba gi sáng t nơi làm vi c c a mình chưa? B n ã làm gì khi ó? - Trích chuyên m c Kh i xư ng th o lu n c a John Baldoni trên trang Harvard Business Online - • HBV-TVN
  4. ngh ghi rõ “B n quy n @Harvard Business School Publishing”, ho c “B n quy n ti ng Vi t @Công ty ph n m m và truy n thông VASC” khi trích d n l i thông tin này trên các tài li u in n và photocopy, và ghi rõ “Trích t trang Harvard’S-TVN” khi xu t b n tr c tuy n.
Đồng bộ tài khoản