intTypePromotion=1

Hệ Thống Kế Toán- Kế Toán Nguyên Vật Liệu phần 6

Chia sẻ: Sadsadas Dsadsadsa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
6
download

Hệ Thống Kế Toán- Kế Toán Nguyên Vật Liệu phần 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp các thông tin đã phân loại thành các báo cáo kế toán đáp ứng yêu cầu của người ra các quyết định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ Thống Kế Toán- Kế Toán Nguyên Vật Liệu phần 6

  1. Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7 41 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
  2. Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7 PhiÕu xuÊt kho §¬n vÞ : XN X-18 MÉu 02-VT §Þa chØ : 82- ThÞnh Hμo1 ngμy 21/9/2004 Q§ 1141-TCQ§/C§KT ngμy 1/11/1995 cña Bé tμi chÝnh Nî TK: 621 Sè : 25 Cã TK : 1521 Hä tªn ng−êi mua hμng : NguyÔn m¹nh Hïng §Þa chØ ph©n x−ëng Nhùa LÝ do xuÊt : dïng lμm con në nhùa XuÊt t¹i kho : VËt liÖu chÝnh cña xÝ nghiÖp X-18 Tªn nh·n hiÖu Sè l−îng STT quy c¸ch phÈm M· §¬n §¬n Thμnh Theo Thùc chÊt vËt t− (s¶n sè vÞ gi¸ tiÒn Chøng xuÊt phÈm hμng ho¸) tÝnh tõ 1. Nhùa PVC xanh Kg 300 300 3.055 916.500 2. H¹t nhùa mμu Kg 100 100 2.025 202.500 xanh . … … … … … Céng 1.119.000 Céng thμnh tiÒn (viÕt b»ng ch÷ ): Mét triÖu mét tr¨m m−êi ngμn ®ång ; XuÊt ngμy 21/9/2004 42 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
  3. Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7 Thñ tr−ëng K.to¸n tr−ëng phô tr¸ch cung tiªu Ng−êi nhËn Thñ kho ( kÝ hä tªn) ( kÝ tªn ) ( kÝ tªn ) ( kÝ tªn ) ( kÝ tªn) 22.2 Ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt NLVL t¹i xÝ nghiÖp X-18 : - T¹i kho : Thñ kho tiÕn hμnh më c¸c thÎ kho ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån tõng thø nguyªn liÖu,vËt liÖu theo sè l−îng thùc nhËp, thùc xuÊt. Cuèi ngμy tÝnh ra sè tån kho nguyªn liÖu, vËt liÖu ®Ó ghi vμo thÎ kho ®· ®−îc Thñ kho lËp vμ s¾p xÕp theo tõng lo¹i, tõng nhãm ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu ®Þnh kú, m−êi ngμy hoÆc hμng ngμy Thñ kho chuyÓn toμn bé phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt cho kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu t¹i phßng kÕ to¸n . §Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña nguyªn liÖu vËt liÖu tån kho, hμng th¸ng Thñ kho ph¶i ®èi chiÕu sè thùc tån kho theo thÎ kho . Nh−ng t¹i xÝ nghiÖp X-18 viÖc nμy kh«ng thÓ diÔn ra th−êng xuyªn v× nguyªn liÖu ,vËt liÖu cña xÝ nghiÖp cã rÊt nhiÒu chñng lo¹i . V× thÕ xÝ nghiÖp chØ thùc hiÖn tæng kiÓm kª vμo cuèi n¨m . - T¹i phßng kÕ to¸n : Sö dông sæ chi tiÕt nguyªn liÖu, vËt liªu ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp ,xuÊt , tån kho nguyªn liÖu vËt liÖu theo chØ tiªu hiÖn vËt vμ chØ tiªu gi¸ trÞ . Sæ chi tiÕt nguyªn liÖu vËt liÖu cã kÕt cÊu gièng thÎ kho nh−ng cã thªm cét ghi gi¸ trÞ .Sau khi nhËn ®−îc c¸c chøng tõ ë kho kÕ to¸n ph©n lo¹i theo tõng lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu ghi vμo sæ chi tiÕt. Cuèi th¸ng trªn sæ chi tiÕt kÕ to¸n tÝnh ra sè tiÒn cña mçi lÇn nhËp, xuÊt ®Ó ghi vμo sæ.Cuèi th¸ng kÕ to¸n céng sæ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu, vËt liÖu ®èi chiÕu víi thÎ kho xem l−îng nhËp ,xuÊt, tån cã khíp kh«ng ,nÕu kh«ng khíp kiÓm tra l¹i . Sæ chi tiÕt vËt liÖu lμ c¬ së ®Ó kÕ to¸n tæng hîp lªn b¶ng tæng hîp nhËp ,xuÊt, tån nguyªn liÖu vËt liÖu trong th¸ng .ViÖc h¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu nμy gióp cho kÕ to¸n ph¶n ¸nh ®−îc chÝnh x¸c kÞp thêi sù biÕn ®éng cña nguyªn liÖu vËt liÖu ®¶m b¶o th«ng b¸o kÞp thêi t×nh h×nh 43 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
  4. Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7 nguyªn liÖu,vËt liÖu dù tr÷ vμ tån kho víi khèi l−îng nguyªn liÖu vËt liÖu sö dông . + Minh ho¹ kÕ to¸n chi tiÕt : C¨n cø vμo phiÕu nhËp kho sè 28 , vμ phiÕu xuÊt kho sè 25 ta cã thÎ kho cña Nhùa PVC xanh, vμ thÎ kho cña H¹t nhùa mμu xanh .Tõ hai thÎ kho trªn ta lËp ®−îc sæ chi tiÕt nguyªn liÖu vËt liÖu cho Nhùa PVC xanh vμ H¹t nhùa mμu xanh . 44 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
  5. Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7 ThÎ kho §¬n vÞ : XN X-18 MÉu 06-VT §Þa chØ : 82-ThÞnh Hμo 1 tê sè : 15 Q§1141-TCQ§/C§KT ngμy 1/11/1995 cña Bé tμi chÝnh Tªn nh·n hiÖu , quy c¸ch vËt t− : Nhùa PVC xanh §¬n vÞ tÝnh : Kg Chøng tõ Sè l−îng KÝ nhËn TT SH DiÔn gi¶i cña Ngμy NhËp XuÊt Tån KÕ to¸n Sè d− ®Çu th¸ng 800 01/09/2004 1. 28 6/9 NhËp Nhùa PVC 500 1300 Xanh … … … … … … … 2. 25 21/9 XuÊt Nhùa PVC 300 xanh ®Ó SX SP … … … ... ... ... ... 1000 800 Céng 1000 45 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
  6. Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7 46 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
  7. Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7 Sæ chi tiÕt TK 152(1) : Nhùa PVC xanh Chøng NhËp XuÊt Tån tõ §¬n TT S DiÔn gi¶i gi¸ Thμnh actThμnh Thμnh Ngμy H SL TiÒn SL TiÒn SL TiÒn Tån kho ®Çu th¸ng 800 2.400.000 28 6/9 NhËp 1. kho 1300 3.900.000 Nhùa 3.000 500 1.500.000 PVC Xanh …… … … … … … … ... xuÊt 25 21/9 2. 916.500 3.055 300 Nhùa PVC Xanh … … … … … … … … …… … Céngph¸t 1000 3.100.000 800 2.444.000 sinh 1000 3.056.000 - Tån 30/9 47 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
  8. Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7 ThÎ kho §¬n vÞ : XN X-18 MÉu 06-VT §Þa chØ : 82-ThÞnh Hμo 1 tê sè : 19 Q§ 1141-TCQ§/C§KT ngμy 1/11/1995 cña Bé tμi chÝnh Tªn nh·n hiÖu ,vËt t− : H¹t nhùa mμu xanh §¬n vÞ tÝnh : Kg Chøng tõ Sè l−îng KÝ nhËn cña TT DiÔn gi¶i kÕ to¸n SH Ngμy NhËp XuÊt Tån Sè tån kho 100 1/9/2004 1. 28 6/9 NhËp kho H¹t nhùa mμu xanh 300 400 … … … … … … … 2. 25 21/9 XuÊt kho H¹t 300 nhùa mμu xanh 100 … … … … Céng 700 400 400 48 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2