Hướng dẫn 1111/HD-TLĐ

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
99
lượt xem
31
download

Hướng dẫn 1111/HD-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn 1111/HD-TLĐ về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn 1111/HD-TLĐ

  1. T NG LIÊN OÀN LAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NG NAM VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 1111/HD-TL Hà N i, ngày 09 tháng 7 năm 2009 HƯ NG D N TH C HI N CH THN S 34-CT/TW C A BAN BÍ THƯ V TĂNG CƯ NG CU C U TRANH CH NG ÂM MƯU, HO T NG “DI N BI N HOÀ BÌNH” TRÊN LĨNH V C TƯ TƯ NG VĂN HOÁ Th c hi n Hư ng d n s 77 – HD/BTGTW ngày 25/6/2009 c a Ban Tuyên giáo TW v vi c th c hi n Ch th s 34 – CT/TW c a Ban Bí thư v tăng cư ng cu c u tranh ch ng âm mưu, ho t ng “ Di n bi n hoà bình” trên lĩnh v c tư tư ng văn hoá. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam hư ng d n các c p Công oàn m t s n i dung sau: I. M C ÍCH, YÊU C U 1. Thông qua h c t p, quán tri t, tuyên truy n sâu r ng Ch th này, làm cho CNVCL và các t ng l p nhân dân nh n th c rõ âm mưu, th o n m i ngày càng tinh vi x o quy t trong chi n lư c “di n bi n hoà bình”c a các th l c thù ch; xác nh ây là nhi m v quan tr ng c a c h th ng chính tr dư i s lãnh o c a ng, c n ư c ti n hành thư ng xuyên, lâu dài, kiên quy t làm th t b i âm mưu “ di n bi n hoà bình” c a các th l c thù ch. 2. G n vi c tri n khai th c hi n Ch th s 34-CT/TW v i vi c tri n khai Ngh quy t Trung ương 9 ( khoá X ) v m t s nhi m v , gi i pháp l n nh m ti p t c th c hi n th ng l i Ngh quy t i h i toàn qu c l n th X c a ng, Ngh quy t Trung ương 8 ( khoá IX ) v “ Chi n lư c b o v T qu c trong tình hình m i” nh m tăng cư ng ti m l c chính tr , kinh t , qu c phòng, an ninh, th c hi n th ng l i hai nhi m v chi n lư c xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa. 3. th c hi n Ch th có hi u qu , các c p công oàn c n t ch c quán tri t sâu s c n i dung Ch th , xây d ng k ho ch hành ng, tăng cư ng công tác tuyên truy n, ôn c ki m tra. II. N I DUNG VÀ CÁC BƯ C TI N HÀNH 1. Nh ng tháng u quý III/2009: Hoàn thành vi c h c t p, quán tri t Ch th c a Ban bí thư n CNVCL ( theo cương tuyên truy n c a Ban Tuyên giáo TW ính kèm). 2. Cu i quý III và u quý IV/2009: Các c p Công oàn xây d ng xong k ho ch năm, chương trình hành ng th c hi n Ch th c a Ban Bí thư, t p trung ra các gi i pháp phù h p và c n lưu ý m t s v n sau:
  2. - Coi tr ng tăng cư ng hơn n a công tác giáo d c chính tr , tư tư ng, b i dư ng ý chí kiên nh ch nghĩa Mác – Lê nin, tư tư ng H Chí Minh, lý tư ng c l p dân t c g n li n v i CNXH, Ny m nh hơn n a Cu c v n ng “ H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”, góp ph n Ny lùi s suy thoái v chính tr , tư tư ng, o c, l i s ng trong m t b ph n CNVCL . i m i, nâng cao hi u qu công tác giáo d c chính tr cơ b n, ki n th c pháp lu t cho CNL khu v c kinh t ngoài Nhà nư c. - Làm t t công tác xây d ng, ch nh n ng, công tác b o v chính tr n i b , b o v ng, b o v ch . Th c hi n t t Quy ch dân ch cơ s thông qua H i ngh cán b công ch c, H i ngh ngư i lao ng hàng năm, tham gia ký k t H L , tho ư c lao ng t p th …chăm lo b o v quy n, l i ích h p pháp chính áng cho ngư i lao ng. Th c hi n t t chính sách dân t c, tôn giáo, không các th l c thù ch l i d ng, kích ng, ch ng phá. - Tăng cư ng lãnh o và qu n lý công tác báo chí, xu t b n, văn hoá, văn ngh , các ho t ng khoa h c xã h i. Ch ng cung c p, nh hư ng thông tin cho CNVCL . Gi i quy t k p th i có hi u qu nh ng v n b c xúc, nh y c m, nh t là các v khi u ki n, ình công, lãn công, không x y ra “ i m nóng”. - u tranh ph n bác k p th i, có hi u qu các quan i m sai trái, thù ch. cao tinh th n c nh giác, ch ng phòng, ch ng nguy cơ “ t di n bi n”, “ t ch ch hư ng” trong CNVCL . - Tăng cư ng ti m l c, nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác thông tin i ngo i c a ng, Nhà nư c và t ch c Công oàn, u tranh ch ng âm mưu “ di n bi n hoà bình” c a các th l c thù ch. III. M T S NHI M V TR NG TÂM 1. Công oàn các c p c n tranh th s ch o c a c p u ng, ph i h p v i chuyên môn rà soát, ki m tra chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t Trung ương 5 ( khoá X ) v công tác tư tư ng, lý lu n, báo chí trư c yêu c u m i; ph i h p ch t ch v i các cơ quan thông tin i chúng tuyên truy n các ho t ng văn hoá, văn ngh , th d c th thao trong CNVCL ; bi u dương và nhân di n r ng nh ng t p th , cá nhân i n hình tiên ti n trong phong trào thi ua lao ng s n xu t và công tác. 2. Công oàn các c p c n ch ng ph i h p ch t ch có hi u qu v i các t ch c chính tr – xã h i và các cơ quan liên quan kiên quy t u tranh v i nh ng th o n l i d ng dân ch , nhân quy n, tôn giáo, dân t c, t do báo chí ch ng phá ng và Nhà nư c ta. 3. Thư ng xuyên theo dõi, n m b t và ph n ánh k p th i m i di n bi n tư tư ng c a CNVCL m i c p có bi n pháp gi i quy t k p th i, góp ph n làm gi m thi u nguy cơ “t di n bi n”, “ t ch ch hư ng” trong CNVCL . 4. i m i phương th c ho t ng công oàn, nâng cao hi u qu ho t ng, tăng cư ng v n ng, t p h p qu n chúng tham gia u tranh ch ng tham ô, tham nhũng, lãng phí và các t n n xã h i; quan tâm công tác b i dư ng giáo d c lý tư ng cách
  3. m ng, ý th c trách nhi m c a m i oàn viên công oàn i v i s nghi p xây d ng và b o v T qu c, t o ra s ng thu n xã h i ngày càng cao. 5. Chú tr ng công tác tuyên truy n v n ng phát tri n oàn viên, thành l p C CS, nh t là khu v c kinh t ngoài Nhà nư c, thư ng xuyên ki n toàn t ch c, t p trung xây d ng C CS v ng m nh; quan tâm chăm lo b o v quy n, l i ích h p pháp chính áng cho ngư i lao ng. oàn Ch t ch T ng Liên oàn yêu c u các c p Công oàn xây d ng k ho ch, ch ng tri n khai th c hi n Ch th 34 – CT/TW c a Ban Bí thư v tăng cư ng u tranh ch ng âm mưu, ho t ng “Di n bi n hoà bình” c a các th l c thù ch trên lĩnh v c tư tư ng văn hoá; ng th i thư ng xuyên báo cáo k t qu v T ng Liên oàn (qua Ban Tuyên giáo). TM. OÀN CH TNCH PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - Các L L t nh, TP; - Các C ngành TW; - C TCT tr c thu c TL ; - CT TL (b/c); - Ban TGTW (b/c) - Lưu VT, TG. Hoàng Ng c Thanh
Đồng bộ tài khoản