intTypePromotion=3

hệ thống điều khiển thiết bị từ xa và tự động quay số báo động thông qua mạng điện thoại, chương 12

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
97
lượt xem
34
download

hệ thống điều khiển thiết bị từ xa và tự động quay số báo động thông qua mạng điện thoại, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để biết là tín hiệu DTMF đã được nhận chưa thì đầu tiên ta phải đọc thanh ghi trạng thái để xác định là tín hiệu DTMF đã được nhận chưa bằng cách kiểm tra bit D2 của MT8880. Nếu bit D2 được đặt bằng1 thì tín hiệu DTMF đã được MT8880 nhận. Sau khi MT8880 nhận dữ liệu xong rồi thì lúc này dữ liệu nằm trong thanh ghi nhận dữ liệu. Muốn lấy dữ liệu ra ngoài thì ta phải đọc trong thanh ghi nhận dữ liệu để xuất dữ liệu ra ngoài. Kết thúc việc nhận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: hệ thống điều khiển thiết bị từ xa và tự động quay số báo động thông qua mạng điện thoại, chương 12

  1. Chương 12: CHÖÔNG TRÌNH CON NHAÄN TÍN HIEÄU DTMF 1. Löu ñoà giaûi thuaät: BEGIN R3 =10 ÑOÏC THANH GHI TRAÏNG THAÙI Ñ GIAÛM R3 R3 = 0 ? S ÑOÏC THANH GHI NHAÄN DÖÕ LIEÄU D2 = 1 ? s Ñ RET
  2. 2. Giaûi thích: Ñeå bieát laø tín hieäu DTMF ñaõ ñöôïc nhaän chöa thì ñaàu tieân ta phaûi ñoïc thanh ghi traïng thaùi ñeå xaùc ñònh laø tín hieäu DTMF ñaõ ñöôïc nhaän chöa baèng caùch kieåm tra bit D2 cuûa MT8880. Neáu bit D2 ñöôïc ñaët baèng1 thì tín hieäu DTMF ñaõ ñöôïc MT8880 nhaän. Sau khi MT8880 nhaän döõ lieäu xong roài thì luùc naøy döõ lieäu naèm trong thanh ghi nhaän döõ lieäu. Muoán laáy döõ lieäu ra ngoaøi thì ta phaûi ñoïc trong thanh ghi nhaän döõ lieäu ñeå xuaát döõ lieäu ra ngoaøi. Keát thuùc vieäc nhaän döõ lieäu.
  3. VII. CHÖÔNG TRÌNH CON RESET-MT8880 : 1 Löu ñoà giaûi thuaät : BEGIN ÑOÏC THANH GHI TRAÏNG THAÙI CHOÏN THANH GHI A NAÏP GIAÙ TRÒ 0 VAØO THANH GHI A CHOÏN THANH GHI B NAÏP GIAÙ TRÒ 0 VAØO THANH GHI B ÑOÏC THANH GHI TRAÏNG THAÙI RET
  4. 2 Giaûi thích: Ñeå khôûi ñoäng laïi cho MT8880 thì ñaàu tieân ta phaûi ñoïc thanh ghi traïng thaùi, sau ñoù choïn thanh ghi A vaø xoùa döõ lieäu trong thanh ghi A, tieáp theo choïn thanh ghi B vaø xoùa döõ lieäu trong thanh ghi B. Cuoái cuøng laø ñoïc thanh ghi traïng thaùi keát thuùc vieäc khôûi ñoäng cho MT8880.
  5. VIII. CHÖÔNG TRÌNH CON CHOÏN CHEÁ ÑOÄ ÑIEÀU KIEÅN (DTMF) : 1 Löu ñoà giaûi thuaät: BEGIN VIEÁT ÑIEÀU KHIEÅN THANH GHI A CHOÏN CHEÁ ÑOÄ : - TONE OUT - DTMF - IRQ - THANH GHI B VIEÁT ÑIEÀU KHIEÅN THANH GHI B CHOÏN CHEÁ ÑOÄ : BURT MODE RET 2 Giaûi thích: Ñeå choïn cheá ñoä ñieàu khieån thì ta phaûi vieát vaøo thanh ghi A ñeå choïn cheá ñoä ñieàu khieån. Ôû ñaây ta choïn cheá ñoä ñieàu khieån laø phaùt DTMF, nhaän tín hieäu DTMF, choïn cheá ñoä ngaét vaø choïn
  6. thanh ghi B. Sau khi choïn thanh ghi B ta seõ vieát ñeå ñieàu khieån thanh ghi B choïn cheá ñoä BURST MODE.
  7. IX. CHÖÔNG TRÌNH CON GOÏI LÔØI GIÔÙI THIEÄU 1 Löu ñoà giaûi thuaät. BEGIN P2.6 = 1 P0.1 = 0 P2.7 = 0 DE LAY_7S P2.6 = 0 P0.1 = 1 P2.7 = 1 RET 2. Giaûi thích: Chöông trình con goïi lôøi giôùi thieäu thöïc ra laø 1 chöông trình taùc ñoäng löïa choïn döõ lieäu tieáng noùi chöùa trong 14 EPROM. Trong ñoù EPROM thöù 13 chöùa lôøi giôùi thieäu, chaân cho pheùp ñoïc cuûa EPROM ñöôïc noái vôùi chaân Q2 cuûaIC 74513 töùc chaân P0.1
  8. cuûa vi ñieàu khieån vaø taùc ñoäng möùc thaáp. Nhö vaäy, khi baét ñaàu chöông trình P0.1 xuoáng möùc thaáp cho pheùp ñoïc döõ lieäu cuûa EPROM thöù 13 (lôøi giôùi thieäu) vaø chaân P2.7 xuoáng möùc thaáp ñeå khôûi ñoäng maïch ñeám taïo truy xuaát EPROM. Döõ lieäu tieáng noùi chieám khoaûng 7 giaây, Vì vaäy chöông trình seõ ñôïi trong voøng 7 giaây. Roài ñaët caùc chaân P0.1vaø P2.7 trôû laïi möùc cao nhö ban ñaàu, ñeå khoâng cho pheùp truy xuaát vaø reset laïi maïch ñeám. Sau ñoù chöông trình thoaùt veà töø leänh goïi chöông trình con.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản