intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Singapo

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

144
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Singapo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Singapo

  1. HiÖp ®Þnh  Th¬ng m¹i Gi÷a ChÝnh phñ Níc Céng hßa X∙ héi  C h ñ   n g h Ü a   V i Ö t   n a m   v µ   C h Ý n h   p h ñ   n í c   C é n g   h ß a   X i n h ­ g a ­ p o  ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2004 ChÝnh phñ níc Céng hoµ X∙ héi Chñ nghÜa ViÖt nam vµ   ChÝnh phñ níc Céng hßa Xinh ­ ga ­ po sau ®©y gäi t¾t lµ  "Hai bªn ký kÕt"; Víi  lßng   mong   muèn   ph¸t  triÓn  vµ   t¨ng  cêng  quan   hÖ   kinh tÕ vµ th¬ng m¹i gi÷a hai níc trªn c¬ së b×nh ®¼ng vµ  cïng cã lîi; §∙ tháa thuËn nh sau: §iÒu  1 Hai  bªn ký  kÕt sÏ ®Èy  m¹nh  viÖc ph¸t  triÓn  quan  hÖ  kinh tÕ vµ th¬ng m¹i gi÷a hai níc phï hîp víi luËt ph¸p  vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña mçi níc. §iÒu  2 Hai bªn ký kÕt sÏ giµnh cho nhau chÕ ®é níc ®îc u ®∙i  nhÊt vÒ thñ tôc h¶i quan, thuÕ quan vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c  ¸p dông trong bu«n b¸n gi÷a hai níc. §iÒu  3 Nh÷ng quy ®Þnh cña §iÒu 2 sÏ kh«ng ¸p dông cho: a.  Nh÷ng  u ®∙i vµ  nh÷ng  thuËn  lîi mµ mçi  bªn giµnh  cho mét níc cã chung biªn giíi ®Ó thay cho nh÷ng  u ®∙i  hoÆc thuËn lîi ®∙ cã tríc. b. Nh÷ng  u ®∙i hoÆc nh÷ng thuËn lîi do viÖc mçi bªn  tham gia vµo mét liªn minh quan thuÕ hoÆc mét khu vùc mËu  dÞch tù do hoÆc nhãm kinh tÕ khu vùc hoÆc nh÷ng biÖn ph¸p  dÉn tíi sù thµnh lËp mét liªn minh thuÕ quan hoÆc mét khu  vùc mËu dÞch tù do hoÆc nhãm kinh tÕ khu vùc. §iÒu  4 ViÖc xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu hµng hãa sÏ ®îc thùc hiÖn  trªn cë së nh÷ng hîp ®ång th¬ng m¹i ký kÕt gi÷a c¸c thuÕ  nh©n vµ ph¸p nh©n cña hai níc phï hîp víi luËt ph¸p vµ  c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña mçi níc.
  2. 2 §iÒu  5 TÊt   c¶   nh÷ng   kho¶n   thanh   to¸n   gi÷a   hai   níc   sÏ   ®îc  thùc hiÖn b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi phï hîp víi quy  chÕ qu¶n lý ngo¹i hèi hiÖn hµnh ë mçi níc. §iÒu  6 Hai bªn ký kÕt sÏ cho phÐp cö ®¹i diÖn th¬ng m¹i th­ êng tró t¹i Xinh ­ ga ­ po vµ ViÖt Nam ­ c¸c ®¹i diÖn ®ã  sÏ thuéc vµo ®oµn ngo¹i giao cña mçi níc. §iÒu  7 1. §Ó ph¸t triÓn h¬n n÷a quan hÖ kinh tÕ vµ th¬ng m¹i  gi÷a hai níc, mçi bªn ký kÕt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng cho  phÝa bªn kia hoÆc  c¸c  doanh  nghiÖp  vµ c«ng  ty cña  phÝa  bªn kia tham gia c¸c héi chî sÏ tæ chøc trªn l∙nh thæ níc  m×nh vµ viÖc phÝa bªn kia hoÆc c¸c doanh nghiÖp, vµ c«ng  ty cña phÝa bªn kia tæ chøc triÓn l∙m trªn l∙nh thæ cña  níc   m×nh,   theo   nh÷ng   ®iÒu   kiÖn   mµ   c¸c   nhµ   ®¬ng   côc   cã  thÈm quyÒn ë níc mµ triÓn l∙m vµ héi chî sÏ ®îc tæ chøc  quy ®Þnh. 2. ViÖc miÔn thuÕ quan vµ c¸c thuÕ t¬ng tù kh¸c ®¸nh  vµo c¸c mÆt hµng vµ mÉu hµng ®Þnh dïng cho triÔn l∙m vµ  héi chî, còng nh  viÖc b¸n vµ xö lý c¸c mÆt hµng vµ mÉu  hµng ®ã sÏ theo ®óng luËt ph¸p vµ quy chÕ cña níc mµ héi  chî vµ triÓn l∙m ®îc tæ chøc. §iÒu  8 C¸c mÆt hµng sau ®©y xuÊt xø tõ l∙nh thæ cña mçi bªn  ký kÕt sÏ ®îc miÔn thuÕ quan khi nhËp vµo l∙nh thæ cña  phÝa bªn kia: a.  TÊt c¶ c¸c  lo¹i  hµng mÉu  nÕu nh÷ng  hµng  mÉu  nµy  kh«ng   cã   gi¸   trÞ   th¬ng     m¹i   vµ   víi   ®iÒu   kiÖn   lµ   nh÷ng  hµng mÉu nµy chØ ®îc dïng lµm mÉu ®Ó ®Æt hµng vµ kh«ng ®­ îc b¸n; vµ b. ThiÕt bÞ nhËp vµo nh»m môc ®Ých söa ch÷a, c¶i t¹o,  x©y dùng vµ chÕ biÕn, mµ sau khi xong c¸c c«ng viÖc ®ã sÏ  ®îc göi tr¶ l¹i níc xuÊt xø. §iÒu  9 1.   Hai   bªn   ký   kÕt   sÏ   cè   g¾ng   gi¶i   quyÕt   mäi   tranh  chÊp ph¸t  sinh  tõ hoÆc  liªn quan ®Õn HiÖp  ®Þnh  nµy mét 
  3. 3 c¸ch ªm ®Ñp b»ng c¸ch trao ®æi ý kiÕn vµ th¬ng lîng th«ng  qua c¸c nhµ ®¬ng côc cã thÈm quyÒn. 2. Nh÷ng tranh chÊp nµo kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®îc qua  ®êng th¬ng lîng gi÷a c¸c c«ng ty th¬ng m¹i hoÆc c¸c doanh  nghiÖp th¬ng m¹i cã quan hÖ cña hai bªn ký kÕt sÏ ®îc ®a  ra träng tµi quèc tÕ vµ cuèi cïng sÏ ®îc gi¶i quyÕt bëi  träng tµi quèc tÕ ®îc c¶ hai bªn chÊp thuËn nh xÐt xö t¹i  Trung t©m träng tµi quèc tÕ ViÖt Nam hoÆc Trung t©m träng  tµi quèc tÕ Xinh ­ ga ­ po theo quy t¾c xÐt xö cña träng  tµi ®ã hiÖn ®ang ¸p dông mµ thÊy cã thÓ dÉn chiÕu vµo. §iÒu nµy. Ng«n ng÷ träng tµi sÏ lµ tiÕng Anh. §iÒu  10 Nh÷ng ®iÒu kho¶n cña HiÖp ®Þnh nµy sÏ kh«ng h¹n chÕ  quyÒn   cña   mçi   bªn   ký   kÕt   th«ng   qua   hoÆc   thùc   hiÖn   c¸c  biÖn ph¸p nh»m ®Ó b¶o vÖ c¸c lîi Ých an ninh thiÕt yÕu  cña m×nh hoÆc b¶o vÖ y tÕ c«ng céng, hoÆc b¶o vÖ c©y cèi  vµ sóc vËt khái bÞ s©u bÖnh. §iÒu  11 1. Mçi bªn ký kÕt sÏ gÆp nhau, tïy theo tháa thuËn vµ  trao ®æi ý kiÕn vµ mäi vÊn ®Ò cã lîi Ých chung còng nh  c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt nh»m më réng c¸c quan hÖ hîp t¸c,  kinh tÕ vµ th¬ng m¹i thuéc HiÖp ®Þnh nµy. 2. Trong viÖc thi hµnh ®iÒu kho¶n nµy, mçi cuéc häp  tæ chøc theo yªu cÇu cña mçi bªn sÏ ®îc tiÕn hµnh t¹i mét  ®Þa ®iÓm mµ hai bªn ®ång ý chËm nhÊt lµ 90 ngµy sau khi  nhËn ®îc yªu cÇu. §iÒu  12 1. Mçi bªn ký kÕt sÏ th«ng b¸o cho bªn kia viÖc hoµn  thµnh c¸c thñ tôc ph¸p lý néi bé cña phÝa m×nh ®Ó ®a HiÖp  ®Þnh vµo hiÖu lùc. HiÖp ®Þnh nµy sÏ ®i vµo hiÖu lùc vµo  ngµy   th«ng   b¸o   cña   bªn   th«ng   b¸o   sau.   HiÖp   ®Þnh   sÏ   cã  hiÖu lùc kú ®Çu trong ba n¨m vµ sÏ mÆc nhiªn ®îc gia h¹n  mét n¨m mét trõ trêng hîp mét bªn ký kÕt bµy tá ý muèn  chÊm døt HiÖp  ®Þnh  b»ng v¨n b¶n ba th¸ng tríc khi HiÖp  ®Þnh hÕt h¹n. 2. C¸c ®iÒu kho¶n cña HiÖp ®Þnh nµy sÏ ®îc tiÕp tôc  ¸p   dông   sau   khi   HiÖp   ®Þnh   hÕt   h¹n   cho   tÊt   c¶   c¸c   giao  dÞch   th¬ng   m¹i   ®∙   ®îc   ký   kÕt   nhng   cha   hoµn   thµnh   tríc  ngµy chÊm døt HiÖp ®Þnh nµy.
  4. 4 3.  Trong  khi HiÖp  ®Þnh  cßn cã hiÖu  lùc,  bÊt cø  lóc  nµo, mçi bªn ký kÕt cã thÓ ®Ò nghÞ söa ®æi HiÖp ®Þnh ®ã  b»ng v¨n b¶n vµ bªn kia sÏ phóc ®¸p l¹i trong vßng 120  ngµy kÓ tõ khi nhËn ®îc th«ng b¸o. C¸c ®iÒu kiÖn cña HiÖp  ®Þnh nµy cã thÓ ®îc söa ®æi víi sù tháa thuËn chung cña  hai bªn ký kÕt. Lµm t¹i Xinh ­ ga ­ po ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 1992 thµnh  hai b¶n chÝnh, mçi b¶n b»ng tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh, c¶  hai v¨n b¶n ®Òu cã gi¸ trÞ nh nhau.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2