Hiệp định số 65/2005/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
7
download

Hiệp định số 65/2005/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định số 65/2005/LPQT về miễn thị thực lưu trú ngắn hạn trên cơ sở có đi có lại đối với người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 65/2005/LPQT

  1. CHÍNH PH ****** S : 65/2005/LPQT Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2004 Hi p nh gi a chính ph nư c c ng hòa xã h i ch nghĩa vi t nam và chính ph nư c c ng hòa pháp v mi n th th c lưu trú ng n h n trên cơ s có i có l i i v i ngư i mang h chi u ngo i giao có hi u l c t ngày 01 tháng 7 năm 2005./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ ĐI U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Th Hoàng Anh HI P Đ NH GI A CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH C NG HÒA PHÁP V MI N TH TH C LƯU TRÚ NG N H N TRÊN CƠ S CÓ ĐI CÓ L I Đ I V I NGƯ I MANG H CHI U NGO I GIAO Chính ph C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hòa Pháp, dư i ây g i là “Các Bên ký k t”; V i mong mu n tăng cư ng quan h h u ngh truy n th ng gi a hai nư c; Nh m ơn gi n hóa và t o i u ki n cho các chuy n i c a công dân hai nư c; ã th a thu n như sau: i u 1. Công dân C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam khi xu t trình h chi u ngo i giao còn giá tr ư c mi n th th c vào các t nh chính qu c c a Pháp và ư c lưu trú m t l n liên t c ho c lưu trú nhi u l n v i t ng th i gian các l n lưu trú không ư c quá ba (03) tháng trong th i h n sáu (06) tháng tính t ngày nh p c nh l n u. Trong trư ng h p nh ng ngư i này nh p c nh vào lãnh th chính qu c c a Pháp sau khi quá c nh lãnh th c a m t ho c nhi u qu c gia thành viên Công ư c thi hành Hi p nh Schengen ngày 19 tháng 6 năm 1990, th i h n lưu trú ba (03) tháng s ư c tính t ngày nh p c nh biên gi i bên ngoài dùng xác nh không gian i l i t do ư c thi t l p gi a các qu c gia này.
  2. i u 2. Công dân C ng hòa Pháp khi xu t trình h chi u ngo i giao còn giá tr ư c mi n th th c vào lãnh th C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và ư c lưu trú m t l n liên t c ho c lưu trú nhi u l n v i t ng th i gian các l n lưu trú không ư c quá ba (03) tháng trong th i h n sáu (06) tháng tính t ngày nh p c nh l n u. i u 3. Công dân c a Bên ký k t này mang h chi u ngo i giao ư c b nhi m công tác nhi m kỳ t i cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s ho c t i t ch c qu c t có tr s óng trên lãnh th c a Bên ký k t kia và v , ch ng, con c a ngư i này mang h chi u ngo i giao ph i xin c p th th c phù h p v i nh ng i u ki n theo quy nh hi n hành c a Bên ký k t i v i ngư i ư c b nhi m công tác nhi m kỳ. i u 4. Trong trư ng h p t ng th i gian các l n lưu trú nhi u hơn th i gian nêu t i i u 1 và i u 2 Hi p nh này, công dân C ng hòa Pháp mang h chi u ngo i giao và công dân C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam mang h chi u ngo i giao có nghĩa v xin c p th th c. i u 5. Các quy nh t i u 1 n i u 3 Hi p nh này ư c th c hi n v i i u ki n tuân th lu t và quy nh ang có hi u l c c a m i Bên ký k t và phù h p v i các i u ư c qu c t . i u 6. Chính ph C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hòa Pháp chuy n cho nhau qua ư ng ngo i giao các m u h chi u ngo i giao ang s d ng, m i ho c s a i và nh ng quy nh liên quan n vi c c p các lo i h chi u này và n u có th , trư c sáu mươi (60) ngày trư c khi ưa nh ng lo i h chi u ó vào s d ng. i u 7. M i Bên ký k t có th hu b Hi p nh này vào b t kỳ th i i m nào b ng cách thông báo cho Bên ký k t kia trư c chín mươi (90) ngày qua ư ng ngo i giao. Chính ph m i nư c có th ình ch m t ph n ho c toàn b vi c áp d ng Hi p nh này. Vi c ình ch và vi c hu b bi n pháp này ph i ư c thông báo qua ư ng ngo i giao. i u 8. Hi p nh này có hi u l c sau khi Các Bên ký k t thông báo cho nhau vi c hoàn t t các th t c theo quy nh c a Hi n pháp ho c pháp lu t có liên quan i u ư c qu c t có hi u l c và Hi p nh này b t u có hi u l c vào ngày u tiên c a tháng th hai ti p theo ngày nh n ư c thông báo sau cùng. Làm t i Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2004 thành hai (02) b n g c, m i b n b ng ti ng Vi t và ti ng Pháp; c hai văn b n u có giá tr như nhau./. THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH PH NƯ C NƯ C C NG HÒA PHÁP C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ I S Đ C M NH TOÀN TH TRƯ NG THƯ NG TR C B NGO I QUY N NƯ C C NG HÒA GIAO PHÁP T I VI T NAM Antoine Pauillieute Lê Công Ph ng
Đồng bộ tài khoản