hệ thống máy và thiết bị lạnh, chương 15

Chia sẻ: Nguyen Thi Ngoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
145
lượt xem
68
download

hệ thống máy và thiết bị lạnh, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

vai trò các hệ thống lạnh trong nền kinh tế quốc dân 1.1 ứng dụng trong ngành chế biến và bảo quản thực phẩm 1.1.1 Tác dụng của nhiệt độ thấp đối với thực phẩm 1.1.2 Các chế độ xử lý lạnh thực phẩm 1.2 ứng dụng trong các ngành khác 1.2.1 ứng dụng trong sản xuất bia, n−ớc ngọt 1.2.1.1. Sử dụng để làm lạnh nhanh dịch đ−ờng sau khi nấu ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: hệ thống máy và thiết bị lạnh, chương 15

 1. Môc LôC CH−¬NG I vai trß c¸c hÖ thèng l¹nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n 1.1 øng dông trong ngµnh chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n thùc phÈm 1.1.1 T¸c dông cña nhiÖt ®é thÊp ®èi víi thùc phÈm 1.1.2 C¸c chÕ ®é xö lý l¹nh thùc phÈm 1.2 øng dông trong c¸c ngµnh kh¸c 1.2.1 øng dông trong s¶n xuÊt bia, n−íc ngät 1.2.1.1. Sö dông ®Ó lµm l¹nh nhanh dÞch ®−êng sau khi nÊu 1.2.1.2. Qu¸ tr×nh lªn men bia 1.2.1.3. B¶o qu¶n vµ nh©n men gièng 1.2.1.4. Lµm l¹nh ®«ng CO2 1.2.1.5. Lµm l¹nh n−íc 1oC 1.2.1.6. Lµm l¹nh hÇm b¶o qu¶n tank lªn men vµ ®iÒu hoµ 1.2.2 øng dông trong c«ng nghiÖp ho¸ chÊt 1.2.2.1 T¸ch c¸c chÊt tõ c¸c hçn hîp 1.2.2.2 §iÒu khiÓn tèc ®é ph¶n øng 1.2.2.3 L−u kho vµ vËn chuyÓn ho¸ chÊt 1.2.3 øng dông trong ®iÒu hoµ kh«ng khÝ 1.2.3.1 C¸c hÖ thèng ®iÒu hoµ trong d©n dông 1.2.3.2 C¸c hÖ thèng ®iÒu hoµ trong c«ng nghiÖp. 1.2.4 øng dông trong siªu dÉn 1.2.5 øng dông trong y tÕ vµ sinh häc cry« 1.2.5.1 øng dông trong y tÕ 1.2.5.2 Kü thuËt cry« 1.2.6 øng dông trong kü thuËt ®o vµ tù ®éng 1.2.7 øng dông trong thÓ thao 1.2.7.1 HÖ thèng lµm l¹nh s©n b¨ng 1.2.7.2 TÝnh to¸n t¶i l¹nh s©n b¨ng 1.2.8 øng dông trong sÊy th¨ng hoa 1.2.9 øng dông trong x©y dùng 466
 2. 1.2.9.1 Lµm l¹nh bª t«ng ë c¸c ®Ëp ch¾n n−íc 1.2.9.2 KÕt ®«ng nÒn mãng 1.2.10 øng dông trong c«ng nghiÖp chÕ t¹o vËt liÖu vµ dông cô 1.2.10.1 Kim lo¹i 1.2.10.2 VËt liÖu phi kim lo¹i vµ c¸c vËt liÖu kh¸c 1.2.11 øng dông kh¸c 1.2.11.1 C¸c phßng thö nghiÖm 1.2.11.2 Lµm m¸t ®éng c¬ vµ m¸y ph¸t 1.2.11.3 Xö lý l¹nh c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau CH−¬NG II HÖ THèNG Vµ THIÕT BÞ KHO L¹NH B¶O QU¶N 2.1 Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i vµ chän nhiÖt ®é b¶o qu¶n 2.1.1 Kho l¹nh b¶o qu¶n 2.1.2 Ph©n lo¹i 2.1.3 Chän nhiÖt ®é b¶o qu¶n 2.2 KÕt cÊu, l¾p ®Æt vµ tÝnh to¸n dung tÝch kho l¹nh 2.2.1 KÕt cÊu kho l¹nh 2.2.2 TÝnh to¸n dung tÝch kho l¹nh 2.2.2.1. ThÓ tÝch kho l¹nh 2.2.2.2. DiÖn tÝch chÊt t¶i 2.2.2.3. DiÖn tÝch cÇn x©y dùng 2.2.3 Mét sè vÊn ®Ò khi thiÕt kÕ, l¾p ®Æt vµ sö dông kho l¹nh 2.2.3.1. HiÖn t−îng lät Èm 2.2.3.2. HiÖn t−îng c¬i nÒn do b¨ng 2.2.3.3. HiÖn t−îng lät kh«ng khÝ 2.2.3.4. TuÇn hoµn giã trong kho l¹nh 2.2.3.5. X¶ b¨ng dµn l¹nh 2.3 TÝnh phô t¶i nhiÖt kho l¹nh 2.3.1 TÝnh nhiÖt kho l¹nh b¶o qu¶n 2.3.1.1 Dßng nhiÖt truyÒn qua kÕt cÊu bao che 2.3.1.2 Dßng nhiÖt do s¶n phÈm vµ bao b× to¶ ra 2.3.1.3 Dßng nhiÖt do th«ng giã buång l¹nh 2.3.1.4 C¸c dßng nhiÖt do vËn hµnh 2.3.1.5 Dßng nhiÖt do hoa qu¶ h« hÊp 467
 3. 2.3.2 X¸c ®Þnh phô t¶i thiÕt bÞ, m¸y nÐn vµ tæng hîp c¸c kÕt qu¶ 2.3.2.1 Phô t¶i nhiÖt thiÕt bÞ 2.3.2.2 Phô t¶i nhiÖt m¸y nÐn 2.4 S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh vµ cÊu t¹o c¸c thiÕt bÞ chÝnh 2.4.1 S¬ ®å nguyªn lý 2.4.2 Chän thiÕt bÞ chÝnh 2.4.2.1 Chän m¸y nÐn 2.4.2.2 ThiÕt bÞ ng−ng tô 2.4.2.3 ThiÕt bÞ bay h¬i 2.4.2.4 Côm m¸y nÐn - b×nh ng−ng, b×nh chøa 2.4.2.5 M«i chÊt, ®−êng èng Ch−¬ng III hÖ thèng l¹nh m¸y ®¸ 3.1 Mét sè vÊn ®Ò cÇn quan t©m khi s¶n xuÊt n−íc ®¸ 3.1.1 Nång ®é t¹p chÊt cho phÐp 3.1.3 Ph©n lo¹i n−íc ®¸ 3.1.3.1 Ph©n lo¹i theo mµu s¾c 3.1.3.2 Ph©n lo¹i theo h×nh d¹ng 3.1.3.3 Ph©n lo¹i theo nguån n−íc s¶n xuÊt ®¸ 3.2 HÖ thèng m¸y ®¸ c©y 3.2.1 S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng m¸y ®¸ c©y 3.2.2 KÕt cÊu bÓ ®¸ 3.2.2.1. KÕt cÊu c¸ch nhiÖt t−êng 3.2.2.2. KÕt cÊu c¸ch nhiÖt nÒn 3.2.2.3. KÕt cÊu n¾p bÓ ®¸ 3.2.2.4. X¸c ®Þnh chiÒu dµy c¸ch nhiÖt vµ kiÓm tra ®äng s−¬ng t−êng bÓ ®¸ 3.2.3 X¸c ®Þnh kÝch th−íc bÓ ®¸ 3.2.3.1 X¸c ®Þnh sè l−îng vµ kÝch th−íc khu«n ®¸ 3.2.3.2 X¸c ®Þnh sè l−îng vµ kÝch th−íc linh ®¸ 3.2.3.3 X¸c ®Þnh kÝch th−íc bªn trong bÓ ®¸ 3.2.4 Thêi gian lµm ®¸ 3.2.5 TÝnh nhiÖt bÓ ®¸ 468
 4. 3.2.4.1 NhiÖt truyÒn qua kÕt cÊu bao che bÓ ®¸ 3.2.4.2 NhiÖt ®Ó ®«ng ®¸ vµ lµm l¹nh khu«n ®¸ 3.2.4.3 NhiÖt do bé c¸nh khuÊy g©y ra 3.2.4.4 NhiÖt do nhóng c©y ®¸ 3.2.4.5 Tæn thÊt nhiÖt ë phßng b¶o qu¶n ®¸ 3.2.6 C¸c thiÕt bÞ phô m¸y ®¸ c©y 3.2.5.1 Dµn l¹nh bÓ ®¸ 3.2.5.2 B×nh gi÷ møc - t¸ch láng 3.2.7 Chän m¸y nÐn l¹nh 3.3 HÖ thèng m¸y ®¸ v¶y 3.3.1 Nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y ®¸ v¶y 3.3.2 S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh m¸y ®¸ v¶y 3.3.2 CÊu t¹o, kÝch th−íc vµ c¸ch nhiÖt cèi ®¸ v¶y 3.3.2.1 CÊu t¹o cèi ®¸ v¶y 3.3.2.2 X¸c ®Þnh kÝch th−íc cèi ®¸ v¶y 3.3.2.3 KÕt cÊu c¸ch nhiÖt 3.3.3 TÝnh nhiÖt hÖ thèng cèi ®¸ v¶y 3.3.3.1 Tæn thÊt nhiÖt do truyÒn nhiÖt 3.3.3.2 NhiÖt ®Ó lµm l¹nh ®¸ 3.3.3.3 NhiÖt do m« t¬ dao c¾t ®¸ t¹o ra 3.3.3.4 Tæn thÊt nhiÖt do b¬m n−íc tuÇn hoµn 3.3.3.5 Tæn thÊt nhiÖt ë kho chøa ®¸ 3.3.4 Chän cèi ®¸ v¶y 3.4 C¸c lo¹i m¸y ®¸ kiÓu kh¸c 3.4.1 M¸y ®¸ viªn 3.4.2 M¸y ®¸ tuyÕt Ch−¬ng IV hÖ thèng THIÕT BÞ CÊP §¤NG 4.1 C¸c vÊn ®Ò vÒ cÊp ®«ng thùc phÈm 4.1.1 Môc ®Ých vµ ý nghÜa 4.1.1.1 Ph©n lo¹i giíi h¹n lµm l¹nh 4.1.1.2 Môc ®Ých vµ ý nghÜa 4.1.2 Sù kÕt tinh cña n−íc trong thùc phÈm 469
 5. 4.1.2.1 N−íc trong thùc phÈm 4.1.2.2 C¬ chÕ ®ãng b¨ng trong thùc phÈm khi cÊp ®«ng. 4.1.2.3. T¸c ®éng cña sù kÕt tinh cña n−íc ®èi víi thùc phÈm. 4.1.2.4 C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn sù kÕt tinh cña n−íc trong thùc phÈm. 4.1.3 Sù biÕn ®æi cña thùc phÈm trong qu¸ tr×nh kÕt ®«ng 4.1.3.1. BiÕn ®æi vÒ nhiÖt vËt lý 4.1.3.2 BiÕn ®æi ho¸ häc 4.1.3.3 BiÕn ®æi do vi sinh 4.1.4. Thêi gian lµm l¹nh ®«ng thùc phÈm 4.1.4.1 X¸c ®Þnh thêi gian kÕt tinh n−íc trong thùc phÈm 4.1.4.2 C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn thêi gian kÕt ®«ng 4.1.5. C¸c ph−¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ kÕt ®«ng thùc phÈm 4.1.5.1 Lµm ®«ng thùc phÈm trong kh«ng khÝ l¹nh 4.1.5.2 Lµm ®«ng tiÕp xóc 4.1.5.3 Lµm ®«ng cùc nhanh 4.1.5.4 Lµm ®«ng b»ng hæn hîp ®¸ vµ muèi 4.1.5.5 Lµm ®«ng b»ng n−íc muèi l¹nh 4.1.6 Xö lý thùc phÈm sau cÊp ®«ng 4.1.6.1 M¹ b¨ng s¶n phÈm ®«ng 4.1.6.2 Bao gãi thùc phÈm 4.1.6.3 T¸i ®«ng thùc phÈm 4.2 HÖ thèng kho cÊp ®«ng 4.2.1 S¬ ®å nguyªn lý 4.2.2 KÕt cÊu c¸ch nhiÖt vµ kÝch th−íc kho cÊp ®«ng 4.2.2.1 KÝch th−íc kho cÊp ®«ng 4.2.2.2 KÕt cÊu c¸ch nhiÖt kho cÊp ®«ng 4.2.3 TÝnh nhiÖt kho cÊp ®«ng 4.2.3.1 Tæn thÊt do truyÒn nhiÖt qua kÕt cÊu bao che 4.2.3.2 NhiÖt do lµm l¹nh s¶n phÈm 4.2.3.3 Tæn thÊt nhiÖt do vËn hµnh 4.2.4 CÊu t¹o mét sè thiÕt bÞ chÝnh 4.2.4.1 B×nh trung gian kiÓu n»m ngang 4.2.4.2 B×nh håi nhiÖt t¸ch láng 4.3 HÖ thèng tñ cÊp ®«ng tiÕp xóc 4.3.1 CÊu t¹o tñ cÊp ®«ng 4.3.2 S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh 470
 6. 4.3.2.1 S¬ ®å nguyªn lý tñ cÊp ®«ng cÊp dÞch tõ b×nh trèng trµn 4.3.2.2 S¬ ®å nguyªn lý tñ cÊp ®«ng cÊp dÞch nhê b¬m 4.3.3 CÊu t¹o vµ kÝch th−íc tñ cÊp ®«ng 4.3.3.1 CÊu c¸ch nhiÖt vá tñ cÊp ®«ng 4.3.3.2 X¸c ®Þnh kÝch th−íc tñ cÊp ®«ng 4.3.4 TÝnh nhiÖt tñ cÊp ®«ng 4.3.4.1 Tæn thÊt do truyÒn nhiÖt qua kÕt cÊu bao che 4.3.4.2 Tæn thÊt do s¶n phÈm mang vµo 4.3.4.3 Tæn thÊt do lµm l¹nh c¸c thiÕt bÞ trong tñ 4.3.5 CÊu t¹o mét sè thiÕt bÞ chÝnh 4.4 HÖ thèng tñ cÊp ®«ng giã 4.4.1 S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng 4.4.2 KÕt cÊu vµ ®Æc tÝnh kü thuËt tñ ®«ng giã 4.4.3 TÝnh nhiÖt tñ ®«ng giã 4.4.3.1 Tæn thÊt do truyÒn nhiÖt qua kÕt cÊu bao che 4.4.3.2 Tæn thÊt do lµm l¹nh s¶n phÈm. 4.4.3.3. Tæn thÊt x¶ b¨ng Q3 4.4.3.4 Tæn thÊt do ®éng c¬ qu¹t 4.5 HÖ thèng cÊp ®«ng I.Q.F 4.5.1 Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i 4.5.2 HÖ thèng cÊp ®«ng I.Q.F víi buång cÊp ®«ng cã b¨ng t¶i d¹ng xo¾n 4.5.2.1 S¬ ®å nguyªn lý 4.5.2.2 KÕt cÊu buång cÊp ®«ng I.Q.F d¹ng xo¾n 4.5.3 HÖ thèng cÊp ®«ng I.Q.F buång cÊp ®«ng cã b¨ng chuyÒn kiÓu th¼ng 4.5.3.1 CÊu t¹o b¨ng chuyÒn d¹ng th¼ng 4.5.3.2. Th«ng sè kü thuËt buång cÊp ®«ng I.Q.F kiÓu th¼ng 4.5.4 HÖ thèng cÊp ®«ng I.Q.F siªu tèc 4.5.4.1 CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc 4.5.4.2 Th«ng sè kü thuËt mét sè buång cÊp ®«ng siªu tèc 4.5.5 C¸c b¨ng chuyÒn th−êng ®i kÌm c¸c buång cÊp ®«ng I.Q.F 4.5.5.1 ThiÕt bÞ hÊp 4.5.5.2 ThiÕt bÞ lµm m¸t sau hÊp 471
 7. 4.5.5.3 Nåi h¬i cña b¨ng chuyÒn hÊp 4.5.5.4 ThiÕt bÞ m¹ b¨ng 4.5.5.5 B¨ng chuyÒn lµm cøng 4.5.6 TÝnh to¸n nhiÖt hÖ thèng cÊp ®«ng I.Q.F 4.5.6.1 Tæn thÊt do truyÒn nhiÖt qua kÕt cÊu bao che 4.5.6.2 Tæn thÊt do lµm l¹nh s¶n phÈm 4.5.6.3 Tæn thÊt do ®éng c¬ ®iÖn 4.6 Chän m¸y l¹nh Ch−¬ng V hÖ thèng l¹nh kh¸c trong c«ng nghiÖp vµ ®êi sèng 5.1. HÖ thèng l¹nh trong nhµ m¸y bia 5.1.1 S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh trung t©m 5.1.2 TÝnh to¸n nhiÖt nhµ m¸y bia 5.1.2.1 Tæn thÊt nhiÖt do truyÒn nhiÖt ë c¸c thiÕt bÞ sö dông vµ b¶o qu¶n l¹nh 5.1.2.2 Tæn thÊt nhiÖt do lµm l¹nh dÞch ®−êng 5.1.2.3 Tæn thÊt nhiÖt ®Ó lµm l¹nh c¸c ®èi t−îng kh¸c. 5.2. HÖ thèng l¹nh trong ®iÒu hoµ kh«ng khÝ 5.2.1 HÖ thèng l¹nh m¸y ®iÒu hoµ cì nhá 5.2.2 HÖ thèng ®iÒu hoµ c«ng suÊt trung b×nh vµ lín trong ®êi sèng 5.2.2.1 S¬ ®å nguyªn lý 5.2.2.2 TÝnh chän côm water chiller 5.2.3 HÖ thèng ®iÒu hoµ gian chÕ biÕn nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm. 5.2.3.1 S¬ ®å nguyªn lý 5.2.3.2 Dµn l¹nh kh«ng khÝ 5.3. HÖ thèng l¹nh trong tñ l¹nh gia ®×nh vµ th−¬ng nghiÖp 5.3.1 HÖ thèng l¹nh tñ l¹nh gia ®×nh 5.3.2 HÖ thèng l¹nh c¸c buång b¶o qu¶n thùc phÈm th−¬ng nghiÖp (Show case) 5.3.3 HÖ thèng l¹nh xe t¶i l¹nh 5.4. HÖ thèng lµm l¹nh n−íc chÕ biÕn 5.4.1 S¬ ®å nguyªn lý 5.4.2 TÝnh to¸n c«ng suÊt l¹nh hÖ thèng 472
 8. 5.4.2.1. Tæn thÊt nhiÖt ®Ó lµm l¹nh n−íc 5.4.2.2. Tæn thÊt nhiÖt qua b×nh tr÷ n−íc l¹nh Ch−¬ng VI ThiÕt bÞ NG¦NG Tô 6.1. Vai trß, vÞ trÝ cña c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt trong hÖ thèng l¹nh 6.1.1 Vai trß thiÕt bÞ ng−ng tô 6.1.2 Ph©n lo¹i thiÕt bÞ ng−ng tô 6.2. ThiÕt bÞ ng−ng tô 6.2.1 B×nh ng−ng gi¶i nhiÖt b»ng n−íc 6.2.1.1 B×nh ng−ng èng chïm n»m ngang 6.2.1.2 B×nh ng−ng èng vá th¼ng ®øng 6.2.1.3 ThiÕt bÞ ng−ng tô kiÓu èng lång èng 6.2.1.4 ThiÕt bÞ ng−ng tô kiÓu tÊm b¶n 6.2.2 ThiÕt bÞ ng−ng tô gi¶i nhiÖt b»ng n−íc vµ kh«ng khÝ 6.2.2.1 ThiÕt bÞ ng−ng tô kiÓu bay h¬i 6.2.2.2 Dµn ng−ng kiÓu t−íi 6.2.3 Dµn ng−ng gi¶i nhiÖt b»ng kh«ng khÝ 6.3 TÝnh to¸n thiÕt bÞ ng−ng tô 6.3.1 C¸c b−íc tÝnh to¸n thiÕt bÞ ng−ng tô 6.3.2 X¸c ®Þnh hÖ sè to¶ nhiÖt vÒ c¸c m«i tr−êng 6.3.2.1 X¸c ®Þnh hÖ sè to¶ nhiÖt khi ng−ng tô m«i chÊt trong thiÕt bÞ ng−ng tô 6.3.2.2 X¸c ®Þnh hÖ sè to¶ nhiÖt vÒ phÝa m«i tr−êng gi¶i nhiÖt Ch−¬ng VII ThiÕt bÞ bay h¬i 7.1. Vai trß, vÞ trÝ vµ ph©n lo¹i thiÕt bÞ bay h¬i 7.1.1 Vai trß, vÞ trÝ cña thiÕt bÞ bay h¬i 7.1.2 Ph©n lo¹i thiÕt bÞ bay h¬i 7.2. ThiÕt bÞ bay h¬i 7.2.1 ThiÕt bÞ bay h¬i lµm l¹nh chÊt láng 473
 9. 7.2.1.1 B×nh bay h¬i lµm l¹nh chÊt láng 7.2.1.2 Dµn l¹nh panen 7.2.1.3 Dµn l¹nh x−¬ng c¸ 7.2.1.4 Dµn l¹nh tÊm b¶n 7.2.2 ThiÕt bÞ bay h¬i lµm l¹nh kh«ng khÝ 7.2.2.1 Dµn l¹nh ®èi l−u tù nhiªn 7.2.2.2 Dµn l¹nh ®èi l−u c−ìng bøc 7.3 TÝnh to¸n thiÕt bÞ bay h¬i 7.3.1 C¸c b−íc tÝnh to¸n dµn l¹nh 7.3.2 X¸c ®Þnh hÖ sè to¶ nhiÖt vÒ phÝa c¸c m«i chÊt ë thiÕt bi bay h¬i 7.3.2.1 HÖ sè to¶ nhiÖt khi s«i m«i chÊt l¹nh 7.3.2.2 HÖ sè to¶ nhiÖt vÒ phÝa kh«ng khÝ Ch−¬ng VIIi ThiÕt bÞ phô trong hÖ thèng l¹nh 8.1. Vai trß, vÞ trÝ thiÕt bÞ phô trong hÖ thèng l¹nh 8.2. ThiÕt bÞ phô trong hÖ thèng l¹nh 8.2.1 ThiÕt bÞ trung gian 8.2.1.1 B×nh trung gian ®Æt ®øng cã èng xo¾n ruét gµ 8.2.1.2 B×nh trung gian kiÓu n»m ngang 8.2.1.3 ThiÕt bÞ trung gian kiÓu tÊm b¶n 8.2.1.4 TÝnh to¸n b×nh trung gian 8.2.2 B×nh t¸ch dÇu 8.2.2.1 B×nh t¸ch dÇu kiÓu nãn ch¾n 8.2.2.2 B×nh t¸ch dÇu cã van phao thu håi dÇu 8.2.3 B×nh t¸ch láng 8.2.3.1 B×nh t¸ch láng kiÓu nãn ch¾n 8.2.3.2 B×nh t¸ch láng håi nhiÖt 8.2.3.3 B×nh t¸ch láng kiÓu kh¸c 8.2.4 B×nh gi÷ møc - t¸ch láng 8.2.5 B×nh thu håi dÇu 8.2.6 B×nh t¸ch khÝ kh«ng ng−ng 474
 10. 8.2.7 B×nh chøa cao ¸p vµ h¹ ¸p 8.2.7.1 B×nh chøa cao ¸p 8.2.7.2 B×nh chøa h¹ ¸p 8.2.8 Th¸p gi¶i nhiÖt 8.2.9 Van tiÕt l−u tù ®éng 8.2.10 Bóp ph©n phèi láng 8.2.11 Bé läc Èm vµ läc c¬ khÝ 8.2.12 C¸c thiÕt bÞ ®−êng èng 8.2.12.1 Van chÆn 8.2.12.2 Van 1 chiÒu 8.2.12.3 KÝnh xem ga 8.2.12.4 èng tiªu ©m 8.2.12.5 Van n¹p ga 8.2.12.6 Van x¶ gas (relief valve) Ch−¬ng IX Qui ho¹ch mÆt b»ng nhµ m¸y chÕ biÕn th−c phÈm 9.1 Yªu cÇu khi qui ho¹ch mÆt nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm 9.1.1 Yªu cÇu chung khi qui ho¹ch nhµ m¸y 9.1.2 Yªu cÇu ®èi víi gian m¸y l¹nh, ph©n x−ëng c¬ khÝ söa ch÷a, lß h¬i 9.1.2.1. Yªu cÇu ®èi víi gian m¸y l¹nh 9.1.2.2. Yªu cÇu ®èi víi ph©n x−ëng c¬ khÝ vµ gian lß h¬i 9.1.3 Yªu cÇu ®èi khu vùc chÕ biÕn 9.1.4 Yªu cÇu ®èi khu vùc cÊp ®«ng 9.1.5 Yªu cÇu ®èi víi khu vùc b¶o qu¶n 9.2 Qui tr×nh s¶n xuÊt mét sè hµng thùc phÈm 9.2.1 Qui tr×nh chÕ biÕn c¸c lo¹i thuû s¶n 9.2.1.1 TiÕp nhËn nguyªn liÖu, röa vµ b¶o qu¶n s¬ bé 9.2.1.2 Kh©u chÕ biÕn 9.2.1.3 Chê ®«ng vµ cÊp ®«ng 9.2.2 Qui tr×nh chÕ biÕn thÞt vµ thøc ¨n chÝn 9.2.2.1 ThÞt vµ c¸c s¶n phÈm tõ thÞt ®éng vËt 475
 11. 9.2.2.2 ThÞt gµ vµ vÞt 9.2.2.3 Thùc phÈm chÕ biÕn s½n vµ thøc ¨n chÝn 9.2.3 Qui tr×nh chÕ biÕn s÷a vµ s¶n phÈm tõ s÷a. 9.2.4 Qui tr×nh chÕ biÕn c¸c lo¹i rau qu¶ 9.3 Quy ho¹ch MÆt b»ng nhµ m¸y chÕ biÕn thuû s¶n 9.3.1. C¸c c¨n cø ®Ó qui ho¹ch mÆt b»ng nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm 9.3.2. Mét sè sè liÖu vÒ qui ho¹ch mÆt b»ng nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm 9.3.3. Qui ho¹ch mÆt b»ng nhµ m¸y chÕ biÕn thuû s¶n Ch−¬ng X hÖ thèng §IÖN §éNG LùC, §IÒU KHIÓN Vµ B¶O VÖ CñA HÖ THèNG L¹NH 10.1. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn th−êng hay sö dông trong c¸c hÖ thèng l¹nh 10.1.1 C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn 10.1.1.1 Aptomat (MCCB) 10.1.1.2 R¬ le nhiÖt b¶o vÖ qu¸ dßng vµ qu¸ nhiÖt (OCR) 10.1.1.3 C«ng t¾c t¬ vµ r¬ le trung gian 10.1.2 R¬ le b¶o vÖ ¸p suÊt vµ thermostat 10.1.2.2. R¬ le ¸p suÊt cao HP vµ r¬ le ¸p suÊt thÊp LP 10.1.2.3. Thermostat 10.1.2.4. R¬ le b¶o vÖ ¸p suÊt n−íc (WP) vµ r¬ le l−u l−îng (Flow Switch) 10.1.3 C¸c ký hiÖu trªn b¶n vÏ 10.2 §iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ c¸c thiÕt bÞ l¹nh 10.2.1 B¶o vÖ m¸y nÐn 10.2.2 §iÒu khiÓn møc dÞch ë b×nh trung gian 10.2.3 §iÒu khiÓn møc dÞch ë b×nh gi÷a møc 10.2.4 §iÒu khiÓn møc dÞch ë b×nh chøa h¹ ¸p 10.2.5 §iÒu khiÓn nhiÖt ®é phßng l¹nh 10.3 M¹ch ®iÖn ®éng lùc vµ ®iÒu khiÓn m¸y nÐn 10.3.1 M¹ch ®éng lùc cña c¸c m¸y nÐn, b¬m vµ qu¹t 10.3.2 M¹ch khëi ®éng sao - tam gi¸c 476
 12. 10.3.2.1 Dßng ®iÖn khëi ®éng 10.3.2.2 C¸c ph−¬ng ph¸p khëi ®éng 10.3.2.3 M¹ch khëi ®éng sao tam gi¸c 10.4 C¸c m¹ch ®iÖn kh¸c trong hÖ thèng l¹nh 10.4.1 M¹ch b¶o vÖ ¸p suÊt dÇu 10.4.2 M¹ch gi¶m t¶i 10.4.3 M¹ch b¶o vÖ ¸p suÊt cao 10.4.4 M¹ch b¶o vÖ qu¸ dßng 10.4.5 M¹ch ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ b¬m, qu¹t gi¶i nhiÖt 10.4.6 M¹ch b¶o vÖ ¸p suÊt n−íc 10.4.7 M¹ch cÊp dÞch vµ ®iÒu khiÓn qu¹t dµn l¹nh 10.4.8 M¹ch x¶ b¨ng ba giai ®o¹n Ch−¬ng XI THIÕT KÕ, l¾p ®Æt, THö NGHIÖM vµ vËn hµnh hÖ thèng l¹nh 11.1 Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m khi thiÕt kÕ hÖ thèng l¹nh 11.1.1 Chän ph−¬ng ph¸p cÊp dÞch dµn l¹nh 11.1.2.1 Ph−¬ng ph¸p cÊp dÞch tiÕt l−u trùc tiÕp 11.1.2.2 Ph−¬ng ph¸p cÊp dÞch kiÓu ngËp láng tõ b×nh gi÷ møc 11.1.2.3 Ph−¬ng ph¸p cÊp dÞch b»ng b¬m cÊp dÞch 11.1.2 Lùa chän thiÕt bÞ ng−ng tô 11.1.3 Chän m«i chÊt l¹nh 11.1.4 Chän dÇu m¸y l¹nh 11.2 L¾p ®Æt hÖ thèng l¹nh 11.2.1. L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ 11.2.1.1 L¾p ®Æt m¸y nÐn l¹nh 11.2.1.2 L¾p ®Æt panel kho l¹nh, kho cÊp ®«ng 11.2.1.3 L¾p ®Æt thiÕt bÞ ng−ng tô 11.2.1.4. L¾p ®Æt thiÕt bÞ bay h¬i. 11.2.1.5. L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ kh¸c 11.2.2. L¾p ®Æt ®−êng 11.2.2.1 L¾p ®Æt ®−êng èng m«i chÊt 477
 13. 11.2.2.2 L¾p ®Æt ®−êng èng n−íc 11.2.3 L¾p ®Æt thiÕt bÞ phô, ®o l−êng, ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ 11.2.3.1 L¾p ®Æt van chÆn 11.2.3.2 L¾p ®Æt van ®iÖn tõ 11.2.3.3 L¾p ®Æt van tiÕt l−u tù ®éng 11.3 Thö nghiÖm hÖ thèng l¹nh 11.3.1 ¸p suÊt thö 11.3.2. Qui tr×nh thö nghiÖm 1.3.2.1 Thö bÒn 1.3.2.2. Thö kÝn 11.3.3. Hót ch©n kh«ng 11.4 N¹p m«i chÊt cho hÖ thèng l¹nh 11.4.1 X¸c ®Þnh sè l−îng m«i chÊt cÇn n¹p 11.4.2. N¹p m«i chÊt cho hÖ thèng l¹nh 11.4.2.1. N¹p m«i chÊt theo ®−êng hót 11.4.2.2. N¹p m«i chÊt theo ®−êng cÊp dÞch 11.5 VËn hµnh hÖ thèng l¹nh 11.5.1 ChuÈn bÞ vËn hµnh 11.5.2 VËn hµnh 1.5.2.1 C¸c b−íc vËn hµnh tù ®éng AUTO 1.5.2.2. C¸c b−íc vËn hµnh b»ng tay (MANUAL) 11.5.3. Dõng m¸y 1.5.3.1 Dõng m¸y b×nh th−êng 1.5.3.2. Dõng m¸y sù cè 1.5.3.3. Dõng m¸y l©u dµi 11.6 Mét sè thao t¸c trong qu¸ tr×nh vËn hµnh 11.6.1 X¶ b¨ng dµn l¹nh 1.6.1.1. Rót m«i chÊt dµn l¹nh 1.6.1.2. X¶ b¨ng 1.6.1.3. Lµm kh« dµn l¹nh 11.6.2 X¶ khÝ kh«ng ng−ng 1.6.2.1. HÖ thèng kh«ng cã b×nh x¶ khÝ kh«ng ng−ng 1.6.2.2 HÖ thèng cã b×nh x¶ khÝ kh«ng ng−ng 11.6.3 NgËp láng vµ xö lý ngËp láng 11.6.3.1. NgËp láng 11.6.3.2. Xö lý ngËp láng 478
 14. Ch−¬ng XII b¶o d−ìng, söa ch÷a vµ kh¾c phôc sù cè hÖ thèng l¹nh 12.1 B¶o d−ìng hÖ thèng l¹nh 12.1.1. B¶o d−ìng m¸y nÐn 12.1.2. B¶o d−ìng thiÕt bÞ ng−ng tô 12.1.2.1. B¶o d−ìng b×nh ng−ng 12.1.2.2. B¶o d−ìng dµn ng−ng tô bay h¬i 12.1.2.3. Dµn ng−ng kiÓu t−íi 12.1.2.4. B¶o d−ìng dµn ng−ng tô kh«ng khÝ 12.1.3. B¶o d−ìng thiÕt bÞ bay h¬i 12.1.3.1. B¶o d−ìng dµn bay h¬i kh«ng khÝ 12.1.3.2. B¶o d−ìng dµn l¹nh x−¬ng c¸ 12.1.3.3. B¶o d−ìng b×nh bay h¬i 12.1.4. B¶o d−ìng th¸p gi¶i nhiÖt 12.1.5. B¶o d−ìng b¬m 12.1.6. B¶o d−ìng qu¹t 12.2 C¸c sù cè th−êng gÆp, nguyªn nh©n vµ triÖu chøng 12.2.1. M« t¬ m¸y nÐn kh«ng quay 12.2.2 ¸p suÊt ®Èy qu¸ cao 12.2.3 ¸p suÊt ®Èy qu¸ thÊp 12.2.4 ¸p suÊt hót cao 12.2.5 ¸p suÊt hót thÊp 12.2.6 Cã tiÕng l¹ ph¸t ra tõ m¸y nÐn 12.2.7 Carte bÞ qu¸ nhiÖt 12.2.8 DÇu tiªu thô qu¸ nhiÒu 12.2.9 NhiÖt ®é buång l¹nh kh«ng ®¹t 12.2.10 C¸c trôc trÆc th−êng gÆp ë m¸y nÐn PHô LôC Tµi liÖu tham kh¶o MôC LôC 479
 15. *** 480
 16. 481
Đồng bộ tài khoản