Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

HỎI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

685
lượt xem
198
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hỏi đáp về chính sách tài chính', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỎI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

 1. Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 1 MUÅC LUÅC Hoãi: Cuåc Thuïë caác tónh, thaânh phöë trûåc thuöåc Trung ûúng hoãi vïì viïåc thay àöíi giêëy in hoáa àún nùm 2002 - coá àiïím gò khaác so vúái nùm trûúác?.............................. 14 Hoãi: Cuåc thuïë tónh Haâ Têy coá cöng vùn hoãi vïì viïåc khêëu trûâ thuïë GTGT àêìu vaâo àöëi vúái göî böì àïì? .......................................................................................................... 15 Hoãi: Nhûäng hûúáng dêîn vïì viïåc thu lïå phñ giaám àõnh vùn hoaá phêím xuêët nhêåp khêíu? ........................................................................................................................... 16 Hoãi: Töíng cuåc Haãi quan coá kiïën nghõ vïì viïåc aáp duång maä söë vaâ tñnh thuïë nhêåp khêíu mùåt haânh àêåu haåt lupin?.................................................................................. 17 Hoãi: Möåt söë Doanh nghiïåp phaãn aánh nhûäng vûúáng mùæc trong quaá trònh thûåc hiïån nöåp chïnh lïåch giaá theo quy àõnh taåi Quyïët àõnh söë 35/2001/QÀ/BTC.................. 17 Hoãi: Cuåc thuïë Tónh Gia Lai hoãi vïì viïåc tñnh phaåt chêåm nöåp tiïìn thuïë, tiïìn phaåt? ...................................................................................................................................... 19 Hoãi: Cöng vùn söë 3138TCT/NV5 ngaây 14/8/2001 cuãa Töíng cuåc thuïë àïì nghõ caác . 20 Hoãi: Cuåc thuïë tónh Kon Tum coá cöng vùn hoãi vïì viïåc vûúáng mùæc trong quaá trònh thûåc hiïån thuïë GTGT àöëi vúái saãn phêím ào àaåc àõa chñnh? ..................................... 21 Hoãi: Töíng cuåc Haãi quan coá cöng vùn söë 6053/TCHQ-KTTT ngaây 31/12/2001 phaãn aánh vûúáng mùæc vïì viïåc aáp duång thuïë suêët thuïë Giaá trõ gia tùng àöëi vúái mùåt haâng àaá maâi.......................................................................................................................... 22 Hoãi: Cöng ty TNHH Dïåt súåi KYROS coá cöng vùn hoãi vïì viïåc aáp maä söë thuïë cuãa mùåt haâng phuå tuâng thay thïë cuãa maáy dïåt, maáy keáo súåi? ........................................ 22 Hoãi: Cöng ty TNHH Metro Cash vaâ Carry (MCC) kiïn nghõ vïì möåt söë vêën àïì liïn quan túái haåch toaán vaâ kï khai nöåp thuïë GTGT?...................................................... 23 Hoãi: Chi nhaánh cöng ty Vêåt tû ngên haâng coá cöng vùn söë 103/CV-CNVTNH hoãi vïì thuïë suêët thuïë GTGT ................................................................................................. 26 Hoãi: Tònh hònh thûåc hiïån caác quy àõnh cuãa Phaáp luêåt vïì phñ, lïå phñ úã möåt söë traåm thu phñ cêìu àûúâng böå? ................................................................................................ 27 Hoãi: Cöng ty CNK Ytïë Àöìng Thaáp (DOMESCO) coá cöng vùn khiïëu naåi viïåc tñnh thuïë nhêåp khêíu mùåt haâng viïn nang "Luåc baão linh chi"......................................... 27 Hoãi: Cöng ty TNHH Red Bull Viïåt Nam àïì nghõ taåm ngûng viïåc tiïën haânh caác thuã tuåc truy thu thuïë nhêåp khêíu, khöng tñnh phaåt chêåm nöåp, khöng thûåc hiïån cûúäng
 2. Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 2 chïë viïåc xuêët nhêåp khêíu cuãa Cöng ty TNHH Red Bull Viïåt Nam do Cöng ty àang coá àïì nghõ àûúåc miïîn khoaãn truy thu mùåt haâng nùæp lon. ....................................... 28 Hoãi: Vïì viïåc aáp duång caác hiïåp àõnh traánh àaánh thuïë hai lêìn ................................. 29 Hoãi: Töíng cöng ty xi mùng Viïåt nam coá cöng vùn hoãi vïì haåch toaán àöëi vúái haâng baán khuyïën maåi? ........................................................................................................ 32 Hoãi: Möåt söë àún võ àïì nghõ hûúáng dêîn vïì viïåc tñnh thuïë GTGT àöëi vúái haâng hoaá cung cêëp cho doanh nghiïåp chïë xuêët......................................................................... 33 Hoãi: Cöng ty TNHH thûúng maåi dõch vuå Àaåi Tên Viïåt kiïën nghõ viïåc xaác àõnh maä söë àöëi vúái mùåt haâng kem sûäa. .................................................................................... 35 Hoãi: Chûáng tûâ naâo cho nöng dên? ............................................................................. 36 Hoãi: Töíng cöng ty saãn xuêët àêìu tû - dõch vuå XNK Bònh Àõnh coá cöng vùn hoãi vïì Thuïë suêët thuïë GTGT? .............................................................................................. 37 Hoãi: Cöng vùn söë 10CT/LTPP hoãi vïì thuïë GTGT àöëi vúái dõch vuå thu gom, xûã lyá raác thaãi trïn taâu thuyã ? .................................................................................................... 38 Hoãi: Cöng ty cöí phêìn Vônh Sún taåi Haâ Nöåi coá cöng vùn phaãn aánh nhûäng vûúáng mùæc trong viïåc phên loaåi mùåt haâng sún àûúâng phaãn quang?.................................. 39 Hoãi: Vïì viïåc miïîn, giaãm thuïë sûã duång àêët nöng nghiïåp? ........................................ 40 Hoãi: Uyã ban Nhên dên Tónh KonTum coá cöng vùn söë 822/UB-TH hoãi vïì thuïë GTGT? ......................................................................................................................... 43 Hoãi: Viïåc xaác àõnh àöëi tûúång chõu thuïë GTGT àöëi vúái caác saãn phêím nöng nghiïåp44 Hoãi: Cöng ty TNHH Viïåt nùng hoãi vïì viïåc aáp duång maä thuïë cho mùåt haâng bònh ga du lõch? ........................................................................................................................ 44 Hoãi: Vùn phoâng àaåi diïån cöng ty Habitex hoãi vïì viïåc xaác àõnh maä söë, thuïë suêët thuïë nhêåp khêíu?......................................................................................................... 45 Hoãi: Cöng ty gia cöng vaâ dõch vuå theáp Saâi goân hoãi vïì vêën àïì thuïë àöëi vúái tiïìn laäi traã chêåm?..................................................................................................................... 45 Hoãi: Cöng ty Long Sún coá cöng vùn söë 16/TC ngaây 31/10/2001 hoãi vïì thuïë suêët thuïë GTGT mùåt haâng tuã, höåp caáp röîng laâm bùçng sùæt...?......................................... 46 Hoãi: Cöng ty TNHH Saáng taåo Interactive hoãi vïì viïåc thûåc hiïån chñnh saách thuïë? ...................................................................................................................................... 47 Hoãi: Cöng vùn söë 2611/CCBV ngaây 26/11/2001 hoãi vïì chñnh saách thuïë khi thûåc hiïån saáp nhêåp caác cöng ty laåi? ................................................................................... 48
 3. Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 3 Hoãi: Cöng ty liïn doanh Viïåt Phaáp saãn xuêët thûác ùn gia suác coá cöng vùn ngaây 5/10/2001 kiïën nghõ vïì àoaân thanh tra cuåc thuïë Tónh Àöìng Nai vïì viïåc truy thu thuïë. ............................................................................................................................. 53 Hoãi: Töíng cuåc Haãi quan coá cöng vùn söë 3259/TCHQ-KTTT ngaây 01/8/2001 hoãi vïì viïåc xûã lyá àiïìu chónh giaãm giaá tñnh thuïë nhêåp khêíu töëi thiïíu trong phaåm vi 10% àöëi vúñ mùåt haâng böå linh kiïån xe maáy? ..................................................................... 53 Hoãi: Cuåc thuïë Tónh Kiïn Giang coá cöng vùn hoãi vïì miïîn giaãm thuïë thu nhêåp doanh nghiïåp?............................................................................................................. 54 Hoãi: Töíng cuåc Haãi quan coá cöng vùn söë 6053/TCHQ - KTTT ngaây 31/12/2001 hoãi vïì viïåc aáp duång thuïë suêët thuïë GTGT àöëi vúái mùåt haâng àaá maâi? .......................... 55 Hoãi: Cuåc Thuïë Tónh Bònh Thuêån coá cöng vùn hoãi vïì viïåc xûã phaåt vi phaåm haânh chñnh do mêët hoaá àún? ............................................................................................... 56 Hoãi: Thuïë GTGT àöëi vúái àaåi lyá baán haâng àuáng giaá, hûúãng hoa höìng Nguyïîn Xuên Haãi (Cuåc Thuïë Quaãng Nam)...................................................................................... 56 Hoãi: Cöng ty TNHH Viïåt Nùng hoãi vïì viïåc aáp duång maä thuïë cho mùåt haâng bònh ga du lõch .......................................................................................................................... 58 Hoãi: Cöng ty TNHH Triumph International (Viïåt Nam) hoãi vïì viïåc trúå cêëp thöi viïåc cho àöëi tûúång ngûúâi nûúác ngoaâi?........................................................................ 59 Hoãi: Vùn phoâng àaåi diïån Cöng ty Habitex hoãi vïì viïåc xaác àõnh maä söë, thuïë suêët thuïë nhêåp khêíu àöëi vúái thiïët bõ àeân taåo aánh saáng chuaãn duâng trong viïåc kiïím tra maâu sùæc cuãa vaãi?......................................................................................................... 60 Hoãi: Cöng ty gia cöng vaâ dõch vuå theáp Saâi goân coá cöng vùn söë 193/SGC hoãi vïì vêën àïì thuïë àöëi vúái tiïìn laäi traã chêåm?.............................................................................. 60 Hoãi: Cöng ty Long Sún coá cöng vùn söë 16/TC hoãi vïì thuïë suêët thuïë GTGT mùåt haâng tuã, höåp caáp röîng laâm bùçng sùæt, àïë Inox caác loaåi àúä phiïën.............................. 61 Hoãi: Cöng ty TNHH Saáng taåo Interactive coá cöng vùn hoãi vïì viïåc thûåc hiïån chñnh saách thuïë?.................................................................................................................... 62 Hoãi: Cöng vùn söë 11-09/CV ngaây 11/9/2001, söë 25-09-CV ngaây 25/9/2001 cuãa Cöng ty quaãng caáo Minh Àûác hoãi vïì nhûäng vûúáng mùæc trong viïåc phên loaåi mùåt haâng chêën lûu àeân coá tïn tiïëng Anh laâ Neon lamp transformer...................................... 62 Hoãi: Cöng vùn 244/CT-TQD ngaây 7/9/2001 cuãa Cuåc thuïë Tónh Vônh Long hoãi vïì viïåc khêëu trûâ thuïë GTGT àêìu vaâo?........................................................................... 64 Hoãi: Nhûäng vûúáng mùæc khoá khùn trong viïåc thu thuïë thu nhêåp doanh nghiïåp àöëi vúái caác Cöng ty dõch vuå vêån taãi nûúác ngoaâi?............................................................. 65
 4. Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 4 Hoãi: Cuåc thuïë Kon Tum coá cöng vùn hoãi vïì thuïë GTGT àöëi vúái hoaåt àöång àêìu tû bùçng mña giöëng............................................................................................................ 68 Hoãi: Cuåc thuïë Tónh Bònh Àõnh coá cöng vùn hoãi vïì viïåc chûáng tûâ mua mùåt haâng löng võt cuãa ngûúâi ban khöng coá hoaá àún?................................................................ 69 Hoãi: Töíng cuåc Haãi quan coá cöng vùn hoãi vïì viïåc thuïë nhêåp khêíu mùåt haâng coåc nhûåa têëm? ................................................................................................................... 69 Hoãi : Cöng ty cöí phêìn nûúác mùæm Thanh Hûúng hoãi vïì thuïë suêët thuïë GTGT aáp duång àöëi vúái baä mùæm?................................................................................................. 70 Hoãi: Cöng ty Hûng Nghiïåp cöí phêìn TNHH coá cöng vùn söë 0902/CV-PCV hoãi vïì viïåc hoaân thuïë GTGT ................................................................................................. 70 Hoãi: Cuåc thuïë tónh Nam Àõnh vaâ Cöng ty Sinh Hoaá Nam Àõnh coá cöng vùn hoãi vïì viïåc aáp duång thuïë suêët thuïë GTGT........................................................................... 71 Hoãi: Cöng ty thiïët bõ thûåc phêím coá cöng vùn hoãi vïì viïåc maä söë thuïë nhêåp khêíu mùåt haâng van .............................................................................................................. 71 Hoãi: Cöng ty Viïåt Hûng coá cöng vùn hoãi vïì viïåc thuïë suêët thuïë GTGT àöëi vúái saãn phêím àûúåc saãn xuêët tûâ dêy àöìng nguyïn liïåu cuãa Cöng ty: ................................... 72 Hoãi : Cöng vùn söë 780/CT-QLAC cuãa Cuåc Thuïë Khaánh Hoâa hoãi vïì viïåc giaãi àaáp möåt söë vûúáng mùæc khi triïín khai thûåc hiïån Thöng tû söë 122/2000/TT-BTC ngaây 29/12/2000 cuãa Böå Taâi chñnh hûúáng dêîn thi haânh Nghõ àõnh söë 79/2000/NÀ-CP ngaây 29/12/2000 cuãa Chñnh phuã quy àõnh chi tiïët thi haânh Luêåt thuïë GTGT...... 73 Hoãi : Cöng vùn söë 10958CT/TCNH ngaây 4/9/2001 cuãa Cuåc Thuïë TP.Haâ Nöåi hoãi vïì viïåc quyïët toaán thuïë nùm 1999 cuãa NHCT Viïåt Nam:............................................ 76 Hoãi: Cöng ty cöí phêìn viïîn thöng VTC coá cöng vùn hoãi vïì viïåc chi phñ khoaán thay hoaá àún VAT trong cöng taác baão dûúäng töíng àaâi àiïån tûã?....................................... 77 Hoãi: Cöng ty TNHH Aventis CropScience Viïåt Nam coá cöng vùn hoãi vïì viïåc hûúáng dêîn sûã duång hoaá àún chûáng tûâ khi xaác àõnh thu nhêåp chõu thuïë thu nhêåp doanh nghiïåp? ........................................................................................................................ 78 Hoãi: Cöng ty cöí phêìn viïîn thöng VTC hoãi vïì viïåc chi phñ khoaán thay hoaá àún VAT trong cöng taác baão dûúäng töíng àaâi àiïån tûã ............................................................... 79 Hoãi: Xñ nghiïåp nöng cöng nghiïåp cheâ Baäi Traânh hoãi vïì chñnh saách Thuïë GTGT àöëi vúái saãn phêím cheâ?....................................................................................................... 79 Hoãi: Cöng ty XNK Thuyã saãn Haâ Nöåi (Seaprodex) coá cöng vùn hoãi vïì viïåc thuã tuåc xin thoaái thu thuïë GTGT ........................................................................................... 80 Hoãi: Cuåc thuïë Haâ Nöåi hoãi vïì viïåc thu sûã duång vöën NSNN?.................................... 81
 5. Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 5 Hoãi: Cöng ty TNHH A TOFINA Viïåt nam vaâ cöng ty TNHH cöng nghiïpj Phuá Vinh hoãi vïì viïåc hoaân thu chïnh lïåch giaá àöëi vúái nguyïn liïåu nhêåp khêíu àïí saãn xuêët haâng xuêët khêíu? ................................................................................................ 82 Hoãi: Trúå cêëp cho nhên viïn khi ài cöng taác nûúác ngoaâi:.......................................... 82 Hoãi: Theã höåi viïn cêu laåc böå gön (Viïåt Nam):........................................................... 83 Hoãi: Cöng ty TNHH Thûúng maåi - Xêy dûång Phuá Cûúâng coá möåt cöng trònh Khu trung têm thûúng maåi Trung Hoaâ (Xaä Trung Hoaâ, huyïån Thöëng Nhêët, tónh Àöìng Nai), hoãi vïì thuã tuåc kï khai thuïë GTGT úã àêu khi maâ Cöng ty gûãi höì sú xin hoaân thuïë úã Cuåc Thuïë TP Höì Chñ Minh thò àûúåc Traã lúâi laâ vïì Àöìng Nai. Khi vïì Àöìng Nai laåi coá cêu Traã lúâi ngûúåc laåi? ................................................................................ 84 Hoãi: Möåt söë baån àoåc hoãi nhûäng àún võ, töí chûác naâo àûúåc hûúãng tiïìn hoa höìng giao dõch trong möi giúái xuêët khêíu. Quy àõnh vïì mûác chi trong möi giúái xuêët khêíu?.. 85 Hoãi: Möåt söë àún võ hoãi vïì thuïë suêët thuïë GTGT cuãa saãn phêím Calcium Sulphate àûúåc tñnh nhû thïë naâo?............................................................................................... 87 Hoãi: Möåt söë Cuåc Thuïë vaâ àún võ àïì nghõ xaác àõnh mûác thuïë suêët thuïë GTGT àöëi vúái saãn phêím àaá vöi vaâ vöi caác loaåi?.......................................................................... 87 Hoãi : Nhûäng àiïìu kiïån àûúåc hûúãng ûu àaäi vïì thuïë àöëi vúái saãn xuêët, lùæp raáp xe maáy .............................................................................................................................. 88 Hoãi : Mûác lïå phñ thi tuyïín cöng chûác, thi nêng ngaåch caán böå cöng chûác - Xin Toâa soaån cho biïët nhûäng quy àõnh vïì mûác thu lïå phñ thi tuyïín cöng chûác vaâ thi nêng ngaåch caán böå cöng chûác nhaâ nûúác? (Vuä Duäng - Hoaân Kiïëm - Haâ Nöåi) ................... 92 Hoãi: Cuåc thuïë TP Höì Chñ Minh hoãi vïì viïåc àiïìu chónh hoaá àún trong trûúâng húåp ghi hoaá àún cao hún söë lûúång thûåc xuêët. .................................................................. 93 Hoãi: Cuåc têìn söë vö tuyïën àiïån (Töíng cuåc Bûu àiïån) hoãi vïì viïåc thu phñ, lïå phñ têìn söë vö tuyïën àiïån?......................................................................................................... 94 Hoãi: Baån àoåc hoãi vïì caách tñnh phaåt do nöåp chêåm tiïìn thuïë ?.................................. 95 Hoãi: Súã Taâi chñnh – Vêåt giaá tónh Nghïå An coá cöng vùn söë 1420CV-TCVG ngaây 6/9/2001 hoãi vïì viïåc haåch toaán thuïë thu nhêåp doanh nghiïåp àaåi lyá baão hiïím?..... 96 Hoãi: Hiïåp höåi giao nhêån kho vêån Viïåt Nam àïì nghõ xem xeát hûúáng dêîn vïì thuïë àöëi vúái caác cöng ty dõch vuå vêån taãi nûúác ngoaâi?........................................................ 97 Hoãi: Möåt söë Doanh nghiïåp kiïën nghõ vúái Böå Taâi chñnh vïì viïåc aáp duång thuïë thu nhêåp caá nhên àöëi vúái thu nhêåp bùçng hiïån vêåt khi thûåc hiïån quyïët toaán thuïë nùm 2000. Vïì vêën àïì naây, Böå Taâi chñnh coá yá kiïën nhû sau: ............................................ 98 Hoãi: Töíng cöng ty Bûu chñnh - Viïîn thöng Viïåt Nam hoãi vïì lïå phñ trûúác baå àiïìu chuyïín xe ö tö 29H 2557 ............................................................................................ 99
 6. Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 6 Hoãi: Lêm trûúâng Xuên Löåc coá cöng vùn söë 130/CV-LT ngaây 20/8/2001 hoãi vïì chñnh saách miïîn giaãm thuïë sûã duång àêët nöng nghiïåp àöëi vúái saãn phêím cêy phuå trúå rûâng tröìng 327. .................................................................................................................. 103 Hoãi: Cöng ty àiïån lûåc TP Höì Chñ minh hoãi vïì viïåc maä söë thuïë suêët nhêåp khêíu mùåt haâng cöng tú àiïån nhiïìu giaá? ................................................................................... 104 Hoãi: Cöng ty tû vêën àêìu tû vaâ thûúng maåi (Töíng cöng ty cöng nghiïåp taâu thuyã VN) hoãi vïì viïåc thuïë suêët thuïë GTGT?................................................................... 105 Hoãi: Cuåc thuïë Tónh Khaánh Hoaâ hoãi vïì vêën àïì thu thuïë chuyïín quyïìn sûã duång àêët? ............................................................................................................................ 106 Hoãi: Cuåc thuïë Haâ Nöåi hoãi vïì viïåc giaãi àaáp vûúáng mùæc khi thûåc hiïån Luêåt thuïë GTGT? ....................................................................................................................... 107 Hoãi: Cuåc Thuïë TP Haãi Phoâng hoãi vïì viïåc khêëu trûâ thuïë GTGT àêìu vaâo àöëi vúái vùn phoâng Cöng ty ........................................................................................................... 108 Hoãi: Cuåc thuïë Thaânh phöë Höì Chñ Minh coá cöng vùn hoãi vïì Uu àaäi thuïë? ........... 109 Hoãi: Cuåc thuïë Tónh Nam Àõnh coá cöng vùn hoãi vïì Thuïë suêët thuïë giaá trõ gia tùng? .................................................................................................................................... 109 Hoãi: Cuåc thuïë tónh Vônh Phuác coá cöng vùn hoãi vïì viïåc: "Xaác nhêån àún cuãa àöëi tûúång miïîn, giaãm tiïìn sûã duång àêët (SDÀ)" ............................................................ 110 Hoãi: Mua nhaâ cuâng vúái chûáng nhêån quyïìn sûã duång àêët coá nhaâ trïn àoá maâ ngûúâi baán nhaâ àoá àaä nöåp thuïë thu nhêåp theo Phaáp lïånh thuïë thu nhêåp àöëi vúái ngûúâi coá thu nhêåp cao. Vêåy ngûúâi mua coá phaãi nöåp tiïìn sûã duång àêët nûäa khöng?............ 111 Hoãi : Cöng vùn söë 154/CV-LT ngaây 4/9/2001 cuãa Cöng ty lûúng thûåc Bïën Tre hoãi vïì chi phñ tiïìn ùn giûäa ca nùm 2001 ....................................................................... 112 Hoãi: Cöng ty liïn doanh traách nhiïåm hûäu haån (Hoa Viïåt), Cöng ty TNHH Bochang Dona Tours, Cöng ty liïn doanh sên golf PLAM Söng BŠ hoãi vïì viïåc xin àûúåc tiïëp tuåc duy trò mûác thuïë tiïu thuå àùåc biïåt àöëi vúái hoaåt àöång kinh doanh gön (golf) nhû hiïån nay (laâ 14% sau khi àaä àûúåc giaãm 30% mûác thuïë tiïu thuå àùåc biïåt phaãi nöåp 20%, thúâi haån àïën hïët ngaây 31/12/2001)................................................. 113 Hoãi :Cöng vùn söë 1530/CV-TCKT ngaây 4/9/2001 cuãa Töíng cöng ty Cao su Viïåt Nam hoãi vïì viïåc khêëu trûâ thuïë giaá trõ gia tùng (GTGT) àêìu vaâo cuãa cao su muã khö khi tiïu thuå Traã lúâi: Cöng vùn söë 1530/CV-TCKT ngaây 4/9/2001 cuãa Töíng cöng ty Cao su Viïåt Nam, vïì viïåc khêëu trûâ thuïë giaá trõ gia tùng (GTGT) àêìu vaâo cuãa cao su muã khö khi tiïu thuå, Töíng cuåc Thuïë coá yá kiïën nhû sau:..................... 113 Hoãi: Cöng vùn söë 392/ÀQN-TCKT/CV ngaây 6/9/2001 cuãa Cöng ty Àûúâng Quaãng Ngaäi hoãi vïì thuïë suêët thuïë giaá trõ gia tùng (GTGT) àöëi vúái phïë liïåu phïë phêím thu höìi trong quaá trònh saãn xuêët àûúâng........................................................................ 114
 7. Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 7 Hoãi : Cöng vùn söë 25-01/CV ngaây 19/7/2001 cuãa Cöng ty TNHH Hoa yá vïì viïåc maä söë vaâ thuïë suêët mùåt haâng tuã huát khñ chuyïn duâng................................................ 115 Hoãi: Cöng vùn söë SVME-01F - 054/V ngaây 6/9/2001 cuãa Cöng ty TNHH cöng nghïå cao hoãi vïì thiïët bõ y tïë SHIMADZU Viïåt Nam kiïën nghõ khöng thu thuïë GTGT àöëi vúái haâng viïån trúå nhêåp khêíu. ............................................................................ 115 Traã lúâi : Böå Taâi chñnh nhêån àûúåc vùn baãn cuãa möåt söë doanh nghiïåp vïì viïåc xin àûúåc miïîn thuïë nhêåp khêíu, thuïë GTGT àöëi vúái taâi saãn cöë àõnh khi chuyïín nhûúång....................................................................................................................... 116 Hoãi : Cöng vùn söë 3615/TCHQ-KTTT ngaây 21/8/2001 cuãa Töíng Cuåc Haãi quan hoãi vïì viïåc phên loaåi mùåt haâng thuöëc diïåt nêëm, têíy khûã muâi duâng cho xe ö tö vaâ maáy laånh theo Biïíu thuïë nhêåp khêíu............................................................................... 117 Hoãi: Cöng vùn söë 466/CV-CT ngaây 12/9/2001 cuãa Cuåc thuïë tónh Baåc Liïu, nïu vûúáng mùæc vïì viïåc thu tiïìn sûã duång àêët khi húåp phaáp hoáa quyïìn sûã duång àêët cuãa baâ Huyânh Thõ Laáng taåi söë 81/8 àûúâng QL 1A - phûúâng 7 - thõ xaä Baåc Liïu - tónh Baåc Liïu..................................................................................................................... 118 Hoãi: Cöng vùn söë 4271/CV-CT cuãa Cuåc Thuïë thaânh phöë Àaâ Nùéng hoãi vïì tiïìn thuï àêët .............................................................................................................................. 119 Hoãi: Caác doanh nghiïåp Viïåt Nam khi àêìu tû ra nûúác ngoaâi dûúái hònh thûác goáp vöën theo tyã lïå tham gia vaâo hoaåt àöång tòm kiïëm dêìu khñ seä àûúåc hûúãng nhûäng ûu àaäi gò?............................................................................................................................... 120 Traã lúâi : Traã lúâi thû cuãa möåt söë baån àoåc hoãi vïì chñnh saách thuïë àöëi vúái hoaåt àöång kinh doanh bêët àöång saãn, Töíng cuåc Thuïë coá yá kiïën nhû sau: ............................... 122 Hoãi: Cöng ty liïn doanh khñ hoaá loãng Thùng Long hoãi vïì vêën àïì thuïë thu nhêåp caá nhên........................................................................................................................... 123 Hoãi: Trung têm nûúác sinh hoaåt vaâ vïå sinh möi trûúâng nöng thön coá cöng vùn söë 100/CV-TNN ngaây 31/8/2001 hoãi vïì chñnh saách thuïë GTGT ................................ 123 Hoãi: Cöng ty dõch vuå du lõch Jolie Mod Viïåt Nam hoãi vïì Thuïë nhêåp khêíu àöëi vúái ö tö taåo taâi saãn cöë àõnh?............................................................................................... 124 Möåt söë yá kiïën xung quanh viïåc baán hoáa àún leã Ngaây 22/10/2001......................... 127 Hoãi: Cuåc thuïë Tónh Àaclak hoãi vïì chñnh saách miïîn, giaãm tiïìn sûã duång àêët (SDÀ) vaâ thuïë chuyïín quyïìn sûã duång àêët (CQÀ)?............................................................ 130 Hoãi: Cuåc thuïë Tónh Khaánh Hoaâ coá cöng vùn söë 886/CT-NV ngaây 10/9/2001 hoãi vïì viïåc vûúáng mùæc thu lïå phñ trûúác baå?........................................................................ 131 Hoãi: Cöng ty liïn doanh phaát triïín tiïëp vêån söë 1 coá cöng vùn söë 01/08/CFV-2001 ngaây 29/08/2001 àïì nghõ hûúáng dêîn chñnh saách thuïë àöëi vúái khoaãn vay vöën àêìu tû .................................................................................................................................... 133
 8. Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 8 Vïì viïåc àïì nghõ àûúåc nêng mûác khöëng chïë àöëi vúái chi phñ quaãng caáo, khuyïën maåi .................................................................................................................................... 134 Hoãi: Cöng ty Khai thaác vaâ Dõch vuå Haãi saãn Biïín àöng hoãi vïì viïåc xûã lyá kïët quaã taâi chñnh cuãa doanh nghiïåp hoaåt àöång cöng ñch........................................................... 134 Hoãi : Vùn phoâng àaåi diïån têåp àoaân Unilever taåi Viïåt Nam àïì nghõ àûúåc nêng mûác khöëng chïë àöëi vúái chi phñ quaãng caáo khuyïën maåi .................................................. 135 Hoãi : Hûúáng dêîn tñnh khêëu trûâ thuïë GTGT ........................................................... 136 Hoãi: Cuåc thuïë Tónh Quaãng Ninh coá cöng vùn söë 2877 CT/NQD ngaây 25/7/2001 Hoãi vïì viïåc hûúáng dêîn thuïë GTGT................................................................................. 138 Hoãi: Cuåc thuïë Tónh Quaãng Ninh coá cöng vùn söë 2877 CT/NQD ngaây 25/7/2001 Hoãi vïì viïåc hûúáng dêîn thuïë GTGT................................................................................. 139 Hoãi: Cöng ty Xuêët nhêåp khêíu vaâ húåp taác àêìu tû Tracimexco hoãi vïì thuïë suêët thuïë nhêåp khêíu thiïët bõ àiïån?.......................................................................................... 140 Hoãi : (Trêìn Ngoåc Têm - Haâ Nöåi) hoãi trong trûúâng húåp naâo thò khöng phaãi nöåp lïå phñ thuá y vaâ traách nhiïåm cuãa cú quan nhaâ nûúác trong viïåc töí chûác thu lïå phñ thuá y? ................................................................................................................................ 141 Hoãi : Möåt söë doanh nghiïåp XNK úã tónh Caâ Mau hoãi vïì viïåc sûã duång hoáa àún baán haâng àöëi vúái haâng baán bõ traã laåi?............................................................................. 143 Hoãi : Cöng ty cöí phêìn XNK Nam Haâ - UÀÖMXAY hoãi vïì viïåc xûã lyá thuïë trong trûúâng húåp thu mua gom haâng thuã cöng, myä nghïå................................................ 145 Hoãi : Cöng ty TNHH thuãy tinh Malaya - Viïåt Nam (76 Tön Thêët Thuyïët - Quêån 5 - TP.HCM) hoãi vïì viïåc hoaân thuïë nhêåp khêíu ......................................................... 145 Hoãi : Xin cho biïët nhûäng chñnh saách ûu àaäi àêìu tû xêy dûång cú súã haå têìng cho khu kinh tïë cûãa khêíu bùçng nguöìn thu do ngên saách Trung ûúng àêìu tû trúã laåi?...... 147 Hoãi : Cöng ty Liïn doanh Thöëng nhêët Hotel Metropole hoãi vïì vêën àïì thuïë GTGT àöëi vúái hoaåt àöång chuyïín nhûúång núå vaâ ghi giaãm núå ?.......................................... 149 Hoãi : Cöng ty Àêìu tû vaâ phaát triïín kyä thuêåt Viïåt - yá vïì viïåc thuïë nhêåp khêíu têëm giêëy loåc airlaid?......................................................................................................... 151 Hoãi : Cöng ty TNHH Hansan (88 phöë Huïë – quêån Hai Baâ Trûng – TP. Haâ Nöåi) hoãi vïì trûúâng húåp uãy thaác nhêåp khêíu thò ai chõu thuïë? .............................................. 152 Hoãi : Möåt söë höå úã Vônh Long hoãi vïì thuïë àöëi vúái höå caá thïí kinh doanh? .............. 154 Hoãi : Möåt söë thùæc mùæc vïì thuïë cuãa Cöng ty TNHH Thûúng maåi Cöng nghïå múái Kim Tûå thaáp .............................................................................................................. 155
 9. Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 9 Hoãi : Thöng baáo cuãa Töíng Cuåc thuïë böí sung thïm möåt söë àiïím vïì viïåc sûã duång túâ khai nguöìn göëc xe nhêåp khêíu .................................................................................. 157 Hoãi : Cöng vùn söë 15/TC-DN ngaây 20/6/2001 cuãa Cöng ty ûáng duång vaâ phaát triïín cöng nghïå múái Haâ Nöåi hoãi vïì viïåc nöåp thuïë GTGT, thuïë nhêåp khêíu?Baán haâng nhêåp khêíu cho caác àöëi tûúång àûúåc hûúãng ûu àaäi àêìu tû coá àûúåc hûúãng ûu àaäi thuïë khöng?........................................................................................................................ 157 Hoãi : Cöng ty TNHH Haãi Vûúng (Khaánh Hoaâ) hoãi vïì Chûáng tûâ thanh toaán haâng xuêët khêíu theo cöng vùn söë 255 CT/NV ................................................................. 158 Hoãi : Cuåc thuïë möåt söë Tónh, Thaânh phöë hoãi vïì caác trûúâng húåp khï khai khêëu trûâ thuïë giaá trõ gia tùng àêìu vaâo chêåm 3 thaáng. .......................................................... 159 Chñnh saách Thuïë àöëi vúái hoaåt àöång àaåi lyá tñnh thïë naâo?....................................... 159 Hoãi : Vïì möåt söë vûúáng mùæc xung quanh viïåc sûã duång hoaá àún vaâ khêëu trûâ thuïë àöëi vúái haâng nöng saãn xuêët khêíu ............................................................................ 162 Möåt söë vêën àïì vïì thuïë thu nhêåp caá nhên ............................................................... 163 Hoãi : Vïì caách tñnh thuïë àöëi vúái dõch vuå àiïån thoaåi quöëc tïë: ................................... 163 Vïì thuïë giaá trõ gia tùng ............................................................................................ 164 Vïì Thuïë Thu nhêåp doanh nghiïåp............................................................................ 164 Hoãi : Vïì lïå phñ trûúác baå àöëi vúái taâi saãn cho thuï cuãa caác cöng ty cho thuï taâi chñnh: .................................................................................................................................... 165 Hoãi : Nghôa vuå thuïë thu nhêåp DN àöëi vúái caác bïn trong liïn doanh tñnh thïë naâo: .................................................................................................................................... 165 Hoãi : Vïì thuïë suêët thuïë nhêåp khêíu mùåt haâng giêëy can: ....................................... 167 Hoãi : möåt söë doanh nghiïåp úã tónh Bònh Thuêån hoãi vïì viïåc lêåp hoaá àn àöëi vúái baãng kï haâng hoaá baán leã.................................................................................................... 167 Hoãi : Cöng ty IBM Viïåt Nam àaä coá cöng vùn söë 2048/IBM hoãi vïì vêën àïì thuïë thu nhêåp caá nhên àöëi vúái khoaãn thûúãng bùçng hiïån vêåt?.............................................. 168 Hoãi: Viïåc tiïìn àïí mua bo hiïím haâng hoaá coá àûúåc duâng àïí tñnh vaâo chi phñ húåp lyá, húåp lïå?........................................................................................................................ 168 Hoãi: haâng hoaá duâng àïí tiïëp thõ, khuyïën maåi coá àûúåc khêëu trûâ thuïë àêìu vaâo?.... 169 Hoãi: Höå kinh doanh caá thïí nay chuyïín àöíi thaânh doanh nghiïåp tû nhên, cöng ty traách nhiïåm hûäu haån coá àûúåc hûúãng ûu àaäi vïì thuïë khöng? ................................ 169 Hoãi : Hoaá àún chûáng tûâ àöëi vúái haâng mua vaâo: ...................................................... 170
 10. Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 10 Hoãi: Miïîn, giaãm thuïë SDÀNN................................................................................. 171 Hoãi: Thuïë GTGT àöëi vúái haâng xuêët khêíu taåi chöî................................................... 172 Hoãi: Cöng ty Dêy vaâ Caáp àiïån Viïåt Nam coá cöng vùn söë 306/CV-TCKT ngaây 13/3/2001; Nhaâ maáy chïë taåo thiïët bõ àiïån coá cöng vùn söë 284/TBÀ/CTTBÀ-TCKT ngaây 8/3/2001 hoãi vïì mûác thuïë suêët thuïë GTGT aáp duång cho saãn phêím dêy caáp àiïån. ........................................................................................................................... 173 Hoãi: Cuåc thuïë tónh Bònh thuêån coá cöng vùn söë: 326 CTBT/AC ngaây 25/4/2001 hoãi vïì viïåc lêåp hoaá àún àöëi vúái baãng kï haâng hoaá baán leã. ............................................ 173 Hoãi: Cuåc thuïë TP Höì Chñ Minh coá cöng vùn söë 2250/CT-NVngaây 26/3/2001 hoãi vïì viïåc thuïë suêët thuïë GTGT àöëi vúái haâng hoaá baán cho doanh nghiïåp chïë xuêët. .... 174 Hoãi: Cöng ty IBM Viïåt Nam coá cöng vùn söë 2048/IBM ngaây 7/3/2001 hoãi vïì vêën àïì thuïë thu nhêåp caá nhên àöëi vúái khoaãn thûúãng bùçng hiïån vêåt................................ 175 Hoãi: Cöng ty Cöng nghïå thöng tin vaâ àiïìu khiïín tûå àöång CIAT coá cöng vùn söë 1501-CV-CICAT ngaây 23/4/2001 hoãi vïì viïåc thuïë GTGT phêìn mïìm maáy tñnh nhêåp khêíu........................................................................................................................... 176 Hoãi: Cöng ty TNHH Minh Tiïën TP Höì Chñ Minh coá cöng vùn khöng söë ngaây 26/3/2001 vaâ cöng vùn khöng söë ngaây 9/4/2001 cuãa Cú súã Tiïën Thaânh TP Höì Chñ Minh hoãi vïì chñnh saách thuïë àöëi vúái taâi saãn thanh lyá. .......................................... 176 Hoãi : Tûâ ngaây 1/5/2001Quyïët àõnh söë 46/2001/QÀ-TTg ngaây 04/4/2001 cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã vïì quaãn lyá xuêët khêíu, nhêåp khêíu haâng hoaá thúâi kyâ 2001-2005 coá hiïåu lûåc thi haânh. Vêåy xin hoãi: mùåt haâng sùæt phïë liïåu maâ doanh nghiïåp àaä kyá húåp àöìng nhêåp khêíu trûúác ngaây 01/5/2001 vaâ haâng seä vïì àïën caãng Haãi Phoâng khoaãng àêìu thaáng 7/2001 thò thuã tuåc nhêåp khêíu vaâ thuïë suêët thuïë nhêåp khêíu thûåc hiïån nhû thïë naâo (theo quy àõnh cuä taåi Quyïët àõnh 242/1999/QÀ-TTg hay theo quy àõnh múái taåi Quyïët àõnh 46/2001)? (Trêìn Ngoåc Hiïëu, Haãi Phoâng) ....... 177 Hoãi: Khi nhêåp khêíu lö haâng theo phûúng thûác taåm nhêåp - taái xuêët, doanh nghiïåp cêìn phaãi xuêët trònh böå höì sú bao göìm nhûäng giêëy túâ gò àïí àûúåc giaãi quyïët khöng thu thuïë GTGT?........................................................................................................ 178 Hoãi: Möåt söë doanh nghiïåp FDI àïì nghõ xem xeát àiïìu chónh viïåc miïîn giaãm thuïë thu nhêåp doanh nghiïåp cho caác doanh nghiïåp FDI? ............................................. 178 Hoãi: Xin Toaâ soaån cho biïët nhûäng nhiïåm vuå chñnh cuãa kïë toaán àún võ chuã àêìu tû vaâ yïu cêìu àöëi vúái cöng taác kïë toaán cuãa àún võ chuã àêìu tû?.................................. 179 Hoãi: Möåt söë baån àoåc hoãi àöëi vúái dûå phoâng phñ chûa àûúåc hûúãng thò phûúng phaáp trñch lêåp dûå phoâng nghiïåp vuå baão hiïím phi nhên thoå àûúåc quy àõnh nhû thïë naâo? .................................................................................................................................... 181 Cêu hoãi 1: Kinh doanh baão hiïím laâ gò?................................................................... 182
 11. Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 11 Hoãi: Vai troâ cuãa baão hiïím trong àúâi söëng kinh tïë- xaä höåi? .................................... 182 Hoãi: Baão hiïím nhên thoå laâ gò? Nïu vñ duå? .............................................................. 183 Hoãi: Baão hiïím phi nhên thoå laâ gò? Nïu vñ duå? ...................................................... 183 Hoãi: Baão hiïím bùæt buöåc laâ gò? Hiïån nay, taåi Viïåt Nam àang coá nhûäng loaåi hònh baão hiïím bùæt buöåc naâo? ............................................................................................ 183 Hoãi: Kinh doanh taái baão hiïím laâ gò? Quan hïå giûäa taái baão hiïím vaâ baão hiïím göëc? .................................................................................................................................... 184 Hoãi: Bïn mua baão hiïím, ngûúâi àûúåc baão hiïím, ngûúâi thuå hûúãng- Baån laâ ai? ..... 185 Hoãi: Àaåi lyá baão hiïím, doanh nghiïåp möi giúái baão hiïím, hoa höìng baão hiïím? ..... 185 Hoãi: Quyïìn lúåi coá thïí àûúåc baão hiïím laâ gò?............................................................. 186 Hoãi: Coá thïí mua baão hiïím úã àêu?............................................................................ 187 Hoãi : Coá caác loaåi saãn phêím baão hiïím chuã yïëu naâo àûúåc chaâo baán trïn thõ trûúâng baão hiïím hiïån nay?................................................................................................... 187 Hoãi: Taåi sao khöng cho tû nhên kinh doanh baão hiïím? ........................................ 188 Hoãi: Töí chûác baão hiïím tûúng höî laâ gò? .................................................................... 188 Hoãi: Nhaâ nûúác coá cú chïë giaám saát thïë naâo àïí àaãm baão caác doanh nghiïåp baão hiïím hoaåt àöång laânh maånh luön àaáp ûáng àuã khaã nùng chi traã cho ngûúâi tham gia baão hiïím?.......................................................................................................................... 189 Hoãi: Xin cho biïët, chïë àöå chñnh saách àöëi vúái caán böå, cöng nhên viïn laâm viïåc taåi caác cú súã khaám chûäa bïånh àûúåc thaânh lêåp theo Phaáp lïånh xûã lyá vi phaåm haânh chñnh? ........................................................................................................................ 191 Hoãi: Töi laâ baác sô thûúâng xuyïn trûåc tiïëp khaám bïånh, àiïìu trõ cho ngûúâi bïånh HIV/AIDS. Xin cho biïët chïë àöå phuå cêëp maâ töi àûúåc hûúãng? (Hoaânh Anh - Haâ Nöåi) .................................................................................................................................... 192 Hoãi: Phuå cêëp caán böå vaâ phuå cêëp hiïån trûúâng àöëi vúái caán böå thûåc hiïån dûå aán baão vïå vaâ phaát triïín nhûäng vuâng àêët ngêåp nûúác ven biïín miïìn Nam? (Àûác Troång - Caâ Mau)........................................................................................................................... 193 Hoãi: Laâ cöng nhên laâm viïåc trong Cöng ty Saãn xuêët - xuêët nhêåp khêíu lêm saãn vaâ haâng tiïíu thuã cöng nghiïåp, nay cöng ty chuyïín thaânh cöng ty cöí phêìn. Vêåy xin hoãi nhûäng ûu àaäi cho ngûúâi lao àöång trong cöng ty àöëi vúái viïåc mua cöí phêìn?... 194 Hoãi: Xin cho biïët phûúng phaáp lêåp dûå phoâng giaãm giaá caác loaåi chûáng khoaán àêìu tû, khi xûã lyá caác khoaãn núå khöng thu höìi àûúåc cêìn coá caác loaåi giêëy túâ gò? ........... 195
 12. Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 12 Hoãi: Xin cho biïët nhûäng quy àõnh vïì tiïìn lûúng, tiïìn cöng cuãa ngûúâi lao àöång trong nhûäng àún võ sûå nghiïåp coá thu?..................................................................... 196 Hoãi: Chñnh saách böìi thûúâng, taái àõnh cû, höî trúå nhûäng ngûúâi bõ aãnh hûúãng búãi dûå aán vaâ kïë hoaåch haânh àöång dên töåc thiïíu söë cuãa dûå aán haå têìng cú súã nöng thön dûåa vaâo cöång àöìng? .......................................................................................................... 197 Hoãi: Xin cho biïët mûác phaåt tiïìn àöëi vúái nhûäng haânh vi kinh doanh khöng coá giêëy àùng kyá kinh doanh, thuï giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh àïí hoaåt àöång saãn xuêët kinh doanh seä bõ sûã lyá nhû thïë naâo?............................................................... 198 Hoãi: Viïåc chi quaãn lyá thûúâng xuyïn cuãa hïå thöëng Baão hiïím y tïë Viïåt Nam (BHYT) àûúåc thûåc hiïån theo nguyïn tùæc naâo? Trong trûúâng húåp Baão hiïím y tïë Viïåt Nam tiïët kiïåm àûúåc chi phñ quaãn lyá thûúâng xuyïn haâng nùm, söë kinh phñ döi ra àûúåc sûã duång nhû thïë naâo? (Vuä Haãi Vên - Haâ Nöåi) ............................................................. 199 Hoãi: Phuå cêëp caán böå vaâ phuå cêëp hiïån trûúâng àöëi vúái caán böå thûåc hiïån dûå aán baão vïå vaâ phaát triïín nhûäng vuâng àêët ngêåp nûúác ven biïín miïìn Nam? (Àûác Troång - Caâ Mau)........................................................................................................................... 201 Hoãi: Kinh phñ àaâo taåo, böìi dûúäng cöng chûác nhaâ nûúác úã nûúác ngoaâi àûúåc quy àõnh nhû thïë naâo?.............................................................................................................. 202 Hoãi: Xin toâa soaån cho biïët vïì taâi chñnh Baão hiïím xaä höåi Viïåt Nam àûúåc quaãn lyá nhû thïë naâo? Thu Haâ (Bùæc Giang) .......................................................................... 203 Hoãi: Àùång Thanh Tuâng - Quaãng Ninh hoãi vïì nhûäng quy àõnh vïì chïë àöå cöng taác phñ àöëi vúái caác caán böå laâm trong ban quaãn lyá dûå aán ODA? ................................... 204 Hoãi: Möåt söë baån hoãi vïì chïë àöå ûu àaäi cho ngûúâi cung cêëp nguyïn liïåu vaâ àöëi tûúång àûúåc thûåc hiïån mua vaâ baán cöí phêìn ûu àaäi? .......................................................... 204 Hoãi: Baån Trêìn Ngoåc Lêm - Haâ Nöåi hoã nhûäng àiïìu kiïån àïí lêåp khoaãn dûå phoâng àöëi vúái caác khoaãn núå phaãi thu khoá àoâi, phûúng phaáp lêåp khoaãn dûå phoâng naây?....... 206 Hoãi: Caác chñnh saách trúå giuáp vïì khuyïën khñch àêìu tû, mùåt bùçng saãn xuêët vaâ xuác tiïën xuêët khêíu cuãa Chñnh phuã àöëi vúái doanh nghiïåp vûâa vaâ nhoã? ....................... 207 Hoãi: Nhûäng quy àõnh vïì traách nhiïåm cuãa cú quan cûã caán böå vaâ cú quan töí chûác àoaân ài àaâo taåo, böìi dûúäng úã nûúác ngoaâi? ............................................................... 209 Hoãi: Töi àûúåc pheáp àõnh cû úã nûúác ngoaâi, nay töi muöën chuyïín möåt söë ngoaåi tïå ra nûúác ngoaâi. Vêåy xin Toaâ soaån cho biïët nhûäng thuã tuåc cêìn thiïët cho viïåc chuyïín ngoaåi tïå naây? ............................................................................................................. 210 Hoãi: Nguyïîn Vùn Tû - Haâ Têy hoãi vïì nhûäng quy àõnh vïì nhiïåm vuå vaâ nöåi dung cuãa kïë toaán ngên saách xaä vaâ taâi chñnh xaä? ............................................................. 211 Hoãi: Àùång Thanh Tuâng - Quaãng Ninh hoãi vïì nhûäng quy àõnh vïì chïë àöå cöng taác phñ àöëi vúái caác caán böå laâm trong ban quaãn lyá dûå aán ODA? ................................... 213
 13. Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 13 Hoãi: Àùång Thanh Tuâng - Quaãng Ninh hoãi vïì nhûäng quy àõnh vïì chïë àöå cöng taác phñ àöëi vúái caác caán böå laâm trong ban quaãn lyá dûå aán ODA? ................................... 214 Hoãi: Nhaâ nûúác nïn àêìu tû thoãa àaáng àïí phaát triïín maång lûúái thöng tin àaåi chuáng phuåc vuå vuâng sêu, vuâng xa, vuâng khaáng chiïën, nhùçm baão àaãm cho ngûúâi dên tiïëp cêån vúái caác vùn baãn phaáp luêåt vaâ kiïën thûác phuåc vuå cho saãn xuêët vaâ àúâi söëng. . 218 Hoãi: Cöng chûác thuöåc biïn chïë caác cú quan haânh chñnh sûå nghiïåp cuãa Nhaâ nûúác àûúåc àiïìu chuyïín sang laâm viïåc taåi caác ban quaãn lyá dûå aán ODA àûúåc hûúãng phuå cêëp quaãn lyá nhû thïë naâo? ......................................................................................... 218 Hoãi: Töi laâ möåt quên nhên chuyïn nghiïåp àang phuåc vuå trong quên àöåi, nhûng nay coá quyïët àõnh chuyïín cöng taác àïën möåt doanh nghiïåp Nhaâ nûúác. Vêåy töi seä àûúåc hûúãng nhûäng quyïìn lúåi gò sau khi sang àún võ múái? (Nguyïîn Vùn Nam - Haâ Nöåi) ............................................................................................................................ 220 Hoãi: Thaái Thanh Anh - Haâ nöåi hoãi vïì viïåc quaãng caáo coá nöåi dung laâm giaãm uy tñn, chêët lûúång haâng hoáa cuãa töí chûác, caá nhên khaác thò bõ xûã lyá nhû thïë naâo? .......... 221 Hoãi: Öng Trõnh Vùn An - Haâ Têy hoãi vïì caác khoaãn núå cuãa húåp taác xaä nöng nghiïåp phaát sinh tûâ nùm 1996 trúã vïì trûúác àûúåc xûã lyá nhû thïë naâo?............................... 222 Hoãi: Nguyïîn Tiïën Thaânh - Haâ Nöåi hoãi nhûäng haâng nhêåp khêíu laâ haâng mêîu, haâng triïín laäm, haâng höåi chúå coá thuöåc àöëi Tûúång phaãi kiïím tra Nhaâ nûúác vïì chêët lûúång khöng? traách nhiïåm cuãa chuã haâng vïì viïåc kiïím tra naây ....................................... 224 Hoãi: Möåt söë baån àoåc hoãi vïì nhûäng ûu àaäi àûúåc hûúãng àöëi vúái caác dûå aán kinh doanh taåi khu kinh tïë cûãa khêíu biïn giúái? ........................................................................ 226 Hoãi: (Hoaâng Nguyïn Vên - Haâ Nöåi) hoãi: Nhûäng àöëi tûúång naâo àûúåc pheáp vay vöën tûâ Quyä höî trúå xuêët khêíu, àiïìu kiïån cho vay, mûác vöën vay vaâ laäi xuêët àûúåc quy àõnh nhû thïë naâo?..................................................................................................... 229
 14. Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 14 Hoãi: Cuåc Thuïë caác tónh, thaânh phöë trûåc thuöåc Trung ûúng hoãi vïì viïåc thay àöíi giêëy in hoáa àún nùm 2002 - coá àiïím gò khaác so vúái nùm trûúác? Traã lúâi: Àïí àaáp ûáng tònh hònh thûåc tïë vïì viïåc quaãn lyá, sûã duång hoáa àún cuãa caác doanh nghiïåp, caác cú quan, àún võ nhùçm tùng cûúâng hún nûäa trong viïåc quaãn lyá, sûã duång hoáa àún, chöëng têíy xoáa, laâm giaã hoáa àún; Töíng cuåc Thuïë àaä thay àöíi giêëy in hoáa àún GTGT, hoáa àún baán haâng nhû sau: Caác loaåi hoáa àún do Töíng cuåc Thuïë in êën phaát haânh nùm 2002, coá xï ry tûâ AA/02 trúã ài, liïn 2 (liïn giao cho khaách haâng) cuãa hoáa àún, àûúåc in bùçng giêëy àùåc chuãng, giêëy trùæng boáng nûúác chòm, àõnh lûúång 45gam/m2 àöå trùæng 80 - 82ISO, boáng chòm hoa sen vaâ chûä TCT phêìn êm vaâ phêìn dûúng, coá súåi phaát quang maâu àoã vaâ maâu xanh, kyá hiïåu 02-B laâ nùm 2002 phaát haânh vaâ núi phaát haânh: phña Bùæc; kyá hiïåu 02-N laâ nùm 2002 phaát haânh vaâ núi phaát haânh: phña Nam; tiïëp àïën laâ caác xï-ry: tûâ AA àïën AY... YA-YY; sau 2 chûä caái xï ry laâ söë thûá tûå cuãa hoáa àún theo mêîu chûä söë múái. Riïng caác chi tiïët vïì hoa vùn caác liïn, vêîn in nhû cuä, trïn nïìn cuãa caác hoáa àún àïìu in hoa vùn vúái caác maâu tûúng ûáng, võ trñ phaãn aánh chó tiïu tiïìn haâng àûúåc böë trñ cuåm hoa vùn hònh ö van, úã giûäa coá in doâng chûä múâ hònh troân: "Cöång hoâa xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam" vaâ chûä "Böå Taâi chñnh". Caác loaåi hoáa àún 2 liïn: - Liïn 1: Lûu (in maâu tñm) - Liïn 2: Giao khaách haâng (in maâu àoã) Caác loaåi hoáa àún 3 liïn: - Liïn 1: Lûu (in maâu tñm) - Liïn 2: Giao khaách haâng (in maâu àoã)
 15. Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 15 - Liïn 3: Duâng àïí thanh toaán (in maâu xanh) Loaåi hoáa àún baán haâng, mêîu 02-GTTT-3LL, tûâ AA/02-B àïën AM/02-B vêîn in theo mêîu cuä, giêëy cuä (phaát haânh theo Cöng vùn söë 2599 TCT/AC ngaây 11/7/2001 cuãa Töíng cuåc Thuïë). Viïåc quaãn lyá, sûã duång hoáa àún àûúåc thûåc hiïån theo àuáng chïë àöå quaãn lyá sûã duång hoáa àún ban haânh keâm theo Quyïët àõnh söë 885/1988/QÀ/BTC ngaây 16/7/1998 vïì viïåc ban haânh chïë àöå phaát haânh, quaãn lyá, sûã duång hoáa àún baán haâng, Quyïët àõnh söë 544TC/QÀ/CÀKT ngaây 02/8/1997 vïì viïåc ban haânh chïë àöå thöëng nhêët phaát haânh vaâ quaãn lyá caác loaåi biïíu mêîu, chûáng tûâ thu chi ngên saách Nhaâ nûúác; chïë àöå quaãn lyá êën chó ban haânh keâm theo Quyïët àõnh söë 30/2001/QÀ-BTC ngaây 13/4/2001 vaâ Quyïët àõnh söë 31/2001/QÀ-BTC ngaây 13/4/2001 vïì viïåc sûãa àöíi, böí sung chïë àöå quaãn lyá, sûã duång hoáa àún baán haâng cuãa Böå trûúãng Böå Taâi chñnh./. Hoãi: Cuåc thuïë tónh Haâ Têy coá cöng vùn hoãi vïì viïåc khêëu trûâ thuïë GTGT àêìu vaâo àöëi vúái göî böì àïì? Traã lúâi Cöng vùn söë 909 CT/NV ngaây 24/12/2001 cuãa Cuåc Thuïë tónh Haâ Têy vïì viïåc khêëu trûâ thuïë GTGT àêìu vaâo àöëi vúái göî böì àïì, Töíng cuåc Thuïë coá yá kiïën nhû sau: Theo quy àõnh taåi àiïím 1.2 (tiïët b) Muåc III Phêìn B Thöng tû söë 122/2000/TT-BTC ngaây 29/12/2000 cuãa Böå Taâi chñnh thò caác cú súã kinh doanh nöåp thuïë GTGT theo phûúng phaáp khêëu trûâ thuïë mua haâng hoáa laâ nöng, lêm, thuãy saãn chûa qua chïë biïën cuãa ngûúâi baán khöng coá hoáa àún àûúåc lêåp baãng kï vaâ khêëu trûâ thuïë GTGT àêìu vaâo theo tyã lïå 2% trïn giaá trõ haâng hoáa mua vaâo theo baãng kï. Cùn cûá quy àõnh trïn thò caác cú súã saãn xuêët kinh doanh nöåp thuïë GTGT theo phûúng phaáp khêëu trûâ thuïë mua göî böì àïì chûa qua chïë biïën cuãa ngûúâi trûåc tiïëp tröìng trïn àêët vûúân, rûâng tröìng
 16. Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 16 coá giêëy biïn nhêån cuãa ngûúâi baán (ghi roä ngaây, thaáng, àõa chó, söë lûúång, giaá trõ haâng mua vaâo vaâ kyá nhêån cuãa bïn mua, bïn baán) coá xaác nhêån cuãa UBND xaä, àûúåc lêåp baãng kï thu mua haâng vaâ àûúåc khêë trûâ thuïë GTGT àêìu vaâo vúái tyã lïå 2% trïn giaá trõ haâng hoáa mua vaâo theo baãng kï./. Hoãi: Nhûäng hûúáng dêîn vïì viïåc thu lïå phñ giaám àõnh vùn hoaá phêím xuêët nhêåp khêíu? Traã lúâi: Qua thúâi gian thûåc hiïån Quyïët àõnh söë 203/2000/QÀ- BTC ngaây 21/12/2000 cuãa Böå trûúãng Böå Taâi chñnh vïì ban haânh mûác thu lïå phñ giaám àõnh nöåi dung vaâ cêëp giêëy pheáp xuêët, nhêåp khêíu vùn hoáa phêím, Böå Taâi chñnh hûúáng dêîn thïm vïì viïåc thu lïå phñ giaám àõnh vùn hoáa phêím xuêët nhêåp khêíu nhû sau: 1. Töí chûác, caá nhên nhêåp khêíu àôa cûáng maáy vi tñnh laâ haâng mêåu dõch, theo quy àõnh phaãi àûúåc cú quan Nhaâ nûúác coá thêím quyïìn giaám àõnh vïì nöåi dung thò phaãi nöåp phñ theo mûác thu laâ 0,2% (hai phêìn nghòn) giaá trõ àôa cûáng nhêåp khêíu. 2. Töí chûác, caá nhên nhêåp khêíu maáy vi tñnh coá àôa cûáng keâm theo laâ haâng mêåu dõch, nïëu theo quy àõnh phaãi àûúåc cú quan Nhaâ nûúác coá thêím quyïìn giaám àõnh vïì nöåi dung àôa cûáng thò: - Trûúâng húåp húåp àöìng nhêåp khêíu vaâ hoáa àún (Invoice) baán haâng cuãa nûúác ngoaâi ghi taách riïng giaá trõ àôa cûáng vaâ giaá trõ maáy tñnh, thò töí chûác, caá nhên nhêåp khêíu phaãi nöåp lïå phñ theo mûác thu laâ 0,2% (hai phêìn nghòn) giaá trõ àôa cûáng. - Trûúâng húåp húåp àöìng nhêåp khêíu vaâ hoáa àún (Invoice) baán haâng cuãa nûúác ngoaâi khöng ghi taách riïng giaá trõ àôa cûáng, giaá trõ maáy vi tñnh thò töí chûác, caá nhên nhêåp khêíu phaãi nöåp lïå phñ giaám àõnh àôa cûáng theo mûác thu 12.000à/àôa cûáng maáy vi tñnh. Mûác thu taåi àiïím 1, 2 trïn àêy töëi thiïíu laâ 200.000 àöìng vaâ töëi àa khöng quaá 10.000.000 àöìng àöëi vúái möåt lö haâng maáy tñnh nhêåp khêíu.
 17. Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 17 Àïì nghõ Böå Vùn hoáa - Thöng tin vaâ UBND caác tónh, thaânh phöë trûåc thuöåc Trung ûúng chó àaåo Súã Vùn hoáa thöng tin thûåc hiïån viïåc thu lïå phñ giaám àõnh àôa cûáng maáy vi tñnh nhêåp khêíu theo hûúáng dêîn trïn àêy./. Hoãi: Töíng cuåc Haãi quan coá kiïën nghõ vïì viïåc aáp duång maä söë vaâ tñnh thuïë nhêåp khêíu mùåt haânh àêåu haåt lupin? Traã lúâi: Böå Taâi chñnh nhêån àûúåc Cöng vùn söë 4511/TCHQ-KTTT ngaây 11/10/2001 cuãa Töíng cuåc Haãi quan kiïën nghõ vïì viïåc aáp maä söë vaâ tñnh thuïë nhêåp khêíu mùåt haâng àêåu haåt lupin; Böå Taâi chñnh coá yá kiïën nhû sau: Cùn cûá Biïíu thuïë nhêåp khêíu ûu àaäi ban haânh keâm theo Quyïët àõnh söë 1803/1998/QÀ-BTC ngaây 11/12/1998 vaâ Danh muåc sûãa àöíi, böí sung tïn vaâ mûác thuïë suêët thuïë nhêåp khêíu cuãa möåt söë nhoám, mùåt haâng trong Biïíu thuïë nhêåp khêíu ûu àaäi ban haânh keâm theo Quyïët àõnh söë 193/2000/QÀ-BTC ngaây 5/12/2000; Thöng tû söë 37/1999/TT-BTC ngaây 7/4/1999 cuãa Böå Taâi chñnh hûúáng dêîn caách phên loaåi haâng hoáa theo Danh muåc biïíu thuïë thuïë xuêët khêíu, biïíu thuïë thuïë nhêåp khêíu; Tham khaão Baãn giaãi thñch danh muåc haâng hoáa xuêët nhêåp khêíu cuãa Höåi àöìng Húåp taác Haãi quan thïë giúái, thò: mùåt haâng haåt àêåu lupin, daång khö thuöåc nhoám 0713, maä söë 0713900, thuïë suêët thuïë nhêåp khêíu ûu àaäi 30% (ba mûúi phêìn trùm). Böå Taâi chñnh coá yá kiïën àïì nghõ Töíng cuåc Haãi quan àûúåc biïët hûúáng dêîn Cuåc Haãi quan caác tónh, thaânh phöë thöëng nhêët viïåc thûåc hiïån./. Hoãi: Möåt söë Doanh nghiïåp phaãn aánh nhûäng vûúáng mùæc trong quaá trònh thûåc hiïån nöåp chïnh lïåch giaá theo quy àõnh taåi Quyïët àõnh söë 35/2001/QÀ/BTC
 18. Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 18 Traã lúâi: Böå Taâi chñnh nhêån àûúåc cöng vùn cuãa möåt söë doanh nghiïåp phaãn aánh nhûäng vûúáng mùæc trong quaá trònh thûåc hiïån nöåp chïnh lïåch giaá theo quy àõnh taåi Quyïët àõnh söë 35/2001/QÀ/BTC quy àõnh tyã lïå thu chïnh lïåch giaá àöëi vúái möåt söë mùåt haâng nhêåp khêíu. Taåi Àiïìu 2 Quyïët àõnh söë 35/2001/QÀ/BTC coá quy àõnh: "Maä söë haâng hoáa theo danh muåc biïíu thuïë nhêåp khêíu aáp duång cho caác mùåt haâng thu chïnh lïåch giaá quy àõnh taåi Phuå luåc 1, Phuå luåc II ban haânh keâm theo Quyïët àõnh naây khöng aáp duång cho têët caã caác mùåt haâng thuöåc nhoám, maä söë àoá maâ chó aáp duång cho caác mùåt haâng àûúåc ghi roä tïn nïu taåi Phuå luåc I, Phuå luåc II ban haânh keâm theo Quyïët àõnh naây". Cùn cûá theo quy àõnh naây thò nhûäng mùåt haâng phaãi nöåp chïnh lïåch giaá phaãi àaáp ûáng àuã 2 àiïìu kiïån: - Àûúåc ghi roä tïn taåi caác Phuå luåc I, Phuå luåc II ban haânh keâm theo Quyïët àõnh 35/2001/QÀ-BTC. - Thuöåc caác maä söë àûúåc nïu taåi caác Phuå luåc I, Phuå luåc II ban haânh keâm theo Quyïët àõnh söë 35/2001/QÀ/BTC. Nhû vêåy coá thïí seä xaãy ra caác trûúâng húåp sau: 1. Têët caã caác mùåt haâng trong möåt maä söë cuãa Biïíu thuïë nhêåp khêíu àïìu thuöåc àöëi tûúång phaãi nöåp chïnh lïåch giaá. 2. Chó möåt söë mùåt haâng coá nhûäng àùåc àiïím nhêët àõnh (àaáp ûáng caác tiïu chuêín quy àõnh taåi caác Thöng tû söë 11/2001/TT-BTM ngaây 18/4/2001; Thöng tû söë 16/2001/TT-BTC ngaây 29/5/2001 cuãa Böå Thûúng maåi hûúáng dêîn thûåc hiïån Quyïët àõnh söë 46/2001/QÀ-TTg ngaây 4/4/2001 cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã vïì quaãn lyá xuêët khêíu, nhêåp khêíu haâng hoáa thúâi kyâ 2001 - 2005) trong möåt maä söë cuãa Biïíu thuïë nhêåp khêíu múái thuöåc àöëi tûúång phaãi nöåp chïnh lïåch giaá. Vñ duå: Möåt doanh nghiïåp nhêåp khêíu mùåt haâng Theáp laá khöng húåp kim, phùèng maå keäm bùçng phûúng phaáp nhuáng noáng, daây tûâ
 19. Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 19 0,25mm - 0,55mm, chiïìu daâi 6.000mm, chiïìu röång 600mm. Theo nguyïn tùæc phên loaåi cuãa Biïíu thuïë nhêåp khêíu thò mùåt haâng naây thuöåc maä söë 72104910 nhûng do khöng àaáp ûáng àûúåc têët caã caác tiïu chuêín cuãa tïn mùåt haâng nhû quy àõnh taåi cöåt "mùåt haâng" thuöåc Phuå luåc II ban haânh keâm theo Quyïët àõnh söë 35/2001/QÀ/BTC nïu trïn, khöng àaáp ûáng tiïu chuêín vïì chiïìu daâi, do àoá mùåt haâng naây tuy thuöåc maä söë 72104910 nhûng khöng phaãi nöåp chïnh lïåch giaá. Àïì nghõ Töíng cuåc Haãi quan chó àaåo Cuåc Haãi quan caác àõa phûúng thûåc hiïån thöëng nhêët. Trûúâng húåp coá vûúáng mùæc, àïì nghõ Töíng cuåc Haãi quan töíng húåp, baáo caáo àïí Böå Taâi chñnh kõp thúâi giaãi quyïët./. Hoãi: Cuåc thuïë Tónh Gia Lai hoãi vïì viïåc tñnh phaåt chêåm nöåp tiïìn thuïë, tiïìn phaåt? Traã lúâi Cöng vùn söë 1616/CT-XLTT ngaây 31/10/2001 cuãa Cuåc Thuïë tónh Gia Lai hoãi vïì viïåc tñnh phaåt chêåm nöåp tiïìn thuïë, tiïìn phaåt; Töíng cuåc Thuïë coá yá kiïën nhû sau: - Khoaãn 2, Àiïìu 19 Luêåt thuïë GTGT; khoaãn 2, Àiïìu 24 Luêåt thuïë thu nhêåp doanh nghiïåp quy àõnh: "2. Nöåp chêåm tiïìn thuïë, tiïìn phaåt so vúái ngaây quy àõnh phaãi nöåp hoùåc quyïët àõnh xûã lyá vïì thuïë thò ngoaâi viïåc nöåp àuã söë thuïë, söë tiïìn phaåt, möîi ngaây nöåp chêåm coân phaãi nöåp bùçng 0,1% (möåt phêìn nghòn) söë tiïìn chêåm nöåp"; - Taåi àiïím 3.2 vaâ àiïím 3.3 phêìn II Thöng tû söë 128/1998/TT- BTC ngaây 22/9/1998 cuãa Böå Taâi chñnh sûãa àöíi, böí sung Thöng tû söë 45 TC/TCT ngaây 1/8/1996 hûúáng dêîn thûåc hiïån Nghõ àõnh söë 22/CP ngaây 17/4/1996 cuãa Chñnh phuã vïì viïåc xûã phaåt vi phaåm haânh chñnh trong lônh vûåc thuïë àaä quy àõnh mûác xûã phaåt haânh chñnh àöëi vúái caác töí chûác, caá nhên nöåp chêåm tiïìn thuïë hoùåc tiïìn phaåt ghi trong thöng baáo nöåp thuïë hoùåc ghi trong quyïët àõnh xûã lyá vi phaåm vïì thuïë cuãa cú quan thuïë thò ngoaâi viïåc xûã phaåt
 20. Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 20 haânh chñnh vïì thuïë coân bõ phaåt möîi ngaây 0,1% söë tiïìn chêåm nöåp. Nhû vêåy, viïåc tñnh phaåt chêåm nöåp cùn cûá vaâo söë ngaây vaâ söë tiïìn thuïë chêåm nöåp vaâ söë tiïìn phaåt chêåm nöåp kyâ trûúác./. Hoãi: Cöng vùn söë 3138TCT/NV5 ngaây 14/8/2001 cuãa Töíng cuåc thuïë àïì nghõ caác Cuåc thuïë triïín khai caác cöng viïåc liïn quan àïën tùng cûúâng biïån phaáp chöëng chuyïín giaá vaâ baáo caáo vïì tònh hònh chuyïín giaá taåi caác àõa phûúng Traã lúâi: Theo chó àaåo cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã taåi cöng vùn söë 1606/VPVP-KTTH ngaây 17/4/2001, Töíng cuåc thuïë àaä coá cöng vùn söë 3138TCT/NV5 ngaây 14/8/2001 àïì nghõ caác Cuåc thuïë triïín khai caác cöng viïåc liïn quan àïën tùng cûúâng biïån phaáp chöëng chuyïín giaá vaâ baáo caáo vïì tònh hònh chuyïín giaá taåi caác àõa phûúng. Tuy nhiïn cho àïën nay Töíng cuåc thuïë chûa nhêån àûúåc baáo caáo cuãa caác Cuåc thuïë vïì vêën àïì naây. Theo dûå kiïën, trong nùm 2002 OECD seä töí chûác cuöåc höåi thaão vïì chuyïín giaá taåi Viïåt Nam nhùçm trúå giuáp Viïåt Nam nghiïn cûáu sêu hún vïì lônh vûåc naây. Àïí coá àêìy àuã thöng tin phuåc vuå cho höåi thaão thu àûúåc hiïåu quaã cao, Töíng cuåc Thuïë àïì nghõ caác Cuåc thuïë baáo caáo gêëp caác nöåi dung cuå thïí sau àêy: - Caác doanh nghiïåp nghi vêën coá hiïån tûúång chuyïín giaá vaâ nïu roä tûâng hiïån tûúång chuyïín giaá cuãa möîi doanh nghiïåp (têåp trung vaâo caác àöëi tûúång nïu taåi CV söë 3138TCT/NV5). - Tònh hònh aáp duång caác biïån phaáp chöëng chuyïín giaá nïu taåi Thöng tû söë 13/2001/TT-BTC ngaây 8/3/2001 cuãa Böå Taâi chñnh. Kïët quaã àaåt àûúåc (söë doanh nghiïåp àaä tiïën haânh kiïím tra; söë doanh nghiïåp chûa tiïën haânh kiïím tra, lyá do; söë thu ngên saách do aáp duång caác biïån phaáp chöëng chuyïín giaá...)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2