Hiệp định về vận chuyển hàng không

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
122
lượt xem
33
download

Hiệp định về vận chuyển hàng không

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định về vận chuyển hàng không giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Singapore (1992).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định về vận chuyển hàng không

 1. HI P NNH V V N CHUY N HÀNG KHÔNG GI A CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH C NG HOÀ SINGAPORE (1992). Chính ph nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam và Chính ph nư c c ng hoà Singapore xác nh n t m quan tr ng ngày càng tăng c a giao lưu hàng không gi a hai nư c và mong mu n ký k t m t hi p nh nh m m b o s phát tri n không ng ng c a m i giao lưu ó vì l i ích chung, và Là các bên tham gia công ư c v Hàng không dân d ng qu c t ký t i Chicago ngày 07/12/1944, ã th ng nh t như sau: i u 1: NNH NGHĨA Nh m m c ích c a Hi p nh này: a. "Các nhà ch c trách hàng không" có nghĩa là, i v i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là B trư ng B giao thông v n t i và Bưu i n ho c b t kỳ ngư i nào hay t ch c nào th c hi n b t kỳ các ch c năng hi n t i náo hay t ch c nào th c hi n b t kỳ các ch c năng tương t và i v i C ng hoà Singapore ho c nh ng ngư i ư c u quy n th c hi n b t kỳ ch c năng hi n t i nào c a B trư ng nêu trên ho c các ch c năng tương t ; b. "Hi p nh" có nghĩa là Hi p nh này, và các ph l c kèm theo và b t kỳ các thay i nào i v i Hi p nh ho c Ph l c; c. "Các d ch v tho thu n" có nghĩa là các d ch v Hàng không ư c thi t l p theo Hi p nh này; d. "Công ty Hàng không" có nghĩa là b t kỳ xí nghi p v n t i hàng không nào cung c p ho c khai thác d ch v hàng không qu c t . e. "D ch v hàng không" có nghĩa là b t kỳ d ch v hàng không thư ng l nào th c hi n b ng máy bay v n t i công c ng hành khách, hàng hoá và bưu ki n; f. "Công ty Hàng không ư c ch nh" có nghĩa là công ty hàng không ư c ch nh và c p phép phù h p v i i u (3) c a Hi p nh này; g. "Phép khai thác"có nghĩa là phép do nhà ch c trách hàng không c a m t Bên ký k t c p cho công ty hàng không ư c ch nh c a Bên ký k t kia theo i u (3) c a Hi p nh này; h. "Các ư ng bay quy nh" có nghĩa là ư ng bay ư c xác nh trong các ph n ph l c I c a Hi p nh này; i. "H cánh không nh m m c ích thương m i" có nghĩa là h cánh v i b t kỳ m c ích nào khác v i m c ích l y, tr hành khách ,hàng hoá ho c bưu ki n;
 2. j. "Công ư c" có nghĩa là công ư c v hàng không dân d ng qu c t ký ngày 07/ 12/ 1944 t i Chicago và bao g m b t kỳ Ph l c nào ư c thông qua theo i u 90 c a Công ư c ó và b t kỳ thay i nào i v i Ph l c ho c Công ư c theo úng v i i u 90 và 94 c a Công ư c nói trên; k. "Giá cư c" có nghĩa là các giá ph i tr cho vi c v n chuy n hành khách, hành lý và hàng hoá và các i u ki n áp d ng giá cư c ó, bao g m c giá và các i u ki n i v i các kho n ti n chi tr và các d ch v ph khác, nhưng ngo i tr các kho n ti n chi tr và các i u ki n i v i v n chuy n bưu ki n; và l. "Lãnh th " trong m i quan h v i qu c gia có nghĩa là các vùng t, ( tli n, qu n o), h i ph n g n li n và vùng tr i bao trùm trên các vùng t và h i ph n thu c ch quy n c a qu c gia ó. i u 2: C P THƯƠNG QUY N 1. M i bên ký k t c p cho Bên kia các quy n sau ây trong vi c th c hi n các d ch v hàng không b i công ty hàng không c a Bên ký k t ó: a. Quy n bay quá c ng trên lãnh th c a mình; và b. Quy n h cánh trên lãnh th c a mình không nh m m c ích thương m i. 2. Hai bên ký k t c p cho Bên ký k t kia các quy n ư c xác nh trong Hi p nh này nh m m c ích l y và tr khách, hàng hoá và bưu ki n qu c t m t cách k t h p ho c riêng r . 