Hiệp định khung về Trung Quốc cung cấp khoản tín dụng

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
3
download

Hiệp định khung về Trung Quốc cung cấp khoản tín dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định khung về việc Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định khung về Trung Quốc cung cấp khoản tín dụng

  1. HI P NNH KHUNG GI A CHÍNH PH NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA V VI C TRUNG QU C CUNG C P CHO VI T NAM KHO N TÍN D NG ƯU ÃI Chính ph nư c nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà nhân dân Trung Hoa, nh m phát tri n hơn n a quan h h u ngh và h p tác kinh t k thu t gi a hai nư c nư c ã t ư c tho thu n như sau: i u 1. Chính ph nư c c ng hoà nhân dân Trung Hoa ng ý cho ngân hàng Xu t nh p khNu Trung Qu c (ngư i cho vay) cung c p cho B Tài chính nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (ngư i vay) kho n tín d ng ưu ãi v i t ng s ti n cho vay không vư t quá 710 tri u nhân dân t (dư i ây g i t t là kho n tín d ng), s d ng cho d án Nhà máy Nhi t i n Cao Ng n Vi t Nam. Nh ng chi phí mà Chính ph Trung Qu c tr c p lãi su t cho kho n tín d ng này s tr c ti p thanh toán cho ngư i cho vay. i u 2. Nh ng i u ki n ch y u c a kho n tín d ng nói trên như sau: 1. Th i h n cho vay (g m c ân h n) là 15 năm; 2. Lãi su t cho vay là 3%/năm i u 3. D án s d ng kho n tín d ng nói trên ã ư c Chính ph hai nư c ch p thu n và ã ư c ngư i cho vay ánh giá thNm nh và phê duy t. i u 4. Tho thu n cho vay i v i kho n tín d ng nói trên, s do ngư i cho vay và ngư i vay bàn b c c th và ký k t sau khi Hi p nh này có hi u l c. i u 5. Chính ph hai nư c Vi t Nam và Trung Qu c s thư ng xuyên ki m tra tình hình s d ng kho n tín d ng nói trên, và s bàn b c i v i nh ng v n có th phát sinh liên quan t i Hi p nh này. i u 6. Hi p nh này có hi u l c trong ba năm k t ngày ký. N u trong th i h n quy nh nói trên mà ngư i cho vay và ngư i vay chưa ký ư c tho thu n cho vay s d ng kho n tín d ng nói trên, thì Hi p nh này t ng ch m d t hi u l c. Hi p nh này làm t i Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2002, thành hai b n, m i b n ư c vi t b ng ti ng Vi t và ti ng Trung. M i bên gi m t b n, c hai văn b n u có giá tr ngang nhau. L i Quang Th c T Ki n Qu c ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản