Thông báo số 87/TB-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
2
download

Thông báo số 87/TB-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 87/TB-BGDĐT về việc tuyển sinh viên đi học chuyển tiếp tiếng Nga 10 tháng tại Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 87/TB-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VIÊT NAM ------- Đ c l p - T do- H nh phúc --------- S : 87/TB-BGDĐT Hà N i, ngày 19 tháng 02 năm 2009 THÔNG BÁO TUY N SINH VIÊN ĐI H C CHUY N TI P TI NG NGA 10 THÁNG T I LIÊN BANG NGA DI N HI P Đ NH NĂM 2009 Căn c ch tiêu h c b ng Hi p đ nh do Chính ph Liên bang Nga c p cho Vi t Nam năm h c 2009- 2010, B Giáo d c và Đào t o thông báo tuy n sinh viên đi h c chuy n ti p ngành ti ng Nga t i Liên bang Nga 10 tháng như sau: 1. S lư ng h c b ng và ch đ h c b ng T ng s có 30 h c b ng đ h c chuy n ti p 10 tháng t i Vi n ti ng Nga mang tên A.X. Puskin thành ph Mát-xcơ-va, Liên bang Nga. H c b ng do Chính ph Liên bang Nga c p bao g m: mi n h c phí, c p h c b ng hàng tháng như đ i v i sinh viên Nga (1.100 rúp/tháng) và b trí ký túc xá nhưng sinh viên ph i t tr ti n ký túc xá như m c sinh viên Nga ph i tr . Phía Nga đ ngh sinh viên c n chu n b qu n áo, giày dép phù h p v i khí h u c a nư c Nga và mang theo kho ng 500 USD đ trang tr i chi phí làm gi y m i, phương ti n đón t sân bay qu c t Matxcơva v nơi h c, mua b o hi m y t b t bu c và đăng ký h kh u. Theo thông tin c a phía Nga, sinh viên nư c ngoài t i Nga c n có m c sinh ho t phí t i thi u là 250 USD/tháng. Chính ph Vi t Nam c p sinh ho t phí cho sinh viên m c 350 USD/tháng, chi phí đi đư ng (100 USD/ngư i), b o hi m y t (đ n 150 USD/ngư i/12 tháng) và vé máy bay m t lư t đi và v . Sinh ho t phí và b o hi m y t đư c c p cho sinh viên tính t ngày chính th c lên đư ng đi h c đ n ngày v nư c trong th i h n quy đ nh t i quy t đ nh c đi h c c a B Giáo d c và Đào t o. Sinh viên b h c, b đu i h c, vi ph m pháp lu t nư c b n b tr c xu t v nư c ho c t ý b v nư c s ph i b i hoàn toàn b kinh phí đã đư c c p cho Nhà nư c. 2. Th i gian h c ng viên trúng tuy n d ki n s đi h c t tháng 9/2009 đ n h t tháng 6/2010. Th i gian chính th c lên đư ng đi h c ph thu c vào gi y m i do phía Nga c p đ làm visa nh p c nh Liên bang Nga. Trong trư ng h p ph i lên đư ng đi h c mu n thì khóa h c cũng v n s k t thúc vào ngày 30/6/2010. 3. Đ i tư ng Công dân Vi t Nam đang là sinh viên năm th hai (h chính quy t p trung) ngành Ti ng Nga và Văn h c Nga t i các trư ng có đào t o trình đ đ i h c ngành ti ng Nga Vi t Nam. B Giáo d c và Đào t o giao ch tiêu d tuy n cho các trư ng như sau: 1. Đ i h c Qu c gia Hà N i: 04 2. Trư ng Đ i h c Hà N i: 04 3. Đ i h c Thái Nguyên: 03 4. Đ i h c Hu : 04 5. Đ i h c Đà N ng: 04 6. Đ i h c Qu c gia TP H Chí Minh: 04 7. Trư ng Đ i h c Sư ph m TP H Chí Minh: 03 8. H c vi n Khoa h c Quân s : 04 4. Đi u ki n và quy đ nh tuy n ch n Các trư ng ti n hành thông báo cho nh ng sinh viên năm th 2 chuyên ngành ti ng Nga và Văn h c Nga đăng ký d tuy n v i trư ng. Sinh viên d tuy n ph i có ph m ch t đ o đ c t t, cam k t tr v nư c ngay sau khi hoàn thành khóa h c, cam k t th c hi n nghĩa v b i hoàn kinh phí đào t o cho Nhà nư c n u không hoàn thành nhi m v h c t p (cam k t ph i đư c UBND đ a phương xác nh n và có ngư i thân b o lãnh); có k t qu các môn h c trư ng THPT và đ i h c đ t 7,0 tr lên; có s c kho
  2. t t đ s ng và h c t p đư c trong đi u ki n khí h u c a nư c Nga, không m c m t trong các b nh thu c danh m c kèm theo do phía Nga quy đ nh. Khi sang đ n nư c Nga phía Nga s khám l i s c kh e. Trong th i gian h c t i Liên bang Nga n u sinh viên nào b phát hi n có b nh, không đ s c kh e ho c gi m o h sơ s c kh e đ h c t p s ph i v nư c. Khi đó kinh phí lư t v s do sinh viên và gia đình ch u. Nhà trư ng căn c vào đi m TBC h c kỳ I năm th 2 (2008-2009) c a sinh viên đ x p h ng th t cho đ n h t ch tiêu. Trong trư ng h p s ngư i b ng đi m nhau nhi u hơn ch tiêu thì ưu tiên ngư i có đi m TBC c a năm th nh t cao hơn, ti p đ n ưu tiên ngư i có đi m môn ti ng Nga cao hơn. 5. Quy đ nh v h sơ d tuy n Công văn c a trư ng c sinh viên d tuy n, h sơ d tuy n và l phí xét tuy n (100.000đ/sinh viên) c n đư c g i tr c ti p ho c qua bưu đi n đ n Văn phòng m t c a - C c Đào t o v i nư c ngoài, B Giáo d c và Đào t o, 49 Đ i C Vi t, Hà N i. Th i h n nh n h sơ: Trư c ngày 20/04/2009 (theo d u bưu đi n đ n ho c s theo dõi nh n h sơ c a Văn phòng m t c a). H sơ d tuy n: H sơ làm thành 04 b , n p cho B Giáo d c và Đào t o 03 b , còn 01 b sinh viên t lưu gi đ xu t trình khi làm visa và mang theo khi sang Nga h c, m i b g m các lo i gi y t đư c x p theo th t như sau: - Phi u đăng ký đi h c t i nư c ngoài b ng ti ng Vi t theo m u quy đ nh; - B n cam k t b ng ti ng Vi t theo m u quy đ nh; - Sơ y u lý l ch t thu t b ng ti ng Vi t theo m u quy đ nh; - Đơn đăng ký d tuy n b ng ti ng Nga theo m u quy đ nh ( ) có ghi mã ngành h c là 031000 – ; - B n d ch công ch ng sang ti ng Nga b ng t t nghi p THPT (b ng chính th c); - B n d ch công ch ng sang ti ng Nga h c b THPT; - K t qu h c t p, đi m thi c a các môn h c h c kỳ I năm th hai đ i h c có xác nh n c a trư ng đang h c (nên làm luôn b ng ti ng Nga còn n u là ti ng Vi t thì ph i d ch công ch ng sang ti ng Nga); - B n d ch công ch ng sang ti ng Nga gi y khai sinh; - Gi y khám s c kh e do b nh vi n trung ương, t nh, thành ph c p theo m u quy đ nh (k t qu khám b nh ghi b ng ti ng Nga, Anh ho c Pháp, n u vi t b ng ti ng Vi t thì ph i d ch công ch ng sang ti ng Nga ho c Anh); - Gi y xét nghi m không b nhi m virút HIV do cơ quan y t có th m quy n c p (phía Nga ch p nh n gi y xét nghi m hoàn toàn b ng ti ng Anh ho c gi y b ng ti ng Vi t nhưng ph n k t qu xét nghi m có ghi rõ c b ng ti ng Anh); - 08 nh c 4x6cm (ch p ki u h chi u, trong 3 tháng g n đây). Phía sau nh ghi rõ h tên, ngày tháng năm sinh và dán lên 01 trang gi y kh A4 (ch ph t h dán vào mép trên c a nh); - Photocopy nh ng trang có s li u c n thi t c a h chi u ph thông còn h n s d ng t i thi u đ n ngày 01/07/2011 (b n photocopy ph i rõ ràng, không m t nét). Trư ng h p không còn đ th i h n yêu c u thì ph i xin gia h n ho c c p h chi u m i. Ghi chú: Các m u quy đ nh c n t i v t websites: www.vied.vn và www.moet.gov.vn. Trong s 03 b h sơ n p đ n B Giáo d c và Đào t o thì c n đ 01 b là tài li u r i, không đư c k p ghim c ng l i đ thu n ti n cho vi c x lý h sơ. Toàn b gi y t trình bày theo chi u d c trang gi y kh A4, đ ng trong 01 túi h sơ kích thư c 25cm x 34cm. M t ngoài túi đ ng h sơ có đ y đ thông tin d tuy n theo m u quy đ nh trình bày t bìa h sơ. H sơ không đúng và không đ y đ theo quy đ nh trên đư c coi là không h p l và không đư c xét tuy n. Không tr l i h sơ trong b t kỳ trư ng h p nào. K t qu trúng tuy n s đư c thông báo trên websites: www.vied.vn, www.moet.gov.vn và ng viên trúng tuy n s đư c C c Đào t o v i nư c ngoài hư ng d n, gi i quy t th t c liên quan ti p theo đ đi h c t i Liên bang Nga.
  3. B Giáo d c và Đào t o đ ngh các trư ng ti n hành tuy n ch n, b o đ m công b ng, công khai, dân ch , sau đó l p danh sách (theo th t x p h ng có m u quy đ nh) g i kèm theo h sơ tr c ti p ho c qua bưu đi n đ n Văn phòng m t c a - C c Đào t o v i nư c ngoài, B Giáo d c và Đào t o, 49 Đ i C Vi t, Hà N i. N u trư ng nào không th c hi n đư c ch tiêu thì c n thông báo ngay qua e-mail: hanhnt@vied.vn ho c fax: (04) 3 868 3247 đ k p x lý, sau đó c n g i công văn chính th c cho B Giáo d c và Đào t o (C c Đào t o v i nư c ngoài). KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG THƯ NG TR C - Các Đ i h c, H c vi n, trư ng ĐH đư c giao ch tiêu d tuy n; - B trư ng (đ báo cáo); - V GDĐH, HTQT (đ ph i h p); - Các websites: www. vied.vn, www.moet.gov.vn; Báo GD&TĐ; Bành Ti n Long - Lưu: VT, C c ĐTVNN. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N ANKETA tieng Nga So yeu ly lich Cam ket Phieu dang ky Giay suc khoe Danh sach benh To bia
Đồng bộ tài khoản