3. Không có quy nh nào trong kho n (1) và (2) c a i u này ư c coi là c p cho các công ty hàng không c a m t Bên ký k t quy n ư c l y lên máy bay hành khách,hàng hoá ho c bưu ki n trên lãnh th c a Bên ký k t kia và ch nm t i m khác trên lãnh th c a Bên ký k t ó nh m m c ích cho thuê ho c ki m l i. 4. T t c các quy n ư c c p trong Hi p nh này b i m t bên ký k t s ch ư c th c thi i v i l i ích c a các công ty hàng không ư c ch nh c a Bên ký k t kia. i u 3: CH NNH VÀ C P PHÉP 1. M i bên ký k t có quy n ch nh m t hay nhi u công ty hàng không th c hi n các d ch v tho thu n cũng như có quy n t ch i ho c thay th vi c ch nh ó. Vi c ch nh như v y ph i g i t i Bên ký k t kia b ng văn b n và ph i ch rõ công ty hàng không ư c phép khai thác các d ch v hàng không xác nh trong Ph l c I. 2. Khi nh n ư c văn b n ch nh c a m t Bên ký k t và ơn xin các phép khai thác và k thu t (sau ây g i là "phép ho t ng ") t công ty hàng không v a ư c ch nh thì Bên ký k t kia s ph i c p phép ho t ng v i s ch m tr th t c t i thi u, v i i u ki n là: a. D ch v s không ư c khai thác tr khi giá cư c ư c thi t l p theo các quy nh c a i u (12) có hi u l c i v i d ch v ó:
 3. b. Quy n s h u chính và vi c i u hành th c t c a công ty hàng không ó thu c v Bên ký k t ch nh công ty hàng không ho c thu c v công dân c a bên ký k t ó ho c trong c hai trư ng h p; c. Công ty hàng không ph i áp ng ư c các i u ki n quy nh trong các lu t và các quy nh áp d ng m t cách thông thư ng i v i vi c khai thác các d ch v hàng không c a Bên ký k t xem xét ơn xin phép; và d. Bên ký k t ch nh công ty hàng không ph i duy trì và áp d ng các tiêu chuNn nêu trong i u (8) i u 4: HU B HO C ÌNH CH PHÉP HO T NG 1. M i Bên ký k t có quy n hu b ho c ình ch , h n ch ho c áp t các i u ki n i v i phép ho t ng c a công ty hàng không ư c ch nh c a Bên ký k t kia ; khi: a. Công ty hàng không ó không tuân th lu t l và các quy nh nêu trong i u (7); ho c b. Quy n s h u chính và vi c i u hành th c t công ty hàng không ó không thu c v Bên ký k t ã ch nh công ty hàng không ó không thu c v các công dân c a Bên ký k t nêu trên ho c trong c hai trư ng h p; ho c c. Công ty hàng không ph i áp ng ư c các i u ki n quy nh trong các lu t và quy nh áp d ng m t cách thông thư ng i vơí vi c khai thác các d ch v hàng không c a Bên ký k t xem ơn xin phép; và. d. Bên ký k t kia ch nh công ty hàng không ph i duy trì và áp d ng các tiêu chuNn nêu trong i u (8). 2. Tr khi các hành ng t c th i là c n thi t nh m tránh các vi ph m lu t l c p trong i u (7), thì vi c áp d ng quy n hu b phép ho t ng ch ư c th c hi n sau khi có s th o lu n v i Bên ký k t kia. i u 5: THU H I QUAN VÀ CÁC THU KHÁC 1. M i Bên ký k t s mi n cho công ty hàng không ư c ch nh c a Bên ký k t kia i v i vi c h n ch nh p khNu, thu quan, thu hàng hoá, l phí ki m tra, các thu và l phí qu c gia khác ánh vào xăng d u, ăn, ph tùng thay th (bao g m c các ng cơ ), các thi t b thông thư ng, trang thi t b m t t, dùng và các v t khác ư cd nh s d ng ch v i m c ích khai thác ho c ph c v máy bay b i công ty hàng không ư c ch nh c a Bên ký k t kia. Vi c mi n tr nêu trong kho n này s ư c áp d ng cho các dùng sau: a. ư c ưa vào lãnh th c a m t bênký k t b i ho c thay m t công ty hàng không ư c ch nh c a Bên ký k t khi v i i u ki n là các dùng nói trên có th ư c yêu c u t dư i s giám sát và ki m tra c a h i quan;
 4. b. ư cgi l i máy bay khai thác b i công ty hàng không ư c ch nh c a m t bên ký k t khi n ho c i kh i lãnh th c a Bên ký k t kia; c. ư c ưa lên máy bay khai thác b i công ty hàng không ư c ch nh c a m t Bên ký k t trong lãnh th c a Bên ký k t kia và ư c d nh s d ng trong d ch v hàng không; không ph thu c vào vi c các dùng nói trên ư c s d ng ho c tiêu th hoàn toàn hay không trong lãnh th c a Bên ký k t cho phép vi c mi n tr ó. 2. Vi c mi n tr nêu trong i u này cũng s ư c áp d ng trong trư ng h p khi công ty hàng không ư c ch nh c a m t Bên ký k t tho thu n v i công ty hàng không khác v vi c cho vay ho c chuy n như ng trong lãnh th c a Bên ký k t kia các dùng quy nh trong kho n (1) v i i u ki n là công ty hàng không kia cũng ư c hư ng ch mi n tr tương t c a Bên ký k t kia. i u 6: V N CHUY N QUÁ C NH TR C TI P Hành khách, hành lý và hàng hoá quá c nh tr c ti p qua lãnh th c a m t Bên ký k t và không r i kh i khu v c sân bay dành cho quá c nh thì ch b ki m tra r t ơn gi n. Hành lý và hàng hoá quá c nh tr c ti p s ư c mi n thu h i quan và các thu tương t khác. i u 7: ÁP D NG LU T L 1. Lu t l và các quy nh c a m t Bên ký k t i u ch nh vi c vào và ra kh i lãnh th c a máy bay tham gia các d ch v hàng không hay vi c ho t ng, d n ư ng c a máy bay ó trong lãnh th c a c a mình s ư c áp d ng i v i máy bay c a công ty hàng không ư c ch nh c a Bên ký k t kia và máy bay ó ph i tuân th khi ra, vào và khi trong lãnh th c a Bên ký k t th nh t. 2. Các lu t l và quy nh c a m t Bên ký k t chi ph i vi c ra, vào, d ng l i c a hành khách, t lái, hàng hoá và bưu ki n trên lãnh th c a Bên ký k t ó cũng các th t c liên quan t i vi c ra, vào, di cư và nh p cư ,h chi u và h i quan,ki m d ch s ph i ư c tuân th b i ho c thay m t các hành khách, t lái, hàng hoá ho c bưu ki n nói trên ư c chuyên ch b i công ty hàng không c a Bên ký k t kia khi vào ho c ra hay trong lãnh th c a Bên ký k t th nh t. 3. M i Bên ký cam k t không c p b t kỳ các quy n ưu tiên nào cho công ty hàng không c a mình liên quan t i công ty hàng không ư c ch nh c a Bên ký k t kia trong vi c áp d ng các lu t l và quy nh nêu trong i u này. i u 8: KH PHI 1. Ch ng ch kh phi, ch ng ch năng l c, và b ng ư c c p ho c gia h n b i m t Bên ký k t, trong th i gian có hi u l c, ư c công nh n là có hi u l c b i Bên ký k t kia v i m c ích khai thác các d ch v hàng không quy nh trong Hi p nh này, v i i u ki n là các yêu c u mà theo ó các ch ng ch ho c b ng nói trên ã ư c c p ho c h n là tương ư ng ho c cao hơn tiêu chuNn t i thi u ư c thi t l p phù h p v i công ư c. Tuy v y, m i Bên ký k t có quy n t ch i công nh n i v i các chuy n bay trên lãnh th c a mình các ch ng ch năng l cvà các b ng ư c c p cho các công dân cu mình b i Bên ký k t kia.
 5. 2. Các nhà ch c trách hàng không c a m i bên ký k t có th yêu c u th o lu n liên quan t i các yêu c u và tiêu chuNn v an toàn, an ninh i v i các trang thi t b hàng không ư c ch nh mà Bên ký k t kia duy trì và áp d ng. N u sau các cu c th o lu n này, các nhà ch c trách hàng không c a m i bên ký k t phát hi n r ng Bên ký k t kia không duy trì và áp d ng trên th c t các yêu câù và tiêu chuNn v an toàn và an ninh trong các lĩnh v c ó tương ương ho c cao hơn tiêu chuNn t i thi u ư c thi t l p phù h p v i Công ư c thì h ph i thông báo t i Bên ký k t kia v các phát hi n nói trên và các bi n pháp ư c coi là c n thi t nh m ưa các tiêu chuNn và yêu c u v an toàn và an ninh c a Bên ký k t kia ít nh t là tương ương v i tiêu chuNn t i thi u ư c thi t l p phù h p v i Công ư c và Bên ký k t kia ph i có các bi n pháp thích h p s a ch a. i u 9: AN NINH 1. Phù h p v i các quy n và trách nhi mc a h theo lu t qu c t ,các Bên ký k t kh ng nh trách nhi m c a h i v i nhau nh m m b o an ninh hàng không dân d ng ch ng l i các hành ng b t h p pháp là ph n không th tách r i c a Hi p nh này. Không có m t gi i h n nào i v i quy n và nghĩa v c a các Bên theo lu t qu c t , các Bên ký k t ph i có các hành ng c th theo úng v i các i u kho n c a Công ư c v các vi ph m và các hành ng v th khác ti n hành trên máy bay ký t i TOKYO ngày14/09/1963, Công ư c v ngăn ch n các hành ng chi m h u b t h p pháp máy bay ký t i Lahay ngày 16/12/1970 và Công ư c v ngăn ch n các hành ng b t h p pháp ch ng l i an toàn hàng không dân d ng ký t i Montreal ngày 23/09/1971. 2. Các Bên ký k t khi có yêu c u, ph i ưa ra t t c s tr giúp có th i v i nhau nh m tránh các hành ng chi m h u b t h p pháp và các hành ng b t h p pháp khác ch ng l i an toàn c a máy bay, hành khách ,t lái, sân bay và các trang thi t b d n ư ng, và b t kỳ nguy cơ nào e do n n an ninh c a hàng không dân d ng. 3. Các Bên, trong m i quan h tay ôi ph i hành ng theo úng v i các quy nh ư c thi t l p b i t ch c hàng không dân d ng qu c t v an ninh hàng không và các Ph l c c a Công ư c v Hàng không dân d ng qu c t cho n khi các quy nh này còn ư c áp d ng i v i các Bên; h ph i yêu c u các nhà khai thác máy bay có ăng ký c a h , ho c các nhà khai thác máy bay có tr s kinh doanh chính ho c thư ng trú trên lãnh th c a h ; và các nhà khai thác sân bay trên lãnh th c a h ph i hành ng theo úng v i các quy nh v an ninh hàng không nói trên. 4. M i bên ký k t tho thu n r ng các nhà khai thác máy bay nói trên có th ư c yêu c u tuân th các quy nh v an ninh hàng không nêu trong kho n (3 ) nói trên b i Bên ký k t kia i v i vi c vào, ra kh i ho c trong lãnh th c a Bên ký k t ó. M i Bên ký k t m b o r ng các bi n pháp thích áng ang ư c áp d ng trong lãnh th c a mình nh m b o v máy bay, ki m tra hành khách, t lái và mang theo, hành lý, hàng hoá và dùng trên máy bay trư c khi và trong su t quá trình lên xu ng máy bay. M i bên ký k t cũng ph i có s xem xét ng tình v i b t kỳ yêu c u nào t Bên ký k t kia i v i các bi n pháp an ninh c bi t nh m tránh nguy cơ riêng bi t 5. thích h p khác nh m ch p d t nhanh chóng s c c a hành ng chi m h u b t h p pháp máy bay dân d ng ho c các hành ng b t h p pháp khác ch ng l i an toàn c a máy bay, hành khách và t lái máy bay, sân bay ho c các trang thi t b d n ư ng
 6. xNy r a thì các Bên ký k t ph i tr giúp nhau b ng cách giúp thông tin và các bi n pháp thích h p khác nh m ch m d t nhanh chóng s c ho c nguy cơ c a s c ó trong ph m vi th c t theo các hoàn c nh. i u 10: LNCH BAY,THÔNG TIN VÀ S LI U TH NG KÊ 1. Công ty hàng không ư c ch nh c a m i Bên ký k t ph i không ch m tr hơn 30 ngày trư c ngày khai thác b t kỳ d ch v tho thu n nào (d ch v hàng không thư ng l ), trình l ch bay s ki n c a mình t i các nhà ch c trách hàng không c a Bên ký k t kia xin phép. Các l ch bay này ph i ch a ng t t c các thông tin thích h p bao g m c lo i máy bay s d ng, t n xu t và l ch trình bay. 2. Các nhà ch c trách hàng không c a m i Bên ký k t ph i cung c p cho nhà ch c trách hàng không c a Bên ký k t kia theo yêu c u c a h các s li u th ng kê khác mà có th ư c yêu c u m t cách h p lý nh m m c ích lưu tr . Các thông báo này ph i bao g m các thông tin v kh i lư ng v n chuy n ư c th c hi n b i công ty hàng không ư c ch nh trong các d ch v tho thu n và t i các i m xu t phát và i m n c a các ho t ng ó. i u 11: CÁC QUY NNH V TR NG T I 1. Ph i có s cân b ng và bình ng các cơ h i i v i các công ty hàng không ư c ch nh c a hai Bên ký k t trong vi c tham gia v n t i hàng không qu c t trong khuôn kh c a Hi p nh này. 2. Các công ty Hàng không ư c ch nh c a hai Bên ký k t ph i có quy n khai thác cân b ng v tr ng t i. 3. M i bên ký k t ph i th c hi n m i bi n pháp thích h p trong ph m vi thNm quy mn pháp lu t c a mình lo i tr m i bi n pháp phân bi t i x và c nh tranh không cân b ng gây nh hư ng b t l i n th c nh tranh c a các công ty hàng không ư c ch nh c a Bên ký k t kia i u 12: GIÁ CƯ C 1. Các giá cư c c a b t kỳ d ch v tho thu n nào cũng ph i ư c thi t l p m c h p lý, v i s quan tâm úng m c t i các y u t có liên quan bao g m chi phí khai thác, l i nhu n thu ư c h p lý, c tính c a d ch v (như các tiêu chuNn v t c , ti n nghi )và các giá cư c c a các công ty hàng không khác i v i b t kỳ ch ng nào c a ư ng bay quy nh. Các giá cư c này ph i ư c nh ra phù h p v i các quy nh dư i ây c a i u này. 2. Các giá cư c ư c nói t i t i kho n (1) c a i u này cùng v i t l hoa h ng i lý ư c áp d ng kèm theo n u có th ph i ư c tho thu n i v i t ng ư ng bay quy nh gi a các công ty hàng không khác ang ti n hành khai thác trên toàn b ho c m t ph n c a ư ng bay ó, và n u có th thì ph i ư c s tho thu n này thông qua cơ ch xác nh giá cư c c a Hi p hôi v n t i hàng không qu c t (IATA). 3. B t kỳ giá cư c nào ngh áp d ng cho v n chuy n gi a hai Bên ký k t ph i ư c công ty hàng không ư c ch nh có liên quan ho c i di n c a công ty hàng không
 7. ó trình hai nhà ch c trách hàng không ít nh t là 30 ngày (ho c kho ng th i gian ng n hơn do hai nhà ch c trách hàng không th a thu n) trư c khi giá cư c ngh này có hi u l c). 4. Giá cư c ã trình có th ư c nhà ch c trách hàng không phê duy t vào b t c th i gian nào.Tuy v y, theo quy nh c a hai kho n dư i ây thì giá cư c s ư c phê duy t 2 ngày sau khi nh n ư c văn b n trình, tr khi nhà ch c trách hàng không c a hai bên ký k t thông báo cho nhau b ng văn b n trong vòng 20 ngày k t khi nh n ư c văn b n trình là h không ư c phê duy t giá cư c nghi. 5. Không m t qui nh nào t i kho n (4) nói trên có th c n tr nhà ch c trách hàng không c a hai bên ký k t ơn phương không ch p thu n b t kỳ m t giá cư c nào do m t trong các công hàng không ư c ch nh c a mình ngh . Tuy nhiên hành ng ơn phương này ch ư c áp d ng khi nhà ch c trách hàng không này th y r ng giá cư c trình là quá m c ho c vi c ưa vào áp d ng giá cư c này ư c coi là hành ng ch ng c nh tranh như là gây thi t h i nghiêm tr ng cho b t kỳ công ty hàng không ch nh khác. 6. N u nhà ch c trách hàng không c a m t Bên ký k t cho r ng giá cư c ngh c a công ty hàng không ư c ch nh c a hai Bên ký k t kia là quá m c ho c vi c áp d ng giá cư c này là hành ng phá giá như là gây ra nh ng thi t h i n ng n cho b t kỳ công ty hàng không ch nh khác, thì trong vòng 20 ngày k t khi nh n ư c văn b n yêu c u trao i ý ki n v i nhà ch c trách hàng không c a Bên ký k t kia. Vi c trao i ý ki n này ph i ư c hoàn t t trong vòng 21 ngày k t khi ưa ra yêu c u và giá cư c s có hi u l c áp d ng vào cu i th i h n này, tr khi các nhà ch c trách hàng không c a hai Bên ký k t nh o t m t cách khác. 7. Trong trư ng h p giá cư c ã có hi u l c áp d ng theo các quy nh nói trên b nhà ch c trách hàng không c a m t Bên ký k t coi là gây thi t h i n ng n cho b t kỳ công ty hàng không ư c ch nh khác, thì nhà ch c trách hàng không c a Bên ký k t kia. 8. Khi giá cư c ã ư c thi t l p phù h p v i các quy nh t i i u này, thì giá cư c ó s có hi u l c cho t i khi giá cư c m i ư c thi t l p theo úng các quy nh c a i u này. i u 13: HO T NG THƯƠNG M I 1. M i Bên ký k t c p cho công ty hàng không ư c ch nh c aBên ký k t kia quy n bán d ch v hàng không bao g m vé máy bay, không v n ơn, d ch v du l ch tr n gói trên lãnh th c a mình m t cách tr c ti p và theo s l a ch n thông qua các i lý c a công ty hàng không. M i công ty hàng không s có quy n bán các d ch v như v y và m i ngư i có th mua m t cách t do các d ch v ó b ng các ngo i t chuy n i t do. 2. M i Bên ký k t s b o m cho công ty hàng không ư c ch nh c a Bên ký k t kia quy n t chuy n l i nhu n thu ư c trên lãnh th c a mình sau khi ã tr i các chi phí. Vi c chuy n i nói trên ph i tuân th v i các quy nh v chuy n i ngo i t trên lãnh th c a Bên ký k t nơi ư c l i nhu n. Vi c chuy n i như v y có th ư c ti n hành b ng các ng ngo i t chuy n i t do trên cơ s c a t giá chuy n
 8. i chính th c, n u t i ó không có t giá chuy n i chính th c thì s áp d ng t giá hi n hành trên th trư ng t i th i i m chuy n i. 3. N u m t Bên ký k t áp t các h n ch i v i vi c chuy n nh p c a công ty hàng không ư c ch nh c a Bên ký k t kia thì công ty hàng không ư c ch nh ó s th c hi n các bi n pháp h n ch tương t i v i công ty hàng không ư c ch nh cu Bên ký k t th nh t. 4. M t khác, Bên ký k t có công ty hàng không b áp t các i u ki n như trên có quy n yêu c u th o lu n v i Bên ký k t kia xem xét l i các quy nh c a i u này i u 14: L PHÍ SÂN BAY VÀ CÁC TRANG THI T BN M i bên ký k t có th n nh ho c cho phép n nh m c l phí cân b ng và h p lý i v i vi c s d ng các sân bay công c ng và các tràng thi t b t i sân bay v i i u ki n r ng các l phí ó không ư c cao hơn l phí i v i vi c s d ng các phương ti n nói trên nh m th c hi n các chuy n bay qu c t b i các hãng hàng không c a mình i u 15: THUÊ MÁY BAY 1. Khi công ty hàng không ư c ch nh ngh s d ng máy bay trên các chuy n bay ã tho thu n b ng máy bay không thu c quy n s h u c a công ty ó, i u này ch ư c th c hi n theo các i u ki n dư i ây: a. Lơ ích tài chính mà công ty cho thuê máy bay t ư c s không có liên quan gì n thu nh p tài chính trong vi c khai thác c a công ty hàng không ư c ch nh liên quan b. L i ích tài chính mà công ty thuê máy bay t ư c s không có liên quan gì n thu nh p tài chính trong vi c khai thác c a công ty hàng không ư c ch nh liên quan. c. Vi c dùng các máy bay thuê c a công ty hàng không ư c ch nh th c hi n các d ch v tho thu n không t o nên ph n n i ti p c a các chuy n bay do công ty cho thuê khai thác b ng chính máy bay ó trên m t ho c nhi u ư ng bay c a công ty ó. 2. Công ty hàng không ư c ch nh s không b c m trong vi c cung c p các d ch v b ng máy bay thuê v i i u ki n nêu trên. 3. Công ty hàng không ư c ch nh ph i g i văn b n thông báo trư c 30 ngày cho các nhà ch c trách hàng không c a Bên ký k t kia, th i h n thông báo có th ư c rút ng n do nhà ch c trách hàng không c a hai Bên ký k t th thu n, thông báo ph i nêu rõ b t kỳ vi c thuê máy bay nào và ph i nh n ư c s ch p thu n c a nhà ch c trách hàng không Bên ký k t kia trư c khi s d ng b t kỳ máy bay thuê nào. ng th i v i vi c g i thông báo v vi c thuê máy bay nói trên nhà ch c trách hàng khôg c a công ty hàng không ó phù h p v i các quy nh c a kho n (1) trên. Hai Bên ký k t tho thu n r ng ơn xin phép s d ng máy bay thuê nói trên s ư c c p sau 21 ngày k t ngày nh n ư c thông báo xin phép.
 9. 4. M c dù nh ng gì ã nêu trên, ây công ty cho thuê máy bay: a. Không ph i là công ty hàngkhông hay b m t công ty hàng không ki m soát; và b. Không ph i là m t công ty con, m t công ty có liên h hay ph i thu c v i công ty hàng không, thì ch m t thông báo ơn gi n cho nhà ch c trách hàng không c a Bên ký k t kia là áp ng. i u 16: GI I QUY T TRANH CH P 1. B t kỳ s tranh ch p nào liên quan t i các v n thu c Hi p nh này mà không ư c s gi i quy t m t cách tho áng b ng ư ng àm phán, theo yêu c u c a m t Bên ký k t s ph i ưa ra tr ng tài phù h p v i các th t c quy nh dư i ây: 2. Quá trình gi i quy t s do toà á g m 03 tr ng tài ư c thành l p như sau: a. Trong vòng 60 ngày k t khi m t bên ký ưa ra yêu c u m i Bên ký k t ch nh 01 tr ng tài. Trong vòng 30 ngày ti p theo hai tr ng tài v a ư c ch nh s tho thu n ch n tr ng tài th 3, tr ng tài th 3 s không ư c là công dân c a m t trong hai Bên ký k t và là ch t ch c a toà án tr ng tài b. N u m t bên ký k t không ch nh ư c tr ng tài ho c không tho thu n ư c ch nh tr ng tài thú ba theo kho n (a), thì m t trong hai Bên ký k t có th ngh ch t ch H i ng T ch c hàng không dân d ng qu c t ch nh tr ng tài ho c các tr ng tài c n thi t trong vòng 30 ngày. N u ch t ch là công dân c a m t trong hai Bên ký k t thì m t phó ch t ch gi tr ng trách cao nh t s th c hi n vi c ch nh. 3. Tr khi các Bên ký k t tho thu n m t cách khác, toà án tr ng tài xác nh gi i h n thNm quy n c a nó phù h p v i Hi p nh này, và ra th t c riêng. Theo hư ng d n c a toà án ho c theo yêu c u c a m t Bên ký k t ph i t ch c m t h i ngh xác nh chính xác các v n c n gi i quy t và các th t c c bi t t i toà án trong vòng 15 ngày sau khi toà án ư c thành l p thành ph n. 4. Tr khi các Bên ký k t có tho thu n khác ho c toà án có quy t nh khác, m i Bên ph i trình biên b n trong vòng 45 ngày k t khi toà án có thành ph n. úng 60 ngày sau s có văn b n tr l i. Toà án s t ch c nghe ý ki n theo yêu c u c a m i bên ho c theo s phán quy t c a chính mình trong vòng 15 ngày k t khi tr l i. 5. Toà án s c g ng ưa ra quy t nh b ng văn b n trong vòng 30 ngày sau khi nghe ý k n, ho c n u không t ch c nghe ý ki n ư c thì 30 ngày sau khi tào án nh n ư c hai văn b n tr l i, theo văn b n nào nh n ư c trư c. Quy t nh theo a s c a toà án tr ng tài có hi u l c. 6. Các bên ký k t có th yêu c u toà án làm rõ quy t nh c a mình trong vòng 15 ngày k t khi ra quy t nh , toà án ph i có văn b n gi i thích trong vòng 15 ngày k t khi nh n ư c yêu c u. 7. M i Bên ký k t ph i tuân theo b t kỳ quy t nh nào c a toà án Tr ng tài. i u 17: TH O LU N
 10. M i Bên ký k t có th yêu c u ti n hành th o lu n vào b t kỳ th i gian nào v vi c gi i thích, áp d ng và s a i i v i Hi p nh này. Vi c th o lu n ph i ư c ti n hành trong th i h n 60 ngày k t khi m t Bên ký k t nh n ư c yêu c u c a Bên ký k t kia. i u 18: ĂNG KÝ VÀ S A I 1. Hi p nh này và t t c các s a i c a Hi p nh s ph i ăng ký v i T ch c hàng không dân d ng qu c t . 