intTypePromotion=1

Hệ Thống Kế Toán- Kế Toán Nguyên Vật Liệu phần 7

Chia sẻ: Sadsadas Dsadsadsa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
59
lượt xem
6
download

Hệ Thống Kế Toán- Kế Toán Nguyên Vật Liệu phần 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài ra, quá trình kế toán còn bao gồm các thao tác như việc truyền đạt thông tin đến những đối tượng quan tâm và giải thích các thông tin kế toán cần thiết cho việc ra các quyết định kinh doanh riêng biệt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ Thống Kế Toán- Kế Toán Nguyên Vật Liệu phần 7

  1. Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7 Sæ chi tiÕt TK 152(1) : H¹t nhùa mμu xanh Chøng tõ DiÔn §¬n NhËp XuÊt Tån gi¶i gi¸ SH ngμy SL T.tiÒn SL T.tiÒn SL T.tiÒn TT Tån kho 2.200 100 220.000 ®Çu th¸n g 1. 28 6/9 NhËp Kho h¹t nhùa 2.000 300 600.000 mμu xanh … … … … … … … … … … … 4. 25 21/9 xuÊt kho h¹t nhùa 2.025 100 202.500 mμu xanh … Céng 49 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
  2. Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7 P/S 700 1.400.000 400 810.000 -Tån 400 810.000 22.3 B¶ng tæng hîp NhËp -XuÊt - Tån kho nguyªn liÖu vËt liÖu : Th¸ng 9/2004 Nhãm Tån kho NhËp kho XuÊt kho Tån kho vËt ®Çu kú Trong kú trong kú cuèi kú liÖu SL S.tiÒn SL S.tiÒn SL S.tiÒn SL S.tiÒn 800 2.444.000 Nhùa PVC 800 2.400.000 1000 3.100.000 1000 3.056.000 Xanh … … … … … … … … … 810.000 400 810.000 1.400.000 H¹t nhùa 100 220.000 700 400 mμu xanh … … … … … … … … … 70 532.875 76.125 50 275.000 30 234.000 10 ThÐp tÊm … … … … … … … … 800 6.357.600 150 1.192.400 250 1.950.000 700 5.600.000 ThÐp trßn 06 … … … … … … … … … 142.800.000 60.800.000 162.000.000 Céng 80.000.000 50 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
  3. Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7 Sè liÖu ë b¶ng tæng hîp NhËp - xuÊt - tån nμy dïng ®Ó ®èi chiÕu vμ so s¸nh víi sè liÖu ghi trªn Sæ c¸i TK 152 vμo cuèi th¸ng . 51 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
  4. Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7 22.4 Ph−¬ng ph¸p tÝnh gi¸ gèc NLVL ¸p dông t¹i xÝ nghiÖp : - Gi¸ gèc nguyªn liÖu vËt liÖu nhËp kho t¹i xÝ nghiÖp X-18 : Sè tiÒn mçi lÇn nhËp ®−îc tÝnh tõ c¨n cø ho¸ ®¬n , phiÕu nhËp kho ghi gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn liÖu vËt liÖu - Gi¸ gèc nguyªn liÖu vËt liÖu xuÊt kho t¹i xÝ nghiÖp X-18 : Do gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu mçi lÇn nhËp lμ kh¸c nhau tuú thuéc vao tõng nguån nhËp vμ thêi ®iÓm còng nh− thêi gian nhËp . Nªn ®Ó ph¶n ¸nh theo dâi chÆt chÏ , phï hîp khi xuÊt kho nguyªn liÖu,vËt liÖu th× XN – X18 ¸p dông ph−¬ng ph¸p tÝnh trÞ gi¸ nguyªn liÖu,vËt liÖu xuÊt kho theo ph−¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn cuèi kú hay cßn gäi lμ ph−¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn c¶ kú dù tr÷ : Gi¸ trÞ nguyªn liÖu Sè l−îng nguyªn liÖu §¬n gi¸ b×nh qu©n VËt liÖu xuÊt kho = vËt liÖu xuÊt kho x gia quyÒn cuèi kú nguyªn vËt liÖu TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn §¬n gi¸ b×nh qu©n vËt liÖu tån ®Çu kú + vËt liÖu nhËp trong kú gia quyÒn cuèi kú = nguyªn vËt liÖu Sè l−îng vËt liÖu tån Sè l−îng vËt liÖu ®Çu kú + nhËp trong kú .VÝ dô minh ho¹ lμ PhiÕu nhËp kho sè 28 ngμy 6/9/2004 vμ phiÕu xuÊt kho sè 25 ngμy 21/9/2004 ë trªn cô thÓ c¸ch tÝnh nh− sau : - C¨n cø ®Ó tÝnh ®−îc ®¬n gi¸: + Nhùa PVC xanh nhËp kho ë phiÕu nhËp sè 28 lμ gi¸ ghi trªn Ho¸ ®¬n sè 071814 trÞ gi¸ 1.500.000 ®ång( gi¸ ch−a thuÕ GTGT ) . 52 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
  5. Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7 + Cßn ®¬n gi¸ Nhùa PVC xanh xuÊt kho ghi ë phiÕu xuÊt kho sè 25 lμ do trong th¸ng 9/2004 ngoμi l« hμng nhùa PVC xanh nhËp theo phiÕu nhËp kho sè 28 nãi trªn th× xÝ nghiÖp cßn nhËp thªm mét l« hμng nhùa PVC xanh n÷a gåm 500Kg trÞ gi¸ 1.600.000 ®ång (gi¸ ch−a thuÕ GTGT). Vμ sè tån kho nhùa PVC xanh ®Çu th¸ng 9/2004 ghi trong thÎ kho lμ 800Kg trÞ gi¸ 2.400.000 ®ång nªn: §¬n gi¸ b×nh qu©n 2.400.000 + 1.500.000 + 1.600.000 gia quyÒn cuèi kú = = 3.055(®) Nhùa PVC xanh 800 + 500 + 500 Th¸ng 9/2004 VËy trÞ gi¸ Nhùa PVC xanh xuÊt kho = 300Kg x 3.055 = 916.500(®) ngμy 21/9/2004 - T−¬ng tù ®¬n gi¸ H¹t nhùa mμu xanh nhËp kho ë phiÕu nhËp sè 28 lμ gi¸ ghi trªn Ho¸ ®¬n sè 071814 trÞ gi¸ 600.000 ®ång . Vμ ®¬n gi¸ H¹t nhùa mμu xanh xuÊt kho ghi ë phiÕu xuÊt kho sè 25 lμ do trong th¸ng 9/2004 ngoμi l« hμng H¹t nhùa mμu xanh nhËp theo phiÕu nhËp kho sè 28 nãi trªn th× xÝ nghiÖp cßn nhËp thªm mét l« hμng H¹t nhùa mμu xanh 150Kg trÞ gi¸ 300.000 ®ång ( gi¸ ch−a thuÕ GTGT ) vμ mét l« hμng H¹t nhùa mμu xanh 250Kg trÞ gi¸ 500.000 ®ång ( gi¸ ch−a thuÕ GTGT) n÷a . Sè tån kho H¹t nhùa mμu xanh ghi trªn thÎ kho ®Çu th¸ng 9/2004 lμ 100Kg trÞ gi¸ 220.000 ®ång nªn : §¬n gi¸ b×nh qu©n 220.000 + 600.000 + 300.000 + 500.000 gia quyÒn cuèi kú = = 2.025 53 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
  6. Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7 H¹t nhùa mμu xanh 100 + 300 + 150 + 250 th¸ng 9/2004 VËy trÞ gi¸ H¹t nhùa mμu xanh xuÊt kho ngμy 21/9/2004 = 100Kg x 2.025 = 202.500 (®) 3. kÕ to¸n tæng hîp nhËp , xuÊt kho nguyªn liÖu vËt liÖu : 3.1 Tμi kho¶n kÕ to¸n xÝ nghiÖp X- 18 thùc tÕ sö dông : TK 152 – nguyªn liÖu vËt liÖu ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m c¸c lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu cña xÝ nghiÖp . 3.2 KÕ to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu : KÕ to¸n tæng hîp nguyªn liÖu vËt liÖu lμ viÖc ghi chÐp t×nh h×nh nhËp , xuÊt nguyªn liÖu vËt liÖu trªn c¸c tμi kho¶n kÕ to¸n , sæ kÕ to¸n theo chØ tiªu gi¸ trÞ . Qua viÖc sö dông kÕ to¸n tæng hîp th× míi ph¶n ¸nh ®−îc chÝnh x¸c sù biÕn ®éng cña toμn bé vËt t− hμng ho¸ . §Æc ®iÓm cña xÝ nghiÖp lμ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cã quy m« , nguyªn liÖu vËt liÖu ®a d¹ng, phong phó nhiÒu chñng lo¹i . §Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi qu¶n lÝ ,kÕ to¸n sö dông ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn ®Ó ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng th−êng xuyªn liªn tôc vÒ gi¸ trÞ nhËp - xuÊt - tån cña tõng lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu . Ph−¬ng ph¸p nμy theo dâi ®−îc tÝnh chÝnh x¸c . Tuy nhiªn kÕ to¸n ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian .Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n c«ng ty sö dông tÊt c¶ c¸c tμi kho¶n cã liªn quan ®Õn t×nh h×nh t¨ng gi¶m nguyªn liÖu vËt liÖu thùc tÕ ph¸t sinh theo ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn . C¸c chøng tõ sö dông: - PhiÕu nhËp kho ,phiÕu xuÊt kho nguyªn liÖu vËt liÖu - Chøng tõ ghi sæ - Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ 54 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
  7. Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7 - Sæ c¸i TK 152 32.1 KÕ to¸n tæng hîp c¸c tr−êng hîp nhËp kho nguyªn liÖu vËt liÖu : * Tr−êng hîp nhËp kho do mua ngoμi nguyªn liÖu vËt liÖu : Gi¸ trÞ thùc tÕ Gi¸ mua C¸c kho¶n nguyªn liÖu vËt = nguyªn liÖu + thuÕ kh«ng liÖu nhËp kho vËt liÖu hoμn l¹i §èi víi tr−êng hîp mua ngoμi xÝ nghiÖp chØ mua trong n−íc kh«ng mua nhËp khÈu trùc tiÕp . V× xÝ nghiÖp th−êng nhËp nguyªn liÖu vËt liÖu cña nh÷ng c«ng ty cung øng ®· cã quan hÖ tõ l©u nªn ®é tin cËy cao , chÊt l−îng nguyªn liÖu vËt liÖu ®¶m b¶o nªn sau khi mua nguyªn liÖu vËt liÖu råi th× kh«ng ph¶i tr¶ l¹i ng−êi b¸n . Mäi kho¶n −u ®·i nh− gi¶m gi¸ hμng b¸n hay h−ëng chiÕt khÊu th−¬ng m¹i ®Òu ®· ®−îc trõ trùc tiÕp trªn gi¸ mua cña tõng lÇn nhËp nªn khi h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu cña xÝ nghiÖp kh«ng sö dông nh÷ng tμi kho¸n kÕ to¸n nh− TK 521, TK 532… Khi xÝ nghiÖp tiÕn hμnh mua ngoμi nguyªn liÖu vËt liÖu th× lu«n c¨n cø vμo nhu cÇu sö dông nguyªn liÖu vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó mua . Ng−êi phô tr¸ch c«ng viÖc thu mua nguyªn liÖu vËt liÖu cña xÝ nghiÖp sÏ c¨n cø vμo phiÕu b¸o gi¸ cña nh÷ng kh¸ch hμng cã quan hÖ th−êng xuyªn ®Ó lùa chän nhμ cung øng vËt t− cho m×nh . MÆt kh¸c xÝ nghiÖp chuÈn bÞ tiÒn ®Ó tr¶ tr−íc hoÆc tr¶ chËm dùa vμo ho¸ ®¬n do ®¬n vÞ b¸n göi ®Õn cïng víi hμng nhËp . NÕu xÝ nghiÖp cßn nî l¹i ng−êi cung cÊp th× mçi ®¬n vÞ cung cÊp vËt t− cho xÝ nghiÖp ®Òu ®−îc theo dâi trªn sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng−êi b¸n . - Minh ho¹ cho tr−êng hîp mua ngoμi nμy lμ chøng tõ phiÕu nhËp kho sè 28 ngμy 6/9/2004 ë trªn . NhËp kho nguyªn liÖu vËt liÖu lμ Nhùa PVC xanh vμ H¹t nhùa mμu xanh cña c«ng ty nhùa Hμ Néi , h×nh thøc thanh to¸n theo ho¸ ®¬n sè 071814 ngμy 6/9/2004 lμ tr¶ ngay b»ng tiÒn mÆt . §Þnh kho¶n : 55 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
  8. Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7 Nî TK 152(1) : 2.100.000 Nî TK 133 : 210.000 Cã TK 111 : 2.310.000 * ViÖc nhËp kho vËt liÖu lμ theo nhu cÇu nªn kh«ng cã tr−êng hîp ho¸ ®¬n vÒ mμ hμng ch−a vÒ . V× thÕ xÝ nghiÖp kh«ng sö dông TK 151 : hμng ®i ®−êng . * C¸c tr−êng hîp nhËp kh¸c trong thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp rÊt hiÕm khi diÔn ra hoÆc kh«ng cã . * H×nh thøc thanh to¸n cña xÝ nghiÖp nÕu tr¶ ngay th× tr¶ b»ng tiÒn mÆt , chuyÓn kho¶n , cßn nÕu nî th× theo dâi trªn sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng−êi b¸n . Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng−êi b¸n Th¸ng 9/2004 Lo¹i tiÒn : VN§ Chøng TK TH tõ DiÔn ®èi CK Sè ph¸t sinh Sè d− gi¶i øng SH NT Nî Cã Nî Cã 1. Sè d− 9.200.000 ®Çu k× 2.Sè P/S 035602 9/9 Mua thÐp 152 234.000 tÊm 133 11.700 … … … … … … … 041753 12/9 Mua thÐp 152 5.600.000 trßn 133 280.000 … … … … … 56 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2