Hệ thống chống trộm

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
200
lượt xem
99
download

Hệ thống chống trộm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống chống trộm

  1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 HÖ thèng chèng trém Hệ thống chống trộm Khái quát của chương Chương này trình bày về Hệ thống chống trộm · Khái quát · Các bộ phận -1-
  2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 HÖ thèng chèng trém Kh¸i qu¸t Kh¸i qu¸t 1. M« t¶ §Ó ph¸t hiÖn trém xe, hÖ thèng nµy ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ph¸t ra chu«ng b¸o ®éng khi cã bÊt kú mét cöa nµo hoÆc n¾p cap« cña xe bÞ më kho¸ m¹nh bÊt th­êng hoÆc cùc cña ¾c qui bÞ th¸o ra vµ sau ®ã ®­îc nèi l¹i khi tÊt c¶ c¸c cöa cña xe ®· ®­îc kho¸. HÖ thèng b¸o ®éng sÏ lµm cßi kªu mét c¸ch gi¸n ®o¹n vµ nh¸y c¸c ®Ìn pha, ®Ìn hËu vµ c¸c ®Ìn bªn ngoµi kh¸c. §Ìn chØ b¸o an ninh nh¸y ®Ó chØ cho nh÷ng ng­êi xung quanh xe biÕt xe ®­îc trang bÞ hÖ thèng chèng trém. gîi ý: · C¸c thiÕt bÞ b¸o ®éng kh¸c nhau tuú theo tõng thÞ tr­êng. · HÖ thèng chèng trém dïng chøc n¨ng cña hÖ thèng kho¸ cöa. · ë mét sè kiÓu xe, hÖ thèng chèng trém dõng sù ho¹t ®éng cña r¬ le m¸y khëi ®éng trong khi thiÕt bÞ b¸o ®éng lµm viÖc vµ do ®ã m¸y khëi ®éng kh«ng ho¹t ®éng. (1/1) Kh¸i qu¸t Chøc n¨ng 1. HÖ thèng chèng trém cã 4 tr¹ng th¸i (1) Tr¹ng th¸i kh«ng lµm viÖc HÖ thèng chèng trém kh«ng lµm viÖc. Do ®ã kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc trém. (2) Tr¹ng th¸i chuÈn bÞ lµm viÖc §©y lµ thêi gian trÔ cho tíi khi hÖ thèng ®¹t ®­îc tr¹ng th¸i b¸o ®éng. ë tr¹ng th¸i nµy nã còng kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc trém. (3) Tr¹ng th¸i lµm viÖc ë tr¹ng th¸i nµy hÖ thèng chèng trém cã thÓ ho¹t ®éng. (4) Tr¹ng th¸i b¸o ®éng ë tr¹ng th¸i nµy, hÖ thèng ph¸t hiÖn ®­îc trém vµ tiÕp tôc b¸o ®éng xung quanh xe b»ng tÝn hiÖu ¸nh s¸ng vµ ©m thanh kho¶ng 60 gi©y. ThiÕt bÞ b¸o ®éng kh¸c nhau tuú theo tõng lo¹i xe vµ tõng thÞ tr­êng b¸n xe. Cã 2 lo¹i hÖ thèng chèng trém vµ c¸c lo¹i nµy cã thÓ ®ãng tuú theo yªu cÇu cña ng­êi sö dông. ë nhµ m¸y tÊt c¶ c¸c xe ®­îc ®Æt ë chÕ ®é ho¹t ®éng. · ChÕ ®é ho¹t ®éng chñ ®éng Tr¹ng th¸i lµm viÖc ®­îc kÝch ho¹t ngay khi c¸c cöa ®­îc ®ãng vµ kho¸. Khi hÖ thèng chuyÓn tõ tr¹ng th¸i lµm viÖc sang tr¹ng th¸i b¸o ®éng th× cßi kªu ngay lËp tøc. -2-
  3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 HÖ thèng chèng trém §iÒu kiÖn A (1) Khi tÊt c¶ c¸c cöa xe, n¾p cap« vµ khoang hµnh lý ®­îc ®ãng l¹i, tÊt c¶ c¸c cöa ®· ®­îc kho¸ b»ng bé ®iÒu khiÓn kho¸ cöa tõ xa. (2) Khi tÊt c¶ c¸c cöa, n¾p cap« vµ cöa khoang hµnh lý ®­îc ®ãng l¹i, tÊt c¶ c¸c cöa ®­îc kho¸ b»ng ch×a kho¸*. *: ë nhiÒu xe s¶n xuÊt cho Ch©u ¢u, chøc n¨ng nµy kh«ng ho¹t ®éng ë ®iÒu kiÖn nµy. §iÒu kiÖn B (1) BÊt kú mét cöa xe ®· kho¸ nµo bÞ më kho¸. (2) BÊt kú mét cöa xe, n¾p cap« hoÆc cöa khoang hµnh lý nµo bÞ më ra. §iÒu kiÖn C. (1) ë tr¹ng th¸i chuÈn bÞ ho¹t ®éng, chiÕm kho¶ng 30 gi©y. §iÒu kiÖn D. (1) BÊt kú mét cöa ®· ®ãng nµo bÞ më mµ kh«ng dïng ch×a kho¸ hoÆc bé ®iÒu khiÓn kho¸ cöa tõ xa. (2) BÊt kú mét cöa ®· ®ãng nµo bÞ më. (3) Cöa khoang hµnh lý bÞ më mµ kh«ng dïng ch×a kho¸. (4) N¾p cap« ®· ®ãng bÞ më (5) ¾c qui ®· ng¾t ®­îc nèi l¹i (6) TÝn hiÖu ph¸t hiÖn lµ ®Çu vµo cña c¶m biÕn ph¸t hiÖn trém. §iÒu kiÖn E (1) C¸c cöa ®· kho¸ bÞ më kho¸ hoÆc cöa khoang hµnh lý ®· ®ãng bÞ më b»ng bé ®iÒu khiÓn tõ xa. (2) C¸c cöa ®· kho¸ bÞ më kho¸ hoÆc cöa khoang hµnh lý ®· ®ãng ®­îc më b»ng ch×a kho¸ *. (3) C¾m ch×a kho¸ ®iÖn vµo æ kho¸ vµ bËt lªn vÞ trÝ ON* * Trªn rÊt nhiÒu lo¹i xe s¶n xuÊt cho Ch©u ¢u, chøc n¨ng nµy kh«ng ho¹t ®éng ë ®iÒu kiÖn nµy. §iÒu kiÖn F (1) Thêi gian b¸o ®éng chiÕm kho¶ng 60 gi©y (1/2) -3-
  4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 HÖ thèng chèng trém Kh¸i qu¸t Chøc n¨ng · ChÕ ®é bÞ ®éng Tr¹ng th¸i chuÈn bÞ ho¹t ®éng kÝch ho¹t ngay khi c¸c cöa xe ®­îc ®ãng l¹i. ViÖc thiÕt lËp thêi gian ®­a vµo trÔ trong qu¸ tr×nh chuyÓn tõ tr¹ng th¸i lµm viÖc sang tr¹ng th¸i b¸o ®éng sÏ gióp cho hÖ thèng b¸o ®éng kh«ng bÞ ph¸t tÝn hiÖu ©m thanh hoÆc nh¸y ®Ìn nhÇm. Gîi ý: §iÒu kiÖn cña mçi chÕ ®é kh¸c nhau tuú theo thÞ tr­êng vµ ®iÒu kiÖn kü thuËt. §iÒu kiÖn A-1. (1) Sau khi rót ch×a ra khái æ kho¸ ®iÖn, cöa cña ng­êi l¸i ®· më ®­îc ®ãng l¹i. §iÒu kiÖn A-2 (1) TÊt c¶ c¸c cöa, n¾p cap« vµ cöa khoang hµnh lý ®· më ®­îc ®ãng l¹i. §iÒu kiÖn B-1 (1) Ên lªn nót më kho¸ cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa. (2) C¾m ch×a kho¸ vµo æ kho¸ cöa dï lµ ë cöa ng­êi l¸i hoÆc cöa hµnh kh¸ch phÝa tr­íc vµ xoay phÝa vÞ trÝ më kho¸. (3) C¾m ch×a kho¸ vµo æ kho¸ ®iÖn. §iÒu kiÖn B-2. (1) BÊt kú cöa xe nµo, n¾p cap« hay cöa khoang hµnh lý ®· ®ãng bÞ më ra. §iÒu kiÖn C (1) ë tr¹ng th¸i chuÈn bÞ ho¹t ®éng chiÕm kho¶ng 30 gi©y. §iÒu kiÖn D (1) Mét cöa xe ®­îc më ra trong khi tÊt c¶ c¸c cöa ®­îc ®ãng vµ thêi gian trÔ ®­a vµo kho¶ng 15 gi©y. (2) N¾p cap« ®· ®ãng ®­îc më ra. (3) Cöa khoang hµnh lý ®· ®ãng bÞ më ra mµ kh«ng dïng ch×a kho¸ hay bé ®iÒu khiÓn tõ xa. (4) Xoay kho¸ ®iÖn lªn vÞ trÝ ON mµ kh«ng dïng ch×a kho¸. (5) TÝn hiÖu ph¸t hiÖn lµ ®Çu vµo tõ c¶m biÕn. §iÒu kiÖn E. (1) C¸c cöa ®· kho¸ ®­îc më ra hoÆc cöa khoang hµnh lý ®· ®ãng ®­îc më ra b»ng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa. (2) C¸c cöa ®· kho¸ ®­îc më ra hoÆc cöa khoang hµnh lý ®· ®ãng ®­îc më ra b»ng ch×a kho¸*. (3) Ch×a kho¸ ®­îc tra vµo æ kho¸ ®iÖn vµ ®­îc xoay vÒ vÞ trÝ ON*. * ë rÊt nhiÒu xe s¶n xuÊt cho Ch©u ¢u, chøc n¨ng nµy kh«ng ho¹t ®éng ë ®iÒu kiÖn nµy. §iÒu kiÖn F (1) Thêi gian b¸o ®éng chiÕm kho¶ng 60 gi©y §iÒu kiÖn G (1) Cöa khoang hµnh lý ®­îc më b»ng ch×a kho¸ (2) Cöa khoanh hµnh lý ®­îc më b»ng bé ®iÒu khiÓn tõ xa (2/5) -4-
  5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 HÖ thèng chèng trém Kh¸i qu¸t Chøc n¨ng 2. Ph­¬ng ph¸p thiÕt lËp chÕ ®é ho¹t ®éng cña hÖ thèng chèng trém ë chÕ ®é ho¹t ®éng chñ ®éng vµ bá tr¹ng th¸i b¸o ®éng nh­ sau: (1) ThiÕt lËp chÕ ®é ho¹t ®éng cña hÖ thèng chèng trém Rót ch×a ra khái æ kho¸ ®iÖn. §ãng tÊt c¶ c¸c cöa xe, cöa khoang hµnh lý n¾p cap« tr­íc khi kho¸ b»ng ch×a hoÆc bé ®iÒu khiÓn tõ xa. (Tõ tr¹ng th¸i kh«ng lµm viÖc sang tr¹ng th¸i chuÈn bÞ lµm viÖc) Gîi ý: Tr¹ng th¸i chØ b¸o thay ®æi khi c¸c cöa ®­îc kho¸ mµ tÊt c¶ c¸c cöa xe, cöa khoang hµnh lý vµ n¾p cap« ®· ®ãng. C¸c xe cã hÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬: tõ tr¹ng th¸i nhÊp nh¸y sang tr¹ng th¸i s¸ng. C¸c xe kh«ng cã hÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬: tõ tr¹ng th¸i t¾t sang tr¹ng th¸i s¸ng. HÖ thèng ®¹t ®­îc tr¹ng th¸i lµm viÖc trong thêi gian kho¶ng 30 gi©y sau khi kho¸ vµ ®Ìn chØ b¸o thay ®æi ngay tõ tr¹ng th¸i nhÊp nh¸y sang tr¹ng th¸i s¸ng. (Tr¹ng th¸i chuÈn bÞ ho¹t ®éng sang tr¹ng th¸i ho¹t ®éng) (1/2) (2) Huû tr¹ng th¸i b¸o ®éng · Më kho¸ c¸c cöa ®· kho¸ b»ng bé ®iÒu khiÓn tõ xa · Më kho¸ c¸c cöa ®· kho¸ b»ng ch×a · Tra ch×a vµo æ kho¸ ®iÖn vµ bËt lªn vÞ trÝ ON ë mét sè xe, m¸y khëi ®éng kh«ng lµm viÖc khi r¬le m¸y khëi ®éng ng¾t. ThËm chÝ ngay c¶ khi ch×a kho¸ ®iÖn ®­îc xoay ®Õn vÞ trÝ START. Gîi ý: Ph­¬ng ph¸p thiÕt lËp vµ huû chÕ ®é ho¹t ®éng cña hÖ thèng chèng trém kh¸c nhau tuú theo lo¹i xe vµ khu vùc do ®ã ph¶i tham kh¶o tµi liÖu h­íng dÉn sö dông. (2/2) -5-
  6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 HÖ thèng chèng trém Kh¸i qu¸t VÞ trÝ HÖ thèng chèng trém cã c¸c bé phËn sau ®©y: 1. ECU · ECU chèng trém · ECU th©n xe Khi ECU nµy nhËn ®­îc tÝn hiÖu tõ c¸c c«ng t¾c vµ ph¸t hiÖn tr¹ng th¸i xe bÞ trém, nã truyÒn tÝn hiÖu tíi thiÕt bÞ b¸o ®éng. 2. ThiÕt bÞ b¸o ®éng · Cßi b¸o ®éng · Cßi xe · C¸c ®Ìn pha vµ ®Ìn hËu C¸c thiÕt bÞ nµy ho¹t ®éng ®Ó b¸o cho xung quanh biÕt xe ®ang bÞ trém ®ét nhËp. · §Ìn chØ b¸o an ninh ThiÕt bÞ nµy cho biÕt hÖ thèng cã ë tr¹ng th¸i lµm viÖc hay kh«ng. HÖ thèng ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng, ®Ìn chØ b¸o nh¸y ®Ó b¸o cho xung quanh biÕt xe ®­îc trang bÞ hÖ thèng chèng trém. · Côm kho¸ cöa (m« t¬) Khi hÖ thèng ®¹t tíi tr¹ng th¸i b¸o ®éng vµ c¸c cöa ®­îc më kho¸, th× hÖ thèng tù ®éng kho¸ c¸c cöa. 3. C«ng t¾c · C«ng t¾c cöa xe · C«ng t¾c n¾p cap« · C«ng t¾c cöa khoang hµnh lý C¸c c«ng t¾c nµy ph¸t hiÖn tr¹ng th¸i ®ãng/më cña mçi cöa xe, n¾p cap« vµ cöa khoang hµnh lý råi truyÒn tÝn hiÖu tíi ECU chèng trém. · Kho¸ ®iÖn C«ng t¾c nµy x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i cña kho¸ ®iÖn vµ truyÒn tÝn hiÖu tíi ECU chèng trém. · C«ng t¾c c¶nh b¸o më kho¸ b»ng ch×a C«ng t¾c nµy x¸c ®Þnh xem ch×a kho¸ cã ®­îc tra vµo æ kho¸ ®iÖn hay kh«ng vµ truyÒn tÝn hiÖu tíi ECU chèng trém. · Côm kho¸ cöa (c«ng t¾c vÞ trÝ). · C«ng t¾c më cöa khoang hµnh lý b»ng ch×a C¸c c«ng t¾c nµy ph¸t hiÖn tr¹ng th¸i kho¸/më kho¸ cña mçi cöa vµ truyÒn tÝn hiÖu tíi ECU chèng trém. -6-
  7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 HÖ thèng chèng trém 4. C¸c thiÕt bÞ kh¸c Mét sè xe cã c¸c bé phËn sau ®©y ®Ó ®iÒu khiÓn hÖ thèng chèng trém. C¶m biÕn ph¸t hiÖn x©m nhËp (c¶m biÕn ra®a) C¶m biÕn nµy ph¸t tÝn hiÖu sãng ng¾t vµo cabin ®Ó x¸c ®Þnh chuyÓn ®éng trong ca bin vµ göi tÝn hiÖu tíi ECU chèng trém. Gîi ý: NÕu cã vËt nu«i nh­ mÌo trong cabin khi hÖ thèng ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng, th× cm biÕn cã thÓ ph¸t hiÖn ra vµ ho¹t ®éng Cã mét ph­ng ph¸p ®Ó bá chøc n¨ng nµy. Cßi b¸o ®éng. Cßi nµy ®­îc l¾p ngay trong ¾c qui vµ cã thÓ b¸o ®éng ngay c¶ khi ¾c qui cöa cña xe bÞ th¸o ra. (1/1) -7-
  8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 HÖ thèng chèng trém Bài tập Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về câu hỏi đó. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. -8-
  9. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 HÖ thèng chèng trém Câu hỏi- 1 Với mỗi câu sau đây (từ 1 đến 4), hãy chọn câu đúng (từ a đến d). 1. Trạng thái không làm việc 2. Trạng thái chuẩn bị hoạt động 3. Trạng thái hoạt động 4. Trạng thái báo động a) Có thể phát hiện trộm. b) Thời gian chuyển tới trạng thái hoạt động. c) Hệ thống chống trộm không hoạt động. d) Hệ thống phát hiện trộm và báo động cho những người xung quanh xe. Trả lời: 1. 2. 3. 4. -9-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản