Hệ thống điều khiển lực kéo

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

1
216
lượt xem
60
download

Hệ thống điều khiển lực kéo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đôi khi bàn đạp ga bị nhấn quá nhiều trong khi chuyển hành hoặc tăng tốc trên các bề mặt trơn trượt....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống điều khiển lực kéo

 1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh TRC vµ VSC Kh¸i qu¸t Kh¸i qu¸t vÒ TRC (HÖ thèng ®iÒu khiÓn lùc kÐo) §«i khi bµn ®¹p ga bÞ nhÊn qu¸ nhiÒu trong khi chuyÓn hµnh hoÆc t¨ng tèc trªn c¸c bÒ mÆt tr¬n tr­ît, v.v.., t¹o ra monen d­ thõa lµm cho c¸c b¸nh dÉn ®éng quay tr­ît khiÕn xe bÞ mÊt kh¶ n¨ng chuyÓn b¸nh/ t¨ng tèc vµ kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn l¸i. ViÖc ®iÒu khiÓn ¸p suÊt thuû lùc cña phanh b¸nh dÉn ®éng vµ ®iÒu chØnh c«ng suÊt cña ®éng c¬ b»ng c¸ch gi¶m nhiªn liÖu sÏ h¹ thÊp lùc dÉn ®éng khi nhÊn bµn ®¹p ga. Nh­ vËy TRC cã t¸c dông b¶o ®¶m kh¶ n¨ng chuyÓn b¸nh/ t¨ng tèc vµ ®iÒu khiÓn l¸i. (1/1) Tæng quan vÒ VSC (hÖ thèng ®iÒu khiÓn tÝnh æn ®Þnh xe) Trong khi ABS vµ TRC chñ yÕu ®­îc sö dông ®Ó lµm æn ®Þnh ho¹t ®éng cña phanh vµ ho¹t ®éng bµn ®¹p ga trong khi phanh vµ t¨ng tèc, th× hÖ thèng VSC ®¶m b¶o sù æn ®Þnh viÖc l¸i vµ h­íng l¸i cña xe. HÖ thèng nµy ph¸t hiÖn sù l¸i ®ét ngét vµ sù tr­ît ngang trªn c¸c mÆt ®­êng tr¬n, vµ sau ®ã t¹o ra sù ®iÒu khiÓn tèi ­u cña phanh ë mçi b¸nh xe vµ c«ng suÊt cña ®éng c¬ ®Ó gi¶m ®é tr­ît cña b¸nh tr­íc vµ ®é tr­ît cña b¸nh sau. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn phanh (kiÓm so¸t c¸c b¸nh xe) ®èi víi c¸c b¸nh kh¸c nhau tuú thuéc vµo kiÓu xe (FF, FR) (1/1) Kh¸i qu¸t HÖ thèng TRC vµ VSC gåm cã c¸c bé phËn sau ®©y: 1. ECU ®iÒu khiÓn tr­ît 2. Bé chÊp hµnh phanh 3. C¶m biÕn tèc ®é 4. C¶m biÕn gi¶m tèc 5. C«ng t¾c ®Ìn phanh -1-
 2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh TRC vµ VSC 6. §ång hå t¸p l« (1) §Ìn b¸o cña hÖ thèng phanh (2) §Ìn b¸o cña ABS (3) §Ìn b¸o cña VSC §Ìn nµy bËt s¸ng ®Ó b¸o cho ng­êi l¸i khi cã mét sù cè ë hÖ thèng VSC hoÆc TRC. (4) §Ìn b¸o tr­ît §Ìn nµy nhÊp nh¸y ®Ó b¸o cho ng­êi l¸i khi hÖ thèng VSC hoÆc TRC ho¹t ®éng. (5) §Ìn b¸o TRC OFF Ho¹t ®éng cña hÖ thèng TRC dõng l¹i khi c«ng t¾c TRC OFF bËt ON vµ ®Ìn nµy bËt s¸ng. 7. Bé c¶m biÕn gãc xoay v« l¨ng Bé c¶m biÕn gãc xoay v« l¨ng gåm cã mét ®Üa cã r·nh, mét m¸y vi tÝnh vµ 3 bé ng¾t quang häc (SS1, SS2 vµ SS3). C¸c tÝn hiÖu do c¸c bé ng¾t quang häc SS1, SS2 vµ SS3 ph¸t hiÖn ®­îc m¸y vi tÝnh biÕn ®æi thµnh c¸c tÝn hiÖu chuçi ®Ó ®­a vµo ECU. ECU sÏ ph¸t hiÖn mét vÞ trÝ trung gian cña v« l¨ng, chiÒu quay hoÆc gãc xoay cña v« l¨ng b»ng sù tæ hîp cña c¸c tÝn hiÖu nµy. -2-
 3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh TRC vµ VSC 8. C¶m biÕn ®é lÖch cña xe C¶m biÕn ®é lÖch cña xe ®­îc l¾p ë mÆt c¾t ngang bªn ph¶i cña dÇm ngang trong khoang hµnh lý. C¶m biÕn ®é lÖch cña xe sö dông mét con quay kiÓu rung cã h×nh ©m thoa. Mçi c¸i céng h­ëng gåm cã mét phÇn rung vµ mét phÇn ph¸t hiÖn ®­îc dÞch chuyÓn 90 ®é ®Ó h×nh thµnh mét bé phËn. Mét miÕng gèm ¸p ®iÖn ®­îc l¾p vµo c¶ phÇn rung vµ phÇn ph¸t ®iÖn. §Æc tÝnh cña miÕng gèm ¸p ®iÖn lµ bÞ biÕn d¹ng khi cã ®iÖn ¸p ®Æt vµo, vµ sinh ra ®iÖn ¸p khi cã mét ngo¹i lùc t¸c ®éng lµm biÕn d¹ng miÕng gèm nµy. §Ó ph¸t hiÖn ®é lÖch h­íng, ng­êi ta ®Æt ®iÖn ¸p xoay chiÒu vµo phÇn rung, ®iÖn ¸p nµy lµm cho nã rung. Sau ®ã, møc lÖch h­íng ®­îc ph¸t hiÖn tõ phÇn ph¸t hiÖn theo møc lÖch vµ h­íng lÖch cña miÕng gèm ¸p ®iÖn, do t¸c ®éng cña lùc coriolis ®­îc t¹o ra quanh c¸i céng h­ëng. 9. Bé trî lùc phanh cã chøc n¨ng n¹p tr­íc (chØ cã ë mét sè kiÓu xe). Bé trî lùc nµy t¹o ra ¸p suÊt thuû lùc lµm viÖc cña hÖ thèng TRC vµ VSC. (1/1) -3-
 4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh TRC vµ VSC §iÒu khiÓn ECU ®iÒu khiÓn tr­ît 1. Sù ®iÒu khiÓn cña TRC ¸p suÊt thuû lùc do b¬m t¹o ra ®­îc van ®iÖn tõ ng¾t xilanh chÝnh ®iÒu chØnh ®Õn ¸p suÊt cÇn thiÕt. Do ®ã xilanh ë c¸c b¸nh xe dÉn ®éng ®­îc ®iÒu khiÓn theo 3 chÕ ®é sau ®©y: gi¶m ¸p suÊt, gi÷ ¸p suÊt vµ t¨ng ¸p suÊt ®Ó h¹n chÕ ®é tr­ît cña c¸c b¸nh xe chñ ®éng. Nh­ tr×nh bµy ë ®å thÞ ë d­íi cïng bªn tr¸i, khi tèc ®é cña b¸nh xe dÉn ®éng b¾t ®Çu v­ît tèc ®é b¾t ®Çu ®iÒu khiÓn, ¸p suÊt thuû lùc cña phanh t¨ng lªn vµ sè xilanh c¾t gi¶m nhiªn liÖu t¨ng lªn. Do ®ã, tèc ®é cña b¸nh xe dÉn ®éng gi¶m xuèng. (1/3) 2. Sù ®iÒu khiÓn cña VSC HÖ thèng VSC, b»ng c¸c van ®iÖn tõ ®iÒu khiÓn ¸p suÊt thuû lùc do b¬m t¹o ra vµ t¸c ®éng vµo xilanh ë mçi b¸nh xe theo 3 chÕ ®é sau ®©y: gi¶m ¸p suÊt, gi÷ ¸p suÊt vµ t¨ng ¸p suÊt. Do ®ã h¹n chÕ ®­îc xu h­íng quay tr­ît cña b¸nh xe tr­íc hoÆc b¸nh xe sau. (2/3) -4-
 5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh TRC vµ VSC 3. ChÈn ®o¸n · NÕu ECU ®iÒu khiÓn tr­ît ph¸t hiÖn mét sù cè trong ABS cã l¾p EBD, BA, TRC, vµ VSC, ABS, hÖ thèng phanh, c¸c ®Ìn b¸o VSC vµ ®Ìn b¸o TRC OFF t­¬ng øng víi chøc n¨ng, cã sù cè ®· ®­îc ph¸t hiÖn, sÏ chØ b¸o hoÆc s¸ng lªn, nh­ chØ râ ë b¶ng bªn tr¸i, ®Ó b¸o cho ng­êi l¸i vÒ sù cè nµy. §ång thêi, c¸c DTC (m· chÈn ®o¸n h­ háng) ®­îc l­u vµo bé nhí. Cã thÓ ®äc c¸c DTC b»ng c¸ch nèi m¸y chÈn ®o¸n vµo DLC 3 ®Ó nèi th«ng trùc tiÕp víi ECU, hoÆc nèi t¾t gi÷a c¸c cùc TC vµ CG cña gi¾c DLC3 vµ quan s¸t kiÓu nhÊp nh¸y cña ®Ìn b¸o ABS vµ ®Ìn b¸o VSC. · HÖ thèng nµy cã chøc n¨ng kiÓm tra tÝn hiÖu cña c¶m biÕn. Cã thÓ ®äc c¸c tÝn hiÖu cña c¶m biÕn b»ng c¸ch nèi m¸y chÈn ®o¸n vµo DLC3 hoÆc nèi t¾t gi÷a c¸c cùc TC vµ CG cña gi¾c DLC3 vµ quan s¸t kiÓu nhÊp nh¸y cña ®Ìn b¸o ABS vµ ®Ìn b¸o VSC. · §Ó biÕt c¸c chi tiÕt vÒ c¸c DTC ®­îc l­u gi÷ trong bé nhí cña ECU ®iÒu khiÓn tr­ît vµ c¸c DTC ®­îc ®­a ra th«ng qua chøc n¨ng kiÓm tra c¶m biÕn, h·y tham kh¶o s¸ch h­íng dÉn söa ch÷a. Gîi ý: CÇn ph¶i tiÕn hµnh hiÖu chuÈn ®iÓm 0 (zero) cña c¶m biÕn gi¶m tèc vµ c¶m biÕn ®é lÖch cña xe sau mçi lÇn th¸o ng¾t c¸p ¾c quy hoÆc thay thÕ c¶m biÕn gi¶m tèc vµ c¶m biÕn ®é lÖch cña xe. H·y tham kh¶o s¸ch h­íng dÉn söa ch÷a ®Ó biÕt th«ng tin vÒ ph­¬ng ph¸p ®Æt. (3/3) -5-
 6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh TRC vµ VSC Ho¹t ®éng Bé chÊp hµnh phanh 1. Ho¹t ®éng cña TRC (trong chÕ ®é t¨ng ¸p) Khi nhÊn bµn ®¹p ga, ¸p suÊt thuû lùc trong mçi xilanh cña b¸nh xe ®­îc ®iÒu khiÓn ®Ó khèng chÕ sù quay tr­ît cña b¸nh dÉn ®éng. ë c¸c kiÓu xe cã chøc n¨ng n¹p tr­íc, khi ®ã, van ®iÖn tõ n¹p tr­íc ho¹t ®éng ®Ó cïng t¸c ®éng tíi ¸p suÊt tõ xilanh chÝnh. Ng­êi ta sö dông mét van ®iÖn tõ tuyÕn tÝnh ®Ó lµm van ®iÖn tõ ng¾t xilanh chÝnh. ¸p suÊt thuû lùc ®­îc ®iÒu khiÓn theo tuyÕn tÝnh ®Ó khö c¸c thay ®æi ¸p suÊt nµy b»ng c¸ch ®iÒu chØnh ®é lín cña d ßng ®iÖn trong van ®iÖn tõ nµy nh­ ®­îc ®iÓu khiÓn b»ng ECU. (1/2) 2. Ho¹t ®éng cña VSC VSC ®iÒu khiÓn ¸p suÊt thuû lùc phanh b»ng c¸ch ®iÒu chØnh møc truyÒn ¸p suÊt thuû lùc, do b¬m ë bªn trong bé chÊp hµnh phanh t¹o ra, ®Õn mçi xilanh cña b¸nh xe ®Ó khèng chÕ sù quay tr­ît cña b¸nh tr­íc hoÆc sù quay tr­ît cña b¸nh sau. Lóc ®ã, ë c¸c kiÓu xe cã chøc n¨ng n¹p tr­íc, van ®iÖn tõ n¹p tr­íc ho¹t ®éng ®Ó cïng t¸c ®éng tíi ¸p suÊt tõ xilanh chÝnh. -6-
 7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh TRC vµ VSC (1) §iÒu khiÓn ®Ó khö sù quay tr­ît cña b¸nh tr­íc. Khi xe vßng sang ph¶i, viÖc khèng chÕ ®Ó khö sù quay tr­ît cña b¸nh tr­íc t¸c ®éng vµo c¸c phanh cña b¸nh tr­íc bªn ph¶i vµ bªn tr¸i vµ phanh cña b¸nh sau bªn trong. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn phanh (c¸c b¸nh xe ®­îc ®iÒu khiÓn) ®èi víi c¸c b¸nh xe kh¸c nhau thay ®æi theo kiÓu xe (FF, FR) (2) §iÒu khiÓn ®Ó khö sù quay tr­ît cña b¸nh sau Khi quay vßng sang ph¶i, viÖc khèng chÕ ®Ó khö sù quay tr­ît cña b¸nh sau t¸c ®éng vµo c¸c phanh cña b¸nh tr­íc ch¹y ë bªn ngoµi, nÕu cÇn, c¶ b¸nh sau ë bªn ngoµi. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn phanh (c¸c b¸nh xe ®­îc ®iÒu khiÓn) ®èi víi c¸c b¸nh xe kh¸c nhau phô thay ®æi theo kiÓu xe (FF, FR). (2/2) -7-
 8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh TRC vµ VSC Bé trî lùc phanh thuû lùc Kh¸i qu¸t vµ cÊu t¹o Trong khi bé trî lùc phanh lo¹i th«ng dông dïng ®é ch©n kh«ng cña ®éng c¬ ®Ó t¹o ra mét ¸p suÊt thuû lùc lín, th× bé trî lùc phanh thuû lùc dïng mét b¬m cã m«t¬ ®Ó t¹o ra mét ¸p suÊt thuû lùc lín ®Ó gi¶m lùc ®¹p phanh cÇn thiÕt. Bé trî lùc phanh thuû lùc gåm cã xilanh chÝnh, Bé chÊp hµnh phanh, b×nh chøa, b¬m, m«t¬ b¬m vµ bé tÝch n¨ng. §Ó kiÓm tra møc dÇu trong b×nh chøa, t¾t kho¸ ®iÖn vÒ vÞ trÝ OFF vµ x¶ ¸p suÊt trong hÖ thèng cung cÊp lùc Gîi ý: Khi x¶ ¸p suÊt trong hÖ thèng cung cÊp lùc, ph¶n lùc trë nªn nÆng vµ hµnh tr×nh trë nªn ng¾n h¬n. (1/2) Xi lanh chÝnh vµ bé trî lùc phanh gåm cã phÇn cña bé trî lùc phanh, phÇn cña xilanh chÝnh vµ phÇn cña bé ®iÒu chØnh. Chóng ®­îc ®Æt ®ång trôc ®Ó ®¹t ®­îc mét cÊu tróc ®¬n gi¶n vµ gän nhÑ · PhÇn cña bé trî lùc phanh gåm cã mét c Çn ®iÒu khiÓn, pitt«ng lùc vµ buång cña bé trî lùc. · PhÇn cña xilanh chÝnh gåm cã mét pitt«ng cña xilanh chÝnh, lß xo ph¶n håi vµ van trung t©m. · PhÇn cña bé ®iÒu khiÓn gåm cã mét pitt«ng cña bé ®iÒu chØnh, l ß xo ph¶n håi, van tr­ît kiÓu pitt«ng, cÇn ph¶n lùc vµ ®Üa ph¶n lùc b»ng cao su. -8-
 9. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh TRC vµ VSC M¹ch thuû lùc (2/2) Ho¹t ®éng 1. T¨ng ¸p suÊt (¸p suÊt thÊp) (1) Lùc ®iÒu khiÓn bµn ®¹p ®­îc truyÒn nh­ sau: cÇn ®iÒu khiÓn à Pitt«ng lùc à Pitt«ng cña xilanh chÝnh (2) ChÕ ®é ®Æt t¶i cña lß xo ph¶n håi cña xilanh chÝnh lín h¬n chÕ ®é ®Æt cña lß xo ph¶n håi cña pitt«ng bé ®iÒu tiÕt, nªn pitt«ng cña bé ®iÒu tiÕt bÞ ®Èy tr­íc khi dÇu ë xilanh chÝnh bÞ nÐn. (3) Van tr­ît kiÓu pitt«ng ®ãng cöa “A” (gi÷a bÇu chøa vµ buång t¨ng lùc) vµ më cöa “B” (gi÷a bÇu chøa vµ bé tÝch). Sau ®ã dÇu phanh t¨ng ¸p ®­îc ®­a vµo buång t¨ng ¸p ®Ó t¹o ra lùc hç trî cho lùc nhÊn bµn ®¹p phanh. (1/4) -9-
 10. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh TRC vµ VSC (4) Lóc nµy, lùc hç trî th¾ng lùc lß xo ph¶n håi cña xilanh chÝnh. Lùc nµy nÐn dÇu trong xilanh chÝnh vµ t¨ng ¸p suÊt t¸c ®éng vµo c¸c phanh tr­íc. §ång thêi, ¸p suÊt trong buång trî lùc lµm t¨ng ¸p suÊt t¸c ®éng vµo c¸c phanh sau. Trong giai ®o¹n ®Çu ho¹t ®éng cña phanh, ¸p suÊt cña bé trî lùc t¸c ®éng lªn ®Üa cao su ph¶n lùc nhá. §o ®ã, lùc ph¶n håi vÒ bªn ph¶i kh«ng t¸c ®éng vµo van tr­ît qua cÇn ph¶n lùc. (2/4) 2. T¨ng ¸p suÊt (¸p suÊt cao) Ng­îc víi khi ¸p suÊt thÊp, khi ¸p suÊt cao, ¸p suÊt cña bé trî lùc t¸c ®éng vµo ® Üa cao su ph¶n lùc t¨ng lªn. Do ®ã, ®Üa cao su ph¶n lùc biÕn d¹ng vµ t¹o ra lùc ph¶n håi vÒ bªn ph¶i t¸c ®éng lªn van tr­ît qua cÇn ph¶n lùc. Do ®ã, ng­îc víi khi ¸p suÊt thÊp, mét ph¶n lùc lín h¬n ®­îc truyÒn ®Õn bµn ®¹p phanh. Do ®ã, mét c¬ chÕ trî lùc biÕn ®æi ®­îc thùc hiÖn, trong ®ã tû sè lùc khi ¸p suÊt cao thÊp h¬n khi ¸p suÊt thÊp. (3/4) 3. Gi÷ Trong tr¹ng th¸i nµy, lùc t¸c ®éng qua bµn ®¹p phanh vµ ¸p suÊt cña xilanh chÝnh c©n b»ng víi nhau. Nãi kh¸c ®i, c¸c lùc cña pitt«ng bé ®iÒu chØnh t¸c ®éng vµo phanh tr­íc vµ sau, c¸c lùc do ¸p suÊt cña xilanh chÝnh t¹o ra vµ ¸p suÊt cña bé ®iÒu chØnh trë nªn c©n b»ng. §iÒu nµy lµm cho van tr­ît ®ãng c¶ cöa “B” tõ buång trî lùc ®Õn bé tÝch vµ cöa “A” ®Õn bÇu chøa. §o ®ã, phanh ë tr¹ng th¸i gi÷. -10-
 11. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh TRC vµ VSC 4. Gi¶m ¸p suÊt Khi ¸p suÊt t¸c ®éng lªn bµn ®¹p phanh dÞu ®i, ¸p suÊt cña xilanh chÝnh gi¶m xuèng. Sau ®ã, lùc ph¶n håi (vÒ bªn ph¶i) cña pitt«ng bé ®iÒu tiÕt trë nªn t­¬ng ®èi lín h¬n, lµm cho pitt«ng ®iÒu tiÕt co l¹i vµ van tr­ît còng thu l¹i. Do ®ã, cöa “A” gi÷a b×nh chøa vµ buång bé trî lùc më ra. Trong tr¹ng th¸i nµy, ¸p suÊt cña bé trî lùc gi¶m xuèng, t¹o nªn sù c©n b»ng t­¬ng øng víi lùc míi t¸c ®éng qua bµn ®¹p phanh. Qu¸ tr×nh nµy ®­îc thùc hiÖn lÆp ®i lÆp l¹i ®Ó gi¶m ¸p suÊt cña xilanh chÝnh theo lùc t¸c ®éng qua bµn ®¹p phanh. 5. Trong khi cã sù cè vÒ nguån cung cÊp ®iÖn NÕu ¸p suÊt cña bé tÝch bÞ ¶nh h­ëng bëi bÊt kú sù cè nµo, buång cña bé trî lùc sÏ kh«ng ®­îc cÊp ¸p suÊt thuû lùc. V× vËy, kh«ng thÓ t¹o ra trî lùc nµo cho lùc t¸c ®éng qua bµn ®¹p phanh vµ kh«ng thÓ t¨ng ¸p suÊt cho c¸c phanh sau. Tuy nhiªn, ¸p suÊt ®Õn c¸c phanh tr­íc t¨ng lªn ë pitt«ng cña xilanh chÝnh theo lùc t¸c ®éng lªn bµn ®¹p phanh. (4/4) -11-
 12. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh TRC vµ VSC Bµi tËp H·y sö dông c¸c bµi tËp nµy ®Ó kiÓm tra møc hiÓu biÕt cña b¹n vÒ c¸c tµi liÖu trong ch­¬ng nµy. Sau khi tr¶ lêi mçi bµi tËp, b¹n cã thÓ dïng nót tham kh¶o ®Ó kiÓm tra c¸c trang liªn quan ®Õn c©u hái vÒ c©u hái hiÖn t¹i. Khi c¸c b¹n cã c©u tr¶ lêi ®óng, h·y trë vÒ v¨n b¶n ®Ó duyÖt l¹i tµi liÖu vµ t×m c©u tr¶ lêi ®óng. Khi ®· tr¶ lêi ®óng mäi c©u hái, b¹n cã thÓ chuyÓn sang ch­¬ng tiÕp theo. -12-
 13. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh TRC vµ VSC C©u hái-1 Hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho mỗi câu sau dây. Các câu trả lời Câu hỏi Đúng hoặc Sai No. đúng TRC (Hệ thống điều khiển lực kéo) thực hiện việc điều khiển phanh bằng thuỷ lực 1. Đúng và điều khiển công suất của động cơ khi nhả bàn đạp ga. Sai VSC (Hệ thống điều khiển ổn định xe) phát hiện độ trượt ngang của xe và thực hiện 2. Đúng việc điều khiển phanh bằng thuỷ lực và điều khiển công suất của động cơ. Sai Bộ trợ lực phanh thuỷ lực là một hệ thống tạo ra áp suất thuỷ lực bằng áp suất khí 3. Đúng quyển và giảm nhẹ lực nhấn phanh. Sai TRC điều khiển lực phanh của các bánh dẫn động khi đạp bàn đạp ga và đảm bảo 4. Đúng khả năng chuyển bánh/ tăng tốc hoặc điều khiển lái của xe. Sai C©u hái-2 Hình minh hoạ dưới đây thể hiện các bộ phận của hệ thống TRC và VSC. Từ cụm từ sau đây, hãy chọn môt cụm từ thích hợp tương ứng với 1 đến 5. a) Bộ chấp hành phanh b) Cảm biến tốc độ c) Cảm biến độ lệch của xe và cảm biến giảm tốc d) Đồng hồ táp lô e) Cảm biến góc xoay vô lăng Trả lời: 1. 2. 3. 4. -13-
 14. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh TRC vµ VSC C©u hái-3 Những câu trình bày sau đây liên quan đến việc điều khiển của hệ thống VSC. Hãy chọn câu trình bày Đúng. Để tránh hiện tượng trượt ngang, mỗi bộ điều khiển bắt đầu vận hành trước khi sự trượt bắt đầu. 1. Khi sự trượt ngang bắt đầu, việc điều khiển cắt giảm nhiên liệu và việc điều khiển phanh bằng thuỷ lực được thực hiện 2. trong cùng một lúc. Việc điều khiển cắt giảm nhiên liệu bắt đầu sớm hơn việc điều khiển phanh bằng thuỷ lực. 3. Lực điều khiển phanh bằng thuỷ lực theo tỷ lệ nghịch với mức trượt ngang. 4. C©u hái-4 Hãy chọn đèn báo thích h ợp bật sáng khi có các s ự cố trong hệ thống TRC. Đèn báo của hệ thống ABS và đèn báo của hệ thống phanh 1. Đèn báo TRC OFF và đèn báo của hệ thống VSC 2. Đèn báo của hệ thống ABS và đèn báo của hệ thống VSC 3. Đèn báo của hệ thống phanh và đèn báo TRC OFF 4. -14-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản