HIĐRÔCACBON NO

Chia sẻ: Hoàng Thế Hùng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
907
lượt xem
288
download

HIĐRÔCACBON NO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HidroCacbon no (Ankan, Parafin) có công thức phân tử l: CnH2n+2 (n³ 1). Trong CTCT chỉ có liên kết đơn với mạch hở. HidroCacbon no (XicloAnkan, XicloParafin) có công thức phân tử l: CnH2n (n³ 2). Trong CTCT chỉ có liên kết đơn với mạch vòng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HIĐRÔCACBON NO

  1.  HÓA HỌC 11- Chương trình chuẩn và nâng cao Năm học 2008 -2009 (Học Kỳ II) Chương 5 : HIĐRÔCACBON NO HidroCacbon no (Ankan, Parafin) có công thức phân tử l: C nH2n+2 (n ≥ 1). Trong CTCT chỉ có liên kết đơn với mạch hở. HidroCacbon no (XicloAnkan, XicloParafin) có công thức phân tử l: C nH2n (n ≥ 2). Trong CTCT chỉ có liên kết đơn với mạch vòng. Cc phản ứng đốt chy. 3n + 1 CnH2n+2 + O2 → nCO2 + (n+1)H2O 2 3n CnH2n + O2 → nCO2 + nH2O 2 Qua cc phản ứng đốt chy ở trn ta cĩ cc nhận xt như sau: - Nếu số mol H2O lớn hơn số mol CO2 thì HidroCacbon l no chỉ cĩ lin kết đơn trong cơng thức phn tử v cĩ cơng thức cấu tạo l CnH2n+2 (n ≥ 1). - Nếu số mol H2O bằng số mol CO2 thì HidroCacbon l khơng no cĩ 01 lin kết đơi hoặc cĩ 01 vịng trong cơng thức phn tử v cĩ cơng thức cấu tạo l CnH2n (n ≥ 2). BI TẬP TỰ LUẬN 1. Hidrocacbon X có CTPT C5H12 khi tác dụng với Clo tạo được 3 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Xc định CTCT X . 2. Ankan X có công thức phân tử C 5H12, khi tác dụng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo. Xc định CTCT X . 3. Ankan Y td với Brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỷ kh ối hơi so với H 2 bằng 61,5. Xc định CTCT Y . 4. Brom hoá ankan chỉ tạo một dẫn xuất monobrom Y duy nhất. dY/ khơng khí = 5,207. Xc định CTCT Y . 5. Ankan Z có công thức phân tử là C5H12. Tiến hành p/ư dehidro hóa Z thu được một hỗn hợp gồm 3 anken là đồng phân của nhau trong đó có hai ch ất là đ ồng phân hình học. Xc định CTCT Z . 6. Phân tích 3 g ankan cho 2,4g cacbon . CTPT của A là gì ? 7. Một ankan tạo được dẫn xuất monoclo, trong đó hàm lượng clo bằng 55,04%. Ankan có CTPT là? 8. Khi phân huỷ hoàn toàn hidrocacbon X trong điều kiên không có không khí, thu được sản phẩm có thể tích tăng gấp 3 lần thể tích hidrocacbon X ( ở cùng đi ều kiện ) . Tìm Công thức phân tử của X . 9. Khi nhiệt phân một ankan X trong điều kiện không có không khí thu đ ược khí H 2 và muội than, thấy thể tích khí thu được gấp 5 lần th ể tích ankan X( đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ áp suất ). Tìm CTPT của X . 10. Đốt cháy hết 2,24 lít ankan X (đktc), dẫn tồn bộ sản ph ẩm cháy vào dd n ước vôi trong dư thấy có 40g↓. CTPT X GV. Thaân Troïng Tuaán Trang 1
  2.  HÓA HỌC 11- Chương trình chuẩn và nâng cao Năm học 2008 -2009 (Học Kỳ II) Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45g H2O. 11. Cho sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH) 2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu ? 12. Xicloankan ( chỉ có một vòng) A có tỉ khối so với nitơ bằng 3. A tác dụng với clo có chiếu sáng chỉ cho một dẫn xuất monoclo duy nhất, xác định công th ức c ấu tạo cuả A? 13. Xc định CTCT đng của A cĩ CTPT C 6H14 , khi A tc dụng với Cl2 tỉ lệ mol 1:1 thì chỉ thu được 2 đồng phn? 14: Đốt chy hồn tồn m gam hiđrơcacbon A, tồn bộ sản ph ẩm chy cho vo bình đ ựng dung dịch Ba(OH)2 dư thì thấy khối lượng bình tăng ln 20,4 gam v cĩ 59,1 gam k ết tủa. Xc định CTPT của A , tính a. Viết phản ứng của A với khí Cl 2 ngồi nh sng theo tỉ lệ mol 1: 1. 15: Đốt chy hồn tồn a mol một hiđrocacbon A rồi cho sản phẩm chy hấp thụ hết vo nước vơi trong dư thì tạo ra 4 gam ↓. Lọc tch ↓, cn lại bình n ước v ơi trong thì th ấy khối lượng giảm 1,376 g. Xc định CTPT của A v tính a. 16. Đốt chy hồn tồn 800 ml hỗn hợp khí gồm một hiđrocacbon A v CO2 bằng 3500 ml khí O2 dư thì thu được 4900 ml hỗn hợp khí, khi cho h ơi n ước ng ưng t ụ thì c ịn lại 2500 ml . Đem hỗn hợp ny cho qua bình chứa P dư thì chỉ cịn 2000 ml khí thốt ra . Tất cả cc thể tích đo ở cng điều kiện t0, P. Xc định CTPT của A; Từ A viết cc phản ứng điều chế mtylclorua. 17. Đốt chy hồn tồn 19,2 g hai ankan kế tiếp nhau thu đ ược 4,56 lít CO 2 đo ở 0o C v 2 atm.Tìm CTPT của hai ankan 18. Một hỗn hợp gồm hai ankan l đồng đẳng kết tiếp nhau cĩ kh ối lượng 10,2 gam. Đốt chy hồn tồn hỗn hợp ny cần 36,8 gam O2. Tính khối lượng CO2 v khối lượng H2O tạo thnh v Lập CTPT của hai ankan 19. Đốt cháy hoàn toàn 2 hidrocacbon mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đ ồng đ ẳng, thu được 48,4 gam CO2 và 28,8 gam H2O. Hai hidroacbon này thuộc dãy đồng đẳng nào ? Xc định CTPT 2 hidrocacbon? 20. Đốt chy 3 lít (đktc) hỗn hợp 2 ankan l đồng đẳng kế tiếp nhau cho sản ph ẩm chy lần lượt qua bình 1 đựng CaCl 2 khan v bình 2 đựng KOH đặc. Sau khi kết thc phản ứng thấy khối lượng bình 1 tăng 6,43 gam, bình 2 tăng 9,82 gam. Xc định CTPT của cc ankan v tính % thể tích của mỗi khí 21. Viết cơng thức cấu tạo cc đồng phn v gọi tn IUPAC cc h ợp ch ất ứng v ới c ơng thức phn tử sau: C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 , C6H14 , C5H11Cl. 22. Viết cơng thức cấu tạo hiđrocacbon no mạch vịng cĩ CTPT : C 3H6, C4H8, C5H10 , C6H12. GV. Thaân Troïng Tuaán Trang 2
  3.  HÓA HỌC 11- Chương trình chuẩn và nâng cao Năm học 2008 -2009 (Học Kỳ II) 23. Đốt cháy hết 1,152 g một hidrocacbon mạch hở rồi cho sản phẩm vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 3,94 g kết tủa và dung dịch B. Đun nóng dd B l ại th ấy k ết tủa xuất hiện, lọc lấy kết tủa lần 2 đem nung đến kh ối l ượng không đ ổi thu đ ược 4,59 g chất rắn. Xác định công thức của hidrocacbon? 24. Đốt cháy hoàn toàn a gam 2 hidrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đ ồng đẳng. Sản phẩm cháy cho qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng KOH rắn, thấy khối lượng bình 1 tăng 2,52g và bình 2 tăng 4,4g. Giá trị của a là bao nhiêu ? Xc định CTPT của 2 hidrocacbon? 25. Đốt chy hồn tồn 29,2 gam hỗn hợp hai ankan. h ấp thụ tồn b ộ s ản ph ẩm chy vo bình đựng Ba(OH)2 thấy khối lượng bình tăng 134,8 gam. Nếu hai ankan l đồng đẳng kế tiếp nhau, lập CTPT của hai ankan. 26. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí gồm 2 hidrocacbon thuộc cùng m ột dãy đồng đẳng có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đ.v.C thu được CO 2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 24:31. Đó là các hidrocacbon nào? 27. Đốt chy hồn tồn 3 gam hai ankan A, B cĩ số mol bằng nhau thì thu được 8,8 gam khí CO2. Lập CTPT hai ankan 28. Đốt chy hồn tồn hỗn hợp X gồm 0,25 mol hai xicloankan đơn vịng A v B thu được 48,4 gam CO2 a. Viết CTCT của A v B . Biết rằng phn tử của A v B hơn km nhau một nhĩm CH2 v chất B khơng cĩ phản ứng cộng với Br2 b. Tính thnh phần phần trăm theo khối luợng của cc chất trong hỗn hợp X. 29. Hỡn hợp 2 ankan là đờng đẳng lin tip có khới lượng là 24,8g. Th̉ tich tương ứng ́ ́ cua hỡn hợp là 11,2 lit (đktc). ̉ ́ Tìm Cơng thức phn tử ankan GV. Thaân Troïng Tuaán Trang 3
Đồng bộ tài khoản