intTypePromotion=1
ADSENSE

HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chia sẻ: Thao Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

657
lượt xem
129
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020: Chiến lược bảo vệ môi trường ngành công nghiệp, các quy chế bảo vệ môi trường các ngành công nghiệp đặc thù.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  1. Tình hình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn luật bảo vệ môi trường do Bộ Công nghiệp chủ trì. VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ BỘ CÔNG NGHIỆP I. T×nh h×nh x©y dùng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®Õn th¸ng 7/2006 1. C¸c c¨n cø x©y dùng V¨n b¶n ph¸p luËt - ChiÕn l−îc b¶o vÖ m«i tr−êng quèc gia ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h−íng ®Õn n¨m 2020: ChiÕn l−îc B¶o vÖ m«i tr−êng ngµnh c«ng nghiÖp, Quy chÕ b¶o vÖ m«i tr−êng ngµnh c«ng nghiÖp, c¸c quy chÕ b¶o vÖ m«i tr−êng c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ®Æc thï. - Nghị ®Þnh cña ChÝnh phñ: NghÞ ®Þnh s¶n xuÊt s¹ch h¬n trong c«ng nghiÖp - V¨n kiÖn dù ¸n ODA do ChÝnh phñ phª duyÖt: ChiÕn l−îc ¸p dông s¶n xuÊt s¹ch h¬n cho c¸c doanh nghiÖp lín, võa vµ nhá 2. C¸c néi dung ®∙ vµ ®ang thùc hiÖn: - ChiÕn l−îc b¶o vÖ m«i tr−êng ngµnh c«ng nghiÖp: dự kiến sẽ ban hành quý IV năm 2006 - Quy chÕ b¶o vÖ m«i tr−êng ngµnh c«ng nghiÖp: dự kiến sẽ ban hành quý IV năm 2006 - NghÞ ®Þnh thóc ®Èy s¶n xuÊt s¹ch h¬n trong c«ng nghiÖp: dự kiến sẽ lấy ý kiến các bộ ngành và trình Chính phủ vào quý 4/2006 - Quy chÕ b¶o vÖ m«i tr−êng mét sè TËp ®oµn, tæng c«ng ty lín: TËp ®oµn CN Than vµ Kho¸ng s¶n, Tæng C«ng ty ThÐp: dù kiÕn ban hµnh trong n¨m 2007. - ChiÕn l−îc ¸p dông s¶n xuÊt s¹ch h¬n cho c¸c doanh nghiÖp lín võa vµ nhá: §−îc x©y dùng tõ cuèi n¨m 2006 ®Õn gi÷a n¨m 2007 trong khu«n khæ Hîp phÇn s¶n xuÊt s¹ch h¬n trong c«ng nghiÖp thuéc ch−¬ng tr×nh hîp t¸c ph¸t triÓn vÒ M«i tr−êng do §an M¹ch tµi trî. II. KÕ ho¹ch thùc hiÖn tõ n¨m 2007 1. Quy ®Þnh chung vÒ tr¸ch nhiÖm Bộ Công nghiệp trong việc x©y dùng c¸c V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt LuËt B¶o vÖ m«i tr−êng - Khoản 5 Điều 121 “Bộ Công nghiệp chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND cấp tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực 1
  2. hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và các qui định khác của pháp luật có liên quan đối với lĩnh vực công nghiệp; xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc thẩm quyền xử lý; chỉ đạo phát triển ngành công nghiệp môi trường. - Khoản 5, Điều 44 qui định “Bộ Công nghiệp chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh có liên quan chỉ đạo viẹc thống kê nguồn thải, đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường của các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản, tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở này”. 2. C¸c néi dung cô thÓ 2.1. Đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường Theo chức năng quy định trong Luật Bảo vệ Môi trường, về lĩnh vực đánh giá tác động môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường, Bộ Công nghiệp phải thực hiện các nhiệm vụ sau: - Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trước khi phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. - Tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi phê duyệt các dự án đầu tư ; - Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ dự án. Do đó, Bộ Công nghiệp dự định xây dựng các văn bản hướng dẫn nhằm thực hiện các chức năng trên như sau: - Xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho các ngành công nghiệp đặc thù ( cơ bản rà soát chỉnh sửa những hướng dẫn cho các ngành đã có hướng dẫn và xây dựng mới cho những ngành chưa có hướng dẫn); - Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược cho các Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Công nghiệp; - Xây dựng và ban hành thủ tục, quy trình thẩm định, phê duyệt đánh giá tác động môi trường áp dụng cho Bộ Công nghiệp; - Hướng dẫn thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường cho các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Công nghiệp. 2
  3. 2.2. Xây dựng tiêu chuẩn môi trường Theo Điều 4 Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ MT về trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn môi quốc gia (Bộ Cơ quan ngang bộ tổ chức xây dựng tiêu chuẩn MT QG theo phạm vi ngành, lĩnh vực đuợc giao QL và được phân công để Bộ Tài nguyên và MT tổ chức thẩm định và Ban hành) Các tiêu chuẩn Bộ CN dự định xây dựng: - Xây dựng các tiêu chuẩn/chỉ tiêu môi trường/sinh thái cho các nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất công nghiệp; - Xây dựng tiêu chuẩn phát thải theo ngành công nghiệp và các vùng công nghiệp đặc thù (Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học, xác định các chỉ tiêu phát thải công nghiệp, nâng cap năng lực phối hợp với Bộ KHCN và TNMT về công tác tiêu chuẩn thải ngành công nghiệp) 2.3 Ngành khai thác khoáng sản (Khoản 5, Điều 44 ) - Xây dựng quy chế bảo vệ môi trường ngành khai thác khoáng sản - Các hướng dẫn kỹ thuật về bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản 2.4 Các nội dung khác - Quan trắc môi trường: Hướng dẫn quan trắc các tác động đối với MT từ hoạt động của ngành công nghiệp (khoản 2, điều 94 Luật BVMT) - Báo cáo tình hình tác động môi trường: Hướng dẫn xây dựng báo cáo tình hình tác động môi trường ngành công nghiệp (khoản 2, điều 100 Luật BVMT) - Thống kê, lưu trữ số liệu, thông tin về môi trường: Hướng dẫn các doanh nghiệp, tập đoàn CN về lưu trữ số liệu về môi trường (khoản 2 điều 102, Luật BVMT) - Các hướng dẫn, chính sách khuyến khích liên quan đến phát triển công nghiệp môi trường (Điều 109) ( Dự án điều tra cơ bản về CN MT) - Các hướng dẫn, chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc thẩm quyền quản lý 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2