Thông tư 16/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
30
lượt xem
3
download

Thông tư 16/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 16/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 99/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện chương trình thu hoạch sớm theo Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 16/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   s è   1 6 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 0   t h ¸ n g   0 3   n ¨ m  2004 Híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 99/2004/N§­CP  ngµy 25/02/2004 cña ChÝnh phñ vÒ ban hµnh Danh môc  hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña ViÖt Nam  ® Ó   t h ù c   h i Ö n   C h ¬ n g   t r × n h   t h u   h o ¹ c h   s í m   t h e o   H i Ö p   ® Þ n h  khung vÒ hîp t¸c kinh tÕ toµn diÖn ASEAN – Trung Quèc Thùc   hiÖn   §iÒu   6  vÒ  Ch¬ng  tr×nh  thu   ho¹ch   sím  (díi  ®©y viÕt t¾t EHP) cña HiÖp ®Þnh Khung vÒ hîp t¸c kinh tÕ   toµn diÖn ASEAN  – Trung  Quèc (díi ®©y viÕt t¾t lµ HiÖp  ®Þnh   Khung)   ®îc   ký   t¹i   Phn«m­Pªnh,   Cam­Pu­Chia,   ngµy   4/11/2002; Thi  hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè   99/2004/N§­CP  ngµy   25/02/2004   cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ   suÊt thuÕ nhËp khÈu cña ViÖt Nam cho c¸c n¨m 2004 ­ 2008   ®Ó thùc hiÖn EHP cña HiÖp ®Þnh Khung; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. Ph¹m vi  ¸p dông 1. Hµng ho¸ nhËp khÈu tõ c¸c níc ASEAN vµ Trung Quèc  ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i EHP, ban hµnh  kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 99/2004/N§­CP ngµy 25/02/2004 cña  ChÝnh phñ ph¶i ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: (i)   N»m   trong   Danh   môc   hµng   ho¸   vµ   thuÕ   suÊt   thuÕ  nhËp khÈu  cña  ViÖt  Nam tham gia EHP, ban hµnh  kÌm  theo  NghÞ ®Þnh sè 99/2004/N§­CP ngµy 25/02/2004 cña ChÝnh phñ; (ii) §îc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam tõ c¸c níc thµnh viªn  ASEAN  vµ Trung  Quèc ký kÕt HiÖp ®Þnh Khung  vµ tham  gia  EHP, bao gåm c¸c níc sau: ­  Bru­n©y §a­ru­sa­lam (sau ®©y gäi lµ Bru­n©y);  ­  V¬ng   quèc   Cam­pu­chia   (sau   ®©y   gäi   lµ   Cam­pu­ chia);  ­  Céng   hoµ   In­®«­nª­xi­a   (sau   ®©y   gäi   lµ   In­®«­ nª­xi­a); ­  Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo (sau ®©y gäi lµ  Lµo); ­  Ma­lay­xi­a; ­  Liªn bang My­an­ma (sau ®©y gäi lµ My­an­ma); ­  Céng hoµ Sin­ga­po (sau ®©y gäi lµ Sin­ga­po); 
  2. 2 ­  V¬ng quèc Th¸i Lan (sau ®©y gäi lµ Th¸i Lan); ­  Níc Céng hßa nh©n d©n Trung Hoa (sau ®©y gäi lµ  Trung Quèc). Riªng níc Céng hoµ Phi­lip­pin (sau ®©y gäi lµ Phi­ lip­pin) lµ mét níc thµnh viªn ASEAN tham gia ký kÕt HiÖp  ®Þnh Khung, nhng cha cam kÕt tham gia thùc hiÖn EHP. V×  vËy,   c¸c   mÆt   hµng   n»m   trong   Danh   môc   hµng   hãa   vµ   thuÕ  suÊt thuÕ nhËp khÈu cña ViÖt Nam thùc hiÖn EHP ban hµnh  kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 99/2004/N§­CP ngµy 25/02/2004 cña  ChÝnh phñ ®îc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam cã nguån gèc xuÊt xø  tõ Phi­lip­pin kh«ng ®îc hëng thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u  ®∙i   EHP.   Sau   khi   Phi­lip­pin   cã   th«ng  b¸o  cam  kÕt  tham  gia EHP, Bé Tµi chÝnh sÏ cã v¨n b¶n híng dÉn bæ sung. (iii) §îc vËn chuyÓn trùc tiÕp ®Õn ViÖt Nam tõ mét n­ íc thµnh viªn tham gia EHP vµ tho¶ m∙n yªu cÇu xuÊt xø  hµng hãa ASEAN – Trung Quèc, ®îc cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt  xø hµng ho¸ ASEAN – Trung Quèc, MÉu E (quy ®Þnh t¹i phÇn  III   cña   Th«ng   t  nµy)   theo   qui   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  1727/2003/Q§­BTM   ngµy   12/12/2003   cña   Bé   trëng   Bé   Th¬ng  m¹i.  2.  Hµng hãa cña doanh nghiÖp chÕ xuÊt t¹i ViÖt Nam,  khi b¸n vµo thÞ trêng néi ®Þa ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt  thuÕ nhËp khÈu  u ®∙i EHP ph¶i ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn  sau: (i)   N»m   trong   Danh   môc   hµng   ho¸   vµ   thuÕ   suÊt   thuÕ  nhËp   khÈu   cña   ViÖt   Nam   tham   gia   EHP   ban   hµnh   kÌm   theo  NghÞ ®Þnh sè 99/2004/N§­CP ngµy 25/02/2004 cña ChÝnh phñ; (ii) Tho¶ m∙n yªu cÇu xuÊt xø hµng hãa ASEAN ­ Trung  Quèc, ®îc x¸c nhËn b»ng giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸  ASEAN ­ Trung Quèc, MÉu E do Bé Th¬ng m¹i hoÆc c¬ quan ®­ îc Bé Th¬ng m¹i uû quyÒn cÊp. II. ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i EHP 1. Møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ¸p dông cho hµng ho¸  nhËp khÈu  thuéc  diÖn hëng thuÕ suÊt  u ®∙i EHP theo quy  ®Þnh t¹i phÇn I cña Th«ng t nµy lµ thuÕ suÊt EHP cho tõng  n¨m, t¬ng øng theo tõng cét thuÕ suÊt EHP cña n¨m ®ã, quy  ®Þnh t¹i Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó  thùc hiÖn EHP, ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 99/2004/N§­ CP ngµy 25/02/2004 cña ChÝnh phñ (sau ®©y gäi t¾t lµ møc  thuÕ suÊt u ®∙i EHP). ThuÕ suÊt u ®∙i EHP cho tõng n¨m ®­ îc ¸p dông tù ®éng tõ ngµy 01 th¸ng 01 ®Õn hÕt ngµy 31  th¸ng 12 cña n¨m ®ã, b¾t ®Çu tõ n¨m 2004.
  3. 3 2.   §èi   víi   hµng   hãa   nhËp   khÈu   tõ   c¸c   níc   ASEAN   vµ  hµng hãa cña doanh nghiÖp chÕ xuÊt t¹i ViÖt Nam b¸n vµo  thÞ trêng néi ®Þa, ngêi nhËp khÈu ®îc quyÒn lùa chän  møc  thuÕ   suÊt   thuÕ   nhËp   khÈu   thÊp   nhÊt   t¹i   thêi   ®iÓm   nhËp  khÈu   theo   c¸c   ch¬ng   tr×nh  u   ®∙i   thuÕ   quan   mµ   ViÖt   Nam  tham gia cam kÕt nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p dông, gåm:  (i) ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i EHP; (ii) ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i theo HiÖp ®Þnh vÒ  u ®∙i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung ®Ó thùc hiÖn khu vùc  mËu dÞch tù do ASEAN; (iii) ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i ­ thuÕ suÊt MFN; (iv) ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i kh¸c mµ ViÖt Nam  tham gia cam kÕt song ph¬ng víi mét níc thµnh viªn ASEAN  (nÕu cã). 3.   §èi   víi   hµng   hãa   nhËp   khÈu   tõ   Trung   Quèc,   ngêi  nhËp khÈu ®îc quyÒn lùa chän møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu  thÊp nhÊt t¹i thêi ®iÓm nhËp khÈu theo c¸c ch¬ng tr×nh u  ®∙i thuÕ quan mµ ViÖt Nam tham gia cam kÕt nÕu ®ñ ®iÒu  kiÖn ¸p dông, gåm: (i) ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i EHP; (ii) ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i ­ thuÕ suÊt MFN; (iii) ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i kh¸c mµ ViÖt Nam  cam kÕt song ph¬ng víi Trung Quèc (nÕu cã). 4. Trêng hîp cã thay ®æi ®èi víi nh÷ng mÆt hµng trong  c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cña c¸c níc ASEAN vµ cña Trung Quèc  ban hµnh ®Ó thùc EHP lµm ¶nh hëng ®Õn quyÒn ®îc hëng thuÕ  suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i ®Æc biÖt cña ViÖt Nam quy ®Þnh  t¹i phÇn I cña Th«ng t  nµy, Bé Tµi chÝnh sÏ cã híng dÉn  phï hîp víi tõng trêng hîp cô thÓ. III. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa  ASEAN – Trung Quèc 1. C¸c quy t¾c ®Ó c«ng nhËn hµng ho¸ cã xuÊt xø tõ  c¸c níc ASEAN ­  Trung Quèc ®îc quy ®Þnh t¹i Quy chÕ xuÊt  xø hµng hãa dïng cho EHP ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè  1727/2003/Q§­BTM ngµy 12/12/2003    cña Bé trëng Bé Th¬ng  m¹i.  2. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø ph¶i cã ch÷ ký vµ ®îc ®ãng  dÊu phï hîp víi mÉu ch÷ ký vµ mÉu dÊu chÝnh thøc cña c¬  quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸  ASEAN – Trung Quèc cña c¸c níc thµnh viªn ASEAN vµ Trung  Quèc tham gia EHP, gåm c¸c c¬ quan sau:
  4. 4 (i) T¹i Bru­n©y lµ Bé C«ng nghiÖp vµ Tµi nguyªn hoÆc  c¬ quan ®îc ñy quyÒn;  (ii) T¹i Cam­pu­chia lµ Bé Th¬ng m¹i hoÆc c¬ quan ®îc  ñy quyÒn; (iii)   T¹i   In­®«­nª­xi­a   lµ   Bé   Th¬ng   m¹i   vµ   C«ng  nghiÖp hoÆc c¬ quan ®îc ñy quyÒn; (iv)   T¹i   Lµo   lµ   Bé   Th¬ng   m¹i   hoÆc   c¬   quan   ®îc   ñy  quyÒn; (v) T¹i Ma­lay­xi­a lµ Bé Ngo¹i th¬ng vµ C«ng nghiÖp  hoÆc c¬ quan ®îc ñy quyÒn; (vi) T¹i My­an­ma lµ Bé Th¬ng m¹i hoÆc c¬ quan ®îc ñy  quyÒn; (vii) T¹i Sin­ga­po lµ C¬ quan H¶i quan hoÆc c¬ quan  ®îc ñy quyÒn; (viii) T¹i Th¸i Lan lµ Bé Th¬ng m¹i hoÆc c¬ quan ®îc  ñy quyÒn; (ix) T¹i Trung Quèc lµ Bé Th¬ng M¹i hoÆc c¬ quan ®îc  ñy quyÒn; (x) T¹i ViÖt Nam lµ Bé Th¬ng m¹i  hoÆc c¸c c¬ quan ®­ îc Bé Th¬ng m¹i ñy quyÒn. Ch÷ ký vµ dÊu trªn giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa  MÉu E ph¶i ®óng víi mÉu ch÷ ký vµ dÊu ®îc c¬ quan cã thÈm  quyÒn   cña   c¸c   níc   thµnh   viªn   cña   ASEAN   vµ   Trung   Quèc  th«ng b¸o. 4. Trong trêng hîp cã sù nghi ngê vÒ tÝnh trung thùc  vµ chÝnh x¸c cña giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸, MÉu E,  C¬ quan H¶i quan cã quyÒn: (i) Yªu cÇu kiÓm tra l¹i giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng  ho¸ ASEAN ­   Trung Quèc, MÉu E. C¬ quan H¶i quan sÏ göi  yªu   cÇu   tíi   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   cÊp   giÊy   chøng   nhËn  xuÊt xø nµy cña níc xuÊt khÈu ®Ó ®Ò nghÞ x¸c nhËn;  (ii) §×nh chØ viÖc ¸p dông møc thuÕ suÊt u ®∙i EHP vµ  t¹m thu theo møc thuÕ suÊt cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®∙i  hoÆc th«ng thêng hiÖn hµnh;  (iii) Yªu cÇu ngêi nhËp khÈu cung cÊp thªm tµi liÖu  (nÕu cã) ®Ó chøng minh hµng ho¸ thùc sù cã xuÊt xø tõ c¸c  níc   ASEAN   vµ  Trung   Quèc   trong   thêi   h¹n   chËm   nhÊt  kh«ng  qu¸ 01 (mét) n¨m;  (iv)   Trong   thêi   gian   chê   kÕt   qu¶   kiÓm   tra   l¹i,   vÉn  tiÕp tôc thùc  hiÖn  c¸c thñ tôc ®Ó gi¶i  phãng hµng  theo  c¸c quy ®Þnh nhËp khÈu th«ng thêng;
  5. 5 (v)   Khi   cã   ®ñ   tµi   liÖu   chøng   minh   ®óng   lµ   hµng   cã  xuÊt xø tõ ASEAN ­ Trung Quèc, C¬ quan H¶i quan cã tr¸ch  nhiÖm tiÕn hµnh c¸c thñ tôc tho¸i tr¶ l¹i cho ngêi nhËp  khÈu kho¶n chªnh lÖch gi÷a sè tiÒn thuÕ t¹m thu theo BiÓu  thuÕ   nhËp   khÈu  u   ®∙i   hoÆc   th«ng   thêng   hiÖn   hµnh   vµ   sè  tiÒn thuÕ tÝnh theo møc thuÕ suÊt u ®∙i EHP. IV. C¸c quy ®Þnh kh¸c 1.  Trêng  hîp ho¸  ®¬n th¬ng m¹i  do bªn  thø ba kh«ng  ph¶i lµ nhµ xuÊt khÈu  ph¸t  hµnh th× hµng ho¸ nhËp  khÈu  vµo ViÖt Nam vÉn ®îc ¸p dông thuÕ suÊt u ®∙i EHP nÕu ®¸p  øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. C¸c quy ®Þnh vÒ c¨n cø tÝnh thuÕ, chÕ ®é thu nép  thuÕ, chÕ ®é miÔn, gi¶m thuÕ, chÕ ®é hoµn thuÕ, xö lý vi  ph¹m vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña  LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c v¨n b¶n híng  dÉn hiÖn hµnh. V. Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o, vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng nhËp  khÈu nép cho c¬ quan H¶i quan tõ ngµy 01/01/2004. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng t nµy, nÕu c¸c ®¬n vÞ  cã khã kh¨n, víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé  Tµi chÝnh ®Ó cã híng dÉn bæ sung cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản