Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

7
6.978
lượt xem
1.911
download

Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp với mẫu ví dụ cụ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 1. * Tài liệu này được tải về từ : www.lobs-ueh.net b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ (Theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp) Quý ..n¨m . §¬n vÞ tÝnh: ........... ChØ tiªu Néi dung M· §èi chiÕu tμi kho¶n sè 1 2 TK Nî TK Cã I. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 1. TiÒn thu tõ b¸n hμng, cung cÊp dÞch vô vμ doanh thu kh¸c (1)+(2)+(3)-(4) 01 (+) 1- Thu tiÒn ngay - Thu tiÒn b¸n hμng hãa 111,112,113 5111 33311 -Thu tiÒn b¸n thμnh phÈm 111,112,113 5112 33311 - Thu tiÒn cung cÊp dÞch vô 111,112,113 5113 33311 2 - Thu cña kú tr−íc - Thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh b¸n s¶n phÈm, 111,112,113 131 hμng hãa +tiÒn øng tr−íc cña ng−êi mua hμng hãa, dÞch vô. 3- Doanh thu nhËn tr−íc (nÕu cã) 111,112,113 3387 4 - C¸c kho¶n gi¶m trõ - ChiÕt khÊu th−¬ng m¹i 521 111,112 33311 - Gi¶m gi¸ hμng b¸n 532 111,112 33311 ... 2. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi cung cÊp hμng hãa vμ dÞch vô (1)+(2) 02 (-) 1- Tr¶ tiÒn ngay - Tr¶ tiÒn mua nguyªn, nhiªn vËt liÖu, hμng 152,153,156,13 111, 112 hãa 311
 2. - Tr¶ chi phÝ dÞch vô mua ngoμi 6278,642,641,1 111, 112 3311 - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 627, 111, 112 641,642,13311 2 - Ph¶i tr¶ cña kú tr−íc - Chi tiÒn tr¶ cho c¸c kho¶n nî liªn quan ®Õn 331 111,112 c¸c giao dÞch mua b¸n hμng hãa, dÞch vô ph¸t sinh tõ kú tr−íc nh−ng kú nμy míi tr¶ tiÒn vμ sè tiÒn chi øng tr−íc cho nhμ cung cÊp hμng hãa, dÞch vô 3. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng 03 (-) T¹m øng, thanh to¸n tiÒn l−¬ng 334 111,112 4. TiÒn chi tr¶ l·i vay 04 (-) Chi tr¶ l·i vay (kh«ng ph©n bÞªt tr¶ cho kú 635, 335 111,112,113 tr−íc, tr¶ trong kú vμ tr¶ tr−íc l·i vay) 5. TiÒn chi nép thuÕ Thu nhËp doanh 05 nghiÖp (-) Chi nép thuÕ TNDN (kh«ng ph©n biÖt sè thuÕ 3334 111,112,113 TNDN ®· nép cña kú nμy, sè thuÕ TNDN cßn nî tõ c¸c kú tr−íc ®· nép trong kú nμy vμ sè thuÕ TNDN nép tr−íc (nÕu cã)) 6. TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 06 (+) Thu vÒ båi th−êng, ®−îc ph¹t, tiÒn th−ëng, c¸c 111,112 711,33311 kho¶n tiÒn thu kh¸c... Thu håi c¸c kho¶n ®−a ®i ký quü, ký c−îc 111,112 144 TiÒn thu do nhËn ký quü, ký c−îc 111,112 344 TiÒn thu do ®−îc hoμn thuÕ 111,112 133 7. TiÒn chi kh¸c cho ho¹t ®éng kinh doanh 07 (-) Chi vÒ båi th−êng bÞ ph¹t, c¸c kho¶n chi phÝ 811,13311 111,112 kh¸c TiÒn chi ®−a ®i ký quü, ký c−îc 144 111,112 TiÒn tr¶ c¸c kho¶n nhËn ký c−îc, ký quü 344 111,112 TiÒn chi tõ quü khen th−ëng, phóc lîi 431 111,112 TiÒn nép c¸c lo¹i thuÕ (kh«ng bao gåm thuÕ 3331, 3333, 111,112 TNDN,tiÒn nép c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ, tiÒn thuª 3337, 3338
 3. ®Êt L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh M· 20 = M· 01+ M· 02+M· 03+M· 04+M· 20 doanh 05+M· 06+M· 07 II. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 1.TiÒn chi ®Ó mua s¾m, x©y dùng TSC§ vμ 21 c¸c tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 2.TiÒn thu tõ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ 22 vμ c¸c tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 3. TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña 23 ®¬n vÞ kh¸c 4.TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cô 24 nî cña ®¬n vÞ kh¸c 5. TiÒn chi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ kh¸c 25 6. TiÒn thu håi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ 26 kh¸c 7. TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vμ lîi nhuËn 27 ®−îc chia L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 30 III. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh 1.TiÒn thu tõ ph¸t hμnh cæ phiÕu, nhËn vèn 31 gãp cña chñ së h÷u 2.TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c chñ së h÷u, 32 mua l¹i cæ phiÕu cña doanh nghiÖp ®· ph¸t hμnh 3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dμi h¹n nhËn ®−îc 33 4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34 5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tμi chÝnh 35 6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u 36 L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tμi 40 chÝnh L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú (20+30+40) 50 TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú 60
 4. ¶nh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy 61 ®æi ngo¹i tÖ TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú 70 (50+60+61) Ghi chó: C¸c nghiÖp vô kh«ng th−êng xuyªn M· sè 01: - tiÒn thu tõ b¸n hμng hãa, cung cÊp dÞch vô chuyÓn tr¶ ngay c¸c kho¶n c«ng nî: Nî TK331/Cã TK511, Cã TK333. - tiÒn b¶n quyÒn, phÝ, hoa hång vμ c¸c kho¶n doanh thu kh¸c (nh− b¸n chøng kho¸n v× môc ®Ých th−¬ng m¹i) Nî TK111,112,113/Cã TK511- doanh thu kh¸c. M· sè 02: -Chi tiÒn tõ thu c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hμng Nî TK152,153,156,331,62../Cã TK131 - Chi tiÒn tõ tiÒn vay ng¾n h¹n nhËn ®−îc chuyÓn tr¶ ngay cho ng−êi b¸n Nî TK152,153,156,331,62../Cã TK311 M· sè 04: - Chi tr¶ l·i vay tõ tiÒn thu c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hμng chi tr¶ l·i vay ngay Nî TK635,335/Cã TK131. M· sè 05:- Chi tiÒn nép thuÕ TNDN tõ tiÒn thu c¸c kho¶n ph¶i thu cña c¸c kh¸ch hμng Nî TK3334/Cã TK131 b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ (Theo ph−¬ng ph¸p gi¸n tiÕp) Quý ..n¨m .. §¬n vÞ tÝnh: ........... ChØ tiªu Néi dung M· §èi chiÕu tμi kho¶n sè 1 2 TK Nî TK Cã I. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 1. Lîi nhuËn tr−íc thuÕ 01 (+) L·i 911 4212 (-) Lç 4212 911 2. §iÒu chØnh cho c¸c kho¶n - KhÊu hao TSC§ 02 (+) Sè khÊu hao TSC§ ®· trÝch vμo chi phÝ s¶n 627,641, 642 214 xuÊt, kinh doanh trong kú b¸o c¸o - C¸c kho¶n dù phßng 03 (+) C¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ ®−îc trÝch
 5. lËp vμo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú -Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n, dμi 635 129, 229 h¹n - Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 642 139 - Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho 632 159 (-) Hoμn nhËp c¸c kho¶n dù phßng trong kú - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n, dμi 129,229 515 h¹n - Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 139 711 - Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho 159 711 - L·i, lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ch−a thùc 04 hiÖn (-) L·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 413 515 (+) Lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 635 413 - L·i, lç tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 05 (-) 1 - PhÇn thu thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ 111, 112, 711, 515, 113,131,138 33311 111, 112 131 (+) 2 - PhÇn chi thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ 811, 635, 13311 111, 112, 113,331,3 38 3 - L·i/ lç vÒ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ (1 + 2) (-) Lîi nhuËn ®−îc chia tõ kho¶n ®Çu t− vèn 111,112,138,222. 515 vμo ®¬n vÞ kh¸c . (-) §Þnh kú thu l·i tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu 111,112 515 121,221 - Chi phÝ l·i vay 06 (+) Chi phÝ l·i vay ph¸t sinh vμ ®· ghi nhËn 635 111,112,3 vμo kÕt qu¶ kinh doanh trong kú 41,311.. 3. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh tr−íc thay M· 08 = m· 01+m· 02+m· 03+m· 04+m· 08 ®æi vèn l−u ®éng 05+m· 06 - T¨ng gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu 09
 6. Ph¶i thu kh¸ch hμng HiÖu sè>0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè
 7. 145) TK155 HiÖu sè>0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (+); hiÖu sè 0 (+); hiÖu sè 0 (+); hiÖu sè 0 (+); hiÖu sè 0 (+); hiÖu sè
 8. HiÖu sè>0 (+); hiÖu sè 0 (+); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè
 9. II. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 1.TiÒn chi ®Ó mua s¾m, x©y dùng TSC§ vμ c¸c 21 tμi s¶n dμi h¹n kh¸c (-) - Chi tiÒn mua s¾m TSC§ 211 111,112,1 13 (-) - øng tiÒn cho nhμ thÇu, nhμ cung cÊp ®Çu 331 111,112,1 t− TSC§ vμ c¸c TS dμi h¹n kh¸c 13 (-) - Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n ph¸t sinh b»ng 241, 1332 111, 112 tiÒn 2.TiÒn thu tõ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ vμ c¸c 22 tμi s¶n dμi h¹n kh¸c (+) 1 - PhÇn thu thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ 111, 112, 113 711, 515, 33311 111, 112 131, 138 (-) 2 - PhÇn chi thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ 811, 635, 13311 111, 112, 113 331, 338 111, 112, 113 3 - Chªnh lÖch thu chi vÒ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ (1 + 2) 3.TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña ®¬n 23 vÞ kh¸c (-) Chi cho doanh nghiÖp kh¸c vay 128, 228 111, 112 (-) Chi mua tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, kú phiÕu 121, 221 111, 112 4.TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cô nî 24 cña ®¬n vÞ kh¸c (+) Thanh to¸n nî gèc tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, kú 111, 112 121, 221 phiÕu (+) Thu håi nî gèc c¸c doanh nghiÖp kh¸c vay 111, 112 128, 228 (+) TiÒn thu do b¸n l¹i tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, kú 111, 112 121, 221 phiÕu 5. TiÒn chi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ kh¸c 25 (-) Gãp vèn vμo c¸c doanh nghiÖp kh¸c 221, 222,128,228 111,112,1 13 6. TiÒn thu håi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ kh¸c 26
 10. (+) Thu håi gãp vèn vμo c¸c doanh nghiÖp 111, 112,113 221,222,1 kh¸c 28,228 7. TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vμ lîi nhuËn ®−îc 27 chia (+) Thu l·i tiÒn göi ng©n hμng 111, 112 515, 33311 (+) Thu cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia (nÕu cã) 111, 112 515, 33311 L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− M· sè 30= m· 21+ m· 22+ m· 23+m· 30 24+m· 25+m· 26+m· 27 1 2 3 III. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh 1.TiÒn thu tõ ph¸t hμnh cæ phiÕu, nhËn vèn gãp 31 cña chñ së h÷u TiÒn thu do nhËn vèn trùc tiÕp tõ NSNN 111, 112 411 hoÆc do c¸c chñ së h÷u gãp vèn NhËn cÊp ph¸t vèn ®Çu t− XDCB 111, 112 414 2.TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c chñ së h÷u, mua l¹i cæ phiÕu cña doanh nghiÖp ®· ph¸t hμnh 32 (-) Hoμn tr¶ vèn trùc tiÕp cho NSNN hoÆc chñ 411 111, 112 së h÷u 3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dμi h¹n nhËn ®−îc 33 NhËn tiÒn vay ng¾n h¹n tõ c¸c tæ chøc tÝn 111, 112 311 dông NhËn tiÒn vay dμi h¹n tõ c¸c tæ chøc tÝn 111, 112 341 dông 4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34 Tr¶ tiÒn vay ng¾n h¹n cho c¸c tæ chøc tÝn 311 111, 112, dông 113 Tr¶ tiÒn vay dμi h¹n cho c¸c tæ chøc tÝn 341, 315 111,112 dông 5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tμi chÝnh 35 6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u 36
 11. L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh 40 L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú (20+30+40) 50 TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú 60 ¶nh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi 61 ngo¹i tÖ TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú (50+60+61) 70 Ghi chó: (*) Thanh lý TSC§: Ph¶i cã m· riªng cho c¸c nghiÖp vô thanh lý TSC§, tèt nhÊt cã thÓ x©y dùng hÖ thèng TK911 cÊp 3 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng thanh lý TSC§. Thu vÒ thanh lý TSC§: Nî TK111,112,131 KÕt chuyÓn: Nî TK711 Cã TK3331 Cã TK911 Cã TK711 Chi phÝ thanh lý TSC§: Nî TK214 KÕt chuyÓn: Nî TK911 Nî TK811 Cã TK 811 Cã TK 211 Cã TK111,112... L·i thanh lý TSC§: Nî TK 911 Cã TK 4212 Lç thanh lý TSC§: Nî TK 4212 Cã TK 911 M· 21: sè tiÒn chi tõ tiÒn thu c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hμng chuyÓn th¼ng Nî 331, 211, 241/Cã TK131. - PhÇn chi tiÒn tõ tiÒn vay dμi h¹n nhËn ®−îc chuyÓn tr¶ ngay cho ng−êi b¸n trong kú b¸o c¸o Nî 331, 211, 241/Cã TK341
 12. * Tài liệu này được tải về từ : www.lobs-ueh.net

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản