intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn số 129/HĐTVĐX

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

79
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 129/HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1002/2009/QĐ-CTN ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 (đợt 2) do Hội đồng tư vấn đặc xá ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 129/HĐTVĐX

 1. H I NG TƯ V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C XÁ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 129/H TV X Hà N i, ngày 10 tháng 07 năm 2009 HƯ NG D N V VI C TRI N KHAI TH C HI N QUY T NNH S 1002/2009/Q -CTN NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2009 C A CH TNCH NƯ C V C XÁ NĂM 2009 ( T 2) Th c hi n Quy t nh s 1002/2009/Q -CTN ngày 08 tháng 7 năm 2009 c a Ch t ch nư c v c xá năm 2009 ( t 2), H i ng tư v n c xá hư ng d n c th v i tư ng, i u ki n, trình t , th t c ti n hành xét c xá năm 2009 ( t 2) như sau: I. I TƯ NG XÉT C XÁ Ngư i b k t án ph t tù có th i h n, tù chung thân ã ư c gi m xu ng tù có th i h n ang ch p hành hình ph t tù t i các tr i giam, tr i t m giam do B Công an, B Qu c phòng qu n lý. II. I U KI N Ư C NGHN C XÁ 1. Ngư i b k t án ph t tù có th i h n, tù chung thân ã ư c gi m xu ng tù có th i h n ang ch p hành hình ph t tù (g i là ph m nhân) ư c ngh c xá ph i có các i u ki n sau ây: a) Ch p hành t t Quy ch , N i quy c a tr i giam, tr i t m giam; tích c c h c t p, lao ng; trong quá trình ch p hành hình ph t tù ư c x p lo i c i t o t lo i khá tr lên; khi ư c c xá không làm nh hư ng n an ninh, tr t t , an toàn xã h i, c th như sau: - Ph m nhân b ph t tù chung thân ã ư c gi m xu ng tù có th i h n ph i có ít nh t b n năm (2005, 2006, 2007, 2008) và 6 tháng u năm 2009 ư c x p lo i c i t o khá tr lên, th i gian ti p theo ư c ánh giá c i t o t t. - Ph m nhân b ph t tù trên mư i lăm năm n ba mươi năm ph i có ít nh t ba năm (2006, 2007, 2008) và 6 tháng u năm 2009 ư c x p lo i c i t o khá tr lên, th i gian ti p theo ư c ánh giá c i t o t t. - Ph m nhân b ph t tù trên b y năm n mư i lăm năm ph i có ít nh t hai năm (2007, 2008) và 6 tháng u năm 2009 ư c x p lo i c i t o khá tr lên, th i gian ti p theo ư c ánh giá c i t o t t. - Ph m nhân b ph t tù trên ba năm n b y năm ph i có ít nh t m t năm (2008) và 6 tháng u năm 2009 ư c x p lo i c i t o khá tr lên, th i gian ti p theo ư c ánh giá c i t o t t. - Ph m nhân b ph t tù t trên hai năm n ba năm ph i có ít nh t 6 tháng cu i năm 2008 và 6 tháng u năm 2009 ư c x p lo i c i t o khá tr lên, th i gian ti p theo ư c ánh giá c i t o t t. - Ph m nhân b ph t tù t m t năm n hai năm ph i có ít nh t 6 tháng u năm 2009 ư c x p lo i khá tr lên, th i gian ti p theo ư c ánh giá c i t o t t. - Ph m nhân b ph t tù dư i m t năm ph i có ít nh t quý II năm 2009 ư c x p lo i khá tr lên, th i gian ti p theo ư c ánh giá c i t o t t. (Theo Quy t nh s 1269/2002/Q -BCA(V26) ngày 17/12/2002 c a B trư ng B Công an ban hành 4 tiêu chuNn thi ua ch p hành hình ph t tù và quy nh x p lo i thi ua ch p hành hình ph t tù, nh kỳ 3 tháng, 6 tháng và m t năm, g m 4 lo i: t t, khá, trung bình, kém. Th i gian x p lo i quý I vào ngày 25 tháng 02; quý II và 6 tháng u năm vào ngày 25 tháng 5; quý III vào ngày 25 tháng 8; quý IV,
 2. 6 tháng cu i năm và c năm vào ngày 25 tháng 11 hàng năm và theo Quy t nh s 251/2003/Q -BQP ngày 07/10/2003 c a B trư ng B Qu c phòng ban hành tiêu chuNn thi ua và x p lo i thi ua ch p hành án ph t tù trong các tr i giam, tr i t m giam quân s do B Qu c phòng qu n lý). - Th i gian ti p theo ư c tính t ngày 26 tháng 5 năm 2009 n ngày h p c a H i ng xét ngh c xá c a tr i giam, tr i t m giam. b) ã ch p hành hình ph t tù ít nh t là m t ph n ba th i gian i v i hình ph t tù có th i h n; ít nh t là mư i b n năm i v i hình ph t tù chung thân ã ư c gi m xu ng tù có th i h n. Th i gian ch p hành hình ph t tù là th i gian ngư i ó b b t gi , b t m giam và ch p hành hình ph t tù trong tr i giam, tr i t m giam, không k th i gian ư c t i ngo i, ư c hoãn, t m ình ch và th i gian ư c gi m th i h n ch p hành hình ph t tù. Th i gian ư c gi m th i h n ch p hành hình ph t tù (n u có) ư c tính tr vào ph n th i h n tù còn l i. Ví d : Nguy n Văn A b k t án 12 (mư i hai) năm tù, b b t ngày 31/8/2000, tính n ngày 31/8/2009, Nguy n Văn A ã th c s ch p hành ư c 09 (chín) năm, ã ư c gi m th i h n ch p hành hình ph t tù 03 l n, t ng c ng là 02 (hai) năm, thì th i h n tù còn l i là 01 (m t) năm; c) ã ch p hành xong hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c nghĩa v dân s khác, tr nh ng ngư i không b k t án tù v các t i ph m v tham nhũng ã 70 tu i tr lên ho c trên 60 tu i nhưng thư ng xuyên m au ho c ngư i ang m c b nh hi m nghèo mà b n thân ngư i ó và gia ình không còn kh năng th c hi n. Ph m nhân b áp d ng hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c nghĩa v dân s khác ph i th c hi n xong và có y tài li u ch ng minh (tr nh ng ngư i ã nêu) m i ư c xem xét, ngh c xá. Ph m nhân là ngư i chưa thành niên ph m t i mà trong b n án, quy t nh c a Tòa án giao trách nhi m b i thư ng thi t h i ho c nghĩa v dân s khác cho b m ho c ngư i u thì ph i có căn c ch ng minh b m ho c ngư i u ã th c hi n xong b i thư ng thi t h i ho c nghĩa v dân s m i ư c xem xét, ngh c xá. Ph m nhân không b k t án v các t i ph m v tham nhũng ã 70 tu i tr lên ho c trên 60 tu i nhưng thư ng xuyên m au ho c ang m c b nh hi m nghèo mà b n thân và gia ình ngư i ó không còn kh năng th c hi n ph i có y tài li u ch ng minh v tình tr ng s c kh e c a ngư i ó và hoàn c nh kinh t c a gia ình m i ư c xem xét, ngh c xá. Các trư ng h p sau ây ư c coi là ã th c hi n xong hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c các nghĩa v dân s khác: - Ph m nhân b áp d ng hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c các nghĩa v dân s khác nhưng chưa th c hi n ho c m i th c hi n ư c m t ph n mà ư c Tòa án quy t nh mi n th c hi n thì ư c coi là ã th c hi n xong. - Ph m nhân có trách nhi m b i thư ng thi t h i v dân s cho ngư i b h i ho c i di n h p pháp c a ngư i b h i nhưng chưa th c hi n ho c m i th c hi n ư c m t ph n mà bên b h i có văn b n ng ý xóa n , không yêu c u th c hi n n a, ư c y ban nhân dân c p xã nơi cư trú ho c Cơ quan Thi hành án dân s ang th lý v vi c ó xác nh n, thì ư c coi là ã th c hi n xong. - Trư ng h p ph m nhân ph i ch p hành nghĩa v dân s v c p dư ng cho bên b h i theo nh kỳ hàng tháng mà n khi H i ng xét ngh c xá c a tr i giam, tr i t m giam h p, thân nhân c a ph m nhân ã ch p hành y , úng h n các kho n nghĩa v c p dư ng, b i thư ng theo nh kỳ mà b n án, quy t nh c a Tòa án ã tuyên, ư c y ban nhân dân c p xã ho c cơ quan thi hành án dân s xác nh n thì cũng ư c xét ngh c xá.
 3. - Ph m nhân b áp d ng hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c các nghĩa v dân s khác nhưng chưa th c hi n ho c m i th c hi n ư c m t ph n mà có Quy t nh ình ch thi hành án c a Th trư ng Cơ quan Thi hành án có thNm quy n (Quy t nh này ư c th c hi n theo quy nh c a Pháp lu t Thi hành án dân s năm 2004) thì cũng ư c xem xét ngh c xá. - Ph m nhân ư c ngh c xá n u có các hình ph t b sung khác như: C m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh; C m cư trú; Qu n ch ; Tư c m t s quy n công dân; T ch thu tài s n; Tr c xu t, ph i vi t cam k t sau khi ư c c xá ti p t c ch p hành y theo b n án, quy t nh c a Tòa án. B n cam k t ph i có xác nh n c a Giám th tr i giam ho c Giám th tr i t m giam. - Các tr i giam, tr i t m giam ph i th c hi n t t vi c v n ng, hư ng d n và t o i u ki n cho ph m nhân liên l c v i thân nhân, ôn c vi c th c hi n y hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c các nghĩa v dân s khác t i cơ quan thi hành án dân s ; thu các kho n ti n mà ph m nhân n p th c hi n các nghĩa v ã nêu, c p gi y xác nh n cho ph m nhân làm căn c ưa vào h sơ xét ngh c xá và chuy n s ti n ó cho cơ quan thi hành án dân s có thNm quy n. 2. Ngư i b k t án tù có th i h n, tù chung thân ã ư c gi m xu ng tù có th i h n ang ch p hành hình ph t tù có i u ki n quy nh t i i m a, c kho n 1 M c II Hư ng d n này ã ch p hành hình ph t tù ít nh t là m t ph n tư th i gian i v i hình ph t tù có th i h n; ít nh t là mư i hai năm i v i hình ph t tù chung thân ã ư c gi m xu ng tù có th i h n khi thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) ã l p công l n trong th i gian ch p hành hình ph t tù: là ph m nhân ã có hành ng giúp tr i giam, tr i t m giam, cơ quan ti n hành t t ng hình s phát hi n, truy b t, i u tra, x lý t i ph m; c u ư c tính m ng c a nhân dân ho c tài s n l n (có giá tr hàng ch c tri u ng tr lên) c a Nhà nư c, c a t p th , c a công dân trong thiên tai, h a ho n; có nh ng phát minh, sáng ki n có giá tr l n ho c thành tích c bi t xu t s c khác ư c cơ quan có thNm quy n xác nh n; b) Là thương binh, b nh binh; ngư i có thành tích trong chi n u b o v T qu c, xây d ng ch nghĩa xã h i ư c t ng thư ng m t trong các danh hi u: Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao ng; Huân chương; Huy chương kháng chi n; các danh hi u Dũng sĩ trong kháng chi n ch ng M c u nư c; c) Có m t trong nh ng ngư i thân sau ây là li t s : b ,m , v ho c ch ng, con , anh, ch , em ru t ho c b nuôi, m nuôi, con nuôi h p pháp; d) Là con , con nuôi h p pháp c a “Bà m Vi t Nam anh hùng”; con c a gia ình ư c Ch t ch nư c, Ch t ch Chính ph Lâm th i C ng hòa mi n Nam Vi t Nam, Ch t ch M t tr n dân t c gi i phóng mi n Nam Vi t Nam t ng b ng “Gia ình có công v i nư c”. ) Ngư i m c b nh hi m nghèo là ngư i m c m t trong các b nh sau: ung thư, b i li t, lao n ng kháng thu c, xơ gan c chư ng; suy tim III ho c suy th n IV tr lên; nhi m HIV ã chuy n giai o n AIDS ang có nh ng nhi m trùng cơ h i và có tiên lư ng x u. e) Ngư i m au thư ng xuyên: là ngư i ang ch p hành hình ph t tù t i tr i giam, tr i t m giam ph i n m i u tr t i b nh xá, b nh vi n nhi u l n trong m t th i gian dài, không lao ng, không t ph c v b n thân ư c và không còn kh năng gây nguy hi m cho xã h i. (Các tài li u ch ng minh ph m nhân m c b nh hi m nghèo ho c m au thư ng xuyên ch có giá tr trong th i gian sáu tháng, tính n ngày H i ng xét ngh c xá c a tr i giam, tr i t m giam h p xem xét, l p h sơ ngh c xá). g) Khi ph m t i là ngư i chưa thành niên (chưa 18 tu i); h) Là ngư i t 70 tu i tr lên;
 4. i) Hoàn c nh gia ình c bi t khó khăn, b n thân là lao ng duy nh t trong gia ình: là ngư i có gia ình ang lâm vào hoàn c nh kinh t c bi t khó khăn do thiên tai, h a ho n, tai n n, không còn tài s n gì áng k ho c có b ,m , v , ch ng, con ho c con nuôi h p pháp m au n ng kéo dài, không có ngư i chăm sóc mà ph m nhân ó là lao ng duy nh t trong gia ình, có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã nơi gia ình cư trú; k) N ph m nhân ang có thai ho c có con nh dư i 36 tháng tu i ang v i m trong tr i giam, tr i t m giam; 3. Các trư ng h p không ngh xét c xá. Ngư i có i u ki n quy nh t i M c II Hư ng d n này không ư c ngh c xá trong các trư ng h p sau ây: a) B n án ho c quy t nh c a Tòa án i v i ngư i ó ang có kháng ngh theo th t c giám c thNm ho c tái thNm; b) ang b truy c u trách nhi m hình s v hành vi ph m t i khác; c) Trư c ó ã ư c c xá; d) Có t hai ti n án tr lên; ) Ph m t i r t nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng v an ninh qu c gia; e) Ph m nhân thu c i tư ng quy nh t i i m 1 M c II Hư ng d n này có th i gian ch p hành hình ph t tù còn l i trên sáu năm; thu c i tư ng quy nh t i i m 2 M c II c a Hư ng d n này mà có th i h n tù còn l i trên tám năm; g) Ph m các t i v ma túy mà th i h n ch p hành hình ph t tù còn l i trên m t năm; h) Có căn c kh ng nh là ã s d ng trái phép các ch t ma túy; i) ng th i ph m hai t i: gi t ngư i và cư p tài s n; gi t ngư i và hi p dâm; gi t ngư i và hi p dâm tr em; cư p tài s n và hi p dâm; cư p tài s n và hi p dâm tr em; k) Ph m t i cư p tài s n có t ch c và có s d ng vũ khí; cư p gi t tài s n có t ch c và th c hi n hành vi ph m t i nhi u l n (t hai l n tr lên); cư p gi t tài s n có t ch c gây h u qu nghiêm tr ng; l) ã có m t ti n án mà l i ph m m t trong các t i v : ma túy; gi t ngư i; cư p tài s n; cư p gi t tài s n; cư ng o t tài s n; l a o chi m o t tài s n; tr m c p tài s n; làm, tàng tr , v n chuy n, lưu hành ti n gi , ngân phi u gi , công trái gi , hi p dâm; hi p dâm tr em; ch ng ngư i thi hành công v ; gây r i tr t t công c ng; c ý truy n HIV cho ngư i khác; b t cóc nh m chi m o t tài s n; mua bán ph n , mua bán, ánh tráo ho c chi m o t tr em; tr n kh i nơi giam, gi ho c tr n khi ang b d n gi i, ang b xét x ; ánh tráo ngư i b giam, gi , ngư i ang b d n gi i, ngư i ang b xét x ; c ý gây thương tích có tính ch t côn ho c băng, , nhóm thanh toán l n nhau; 4. Nh ng trư ng h p c n xem xét ch t ch : a) Ph m nhân ph m t i xâm ph m an ninh qu c gia; b) Ph m nhân ph m t i gi t ngư i; cư p tài s n có t ch c; cư p tài s n có s d ng vũ khí; cư p gi t tài s n có t ch c; l a o; hi p dâm tr em; c ý gây thương tích có tính ch t côn ho c băng, , nhóm thanh toán l n nhau; ph m nhân là i tư ng côn hung hãn (có 2 ti n s tr lên); ph m nhân ã b áp d ng bi n pháp x lý hành chính ưa vào cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng;
 5. c) ã có 1 ti n án; th i h n ch p hành hình ph t tù còn l i trên 5 năm; d) Ph m các t i v ma túy; i tư ng ch mưu, c m u trong các v án mà dư lu n xã h i quan tâm. III. H SƠ, TRÌNH T VÀ TH T C XÉT C XÁ 1. H sơ xét c xá H sơ xét c xá bao g m các tài li u sau: a) ơn xin c xá c a ph m nhân; b) Tài li u ch ng minh ã ch p hành xong hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c nghĩa v dân s khác; c) Cam k t c a ph m nhân không vi ph m pháp lu t, ti p t c ch p hành xong hình ph t b sung khác (n u có) sau khi ư c c xá (làm theo m u); d) Văn b n ngh c xá c a Giám th tr i giam, Giám th tr i t m giam (làm theo m u); ) Các lo i gi y ch ng nh n c a ngư i ư c xét c xá là nh ng ph m nhân t 70 tu i tr lên, ph m nhân trên 60 tu i mà thư ng xuyên m au và ph m nhân ang m c b nh hi m nghèo mà gia ình và b n thân ngư i ó không còn kh năng th c hi n hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c nghĩa v dân s khác và các i tư ng quy nh t i i m 2, M c II Hư ng d n này, bao g m: - K t lu n c a H i ng giám nh y khoa ho c b n sao B nh án c a B nh vi n c p t nh tr lên i v i ph m nhân m c b nh hi m nghèo. Riêng ph m nhân nhi m HIV ã chuy n giai o n AIDS ph i có phi u xét nghi m HIV và b n sao B nh án c a Trung tâm Y t c p huy n tr lên k t lu n ã chuy n giai o n AIDS ang có nh ng nhi m trùng cơ h i và có tiên lư ng x u; - B n sao B nh án c a B nh vi n c p t nh tr lên i v i ph m nhân trên 60 tu i thư ng xuyên m au ph i i u tr t i b nh xá, b nh vi n nhi u l n; - Xác nh n c a y ban nhân dân c p xã và cơ quan thi hành án dân s ang th lý v vi c ó v hoàn c nh kinh t c a gia ình không còn ti n, tài s n th c hi n hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c nghĩa v dân s khác; - B n sao quy t nh t ng thư ng danh hi u Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao ng, Huân chương, Huy chương kháng chi n, danh hi u “Dũng s ” trong kháng chi n ch ng M , b ng “Gia ình có công v i nư c”, Gi y ch ng nh n thương binh, b nh binh, con “Bà m Vi t Nam anh hùng” có xác nh n c a công ch ng Nhà nư c ho c ch ng th c c a cơ quan có thNm quy n. Trư ng h p có thân nhân là li t sĩ ph i có gi y xác nh n ho c b n sao gi y t ch ng minh ư c y ban nhân dân c p xã nơi cư trú ho c ơn v nơi ngư i ó ã công tác, h c t p xác nh n; - Nh ng ph m nhân thu c di n gia ình có hoàn c nh c bi t khó khăn, b n thân là lao ng duy nh t trong gia ình ph i có ơn trình bày rõ hoàn c nh (nêu c th t ng thành viên c a gia ình g m: b , m , v (ho c ch ng), con, anh, ch , em ru t) ư c y ban nhân dân c p xã nơi gia ình ph m nhân cư trú xác nh n; - Tài li u ch ng minh ã th c hi n xong hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng dân s ho c Quy t nh mi n hình ph t ti n, mi n n p án phí c a Tòa án; Gi y ng ý xóa n c a ngư i b h i ho c i di n h p pháp c a ngư i b h i ư c y ban nhân dân c p xã nơi cư trú ho c cơ quan thi hành án dân s ang th lý v vi c ó xác nh n; - B n sao gi y khai sinh ho c b n trích sao ph n b n án xác nh n ph m nhân lúc ph m t i là ngư i chưa thành niên (chưa 18 tu i);
 6. - i v i các trư ng h p ph m nhân l p công l n trong quá trình ch p hành hình ph t tù ph i có y các gi y t sau: b n tư ng trình v l p công c a ph m nhân; ngh khen thư ng cho ph m nhân c a cán b tr i giam, tr i t m giam ho c Cơ quan i u tra s d ng ph m nhân; xác nh n l p công ho c Quy t nh khen thư ng c a Giám th tr i giam, tr i t m giam, Giám c Công an c p t nh ho c cơ quan có thNm quy n; - K t lu n c a b nh vi n c p huy n tr lên v vi c ph m nhân là ph n có thai ho c b n sao gi y khai sinh ho c gi y ch ng sinh c a con ph m nhân dư i 36 tháng tu i ang v i m trong tr i giam, tr i t m giam; - Giám th tr i giam, tr i t m giam ư c sao y b n chính nh ng văn b n như: b n án, b nh án, k t lu n giám nh y khoa, các lo i ch ng t xác nh n vi c th c hi n hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c các nghĩa v dân s khác, các tài li u khác liên quan n quá trình ch p hành hình ph t tù c a ph m nhân. Khi trình danh sách, h sơ c xá T thNm nh liên ngành nghiên c u, thNm nh, ph i mang theo b n chính nh ng tài li u này; Ph m nhân ph m t i xâm ph m an ninh qu c gia, ph m nhân là ngư i có qu c t ch nư c ngoài và nh ng ph m nhân ư c ngh c xá trong trư ng h p c bi t ph i sao nguyên văn b n án mà ngư i ó ang ph i ch p hành kèm theo. Ph m nhân là ngư i nư c ngoài ph i có b n sao h chi u và th th c nh p c nh (n u có); - Giám th tr i giam, tr i t m giam có trách nhi m thông báo, niêm y t công khai danh sách ngư i ư c tr i giam, tr i t m giam ngh c xá. Danh sách, h sơ, th ng kê ph m nhân ư c ngh c xá c a các tr i giam, tr i t m giam thu c B Công an, B Qu c phòng làm thành b n b óng d u T thNm nh liên ngành ki m tra, thNm nh; Sau khi thNm nh xong, m t b có d u cùng y các tài li u ch ng minh g c ho c b n sao có công ch ng c a cơ quan có thNm quy n lưu t i tr i giam, tr i t m giam. H sơ, tài li u chuy n v Thư ng tr c H i ng tư v n c xá bao g m: + Ba b có d u g m có các tài li u sau: Biên b n thNm nh danh sách, h sơ ngh c xá c a T thNm nh liên ngành; Biên b n h p H i ng xét ngh c xá c a tr i giam, tr i t m giam; Th ng kê s li u ngư i ư c ngh c xá; Danh sách ngư i i u ki n ngh c xá do Giám th tr i giam thu c B Công an, Chánh Văn phòng Cơ quan C nh sát i u tra, B Công an, C c trư ng C c An ninh i u tra, B Công an, Giám c Công an c p t nh, Tư l nh Quân khu và tương ương l p (theo m u); Phi u ngh c xá cho ph m nhân; ơn xin c xá, B n cam k t; các b n phô tô hóa ơn, ch ng t , văn b ng, gi y xác nh n, tài li u ch ng minh khác … có xác nh n c a công ch ng Nhà nư c ho c ch ng th c c a cơ quan có thNm quy n ho c do Giám th sao y b n chính; i v i ngư i không i u ki n ngh c xá ph i làm thành t p h sơ riêng có Danh sách ngư i không i u ki n ngh c xá do T thNm nh l p kèm theo các tài li u khác gi ng như h sơ c a ngư i i u ki n ngh c xá ã nêu. + Chín b khác g m có các tài li u: Biên b n thNm nh danh sách, h sơ ngh c xá c a T thNm nh liên ngành; Biên b n h p H i ng xét ngh c xá tr i giam, tr i t m giam; Phi u ngh c xá cho ph m nhân; Các lo i danh sách ngư i i u ki n ngh c xá như ã nêu trên. i v i ngư i không i u ki n ngh c xá ph i có Danh sách do T thNm nh liên ngành l p kèm theo Phi u ngh c xá c a ph m nhân ó. 2. Trình t , th t c l p danh sách, h sơ ngh c xá a) Trình t l p danh sách ngư i ư c c xá th c hi n theo i u 7 Ngh nh s 76/2008/N -CP ngày 04 tháng 7 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t c xá;
 7. b) B Công an, B Qu c phòng thành l p Ban ch o v c xá hư ng d n, ch o tri n khai th c hi n công tác c xá c a B mình. Ph i quán tri t sâu s c cho cán b , chi n s , chuyên viên, nh t là nh ng ngư i tr c ti p làm công tác c xá, hi u rõ các quy nh c a pháp lu t, Quy t nh v c xá c a Ch t ch nư c, Hư ng d n c a H i ng tư v n c xá, nh m th c hi n nghiêm ch nh các quy nh v c xá, không sai sót x y ra. 3. ThNm nh h sơ ngh c xá b) B trư ng B Công an quy t nh thành l p các T chuyên viên giúp vi c cho thành viên H i ng tư v n c xá và các T thNm nh liên ngành g m i di n c a B Công an, B Qu c phòng, Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam do m t ng chí lãnh o c p C c c a B Công an làm T trư ng, tr c ti p n các a phương, các tr i giam, tr i t m giam thu c B Công an và B Qu c phòng ki m tra, thNm nh h sơ ngh c xá; b) T thNm nh liên ngành có trách nhi m giúp H i ng tư v n c xá nghiên c u, thNm nh danh sách, h sơ c a ngư i ư c ngh c xá do Giám th tr i giam thu c B Công an, Chánh Văn phòng Cơ quan C nh sát i u tra, B Công an, C c trư ng C c An ninh i u tra, B Công an, Giám c Công an c p t nh, Tư l nh Quân khu và tương ương trình. T thNm nh liên ngành ch u hoàn toàn trách nhi m v tính khách quan trong quá trình ki m tra, thNm nh danh sách, h sơ ngh c xá. T thNm nh liên ngành t ng h p k t qu thNm nh, l p biên b n thNm nh kèm theo danh sách ngư i i u ki n c xá, danh sách ngư i không i u ki n c xá c a t ng tr i giam, tr i t m giam và hoàn thành h sơ chuy n n Thư ng tr c H i ng tư v n c xá. Thư ng tr c H i ng tư v n c xá có trách nhi m t p h p danh sách, h sơ ngư i có i u ki n c xá, ngư i không i u ki n c xá và chuy n các lo i danh sách này cùng v i Phi u ngh c xá cho ph m nhân n các thành viên H i ng tư v n c xá. c) Các thành viên H i ng tư v n c xá có trách nhi m nghiên c u, thNm nh, phát hi n nh ng sai sót v n i dung và hình th c trong danh sách, phi u ngh c xá cho ph m nhân và thông báo k p th i cho Thư ng tr c H i ng tư v n c xá bi t. i v i nh ng h sơ ngh c xá mà thành viên H i ng tư v n c xá xét th y th t c n thi t ph i có tài li u ch ng minh làm rõ nh ng tình ti t c th thì ngh Thư ng tr c H i ng tư v n c xá cung c p. Sau khi nh n ư c ý ki n tham gia c a thành viên H i ng tư v n c xá, Thư ng tr c H i ng tư v n c xá có trách nhi m xem xét, gi i quy t. Trư ng h p không th ng nh t v danh sách ngư i i u ki n, ngư i không i u ki n ư c ngh c xá, Thư ng tr c H i ng tư v n c xá ph i có báo cáo gi i trình kèm theo danh sách và h sơ H i ng tư v n c xá xem xét, quy t nh; d) H i ng tư v n c xá t ch c thNm nh h sơ, danh sách do Thư ng tr c H i ng tư v n c xá trình và quy t nh danh sách ngư i i u ki n, danh sách ngư i không i u ki n ư c ngh c xá trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. 4. Qu n lý tài li u, h sơ, danh sách và s li u ngư i ư c ngh xét c xá a) Tài li u, h sơ, danh sách và s li u ph m nhân ư c ngh xét c xá sau khi T thNm nh liên ngành ki m tra, thNm nh thu c lo i tài li u ư c qu n lý, s d ng theo ch “M T” n khi Giám th tr i giam, tr i t m giam t ch c công b Quy t nh c xá năm 2009 ( t 2) c a Ch t ch nư c. Cán b , chi n s c a các B , Ban, ngành tham gia công tác c xá ph i ch p hành nghiêm ch nh vi c qu n lý, s d ng h sơ và danh sách ngư i ư c ngh c xá theo ch “M T”. Nh ng cán b , chi n s nào vi ph m ph i x lý theo pháp lu t. b) H sơ xét ngh c xá c a ph m nhân ph i y tài li u, n i dung ghi trong h sơ ph i th ng nh t, rõ ràng và úng th t c quy nh v c xá. N u sai l ch các d li u ghi trong h sơ ngh c xá so v i h sơ g c ho c do l i k thu t, sau khi thNm nh l i không ngh c xá ho c do làm sai l ch h sơ và ngh c xá cho ngư i không có i u ki n, thì Giám th tr i giam, tr i t m giam l p h sơ ph i ch u trách nhi m. 5. H sơ, th t c và trình t xét c xá trong trư ng h p c bi t.
 8. a) Chính ph ch trì, ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao và các cơ quan, t ch c có liên quan l p h sơ c a ngư i ư c ngh c xá trong trư ng h p c bi t theo i u 21, 22 c a Lu t c xá trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. b) ngh Tòa án nhân dân t i cao ch o, hư ng d n và t p h p h sơ, danh sách ngư i ư c ngh c xá trong trư ng h p c bi t i v i ngư i ư c hoãn, t m ình ch ch p hành hình ph t tù; c) Chính ph giao B Công an, B Qu c phòng ch o các tr i giam, tr i t m giam l p h sơ ngh xét c xá trong trư ng h p c bi t. IV. T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m c a các B , Ban, ngành a) B Công an là Cơ quan Thư ng tr c H i ng tư v n c xá có trách nhi m: - Giúp Ch t ch H i ng tư v n c xá hư ng d n, ch o, ki m tra, ôn c Công an các a phương, Giám th các tr i giam, tr i t m giam tri n khai th c hi n Quy t nh v c xá năm 2009 ( t 2) c a Ch t ch nư c và Hư ng d n c a H i ng tư v n c xá; Ch o thành l p H i ng xét ngh c xá c a tr i giam, tr i t m giam; - Quy t nh thành l p các T chuyên viên giúp vi c cho thành viên H i ng tư v n c xá và các T thNm nh liên ngành; quy nh l l i làm vi c và ch o các T công tác này nghiên c u, ki m tra, thNm nh, t ng h p h sơ, danh sách ngư i có i u ki n, ngư i không i u ki n ngh c xá trình H i ng tư v n c xá. T ch c t p hu n cho lãnh o, cán b các tr i giam, tr i t m giam, Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các T chuyên viên giúp vi c cho thành viên H i ng tư v n c xá và các T thNm nh liên ngành; - B trí chương trình, th i gian và chuNn b n i dung, tài li u, h sơ các cu c h p c a H i ng tư v n c xá; - L p d toán kinh phí ph c v công tác c xá trình Ch t ch H i ng tư v n c xá quy t nh; - xu t v i Ch t ch H i ng tư v n c xá gi i quy t nh ng v n n y sinh trong quá trình th c hi n; - Khi ư c Ch t ch H i ng tư v n c xá y quy n, y viên Thư ng tr c H i ng tư v n c xá ư c tri u t p cu c h p l y ý ki n các thành viên c a H i ng v nh ng v n khNn c p và ch o, gi i quy t nh ng v n c th khác n y sinh trong quá trình th c hi n Quy t nh v c xá năm 2009 ( t 2) c a Ch t ch nư c; - i v i nh ng ngư i ã ư c H i ng tư v n c xá xét duy t, ngh c xá ho c ã có Quy t nh c xá mà ch t trư c khi công b , thì y viên Thư ng tr c H i ng tư v n c xá ưa ra kh i danh sách c xá, sau ó báo cáo Văn phòng Ch t ch nư c bi t. i v i nh ng ngư i ã ư c H i ng tư v n c xá ngh c xá mà có ơn khi u n i, t cáo, có d u hi u nghi v n không i u ki n ho c có hành vi vi ph m pháp lu t, vi ph m Quy ch , N i quy tr i giam, tr i t m giam thì y viên Thư ng tr c H i ng tư v n c xá k p th i báo cáo Văn phòng Ch t ch nư c ưa ra kh i danh sách ngh c xá. Trư ng h p tương t như ã nêu mà ã có Quy t nh c xá c a Ch t ch nư c nhưng chưa công b , thì y viên Thư ng tr c H i ng tư v n c xá quy t nh d ng ngay vi c thi hành và ch o gi i quy t, ki m tra làm rõ, ng th i báo cáo Ch t ch h i ng tư v n c xá và Ch t ch nư c (qua Văn phòng Ch t ch nư c); - Ch o vi c l p h sơ xét ngh c xá các Công an c p t nh, H i ng xét ngh c xá tr i giam, tr i t m giam; Ch o vi c ki m tra, thNm nh c a các T chuyên viên giúp vi c cho thành viên H i ng tư v n c xá và các T thNm nh liên ngành;
 9. - Ch o các tr i giam, tr i t m giam hư ng d n ph m nhân thông báo cho thân nhân c a h th c hi n hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c các nghĩa v dân s khác t i cơ quan thi hành án dân s và thu ti n do ph m nhân n p t i tr i giam (n u có); - Quy nh các bi u m u: Phi u xét c xá, Danh sách ngư i i u ki n ư c ngh c xá, Danh sách ngư i không i u ki n ư c ngh c xá, Th ng kê phân tích s ngư i ư c ngh c xá, ơn xin c xá, Cam k t không vi ph m pháp lu t và ch p hành nghiêm ch nh hình ph t b sung (n u có) sau khi ư c c xá, gi y ch ng nh n c xá …; - Hoàn ch nh h sơ, danh sách ngư i ư c H i ng tư v n c xá xét duy t, ngh c xá báo cáo Ch t ch H i ng trình Ch t ch nư c quy t nh, g m d th o T trình và 06 b danh sách ngư i ư c ngh c xá (có óng d u c a B Công an); - Thông báo cho Giám c Công an c p t nh bi t và chuy n danh sách ngư i ư c c xá tha tù v cư trú theo t ng qu n, huy n thu c a phương; - Ch o, t ch c l công b Quy t nh c xá c a Ch t ch nư c cho ph m nhân trong các tr i giam và tr i t m giam theo nghi l nghiêm trang; - Ph i h p v i B Ngo i giao t ch c tha s ph m nhân có qu c t ch nư c ngoài ư c Ch t ch nư c quy t nh c xá tha tù; - Ti p nh n, x lý ơn, thư, khi u n i, t cáo c a công dân, các t ch c trong và ngoài nư c có liên quan n c xá; tr l i b ng văn b n cho các cơ quan, ơn v , cá nhân có ơn khi u n i v trư ng h p không ư c c xá theo úng lý do c a thành viên H i ng tư v n c xá l i; - Ph i h p v i B Thông tin và Truy n thông, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, ơn v ch c năng l p k ho ch tuyên truy n, gi i thi u n i dung Quy t nh v c xá năm 2009 ( t 2) c a Ch t ch nư c trên các phương ti n thông tin i chúng; - T ng k t công tác c xá năm 2009 ( t 2); - Hư ng d n Giám c Công an c p t nh, H i ng xét ngh c xá các tr i giam, tr i t m giam xét, ngh khen thư ng và ch trì, ph i h p cùng Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng Chính ph , Ban Thi ua – Khen thư ng Trung ương xu t Nhà nư c, Chính ph khen thư ng cho nh ng t p th , cá nhân có nhi u thành tích xu t s c trong công tác c xá; - Làm các nhi m v khác có liên quan n công tác c xá do Ch t ch H i ng tư v n c xá giao. b) B Qu c phòng ch o các tr i giam, tr i t m giam do B Qu c phòng qu n lý l p h sơ ph m nhân ư c ngh xét c xá theo quy nh. - Ch o các tr i giam, tr i t m giam do B Qu c phòng qu n lý hư ng d n ph m nhân thông báo cho thân nhân c a h th c hi n hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c các nghĩa v dân s khác; - Sau khi T thNm nh liên ngành c a H i ng tư v n c xá ki m tra, thNm nh xong h sơ ngh c xá c a B Qu c phòng, Ban Ch o v c xá B Qu c phòng chuy n h sơ, danh sách v cơ quan Thư ng tr c H i ng tư v n c xá (B Công an) t ng h p, trình H i ng tư v n c xá xét duy t; - T ch c l công b c xá tha tù theo Quy t nh c a Ch t ch nư c các tr i giam, tr i t m giam do B Qu c phòng qu n lý. c) Văn phòng Ch t ch nư c ch trì, ph i h p v i Thư ng tr c H i ng tư v n c xá rà soát, ki m tra danh sách ngư i ư c H i ng tư v n ngh c xá, trình Ch t ch nư c quy t nh.
 10. Ngay sau khi có Quy t nh c xá c a Ch t ch nư c, làm th t c chuy n cho Cơ quan Thư ng tr c h i ng tư v n c xá 02 b n Quy t nh cùng 02 b danh sách ngư i ư c c xá k p th i t ch c l công b Quy t nh c a Ch t ch nư c theo úng quy nh. Ch trì, ph i h p v i Cơ quan Thư ng tr c H i ng tư v n c xá, B Ngo i giao, Văn phòng Chính ph t ch c h p báo công b Quy t nh c xá c a Ch t ch nư c. d) Tòa án nhân dân t i cao Ph i h p v i B Công an, B Qu c phòng, Vi n ki m sát nhân dân t i cao và các cơ quan, t ch c có liên quan hư ng d n, ki m tra, ôn c Tòa án c p dư i th c hi n c xá theo quy nh c a Lu t c xá và các văn b n hư ng d n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; hư ng d n l p h sơ và t ng h p danh sách, h sơ ngh c xá trong trư ng h p c bi t cho ngư i ư c hoãn, t m ình ch ch p hành hình ph t tù. Ph i h p v i Vi n ki m sát nhân dân t i cao và ch o Tòa án nhân dân các c p l p danh sách, thông báo k p th i cho Cơ quan Thư ng tr c H i ng tư v n c xá và các tr i giam, tr i t m giam bi t nh ng i tư ng mà b n án ho c Quy t nh c a Tòa án ang có kháng ngh theo th t c giám c thNm, tái thNm. ) Vi n ki m sát nhân dân t i cao Tr c ti p ki m sát vi c l p h sơ ngh c xá, th c hi n Quy t nh c xá c a Ch t ch nư c t i các tr i giam, tr i t m giam c a B Công an, B Qu c phòng theo quy nh c a Lu t c xá. Hư ng d n, ki m tra, ôn c Vi n ki m sát nhân dân c p t nh, Vi n ki m sát quân s Quân khu và tương ương ki m sát vi c l p h sơ ngh c xá, th c hi n Quy t nh c xá c a Ch t ch nư c t i tr m giam thu c Công an c p t nh, tr i t m giam thu c Quân khu và tương ương theo quy nh c a Lu t c xá. Ph i h p v i Tòa án nhân dân các c p phát hi n nh ng i tư ng có kháng ngh theo th t c giám c thNm, tái thNm thông báo k p th i cho các tr i giam, tr i t m giam và Cơ quan Thư ng tr c H i ng tư v n c xá bi t. e) B Tư pháp Ch o các Cơ quan Thi hành án dân s t o i u ki n cho thân nhân ph m nhân th c hi n hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c các nghĩa v dân s khác và ph i h p v i các tr i giam, tr i t m giam óng trên a bàn thu c t nh, thành ph ó thu các kho n ti n c a ph m nhân, gia ình ph m nhân n p và c p các lo i gi y t cho h . b) B Ngo i giao Ch ng n m tình hình và ph i h p v i B Công an ngh c xá cho ph m nhân có qu c t ch nư c ngoài và các trư ng h p khác; ph i h p v i các B , Ban, ngành có liên quan tuyên truy n i ngo i v công tác c xá. h) B Y t Ch o các S Y t , các B nh vi n, Trung tâm y t t ch c giám nh s c kh e, cung c p các lo i gi y t v b nh t t c a ph m nhân có liên quan n vi c ngh c xá. i) B Thông tin và Truy n thông Ch o các cơ quan thông t n, báo chí thông báo Quy t nh v c xá c a Ch t ch nư c và tuyên truy n v công tác c xá trên các phương ti n thông tin i chúng, ch o các S Thông tin và Truy n thông t ch c tuyên truy n v c xá các a phương.
 11. k) B Lao ng – Thương binh và Xã h i Ch o các S Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan a phương quan tâm giúp t o vi c làm cho nh ng ngư i ư c c xá h s m n nh cu c s ng, hòa nh p v i c ng ng, tr thành công dân có ích cho xã h i, h n ch tái ph m t i. l) B Tài chính C p kinh phí t ngu n ngân sách d phòng cho công tác c xá năm 2009 ( t 2) theo d toán ã ư c Ch t ch H i ng tư v n c xá duy t; hư ng d n y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p kinh phí ph c v vi c th c hi n công tác c xá năm 2009 ( t 2). m) ngh y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam hư ng d n y ban M t tr n T qu c Vi t Nam các c p a phương ph i h p v i các t ch c thành viên và các cơ quan có liên quan tuyên truy n, ph bi n ch trương v c xá năm 2009 ( t 2); ph i h p v i chính quy n a phương cùng c p t o i u ki n giúp ngư i ư c c xá tr v hòa nh p v i gia ình và c ng ng, t o công ăn vi c làm, n nh cu c s ng và tr thành ngư i có ích cho xã h i, phòng ng a tái ph m; trong ph m vi ch c năng c a mình, th c hi n giám sát ho t ng c a cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n trong vi c th c hi n công tác c xá năm 2009 ( t 2) theo quy nh c a Lu t c xá, Quy t nh v c xá c a Ch t ch nư c và các văn b n hư ng d n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. n) y ban nhân dân các c p, các cơ quan, t ch c có liên quan Tuyên truy n, ph bi n Quy t nh v c xá c a Ch t ch nư c và các văn b n hư ng d n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Cung c p thông tin, tài li u có liên quan n nhân thân; c p gi y ch ng nh n, xác nh n v thành tích, hoàn c nh gia ình ho c các gi y t , tài li u c n thi t khác liên quan n ngư i ư c ngh c xá. Ti p nh n, t o i u ki n, giúp ngư i ư c c xá tr v hòa nh p v i gia ình và c ng ng, t o công ăn vi c làm, n nh cu c s ng và tr thành ngư i có ích cho xã h i. C p kinh phí th c hi n c xá năm 2009 ( t 2) theo hư ng d n c a B Tài chính. 2. Th i gian th c hi n a) T ngày 20 tháng 7 năm 2009 n ngày 5 tháng 8 năm 2009, các T thNm nh liên ngành n các a phương, ơn v tr c ti p ki m tra, thNm nh h sơ, danh sách ngh xét c xá; b) T ngày 25 tháng 7 năm 2009 n ngày 13 tháng 8 năm 2009, Thư ng tr c H i ng tư v n c xá t ng h p h sơ, danh sách chuy n n các thành viên H i ng tư v n c xá nghiên c u, xem xét; c) T ngày 17 tháng 8 năm 2009 n ngày 19 tháng 8 năm 2009, H i ng tư v n c xá h p xét duy t h sơ, danh sách ngh c xá. d) T ngày 21 tháng 8 năm 2009 n ngày 24 tháng 8 năm 2009, Thư ng tr c H i ng tư v n c xá t ng h p, hoàn ch nh danh sách ngh c xá trình Ch t ch nư c. ) T ngày 28 tháng 8 năm 2009 n ngày 31 tháng 8 năm 2009, t ch c h p báo công b Quy t nh c a Ch t ch nư c v c xá tha tù trư c th i h n và t ch c tha ngư i ư c c xá theo Quy t nh c a Ch t ch nư c. 3. Khen thư ng, k lu t a) Công tác c xá ph i ư c sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m và khen thư ng k p th i cho nh ng t p th , cá nhân có nhi u thành tích theo quy nh hi n hành v khen thư ng;
 12. b) C n phát hi n, ngăn ch n k p th i nh ng sai sót, l ch l c trong công tác c xá ch n ch nh ngay; x lý nghiêm minh nh ng t p th và cá nhân có hành vi vi ph m i u 7 Lu t c xá. Cơ quan, ơn v x y ra sai sót, tiêu c c, gây phi n hà trong công tác c xá thì ngư i ng u cơ quan, ơn v ó ph i ch u trách nhi m trư c H i ng tư v n c xá; c) Nh ng trư ng h p i u ki n ph i ư c l p h sơ ngh c xá theo quy nh, n u sót l t không l p h sơ ngh c xá cho nh ng ngư i thu c di n xét c xá thì ngư i sót l t và Th trư ng ơn v ó ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và H i ng tư v n c xá. Căn c vào Hư ng d n này, các B , Ban, ngành có liên quan n công tác c xá, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các thành viên c a H i ng tư v n c xá có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có v n vư ng m c vư t quá thNm quy n gi i quy t, các ơn v , a phương ph i k p th i báo cáo b ng văn b n v H i ng tư v n c xá (qua Cơ quan Thư ng tr c H i ng tư v n c xá C c V26 – B Công an) hư ng d n, ch o gi i quy t. CH TNCH PHÓ TH TƯ NG Trương Vĩnh Tr ng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2