intTypePromotion=1

HIỆN TƯỢNG ĐỘNG ĐẤT

Chia sẻ: Le Tan Thich | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
187
lượt xem
53
download

HIỆN TƯỢNG ĐỘNG ĐẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là sự chấn động của vỏ Trái đất phát sinh do nội động lực hoặc ngoại động lực. Động đất là kết quả nhảy vọt của giải thoát năng lượng tại một nơi nào đó trong vỏ Trái đất. Năng lượng này được truyền đi trong đất đá dưới dạng sóng đàn hồi. Động đất do chuyển động kiến tạo: các mảng dịch chuyển đụng vào nhau  giải phóng năng lượng  động đất. Đặc điểm: phổ biến, cường độ mạnh, quy mô lớn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HIỆN TƯỢNG ĐỘNG ĐẤT

 1. HIỆN TƯỢNG ĐỘNG ĐẤT
 2. I. Khái niệm chung 1. Khái niệm động đất  Là sự chấn động của vỏ Trái đất phát sinh do nội  động lực hoặc ngoại động lực.  Động đất là kết quả nhảy vọt của giải thoát năng  lượng tại một nơi nào đó trong vỏ Trái đất. Năng  lượng này được truyền đi trong đất đá dưới dạng  sóng đàn hồi.
 3. 2. Các nguyên nhân gây động đất  Động đất do chuyển động kiến tạo: các mảng dịch  chuyển đụng vào nhau  giải phóng năng lượng  động  đất. Đặc điểm: phổ biến, cường độ mạnh, quy mô lớn.  Động đất do núi lửa: do magma, hơi, khí đi lên, bị tắc  lại, có xu hướng được giải phóng  nổ  động đất. Đặc  điểm: cường độ và phạm vi ảnh hưởng không lớn, xảy ra  không nhiều.  Động đất do đất sụt: do sụt các khối đất trên các hang  động, hầm mỏ. Đặc điểm: Cường độ nhỏ, ảnh hưởng  hẹp.  Động do hoạt động con người: nổ bom, mìn, hồ chứa. 
 4. Động đất San francisco 1906
 5. 3. Các yếu tố của động đất  Chấn tiêu A (tâm trong, tâm chấn):  nơi phát sinh động đất, nằm trong lòng  đất. B  Chấn tâm B (tâm ngoài): hình chiếu  của chấn tiêu lên bề mặt đất. Vm Vn  Sóng động đất (Vd, Vn, Vm): năng  lượng động đất lan truyền trong đất đá  Vd dưới dạng các sóng đàn hồi.  Gia tốc sóng động đất a (cm/s2):  phản ánh cường độ động đất. A Phương truyền sóng d2y 4π 2 2πt 4π 2 a= = 2 A sin a max = 2 A dt 2 T T T
 6. Chấn tâm Sóng địa chấn Chấn tiêu
 7. 3. Các yếu tố của động đất  Sóng dọc (Vd): dao động dọc phương truyền sóng, truyền trong bất cứ môi trường nào 1,2 E Vd = ρ  Sóng ngang (Vn): dao động vuông góc phương truyền sóng, chỉ truyền trong môi trường rắn E E: Mô đun đàn hồi của đất đá Vn = 0,4 γ : Khối lượng thể tích của đất đá ρ  Sóng mặt đất (Vm): dao động trên mặt đất từ tâm ngoài truyền ra xung quanh
 8. II. Phân cấp độ mạnh của động đất - Thang ®é M.C.S (G.Me rc alli, A.Canc ani, A.S ie b e rg ) §é m¹nh ® éng ® ® chia thµnh 12 cÊp dùa theo gia tèc cùc ® cña Êt ­îc ¹i sãng ® éng ® (amax). Êt CÊp I a 500cm/s2 ® th¶m ho¹ ¹i - Thang ®é M.S .K -64 (X.V.Me d v e d e v , V.S p o nhe ie r, V.Karnik - 1964) Dùa theo møc ® ph¸ huû cña sãng ® é éng ® chia thµnh 12 cÊp Êt, CÊp I nh÷ dao ® ng éng kh«ng nhËn thÊy CÊp V ® thøc ng­êi ® ¸nh ang ngñ CÊp VI g© h­ háng y CÊp VIII ph¸ huû nhµ cöa CÊp XII ph¸ huû lµm thay ® toµn bé ® h× æi Þa nh
 9. II. Phân cấp độ mạnh của động đất - Thang ®é Ric hte r Dùa vµo trÞ sè logarit cña n¨ng l­îng (lgE) ® gi¶i phãng sau mçi trËn ­îc ®éng ®Êt. 2  A E = π 2 ρv  , erg T  lgE gäi lµ magnitude (M). Khi lgE =10 --->M =1; lgE =27 --->M =9. M 8,1 = th¶m ho¹
 10. II. Các loại độ mạnh của động đất Trong khoa học kỹ thuật và xây dựng, khi nói đến độ  mạnh của động đất, người ta cũng sử dụng nhiều  khái niệm khác nhau, trong đó: 1. Độ mạnh cơ bản: độ mạnh của một vùng có tính dự  báo, xác định qua thống kê 2. Độ mạnh thực tế: độ mạnh động đất tại vị trí xây  dựng truyền trực tiếp lên công trình (xét đến tính đàn  hồi của đất đá ở khu vực xây dựng) 3. Độ mạnh tính toán: độ mạnh thực tế có xét đến kết  cấu và tầm quan trọng của công trình
 11. II. Độ mạnh động đất và các yếu tố ảnh hưởng  Các yếu tố ảnh hưởng đến độ mạnh: • Năng lượng từ tâm • Độ sâu từ mặt đất đến tâm • Đất đá làm nền công trình • Địa hình địa mạo • Chiều sâu mực nước ngầm • Quy mô công trình (đối với độ mạnh tính toán)
 12. Máy đo động đất
 13. Ảnh hưởng của động đất đến CTXD - G©y ra lùc b æ s ung PS = k S P Trong ®ã: P - Träng l­îng c«ng tr×nh kS - hÖ sè ® éng ® kS =a/g Êt,
 14. Ảnh hưởng của động đất đến CTXD - Làm tăng áp lực nước trong hồ chứa Áp lực phụ thêm tại độ sâu y: P 7 p = γ n k s Hy y 8 H 7 γ n k s Hy 8
 15. Ảnh hưởng của động đất đến CTXD - Làm giảm góc ổn định của mái dốc tgϕ − ks tgα o = 1 + ks tgϕ
 16. Ảnh hưởng của động đất đến CTXD - Làm tăng áp lực đất lên tường chắn: 1 2 2 ϕ +α E = γh tg  45 −  2  2  ∀ γ : dung trọng của đất sau tường • h: chiều cao của đất sau tường ∀ ϕ: Góc ma sát trong của đất sau tường ∀ α: Góc địa chấn
 17. 4. Các biện pháp xây dựng trong vùng có động đất §éng ® cã ® m¹nh d­íi cÊp IV chØ ¶nh h­ëng nhá tíi c«ng tr× Êt é nh; §éng ® trªn cÊp IX hiÖn nay vÉn ch­a cã biÖn ph¸p phßng chèng. Êt C¸c biÖn ph¸p d­íi ® y chØ thÝch hîp víi ® © éng ® d­íi cÊp IX. Êt - Chän v Þ trÝ x©y dùng chän khu vùc cã ® h× b»ng ph¼ng, Ýt Þa nh bÞ chia c¾t, cÊu t¹o ® chÊt ® n gi¶n, mùc n­íi d­íi ® n»m s© Þa ¬ Êt u, tr¸nh x© dùng c«ng tr× trªn vïng ® h× ph© c¾t m¹nh, vïng y nh Þa nh n gÇn ® gÉy kiÕn t¹o. øt - Chän v Ët liÖu x©y dùng chän lo¹i nhÑ, dÔ ® håi, cã chu kú dao µn ® éng riªng kh¸c chu kú dao ® éng ® chÊn. Þa - Chän kÕt c Êu c «ng tr×nh ch¾c ch¾n, ® xøng vµ cã träng t© èi m c«ng tr× ë thÊp. nh - Dïng g i¶i p h¸p mãng mãng s© ® trong ® gèc. u, Æt ¸ - Dïng c ¸c thiÕt b Þ gi¶m c hÊn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2