intTypePromotion=1

hóa đại cương – vô cơ (tập 2): phần 1

Chia sẻ: Dien_vi08 Dien_vi08 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:191

0
24
lượt xem
7
download

hóa đại cương – vô cơ (tập 2): phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

phần 1 cuốn sách “hóa đại cương – vô cơ (tập 2)” cung cấp cho người học các kiến thức về tốc độ phản ứng và cơ chế phản ứng, cân bằng hóa học, sự hình thành và tính chất của dung dịch, dung dịch chất điện ly. mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: hóa đại cương – vô cơ (tập 2): phần 1

DAI CUONG V6 CO<br /> I<br /> <br /> T4p 2<br /> SACH DAO TAO DUQC ST DAI HOC<br /> ChU bien: PGS.TSKH. Le Thanh Pht.thc<br /> <br /> BO YTE'<br /> <br /> H011 DAI MING - VO Ca<br /> TAR 2<br /> SACH DAO TAO DUQC ST DAI HOC<br /> Ma s6: D.20.X.05<br /> ChU Wen: PGS.TSKH. LE THANH PHUOC<br /> <br /> TAN TAO UNIVERSITY LIBRARY<br /> <br /> NHA XUAT BAN Y HOC<br /> <br /> 5- 40,1<br /> <br /> HA NOI - 2009<br /> <br /> A--<br /> <br /> 2011- 61)6q<br /> <br /> CHI DAO BIEN SOAN:<br /> Vu Khoa hoc va Da° tao, BO Y<br /> <br /> t6<br /> <br /> CHO BIEN:<br /> PGS.TSKH. Le Thanh Phutic<br /> <br /> NHONG NGUOI BIEN SOAN:<br /> PGS.TSKH. Le Thanh Phu&<br /> TS. Le Thi Kieu Nhi<br /> ThS. Hoang Thi Tuyet Nhung<br /> <br /> TO CHUC BAN THAO<br /> ThS. Phi Van Tham<br /> TS. Nguyen Manh Pha<br /> <br /> © Ban<br /> <br /> 9<br /> <br /> quyin thuOc Bo Y to (Vu Khoa hoc va Dao tao)<br /> <br /> LoI GIdI THIEU<br /> Thtfc hien mot s6 digu cUa Luat Gido duc, BO Gido due & Dao tao va BO Y<br /> <br /> t6 da ban hanh chtiong trinh khung ciao tao Dudc si Dai hoc. BO Y to to chfic<br /> bien soan tai lieu day — hoc cac mon hoc chuyen mon, co ban chuyen nganh<br /> theo chuong trinh tren nham Bing budc xay dung bo tai lieu day — hoc chuan<br /> v6 chuyen mon de dam bao chat Wong ciao tao nhan luc y tg.<br /> Stich "Hod Dai Wong - vo cd Tap 2" duoc hien soan dila tren chuong trinh<br /> gido duc dai hoc cUa trtiong Dai hoc Dude Ha NOi, Bo Y to vdi phudng cham:<br /> kign thitc co ban, he th6ng; not dung chinh xdc, khoa hoc, cap nhat cac tign bO<br /> khoa hoc, ky" thuat hien dai va thiic tin Viet Nam.<br /> Stich "Hod Dai Wong - vo co Tap 2" db." duoc bien soan bdi cac nha gido<br /> giau kinh nghiem va tam huygt cua truong dai hoc DUoc Ha NOi. Stich "Hod<br /> Dai Wong - vo cd Tap 2" da ducic Hoi dOng chuyen mon tham dinh sach va tai<br /> lieu day — hoc cila BO Y t6 th'am dinh vao nam 2008. BO Y t6 ban hanh la tai<br /> lieu slat chua'n chuyen mon nay dg sti dung cho nganh trong giai doan hien<br /> nay. Trong 411a trinh sii dung sach phai duoc chinh 1Y, 136 sung va cap nhat.<br /> Bo Y to xin than thanh cam do cac Nha giao, cac chuyen gia caa. trucing<br /> Dai hoc Duoc Ha NOi da clanh nhigu ding sic hoan thanh clan sach, cam on<br /> GS. Dam Trung Bao va PGS.TS. NO Si Luong da phan bien de cu6n sach sdm<br /> hoan thanh kip thai phuc vu cho tong tac dao tao nhan 1iic y tg.<br /> Vi Ian dau xuat ban, thong toi mong nhan. &toe y kign dung gop cua dOng<br /> nghiep, cac ban sinh vien va cac dOc gia d6 Ian xuat ban sau chtoc hoan thien<br /> hon.<br /> VU KHOA HOC VA DAO TAO<br /> <br /> BO Y TE<br /> <br /> 3<br /> <br /> LOI NOI IJAU<br /> <br /> Hod Dai dicing va Vo co la mon hoc co sei trong chuong trinh dao tao Dtioc<br /> si dai hoc. Theo quy dinh cua khung chuong trinh, phdn 1ST thuyet Hod Dai<br /> ctiOng va Vo co dtioc giang day i3 hai hoc ky cUa nam ddu cho sinh vien Dtioc<br /> he chinh quy. Mon hoc gem 2 hoc phdn: Hoa Dai cuong - Vo co 1 va Hod Dai<br /> cticing - Vo co 2. Mei hoc plidn dtioc giang day trong met hoc kY.<br /> De dap Ung yeu cat' chung ve nang cao chat Wong dao tao dai hoc va<br /> phuong phdp giang day tich cuc, chUng Cal hien soan giao trinh Hoa Dai dicing<br /> - Vo co theo htidng tao diet' kien cho sinh vien tii chit nhieu hdn trong hoc tap.<br /> Theo do, nhfing kign thtic ciia khoa hod hoc chtoc sap xep, trinh bay met cach<br /> hop VT va he thong, vita co ban - hien dai, viia thigt thuc trong van dung, ke ca<br /> lien he \Ted kien tit& Sinh - Y - atioc hoc.<br /> Muc tieu ciia mon hoc ma sinh vien can phai dat la:<br /> 1. Hieu va giai thich duoc cau tao va tinh chat cila cac he vat chat<br /> (nguyen tu, nguyen to, phan tU, ph& chat, vat the) nho nhang kign thlic cO<br /> ban nhat ye co hoc Wong<br /> 2. Xac dinh va ly giai duoc chieu hitting, gidi han cua cac qua trinh hoa<br /> hoc nhe van dung cac nguyen ly cita Nhiet deng hoc.<br /> 3. Giai thich duoc co the phan tang va cac digu kien can bang hod hoc dUa<br /> tren nhang nguyen ly, dinh luat co ban, tit do van dung de giai guy& nhang<br /> van de thUc te.<br /> 4. Trinh bay duoc mei lien quan glib. au tao va tinh chat dia cac nguyen<br /> to va cac hop chat vo co quan trong, theo do hieu va giai thich duoc vai trO cua<br /> chung trong Y - Duoc hoc va dec tinh.<br /> Giao trinh nay chia lam 2 tap:<br /> Tap 1. CAU TAO CHAT VA NHIET DONG HOA HOC gem 6 clutong:<br /> Nhfing khai niem va. Dinh luat co ban trong hod hoc/Cau tao nguyen tip va He<br /> thong tun hoan cac nguyen te/Lien ket va cau tao phan tit/Phut chat/Cau tao<br /> vat the — Phan civic ion/Nhiet deng hoa. hoc.<br /> Tap 1 nham gitip sinh vien thvc hien muc tieu 1 va muc tieu 2.<br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản