Hướng dẫn liên ngành số 16/HD/VKSTC-BCA-TATC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
3
download

Hướng dẫn liên ngành số 16/HD/VKSTC-BCA-TATC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn liên ngành số 16/HD/VKSTC-BCA-TATC về việc thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan trong hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn liên ngành số 16/HD/VKSTC-BCA-TATC

  1. VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CAO - B CÔNG AN - TOÀ ÁN NHÂN c l p - T do- H nh phúc DÂN T I CAO ------- ----- S : 16/HD/VKSTC-BCA-TATC Hà N i, ngày 24 tháng 7 năm 2008 HƯ NG D N LIÊN NGÀNH TH C HI N NGHN QUY T S 15/2008/NQ-QH12 NGÀY 29/5/2008 C A QU C H I V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH THÀNH PH HÀ N I VÀ M T S T NH CÓ LIÊN QUAN TRONG HO T NG NGHI P V C A CÁC CƠ QUAN TI N HÀNH T T NG. th c hi n Ngh quy t s 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 c a Qu c h i v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan trong ho t ng nghi p v c a các cơ quan ti n hành t t ng, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B công an và Toà án nhân dân t i cao th ng nh t hư ng d n như sau: 1. Yêu c u chung Ho t ng nghi p v c a các cơ quan ti n hành t t ng trong ph m vi i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan ph i b o m tuân th các yêu c u chung sau ây: a) Ti n hành theo úng quy nh c a pháp lu t; b) Ho t ng bình thư ng, n nh, liên t c, không x y ra xáo tr n, không làm gián o n ho t ng i u tra, truy t , xét x ; c) áp ng các m c ích, yêu c u, nguyên t c, nhi m v ho t ng t t ng; b o v quy n, l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c, cá nhân. 2. V ti n hành ki m kê công tác chuyên môn. Các Cơ quan i u tra, Vi n ki m sát, Toà án thành ph Hà N i và các t nh Hà Tây, Vĩnh Phúc; Cơ quan i u tra, Vi n ki m sát, Toà án c p huy n thu c thành ph Hà N i, t nh Hà Tây và huy n Mê Linh thu c t nh Vĩnh Phúc ph i ti n hành ki m kê công tác chuyên môn theo ch c năng, nhi m v ang th c hi n, bao g m: Các lĩnh v c hình s , hành chính và các vi c khác theo quy nh c a Pháp lu t, không sót, l t v án, v vi c. V êc ki m kê công tác chuyên môn nghi p v x lý theo các m c 5,6 c a Hư ng d n này. Vi c ki m kê công tác chuyên môn c a các cơ quan ti n hành t t ng ph i k t thúc trư c ngày 01/08/2008. 3. V tên g i và con d u c a cơ quan ti n hành t t ng a) T ngày 01/08/2008, tên g i và con d u c a Cơ quan i u tra Công an thành ph Hà N i, Vi n ki m sát nhân dân thành ph Hà N i, Toà án nhân dân thành ph Hà N i, các cơ quan C nh sát i u tra Công an c p huy n, các Vi n ki m sát nhân dân c p huy n, Toà án nhân dân c p huy n thu c thành ph Hà N i v n gi nguyên. b) T ngày 01/08/2008, tên g i và con d u c a Cơ quan i u tra Công an t nh Hà Tây, Vi n ki m sát nhân dân t nh Hà Tây, Toà án nhân dân t nh Hà Tây; Cơ quan C nh sát i u tra Công an c p huy n, Vi n ki m sát nhân dân c p huy n, Toà án nhân dân c p huyên thu c t nh Hà Tây; Cơ quan C nh sát i u tra Công an huy n Mê Linh, Vi n ki m sát nhân dân huy n Mê Linh, Toà án nhân dân huy n Mê Linh, thu c t nh Vĩnh Phúc không còn giá tr s d ng. Tên g i và con d u c a các cơ quan này ư c thay b ng tên g i và con d u m i phù h p v i a danh hành chính m i thu c thành ph Hà N i. Vi c thu h i, x lý con d u không còn giá tr s d ng th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 4. Hi u l c thi hành c a các l nh, quy t nh và giá tr s d ng c a văn b n t t ng. Các l nh, quy t nh, th t c t t ng, văn b n c a các cơ quan ti n hành t t ng ã ban hành, thu th p trư c ngày 01/08/2008 ang có hi u l c pháp lu t thì ti p t c có hi u l c thi hành và giá tr s d ng theo quy nh c a pháp lu t. 5. X lý i v i các v án hình s , v án hành chính, v vi c dân s và các v êc khác theo quy nh c a pháp lu t (sau ây vi t t t là v án, v vi c) thu c th m quy n c a các cơ quan ti n hành t t ng t nh Hà Tây và thành ph Hà N i a) V án, v v êc ang ư c các cơ quan ti n hành t t ng c p t nh, c p huy n thu c các t nh, thành ph Hà N i, Hà Tây gi i quy t mà chưa th k t thúc trư c 0 gi ngày 01/08/2008, thì t 0 gi ngày 01/08/2008 ti p t c ư c các cơ quan ti n hành t t ng tương ng c a thành ph Hà N i gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. b) V án, v vi c phát sinh t 0 gi ngày 01/08/2008 thu c thNm quy n gi i quy t c a các cơ quan ti n hành t t ng thành ph Hà N i và các cơ quan ti n hành t t ng c p huy n thu c thành ph Hà N i ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. 6. X lý i v i các v án, v vi c ang thu c th m quy n c a các cơ quan ti n hành t t ng t nh Vĩnh Phúc, huy n Mê Linh thu c t nh Vĩnh Phúc.
  2. a) V án, v vi c ang ư c các cơ quan ti n hành t t ng huy n Mê Linh thu c t nh Vĩnh Phúc gi i quy t mà chưa th k t thúc trư c 0 gi ngày 01/8/2008 thì t 0 gi ngày 01/8/2008 ti p t c ư c các cơ quan ti n hành t t ng huy n Mê Linh, thu c thành ph Hà N i gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. b) V án, v vi c ã ư c Tòa án nhân dân huy n Mê Linh thu c t nh Vĩnh Phúc xét x sơ thNm mà có kháng cáo, kháng ngh theo th t c phúc thNm ho c có khi u n i, kháng ngh theo th t c giám c thNm, tái thNm mà trư c 0 gi ngày 01/8/2008 Tòa án t nh Vĩnh Phúc ã th lý thì Tòa án nhân dân t nh Vĩnh Phúc ti p t c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t; trư ng h p trư c 0 gi ngày 01/8/2008 Tòa án nhân dân t nh Vĩnh Phúc chưa th lý theo th t c phúc thNm, giám c thNm, tái thNm thì 0 gi ngày 01/8/2008 thu c quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân thành ph Hà N i. c) V án, v vi c x y ra trên a bàn huy n Mê Linh thu c t nh Vĩnh Phúc ang thu c thNm quy n gi i quy t c a các cơ quan ti n hành t t ng c p t nh Vĩnh Phúc mà chưa th k t thúc trư c 0 gi ngày 01/8/2008 thì gi i quy t như sau: - N u v án ang giai o n i u tra thì Cơ quan i u tra công an t nh Vĩnh Phúc ti p t c i u tra cho n khi k t thúc i u tra, chuy n k t lu n i u tra và h sơ v án cho Vi n ki m sát nhân dân t nh Vĩnh Phúc. Sau khi nh n ư c k t lu n i u tra và h sơ v án do Cơ quan i u tra công an t nh chuy n n, Vi n ki m sát nhân dân t nh Vĩnh Phúc có trách nhi m chuy n cho Vi n ki m sát nhân dân thành ph Hà N i quy t nh vi c truy t theo thNm quy n. - N u v án ang giai o n truy t , thì Vi n ki m sát nhân dân t nh Vĩnh Phúc có trách nhi m hoàn thành th t c truy t . Trư ng h p Vi n ki m sát nhân dân t nh Vĩnh Phúc quy t nh truy t b can thì Vi n ki m sát ph i g i h sơ v án và cáo tr ng n Tòa án nhân dân t nh Vĩnh Phúc. Sau khi nh n ư c h sơ v án và b n cáo tr ng do Vi n ki m sát nhân dân t nh chuy n n, Tòa án nhân dân t nh Vĩnh Phúc có trách nhi m chuy n cho Tòa án nhân dân thành ph Hà N i xét x theo thNm quy n. - N u v án, v vi c mà Tòa án nhân dân t nh Vĩnh Phúc ã th lý thì Tòa án nhân dân t nh Vĩnh Phúc ti p t c ti n hành xét x . - Cùng v i vi c chuy n giao h sơ v án, v vi c theo hư ng d n trên, các cơ quan ti n hành t t ng t nh Vĩnh Phúc có trách nhi m chuy n y các khi u n i, t cáo c a cơ quan, t ch c, công dân liên quan n v án, v vi c n các cơ quan ti n hành t t ng có thNm quy n c a thành ph Hà N i xem xét, gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. 7. X lý i v i v án, v vi c x y ra trên a bàn các xã ông Xuân, Ti n Xuân, Yên Bình và Yên Trung thu c huy n Lương Sơn t nh Hòa Bình a) i v i các v án, v vi c x y ra trên a bàn các xã ông Xuân, Ti n Xuân, Yên Bình và Yên Trung huy n Lương Sơn t nh Hòa Bình ang ư c các cơ quan ti n hành t t ng huy n Lương Sơn t nh Hòa Bình, các cơ quan ti n hành t t ng t nh Hòa Bình th lý mà vi c gi i quy t không th k t thúc trư c 0 gi ngày 01/8/2008 thì v n do các cơ quan này ti p t c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t cho n khi có quy t nh v vi c nh p 4 xã nêu trên v huy n nào c a thành ph Hà N i. T khi Quy t nh nh p 4 xã nêu trên có hi u l c thì chuy n cho các cơ quan ti n hành t t ng m i có thNm quy n. b) i v i các v án, v vi c phát sinh t 0 gi ngày 01/8/2008 trên a bàn 4 xã nêu trên, thì thu c thNm quy n gi i quy t c a các cơ quan ti n hành t t ng ơn v hành chính c a thành ph Hà N i. 8. V t m gi , t m giam và truy nã a) V qu n lý ngư i b t m gi , t m giam, nhà t m giam. Trư c ngày 01/8/2008, Công an các t nh, thành ph Hà N i, Hà Tây, Vĩnh Phúc; Công an c p huy n thu c các t nh, thành ph Hà N i, Hà Tây; Công an huy n Mê Linh thu c t nh Vĩnh Phúc có trách nhi m th ng kê, l p danh sách, phân lo i i tư ng giam, gi và bàn giao s li u th ng kê cho Công an thành ph Hà N i ti p t c qu n lý vi c giam, gi các i tư ng này khi Ngh quy t s 15/2008/NQ-QH12 có hi u l c thi hành. b) Gi i quy t vi c ti p nh n các i tư ng ã có quy t nh truy nã b b t sau khi h p nh t. Cơ quan i u tra Công an các t nh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Cơ quan c nh sát i u tra công an c p huy n thu c t nh hà Tây, Cơ quan c nh sát i u tra công an huy n Mê Linh thu c t nh Vĩnh Phúc có trách nhi m th ng kê y nh ng i tư ng ã có quy t nh truy nã bàn giao h sơ, danh sách theo h , lo i cho các Cơ quan i u tra công an thành ph Hà N i có thNm quy n; ng th i ra thông báo trên ph m vi toàn qu c v vi c t 0 gi ngày 01/08/2008 thay i cơ quan ti p nh n ngư i có quy t nh truy nã b b t như sau: - i tư ng b b t gi thu c thNm quy n x lý c a Cơ quan i u tra công an c p t nh thì cơ quan ti n nh n là Cơ quan i u tra Công an thành ph Hà N i. - i tư ng b b t gi thu c thNm quy n x lý c a Cơ quan C nh sát i u tra Công an c p huy n thì cơ quan ti p nh n là Cơ quan C nh sát i u tra công an c p huy n phù h p theo a danh hành chính m i c a thành ph Hà N i. 9. T ch c th c hi n Các cơ quan ti n hành t t ng các t nh Hà Tây, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, thành ph Hà N i, các huy n thu c t nh Hà Tây, huy n Mê Linh thu c t nh Vĩnh Phúc, huy n Lương Sơn thu c t nh Hoà Bình và các cơ quan, t ch c
  3. liên quan có trách nhi m quán tri t, t ch c th c hi n nghiêm túc hư ng d n này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B công an, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Toà án nhân dân t i cao ti p t c gi i thích, hư ng d n. KT.VI N TRƯ NG VI N KT. B TRƯ NG B CÔNG AN KT. CHÁNH ÁN TOÀ ÁN KI M SÁT NHÂN DÂN T I TH TRƯ NG NHÂN DÂN T I CAO CAO PHÓ CHÁNH ÁN PHÓ VI N TRƯ NG Lê Th Ti m ng Quang Phương Khu t Văn Nga

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản