Hiệp định số 86/2004/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
72
lượt xem
6
download

Hiệp định số 86/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định số 86/2004/LPQT về việc miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu phổ thônggiữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 86/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO ******* S : 86/2004/LPQT Hà N i, ngày 16 tháng 9 năm 2004 Hi p nh gi a Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hòa Dân ch Nhân dân Lào v mi n th th c cho công dân hai nư c mang h chi u ph thông có hi u l c t ngày 01 tháng 7 năm 2004. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh HI P NNH GI A CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH C NG HÒA DÂN CH NHÂN DÂN LÀO V MI N THN TH C CHO CÔNG DÂN HAI NƯ C MANG H CHI U PH THÔNG Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hòa Dân ch Nhân dân Lào (sau ây g i là "các Bên ký k t"). V i mong mu n tăng cư ng quan h h u ngh và h p tác toàn di n gi a hai nư c và nh m t o thu n l i cho vi c i l i c a công dân hai nư c. ã th a thu n như sau: i u 1. Công dân c a Bên ký k t này mang h chi u ph thông còn giá tr s d ng ít nh t 6 tháng ư c mi n th th c nh p c nh, xu t c nh và quá c nh lãnh th Bên ký k t kia theo quy nh t i Hi p nh này. i u 2.
  2. 1. Nh ng ngư i nh p c nh mi n th th c theo quy nh t i i u 1 Hi p nh này ư c t m trú trên lãnh thô Bên ký k t kia trong th i h n không quá 30 ngày, k t ngày nh p c nh. Trong trư ng h p c bi t, h có th ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c s t i xem xét gia h n t m trú. 2. Công dân Bên ký k t này có nhu c u nh p c nh Bên ký k t kia v i th i gian t m trú trên 30 ngày ph i có th th c do cơ quan có thNm quy n c a Bên ký k t ó c p. Sau khi nh p c nh, h có th ư c phép gia h n th i gian t m trú t i cơ quan có thNm quy n c a nư c s t i và ph i n p l phí theo quy nh. i u 3. Công dân m t Bên ký k t có nghĩa v tôn tr ng các quy nh pháp lu t hi n hành c a Bên ký k t kia nơi ngư i ó ang cư trú. i u 4. Công dân c a Bên ký k t này mang h chi u ph thông ư c phép nh p c nh, xu t c nh, quá c nh lãnh th Bên ký k t kia qua các c a khNu qu c t ho c c a khNu chính. i u 5. Các Bên ký k t thông báo cho nhau qua ư ng ngo i giao v b t kỳ s thay i nào i v i các m u h chi u m i ba mươi (30) ngày trư c khi ưa vào s d ng. i u 6. M i Bên ký k t có quy n t ch i cho nh p c nh ho c rút ng n th i gian t m trú trên lãnh th nư c mình i v i b t kỳ công dân nào c a Bên ký k t mà không c n thông báo lý do. i u 7. 1. M i Bên ký k t có th t m ình ch m t ph n ho c toàn b vi c thi hành Hi p nh này vì lý do an ninh, qu c phòng, tr t t xã h i hay y t . 2. Vi c t m ình ch và ch m d t vi c t m ình ch thi hành Hi p nh ph i ư c thông báo ngay cho Bên ký k t kia qua ư ng ngo i giao. i u 8. 1. Hi p nh này có th ư cs a i và b sung theo s th a thu n c a các Bên ký k t. 2. M i Bên ký k t có th qua ư ng ngo i giao thông báo vi c h y b Hi p nh này cho Bên ký k t kia. Trong trư ng h p ó, Hi p nh s ch m d t hi u l c sau 03 tháng k t ngày m t Bên ký k t nh n ư c thông báo c a Bên ký k t kia v vi c h y b Hi p nh. i u 9. 1. Hi p nh này không nh hư ng n vi c th c hi n: - Các quy nh v mi n th th c cho ngư i mang h chi u ph thông i vi c công nêu t i Công hàm s 220/NG-LS ngày 18 tháng 7 năm 1993 c a B Ngo i giao nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Công hàm s 285/TDT-CS ngày 05 tháng 8 năm 1993 c a B Ngo i giao nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào.
  3. - Các quy nh v mi n th th c cho ngư i mang h chi u ph thông i vi c công nêu t i Th a thu n Viêng - Chăn v vi c t o i u ki n thu n l i cho ngư i, phương ti n, hàng hóa qua l i biên gi i và khuy n khích phát tri n h p tác thương m i, u tư gi a Vi t Nam và Lào ngày 13 tháng 8 năm 2002. 2. Hi p nh này thay th các quy nh v c p th th c t i c a khNu nêu t i Th a thu n Viêng - Chăn v vi c t o i u ki n thu n l i cho ngư i, phương ti n, hàng hóa qua l i biên gi i và khuy n khích phát tri n h p tác thương m i, u tư gi a Vi t Nam và Lào ngày 13 tháng 8 năm 2002. 3. Hi p nh này có giá tr không th i h n và có hi u l c k t ngày 01 tháng 7 năm 2004. Làm t i thành ph H Long, ngày 05 tháng 3 năm 2004 thành hai (02) b n, m i b n b ng ti ng Vi t và ti ng Lào, c hai văn b n u có giá tr như nhau. THAY M T CHÍNH PH C NG HÒA XÃ THAY M T CHÍNH PHÚ C NG HÒA DÂN H I CH NGHĨA VI T NAM CH NHÂN DÂN LÀO B TRƯ NG B NGO I GIAO PHÓ TH TƯ NG KIÊM B TRƯ NG B NGO I GIAO Nguy n Duy Niên Somsavath Lengsavad
Đồng bộ tài khoản