hệ thống máy và thiết bị lạnh, chương 14

Chia sẻ: Nguyen Thi Ngoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
147
lượt xem
66
download

hệ thống máy và thiết bị lạnh, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quá trình vận hành các kho cấp đông, ng-ời vận hành trong nhiều tr-ờng hợp cần phải mở cửa vào kiểm tra hàng, các thiết bị và châm n-ớc, nên không khí thâm nhập vào phòng gây ra tổn thất nhiệt. L-ợng nhiệt do mở cửa rất khó xác định. Có thể xác định l-ợng nhiệt mở cửa giống nh- kho lạnh nh- sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: hệ thống máy và thiết bị lạnh, chương 14

  1. TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO [1] NguyÔn §øc Lîi H−íng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng l¹nh Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt, Hµ Néi 1999 [2] NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú M¸y vµ thiÕt bÞ l¹nh Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, Hµ Néi, 1999 [3] NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú, §inh V¨n ThuËn Kü thuËt l¹nh øng dông Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, Hµ Néi, 1995 [4] NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú M«i ChÊt l¹nh Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, Hµ Néi, 1998 [5] NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú Kü thuËt l¹nh c¬ së Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, Hµ Néi, 1996 [6] §Æng Quèc Phó, TrÇn ThÕ S¬n, TrÇn V¨n Phó TruyÒn nhiÖt Tr−êng §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi n¨m 1991 [7] TrÇn Thanh Kú M¸y l¹nh §¹i häc Quèc Gia TP. Hå ChÝ Minh [8] TrÇn §øc Ba, Lª Vi Phóc, NguyÔn V¨n Quan Kü thuËt chÕ biÕn l¹nh thuû s¶n Nhµ xuÊt b¶n §H vµ gi¸o dôc chuyªn nghiÖp – Hµ Néi 1990 [9] TrÇn §øc Ba, Ph¹m V¨n B«n, Choumak I.G, Larianovski C.I C«ng NghÖ lanh thùc phÈm nhiÖt ®íi Tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa TP. Hå ChÝ Minh – N¨m 1993 [10] C¸c b¶n th«ng tin ¤z«n vµ biÕn ®æi khÝ hËu c¸c sè tõ 2000 ®Õn 2003 - V¨n phßng c«ng −íc quèc tÕ. [11] C¸c tµi liÖu vÒ m«i chÊt l¹nh cña c¸c h·ng Dupont, ICI. [12] Tµi liÖu kü thuËt cña h·ng Copeland (Mü) [13] Tµi liÖu kü thuËt cña h·ng Bitzer (§øc) [14] Tµi liÖu kü thuËt cña h·ng MYCOM (NhËt) [15] Tµi liÖu kü thuËt cña h·ng Friga-Bohn (Anh) [16] Tµi liÖu kü thuËt cña h·ng Pointer (§µi Loan) 464
  2. [17] Tµi liÖu kü thuËt cña h·ng DANFOSS (§an M¹ch) [18] Tµi liÖu kü thuËt cña h·ng Copeland (Mü) [19] Tµi liÖu kü thuËt cña h·ng FRIGOSCANDIA (Thôy §iÓn) [20] Tµi liÖu kü thuËt cña h·ng GRASSO (EU) [21] C¸c tµi liÖu kü thuËt cña h·ng MYCOM (NhËt) [22] A.D. Althouse / C.H.Turnquist / A.F Bracciano. Modern Refrigeration and Air Conditioning . The goodheart Willcox Company, inc. 1988 [23] Billy C Langley, Reffrigeration and Air Conditioning, Reston Publishing Company 1978 [24] Wilbert F.Stoecker / Jerold W.Jones. Refrigeration and Air Conditioning. McGraw Hill - Book Company. Singapore [25] Ю.C. KPЬІЛOB, П.И. ПИPOГ, B.B. BACЮTOBИЧ, A.B. KAPПOB, A.И. ДEMENTЪEB ПPOEKTИPOBAHИE XOЛOДИЛЪHИKOB ИЗДATEЛЪCTBO “ПИЩEBAЯ ПPOMЬІШЛEHHOCTЪ” MOCKBA 1972 [26] E.B. MAЛЪГИHA, Ю.b. MAЛЪГИH, B.П. CYEДOB XOЛOДИЛЪHЬІE MAШИHЬІ И YCTAHOBKИ ИЗДATEЛЪCTBO “ПИЩEBAЯ ПPOMЬІШЛEHHOCTЪ” MOCKBA 1980 [27] A.П. EPKИH, A.M. KOPEHEB, B.П. XAPИTOHOB YCTPOЙCTBO И ЭKCПЛYATAЦИЯ XOЛOДИЛЪHЬІX YCTAHOBOK ИЗДATEЛЪCTBO “ПИЩEBAЯ ПPOMЬІШЛEHHOCTЪ” MOCKBA 1980 [28] Б.K. ЛЭHГЛИ XOЛOДИЛЪHAЯ TEXHИKA И KOHДИЦИOHHИPOBAHИE BOЗДYXA ИЗДATEЛЪCTBO “ЛEГKAЯ И ПИЩEBAЯ ПPOMЬІШЛEHHOCTЪ” MOCKBA 1981 *** 465
  3. 466
Đồng bộ tài khoản