intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Trang thiết bị kỹ thuật công trình - Chương 8: Các loại trang thiết bị khác

Chia sẻ: Thanh Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

182
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Trang thiết bị kỹ thuật công trình - Chương 8: Các loại trang thiết bị khác" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống cung cấp gas tập trung, ống đổ rác nhà cao tầng, hệ thống máy bảo dưỡng và vệ sinh bề mặt ngoài nhà,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trang thiết bị kỹ thuật công trình - Chương 8: Các loại trang thiết bị khác

 1. Ch­¬ng 8: C¸c lo¹i trang thiÕt bÞ kh¸c 1/ HÖ thèng cung cÊp gas tËp trung 2/ èng ®æ r¸c nhµ cao tÇng 3/ HÖ thèng m¸y b¶o d­ìng vµ VS bÒ mÆt c«ng tr×nh : 4/ HÖ thèng th«ng h¬i - tho¸t khãi : 5/ BÓ xÝ tù ho¹i:
 2. 8.1. HÖ thèng cung cÊp gas trung t©m 8.1.1. Kh¸i niÖm chung §Ó tiÕp cËn víi nhu cÇu cuéc s«ng hiÖn ®¹i ngµy cµng n©ng cao, yªu cÇu trang bÞ hÖ thèng cung cÊp gas trung t©m ®· ®­îc ®Ò cËp ®Õn ngay tõ trong qu¸ tr×nh lËp dù ¸n hay thiÕt kÕ nhµ ë cao tÇng. §iÒu nµy n©ng cao tiÖn nghi cho ng­êi d©n sèng trong chung c­ HÖ thèng cÊp gas trung t©m th­êng bao gåm mét trung t©m cÊp gas ( n¬i tËp trung c¸c b×nh chøa gas lín ®Æt trong phßng kü thuËt gas trung t©m , phßng nµy cã thÓ thiÕt kÕ næi hoÆc ch×m d­íi mÆt ®Êt nh­ng ph¶i ®Æt xa c¸c c«ng tr×nh xung quanh ; hÖ thèng ®­êng èng dÉn gas tíi c«ng tr×nh vµ tíi tõng khu bÕp ®Ó sö dông ; cïng víi c¸c thiÕt bÞ kh¸c kÌm theo nh­ : van kho¸ , van an toµn , ®ång hå ®o ¸p lùc , ®ång hå tÝnh l­îng gas sö dông ... 8.1.2. Nguyªn t¾c khi thiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp gas trung t©m - X¸c ®Þnh h×nh thøc vµ chñng lo¹i thiÕt bÞ - ThiÕt kÕ s¬ ®å, bè trÝ hÖ thèng cung cÊp gas trung t©m trªn mÆt b»ng ,sau ®ã tiÕn hµnh thiÕt kÕ chi tiÕt ®Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c l¾p ®Æt ngay trong qu¸ tr×nh thi c«ng - Ph¶i ®¶m b¶o vÒ ®é an toµn vµ vÖ sinh m«i tr­êng - CÇn c©n nh¾c c¸c yªu cÇu vÒ tÝnh kinh tÕ 8.1.3. C¸c thµnh phÇn chÝnh trong hÖ thèng cung cÊp gas tËp trung a) HÖ thèng bÓ chøa, tr¹m b¬m gas: - HÖ thèng bÓ chøa, tr¹m b¬m gas ®Æt gÇn nhau vµ bè trÝ riªng mét khu c¸ch xa c¸c c«ng tr×nh trong mÆt b»ng tæng thÓ. Tõ ®ã sÏ dÉn gas ®Õn c¸c c¨n hé. b) HÖ thèng ®­êng èng dÉn gas chÝnh: c) HÖ thèng dÉn gas ®Õn tõng c¨n hé
 3. S¬ ®å thiÕt bÞ t¹i tr¹m cÊp gas trung t©m 0 - 300 0 - 300 p1 p2 van ®iÒu khiÓn chÝnh ®­êng gas h¬i trong hép kÝnh b¶o vÖ m r 0 - 300 0 - 300 0 - 300 p3 p4 p7 v m r d cÊp gas tíi ct 0 - 300 0 - 300 p5 p6 18 18 ®­êng gas láng m r 13 14 v ®­êng gas láng ®­êng gas h¬i van nhËp l van mét chiÒu van ®iÒu l­îng gas van ®iÖn tõ v van x¶ ®Ønh 10 11 12 van gi¶m ¸p thuû lùc 1 8 van läc l 9 l l §ång hå ®o møc gas láng 9 v m¸y ho¸ h¬i phßng næ m mµn h×nh ®iÒu ¸p r ®iÒu ¸p 2 4 3 5 7 bån chøa gas p ®ång hå ®o ¸p suÊt d ®Çu läc x¶
 4. S¬ ®å hÖ thèng cÊp gas trung t©m cho nhµ ë c¨n hé cao tÇng Vµo bÕp c¨n hé §­êng èng ®øng §i ngo¸i nhµ Tr¹m cÊp gas trung t©m §­êng èng chÝnh ®i d­íi mÆt ®Êt
 5. Sau ®©y lµ mét sè chi tiÕt l¾p ®Æt èng dÉn gas èng gas ®i qua t­êng èng gas dÉn ®Õn thiÕt bÞ tuêng nhµ ®­êng èng gas dÉn tíi thiÕt bÞ ®­êng èng gas ®­êng èng xuyªn t­êng r¾c co lín h¬n ®­êng èng gas van ®iÒu khiÓn vËt liÖu chÌn bÞt èng chi tiÕt ®­êng èng gas qua t­êng ®­êng èng cÊp gas ®ai gi÷ treo èng ®ai gi÷ treo èng ®­êng èng gas ®­êng èng gas bÉy l¾ng gas ®ai gi÷ treo èng chi tiÕt ®­êng èng dÉn gas ®Õn thiÕt bÞ ®ai gi÷ neo èng ®­êng èng gas ®­êng èng gas Chi tiÕt treo èng mét sè c¸ch treo ®­êng èng gas
 6. 8.2. HÖ thèng ®æ vµ thu gom r¸c th¶i §©y lµ mét nhu cÇu cÇn cã trong nhµ ë cao tÇng. T¹i nhiÒu héi nghÞ ®· cã nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau vÒ vÊn ®Ò: cã hay kh«ng cã chç thu r¸c c«ng céng? Theo kinh nghiÖm cña mét sè n­íc trªn thÕ giíi (Trung quèc, Nga, Anh, Mü) th× tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cã thÓ ¸p dông c¸c h×nh thøc thu gom r¸c kh¸c nhau. Nh­ng dï lùa chän ph­¬ng thøc nµo th× r¸c còng rÊt cÇn ph©n lo¹i tõ nguån 8.2.1. Lùa chän vÞ trÝ bè buång ®æ r¸c, ®­êng èng ®æ r¸c - Ph¶i thuËn tiÖn cho ng­êi ®æ r¸c, nh­ng ®ång thêi ph¶i kÝn ®¸o, vÖ sinh - Kho¶ng c¸ch tõ cöa vµo c¨n hé ®Õn chç ®æ r¸c gÇn nhÊt kh«ng lín h¬n 25m. - Nªn bè trÝ gÇn c¸c vÞ trÝ trung t©m cña nhµ , c¸c nót giao th«ng c«ng céng nh­: s¶nh tÇng, cÊu thang… hay c¸c khu bè trÝ hép kü thuËt ®Ó ®¶m b¶o cù ly kho¶ng c¸ch kh«ng qu¸ lín nh­ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÖ sinh m«i tr­êng - §¶m b¶o yÕu tè hµi hoµ gi÷a viÖc chän vÞ trÝ bè trÝ ®­êng èng ®æ r¸c t¹i c¸c tÇng víi vÞ trÝ ®Æt phßng thu r¸c bªn d­íi - Ph¶i cã c¸c kh«ng gian ®Öm ng¨n c¸ch gi÷a cöa ®æ r¸c, ®­êng èng ®æ r¸c víi c¸c kh«ng gian kh¸c ®Ó ng¨n tr¸nh mïi x«ng vµo ( nªn thiÕt kÕ cã buång kÝn vµ cã cöa chèng ch¸y ). Cã thÓ tËn dông buång thang tho¸t hiÓm ®Ó lµm kh«ng gian ®Öm nµy - N¬i ®æ r¸c vµ chøa r¸c ph¶i ®ñ ¸nh s¸ng (tèt nhÊt lµ ¸nh s¸ng tù nhiªn), th«ng tho¸ng giã, tho¸t mïi - Phßng chøa r¸c vµ lÊy r¸c nªn ®Æt ë tÇng 1 vµ s¸t biªn ngoµi phÝa sau nhµ ®Ó xe lÊy r¸c ra vµo thuËn tiÖn , s¹ch sÏ - §Ó tiÕt kiÖm kh«ng gian cã thÓ kÕt hîp bè trÝ ®­êng èng ®æ r¸c t¹i chiÕu tíi hoÆc chiÕu nghØ cña cÇu thang tho¸t hiÓm hay b¸m vµo tuyÕn giao th«ng (hµnh lang, s¶nh tÇng...)
 7. 2 _ 2000 299 m¸i t«n 225 600 n¾p ®Ëy 1750 225 2400 1750 3200 3200 2400 1 _ 3200 2400 4200 300 1500 2 _ n1 n3 kt-13 220 3040 220 kt-13 3480
 8. Miệng thu, xả và ống dẫn rác bằng Inox
 9. VÝ dô bè trÝ èng ®æ r¸c trong cÇu thang tho¸t hiÓm phßng ®Öm èng ®æ r¸c 600 c¸c kh«ng gian xung quanh 550 600 550 t­êng chèng ch¸y cöa chèng ch¸y tuyÕn giao th«ng 550 1 600 tuyÕn giao th«ng tuyÕn giao th«ng 550 550 550 900 900 1 mÆt ®øng cöa ®æ r¸c c¾t 1-1
 10. mÆt c¾t phßng thu r¸c 1 2 2 Chó thÝch 1.m¸i che 5.èng ®æ r¸c chÝnh o 600 3 2.Qu¹t hót 6.T­êng 2000 > 2500 3.èng dÉn khÝ o 225 7.Cöa ®æ r¸c (550x550mm) 4.Chôp thu 8.m¸ng cöa ®ãn r¸c 225 299 220 9. ®ai liªn kÕt 300 9 1500 4 600 600 nÒn b»ng vËt liÖu chèng trãn, chèng b¸m dÝnh Phßng thu r¸c KiÓu bè trÝ ®­êng èng th«ng h¬i lÖch ra ngoµi xe chøa r¸c 126 126 550 126 600 t­êng èp g¹ch men hoÆc s¬n bãng 3% hè ga thu n­íc i= cöa chèng ch¸y KiÓu bè trÝ ®­êng èng th«ng h¬i th¼ng
 11. 8.3. HÖ thèng vÖ sinh vµ b¶o d­ìng mÆt ngoµi nhµ 8.3.1. C¸c h×nh thøc vÖ sinh vµ b¶o d­ìng mÆt ngoµi nhµ cao tÇng * Dïng cabin th¶ tõ trªn m¸i xuèng - D©y c¸p neo, th¶ cabin - CÇn cÈu mini th¶ cabin * Sö dông vËn th¨ng tù n©ng sµn thao t¸c tõ d­íi lªn 8.3.2. Nguyªn t¾c thiÕt kÕ hÖ thèng vÖ sinh vµ b¶o d­ìng mÆt ngoµi nhµ - X¸c ®Þnh chän h×nh thøc vµ chñng lo¹i thiÕt bÞ - ThiÕt kÕ chi tiÕt ®Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c l¾p ®Æt ngay trong qu¸ tr×nh thi c«ng 8.3.3. ThiÕt kÕ hÖ thèng vÖ sinh vµ b¶o d­ìng mÆt ngoµi nhµ * Dïng cÇn cÈu mini ch¹y quanh chu vi m¸i th¶ cabin : - C¨n cø vµo thiÕt bÞ lùa chän, trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ t­êng ch¾n m¸i cÇn ph¶i cã kÝch th­íc vµ h×nh d¸ng phï hîp víi viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ sau nµy - MÆt b»ng m¸i ph¶i t¹o ®­îc hµnh lang thi c«ng cho cÈu mini ho¹t ®éng (ph¶i chó ý ®Õn hÖ thèng sªn« tho¸t n­íc m¸i). §©y còng lµ ®iÓm h¹n chÕ cña h×nh thøc nµy trong tr­êng hîp c¸c c«ng tr×nh cã kiÕn tróc m¸i kh«ng ph¶i lµ mÆt ph¼ng - Toµn bé hÖ thèng t­êng ch¾n m¸i ph¶i ®Æc vµ b»ng BTCT ®Ó ®¶m b¶o an toµn khi vËn hµnh. ViÖc thiÕt kÕ cô thÓ kÕt cÊu sµn m¸i, lan can , cÇn ph¶i tÝnh to¸n dùa trªn t¶i träng khi ho¹t ®éng còng nh­ khi kh«ng ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ - Tham kh¶o mét vµi kiÓu cÇn cÈu mini th¶ cabin
 12. hµnh lang thi c«ng cña cÈu mini > 2,5m > 2,5m > 2,5m > 2,5m > 2,5m > 2,5m > 2,5m > 2,5m mÆt b»ng m¸i nhµ ë cao tÇng vïng thi c«ng cña cabin MÆt b»ng vïng thi c«ng cña hÖ thèng tha cabin CÇn cÈu mini ®Ó tha cabin A kÝch th­íc cña thiÕt bÞ a b c d e f g 3000 800 2000 1050 2000 250 2350 träng l­îng cña thiÕt bÞ: 2100 kg träng l­îng cña cabin q= 200 kg r= 1187kg t¶i träng khi kh«ng ho¹t ®éng rl= -1330kg ri(x 2) rp= -1211kg r= 1187kg t¶i träng khi ho¹t ®éng rl= 500kg rp= 382kg G S rp(x 2) F C r(x 2) q D E
 13. * Dïng vËn th¨ng tù n©ng sµn thao t¸c tõ d­íi lªn - VËn hµnh trªn nguyªn t¾c vËn th¨ng vÉn th­êng ¸p dông vËn chuyÓn vËt liÖu trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng - §Ó gi÷ an toµn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng trªn bÒ mÆt t­êng ngoµi nhµ cÇn ph¶i ®Ó s½n c¸c mãc neo. Nh­îc ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ ph¶i di chuyÓn, th¸o l¾p vËn th¨ng t¹i nhiÒu vÞ trÝ xung quanh nhµ vµ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cã nhiÒu h×nh khèi (tæ hîp c«ng tr×nh) sÏ phøc t¹p trong viÖc bè trÝ mÆt b»ng thi c«ng H¬n n÷a ph­¬ng ph¸p nµy chØ phï hîp víi c¸c nhµ chung c­ cã sè tÇng cao kh«ng lín l¾m - ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ víi c¸c h×nh thøc nhµ cã c¸c h×nh thøc m¸i phøc t¹p (vÝ dô m¸i dèc) vµ v­¬n ra khái mÆt t­êng th× viÖc vËn hµnh sÏ thuËn lîi h¬n ph­¬ng ph¸p sö dông m¸y th¶ cabin hµnh lang thi c«ng cña vËn th¨ng mÆt b»ng nhµ ë cao tÇng MÆt b»ng vïng thi c«ng cña hÖ thèng vËn thang * C¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c : - Ngoµi hai gi¶i ph¸p ®· nªu trªn, cßn cã mét vµi gi¶i ph¸p kh¸c ®Ó cã thÓ phôc vô yªu cÇu söa ch÷a vµ b¶o d­¬ng mÆt tiÒn nhµ. Dùa trªn nguyªn t¾c th¶ cabin, thiÕt kÕ ph¶i ®Ó s½n mét sè mãc neo (b»ng vËt liÖu kh«ng rØ nh­ inox...) g¾n vµo t­êng ch¾n m¸i, hay m¸i ®ua xung quanh nhµ. Khi cÇn sÏ luån c¸c d©y c¸p qua mãc vµ sö dông ®éng c¬ l¾p s½n ngay trªn cabin ®Ó cã thÓ tù
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2