2. B t kỳ m i s a i c a Hi p nh này s có hi u l c sau khi ư c hai Bên ký k t xác nh n b ng công hàm theo ư ng ngo i giao. 3. N u có Hi p nh a phương liên quan t i v n chuy n hàng không có hi u l c i v i hai Bên ký k t thì Hi p nh này s ph i s a i sao cho phù h p v i các i u kho n c a Hi p nh a phương ó. i u 19: CH M D T HI P NNH M i bên ký k t có th vào b t kỳ th i gian nào thông báo b ng văn b n cho Bên ký k t v vi c ch m d t Hi p nh. ng th i cũng ph i g i văn b n thông báo ó t i t ch c hàng không dân d ng qu c t , Hi p nh này s ch m d t sau m t năm k t ngày Bên ký k t kia nh n ư c yêu c u, tr khi hai Bên ký k t tho thu n v i nhau rút văn b n ch m d t Hi p nh trư c th i h n nói trên. Trong trư ng h p m t Bên ký k t không xác nh n là nh n ư c thông báo, thì thông báo ư c coi là nh n ư c k t ngày T ch c hàng không dân d ng qu c t nh n ư c. i u 20: TÊN G I Các tên g i c a các i u kho n trong Hi p nh này ch ti n trong vi c tra c u và hoàn toàn không nh hư ng t i vi c gi i thích các i u kho n ó. i u 21: HI U L C C A HI P NNH Hi p nh này có hi u l c k t ngày ký. V i s ch ng ki n, nh ng ngư i dư i ây, ư c s u quy n c a Chính ph c a mình ã ký Hi p nh này. Làm t i Singapore ngày..20 tháng 4 năm 1992 thành hai b n ti ng Vi t và ti ng Anh, hai b n u có giá tr như nhau. Trong trư ng h p có s b t ng trong vi c hi u thì s l y b n ti ng Anh làm b n chính. THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH PH NƯ C CHXH CH NGHĨA VI T NAM C NG HOÀ SINGAPORE TH TRƯ NG TH NH T THƯ KÝ THƯ NG TR C
 11. B GIAO THÔNG V N T I VÀ BƯU BÔ THÔNG TIN I N Tân Gương Ching Lê Kha PH L C CÁC DNCH V HÀNG KHÔNG THƯ NG L Ph n I: Ư NG BAY DO CÔNG TY HÀNG KHÔNG Ư C CH NNH C A VI T NAM KHAI THÁC: Các i m kh i hành: Các i mTrung gian: Các i m t i Singapore: Các i m bên ngoài: Hà N i b t kỳ i m nào Singapore b t kỳ i m nào H Chí Minh à N ng (1) Ph n II: Ư NG BAY DO CÔNG TY HÀNG KHÔNG Ư C CH NNH C A SINGAPORE KHAI THÁC: Các i m kh i hành Các i m trung gian Các i m t i Vi t Các i m bên ngoài Nam Singapore b t kỳ i m nào b t kỳ i m nào Hà N i TP H Chí Minh à N ng(1) Ghi chú: 1/ Công ty hàng không ư c ch nh c a m i Bên ký k t có th khai thác các chuy n bay gi a Singapore và à N ng khi à N ng ư c công b là sân bay qu c t và ph i ư c nhà ch c trách hàng không nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam xem xét ch p thu n.
 12. 1.1/ Các công ty hàng không ư c ch nh c a Singapore có th th c hi n các chuy n bay n các i m c a Vi t Nam. 1.1.1/ N u m t Bên ơn phương khai thác thương quy n 5 thì ph i t ư c tho thu n trư c gi a các công ty hàng không ư c ch nh c a Bên ký k t. 1.V/ Công ty hàng không ư c ch nh c a m i Bên ký k t có th b qua không h cánh t i b t c i m nào trên ư ng bay ư c xác nh Ph l c I và II bên trên trong 1 ho c toàn b các chuy n bay, v i i u ki n là các chuy n bay này ph i xu t phát t lãnh th c a Bên ký k t ch nh hãng hàng không. V/ Công ty hàng không ư c ch nh c a m i Bên ký k t có quy n ch m d t các chuy n bay c a mình trên lãnh th c a Bên ký k t kia. B NGO I GIAO SAO Y B N CHÍNH ------- " báo cáo th c hi n" S : 62/LPQT Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 1992 TL.B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ U Nơi g i: QU C T - Văn phòng CP, - B GTVT, PHÓ V TRƯ NG - B Thương m i , - B Tài chính, - T ng c c H i quan, -B n iv , - SQVN t i Singapore, - V NÁ - TBD, - LPQT, - Lưu tr . (LO). Lê Văn Th nh
Đồng bộ tài khoản