Hướng dẫn 1350/HD-TLĐ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
113
lượt xem
15
download

Hướng dẫn 1350/HD-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn 1350/HD-TLĐ về xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn 1350/HD-TLĐ

  1. T NG LIÊN OÀN LAO NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 1350/HD-TL Hà N i, ngày 14 tháng 8 năm 2009 HƯ NG D N XÂY D NG MÔI TRƯ NG LÀM VI C KHÔNG KHÓI THU C LÁ Thu c lá ã và ang gây ra nh ng t n th t to l n i v i s c kho con ngư i, khói thu c lá v i các thành ph n c tính ch a hơn 4000 lo i hoá ch t, trong ó có kho ng 40 lo i gây ung thư, ng th i khoa h c ã ch ng minh khói thu c lá là m t trong nh ng nguyên nhân gây ra các b nh tim m ch, b nh ph i; ngoài tác h i i v i s c kho , thu c lá còn gây ra nh ng thi t h i v kinh t và môi trư ng. Th c hi n Ch th s 12/2007/CT - TTg ngày 10/5/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c “Tăng cư ng các ho t ng phòng ch ng tác h i c a thu c lá”, các c p, các ngành ã Ny m nh công tác truy n thông giáo d c s c kho v phòng, ch ng tác h i c a thu c lá trong các cơ quan, công s nh m nâng cao nh n th c và thay i hành vi, v n ng cán b , oàn viên, công nhân, viên ch c, lao ng gương m u không hút thu c lá. Ngày 02/8/2007 Th tư ng Chính ph ban hành Quy t nh s 129/ Q - TTg v Ban hành Quy ch văn hoá công s t i các cơ quan hành chính Nhà nư c. T i i u 4 quy nh các hành vi b c m là: C m hút thu c lá trong phòng làm vi c; t t c u hư ng t i m c tiêu chung là gi m s d ng, gi m cung c p thu c lá, ti n t i gi m t l b nh t t và t l ch t do các b nh liên quan n thu c lá. V a qua, T ng Liên oàn ã t ch c các cu c H i th o xây d ng mô hình nơi làm vi c Không thu c lá cho các L L t nh, thành ph và Công oàn ngành Trung ương. Nh m nâng cao hi u qu công tác tuyên truy n phòng, ch ng tác h i c a thu c lá, góp ph n b o v s c kho c a oàn viên, CNVCL , t o môi trư ng s ng và làm vi c trong lành, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam Hư ng d n xây d ng môi trư ng làm vi c Không khói thu c lá như sau: I. M C ÍCH, YÊU C U: - Thông qua các ho t ng tuyên truy n, giúp CNVCL nh n th c y v tác h i c a vi c hút thu c lá i v i s c kho con ngư i, t ó có ý th c trong công tác phòng, ch ng tác h i c a thu c lá. - Xây d ng môi trư ng làm vi c Không khói thu c lá góp ph n t o n p s ng văn minh, l ch s cho cán b , CNVCL , nêu cao ý th c gi gìn s c kho , t o môi trư ng s ch s , h n ch ư c các nguy cơ cháy n . - Các ho t ng tuyên truy n, xây d ng môi trư ng làm vi c Không khói thu c lá c n ư c t ch c sâu r ng, thi t th c, hi u qu , t o s chuy n bi n trong CNVCL , nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a c ng ng. II. N I DUNG TRI N KHAI: 1. Các L L t nh, thành ph , Công oàn ngành Trung ương, Công oàn T ng công ty tr c thu c T ng Liên oàn nghiêm túc tri n khai vi c xây d ng môi trư ng nơi làm vi c Không khói thu c lá t i cơ quan, v i nh ng n i dung, tiêu chí c th : - Xây d ng n i quy, quy nh c m hút thu c lá nơi làm vi c cán b , công ch c, viên ch c cơ quan Công oàn các c p th c hi n . - Tuyên truy n cho cán b , công ch c v tác h i c a thu c lá i v i s c kho , kinh t và môi trư ng.
  2. - Ph bi n các chính sách c a Nhà nư c v vi c tăng cư ng các ho t ng phòng, ch ng tác h i c a thu c lá cho oàn viên, CNVCL . - T ch c L phát ng xây d ng môi trư ng làm vi c Không khói thu c lá cán b , công ch c Công oàn cam k t hư ng ng. - G n bi n báo “C m hút thu c” t i nh ng a i m d quan sát c a phòng làm vi c, phòng h p, l i i m i ngư i th c hi n. 2. Các c p Công oàn thu c khu v c hành chính s nghi p, xây d ng môi trư ng nơi làm vi c Không khói thu c lá. Trong ó yêu c u m i cán b , công ch c, viên ch c th c hi n nghiêm Quy t nh s 129/Q - TTg ngày 02/8/2007 v Ban hành Quy ch văn hoá công s t i các cơ quan hành chính nhà nư c, t i i u 4 quy nh các hành vi b c m: C m hút thu c lá trong phòng làm vi c. 3. Ny m nh công tác truy n thông giáo d c s c kho v phòng, ch ng tác h i c a thu c lá trong CNVCL . V n ng CNVCL gương m u th c hi n quy nh “Không hút thu c lá nơi làm vi c và nơi công c ng trong nhà”. i v i nh ng ngư i còn hút thu c lá c n ng viên h có k ho ch h n ch và ti n t i không s d ng thu c lá. 4. Các c p Công oàn ưa tiêu chuNn “Không hút thu c lá nơi làm vi c” vào n i quy, quy ch c a cơ quan, ơn v , coi ây là m t ch tiêu thi ua trong xây d ng cơ quan, ơn v văn hoá, m b o môi trư ng xanh, s ch, p m i oàn viên, CNVCL ph n u th c hi n. III. T CH C TH C HI N: - Các c p Công oàn ch ng tri n khai xây d ng môi trư ng làm vi c Không khói thu c lá, ti p t c tuyên truy n phòng, ch ng tác h i c a thu c lá, nh m th c hi n nghiêm Quy ch Văn hoá công s theo Quy t nh s 129/2007/Q - TTg, góp ph n b o v s c kho cho ngư i lao ng và xây d ng cơ quan, ơn v t chuNn văn hoá. - Ban Tuyên giáo T ng Liên oàn ti p t c cung c p tư li u tuyên truy n, bi n “C m hút thu c lá” cho các a phương, ngành ph c v công tác tuyên truy n và là b ph n thư ng tr c giúp oàn Ch t ch theo dõi th c hi n công tác này. T ng Liên oàn L VN yêu c u các L L a phương, Công oàn ngành Trung ương, Công oàn T ng công ty tr c thu c T ng Liên oàn căn c i u ki n c th , xây d ng k ho ch tri n khai sâu r ng trong CNVCL thu c ơn v mình. ng th i thư ng xuyên ánh giá, báo cáo k t qu ho t ng vi c xây d ng môi trư ng làm vi c Không khói thu c lá và công tác phòng, ch ng tác h i c a thu c lá trong CNVCL v T ng Liên oàn (qua Báo cáo k t qu công tác Tuyên giáo 6 tháng, 1 năm). TM. OÀN CH TNCH PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - TT CT TL (b/c); -B Yt ; - Các L L t nh, thành ph ; - Các C ngành TW; - C T ng công ty tr c thu c; Hoàng Ng c Thanh - Các Ban, ơn v c a TL ; - Lưu VT, TG.
Đồng bộ tài khoản