intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống chứng từ kế toán kèm theo thông tư số 08/2013/TT-BTC

Chia sẻ: Thanh Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

809
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống chứng từ kế toán kèm theo thông tư số 08/2013/TT-BTC

  1. Phụ lục I HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN (kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính) I. DANH MỤC CHỨNG TỪ Mâu số ̃ Tên chứng từ Khổ giấy STT 1- Chứng từ thu ngân sach nhà nước ́ A4 Lệnh thu Ngân sách Nhà nước 1 C1-01/NS A4 Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước 2 C1-02/NS A4 Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ 3 C1-03/NS A4 Lệnh hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước 4 C1-04/NS A4 Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu Ngân sách Nhà n ước 5 C1-05/NS A4 Bảng kê giấy nộp tiền vào NSNN 6 C1-06/NS A4 Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN 7 C1-07/NS A4 Lệnh ghi thu Ngân sách 8 C1-08/NS A4 2- Chứng từ chi ngân sach nhà nước ́ Lệnh chi tiền 9 C2-01a/NS A5 Lệnh chi tiền phục hồi 10 C2-01b/NS A4 Giấy rút dự toán Ngân sách 11 C2-02/NS A4 Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước 12 C2-03/NS A4 Giấy đề nghị thu hồi ứng trước 13 C2-04/NS A4 Giấy nộp trả kinh phí 14 C2-05/NS A4 Giấy rút dự toán Ngân sách bằng ngoại tệ 15 C2-06/NS A4 Giấy đề nghị chi ngoại tệ 16 C2-07NS A5 Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước bằng ngoại tệ 17 C2-08/NS A4 Giấy đề nghị thu hồi ứng trước bằng ngoại tệ 18 C2-09/NS A4 Phiếu điều chỉnh số liệu Ngân sách 19 C2-10/NS A4 Giấy rút dự toán bổ sung từ Ngân sách cấp trên 20 C2-11/NS A4 Giấy đề nghị cam kết chi NSNN 21 C2-12/NS A4 Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi 22 C2-13/NS A4 Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam 23 C2-14a/NS A4 Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam (do V ụ Huy 24 C2-14b/NS A4 động vốn KBNN lập) Lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ 25 C2-15/NS A4 Lệnh chi trả nợ nước ngoài bằng ngoại tệ 26 C2-16/NS A4 Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách 27 C2-17a/NS A4 Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách 28 C2-17b/NS A4 1
  2. Mâu số ̃ Tên chứng từ Khổ giấy STT Đề nghị thanh toán tạm ứng vốn vay, viện trợ đã ghi thu, ghi chi 29 C2-18/NS A4 3- Chứng từ thanh toan vôn đâu tư ́ ́ ̀ Giấy rút vốn đầu tư 30 C3-01/NS A4 Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư 31 C3-02/NS A4 Giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư 32 C3-03/NS A4 Giấy nộp trả vốn đầu tư 33 C3-04/NS A4 Giấy đề nghị điều chỉnh các khoản chi NSNN 34 C3-05/NS A4 4- Chứng từ thanh toan ́ Ủy nhiệm thu 35 C4-01/KB A4 Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử 36 C4-02/KB A4 Ủy nhiệm chi (dùng trong thanh toán chuyển tiếp) 37 C4-03/KB A4 Lệnh chuyển Có 38 C4-04/KB A4 Lệnh chuyển Có (kiêm chứng từ phục hồi) 39 C4-05/KB A4 Lệnh chuyển Nợ 40 C4-06/KB A4 Lệnh chuyển Nợ (kiêm chứng từ phục hồi) 41 C4-07/KB A4 Giây nôp tiền vao tai khoan ́ ̣ ̀̀ ̉ 42 C4-08/KB A5 Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi 43 C4-09/KB A5 ̉ ̣ 44 C4-10/KB Bang kê nôp séc thanh toán qua ngân hàng A4 Giấy chuyển tiền chuyển khoản, chuyển tiền điện tử 45 C4-11/KB A4 5- Chứng từ về tín dung nhà nước ̣ Biên lai thu nợ 46 C5-01/KB A5 Bang kê biên lai thu nợ (kiêm giấy nộp tiền vào tài khoản) ̉ 47 C5-02/KB A5 6- Cac chứng từ khac ́ ́ Phiếu nhập dự toán ngân sách 48 C6-01/NS A4 Phiếu nhập dự toán cấp 0 49 C6-02/NS A3 Phiếu phân bổ dự toán 50 C6-03/NS A3 Phiếu điều chỉnh dự toán 51 C6-04/KB A4 Phiếu thu 52 C6-05/KB A5 Phiếu chi 53 C6-06/KB A5 Phiếu chuyên tiêu ̉ 54 C6-07/KB A5 Phiếu chuyên khoan ̉ ̉ 56 C6-08/KB A5 Phiếu điều chinh sai lầm ̉ 57 C6-09/KB A4 Bang điều chinh tỷ giá cac tai khoan ngoai tệ ̉ ̉ ́̀ ̉ ̣ 58 C6-10/KB A4 Phiếu nhập kho 59 C6-11/KB A4 Phiếu xuất kho 60 C6-12/KB A4 2
  3. Mâu số ̃ Tên chứng từ Khổ giấy STT Giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách 61 C6-13/KB A4 Bảng kê thanh toán lãi tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước 62 C6-14/KB A4 Bảng kê thu phí chuyển tiền qua Kho bạc Nhà nước 63 C6-15/KB A4 Bảng kê tính phí tạm ứng tồn ngân 64 C6-16/KB A4 Bảng kê YCTT, thanh toán hủy, đảo 65 C6-17/KB A4 Bảng kê phát hành trái phiếu, công trái (bằng tiền m ặt) 66 C7-01/KB A4 Bảng kê phát hành trái phiếu, công trái (bằng chuyển khoản) 67 C7-02/KB A4 Bảng kê trái phiếu chuyển sổ 68 C7-03/KB A4 Bảng kê thanh toán tại chỗ (bằng tiền mặt) (Mẫu a) 69 C7-04/KB A4 Bảng kê thanh toán tại chỗ (bằng tiền mặt) (Mẫu b) 70 C7-05/KB A4 Bảng kê thanh toán tại chỗ (bằng chuyển khoản) (Mẫu a) 71 C7-06/KB A4 Bảng kê thanh toán tại chỗ (bằng chuyển khoản) (Mẫu b) 72 C7-07/KB A4 Bảng kê thanh toán công trái (bằng tiền mặt) 73 C7-08/KB A4 Bảng kê thanh toán công trái (bằng chuyển khoản) 74 C7-09/KB A4 Bảng kê thanh toán công trái tháng... năm... 75 C7-10/KB A4 Bảng kê thanh toán hộ trái phiếu, công trái 76 C7-11/KB A4 Bảng kê trái phiếu, công trái được thanh toán hộ 77 C7-12/KB A4 Bảng kê tổng số thanh toán (Mẫu a) 78 C7-13/KB A4 Bảng kê tổng số thanh toán (Mẫu b) 79 C7-14/KB A4 Bảng kê trái phiếu, công trái quá hạn thanh toán 80 C7-15/KB A4 Giấy đề nghị ghi nhận nợ nước ngoài 81 C7-16/NS A4 7- Cac chứng từ quy định ở văn bản khác ́ 82 C1-10/NS Biên lai thu A5 Bảng kê nộp thuế 83 01/BKNT A4 II. MẪU BIỂU CHỨNG TỪ 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2