Hướng dẫn số 307/TCDL-LH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
2
download

Hướng dẫn số 307/TCDL-LH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 307/TCDL-LH về việc áp dụng thủ tục miễn lệ phí thị thực cho khách quốc tế vào Việt Nam theo chiến dịch khuyến mại "ấn tượng Việt Nam" do Tổng cục Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 307/TCDL-LH

  1. T NG C C DU LNCH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 307/TCDL-LH Hà N i, ngày 14 tháng 05 năm 2009 HƯ NG D N ÁP D NG TH T C MI N L PHÍ THN TH C CHO KHÁCH QU C T VÀO VI T NAM THEO CHI N DNCH KHUY N M I " N TƯ NG VI T NAM" Ny m nh th c hi n Ch trương kích c u c a Chính ph , t o i u ki n thu hút khách qu c t vào Vi t Nam du l ch, Th tư ng Chính ph ã cho phép áp d ng ch mi n l phí th th c t nay n h t tháng 9/2009 cho ngư i nư c ngoài vào Vi t Nam du l ch theo tour khuy n m i c a các Doanh nghi p l hành qu c t tham gia Chi n d ch khuy n m i " n tư ng Vi t Nam" do B Văn hóa, Th thao và Du l ch (T ng c c Du l ch) phát ng. tri n khai ch trương trên, m b o qu n lý ch t ch , công khai, minh b ch và công b ng cho các doanh nghi p du l ch và c bi t là quy n l i c a khách du l ch qu c t tham gia Chi n d ch khuy n m i " n tư ng Vi t Nam", sau khi trao i th ng nh t v i C c Qu n lý xu t nh p c nh, B Công an và C c Lãnh s , B Ngo i giao, T ng c c Du l ch ban hành Hư ng d n áp d ng th t c mi n l phí th th c cho khách qu c t vào Vi t Nam theo chi n d ch khuy n m i " n tư ng Vi t Nam" như sau: 1. i tư ng áp d ng. Công dân t t c các nư c và vùng lãnh th vào Vi t Nam du l ch theo các tour khuy n m i c a các Doanh nghi p L hành qu c t tham gia Chi n d ch khuy n m i " n tư ng Vi t Nam". 2. Th i gian áp d ng: t 15/5/2009 n 30/9/2009. 3. i u ki n áp d ng mi n l phí th th c: Các Doanh nghi p L hành qu c t tham gia Chi n d ch khuy n m i " n tư ng Vi t Nam" là các doanh nghi p có các i u ki n sau: - ã ăng ký tham gia Chi n d ch khuy n m i " n tư ng Vi t Nam" v i T ng c c Du l ch, có cam k t cung c p các tour khuy n m i, m b o ch t lư ng d ch v cho khách du l ch. - Tên, a ch và thông tin liên h c a doanh nghi p ã ư c công b chính th c trên trang web chính th c c a Chi n d ch khuy n m i " n tư ng Vi t Nam" là www.impressivevietnam.vn.
  2. - Có các tour tr n gói khuy n m i v i m c giá khuy n m i c th (nêu rõ giá chưa khuy n m i, giá khuy n m i và t l ph n trăm giá khuy n m i) cho khách qu c t n Vi t Nam ã ư c T ng c c Du l ch ch p thu n và công b chính th c trên trang web: www.impressivevietnam.vn. 4. Trình t gi i quy t th t c xét duy t khách qu c t tham gia Chi n d ch khuy n m i " n tư ng Vi t Nam" n h t ngày 30/9/2009: a. i v i Doanh nghi p L hành qu c t : Công văn ngh xét duy t nhân s g i C c Qu n lý xu t nh p c nh ghi rõ m c ích "vào du l ch theo Chi n d ch khuy n m i n tư ng Vi t Nam" và ng g i V L hành, T ng c c Du l ch qua fax s : 4-39424115 ( i n tho i liên h s : 4-38223744) kèm theo chương trình tour khuy n m i. b. i v i T ng c c Du l ch: T ng c c Du l ch giao V L hành xem xét, ki m tra thông tin v doanh nghi p l hành, i chi u tour khuy n m i c a khách qu c t nói trên v i tour khuy n m i ã ăng ký trên trang web c a Chi n d ch khuy n m i trong th i gian t 1-2 ngày làm vi c. Trư ng h p khách i u ki n mi n l phí th th c, V trư ng V L hành th a y quy n c a T ng c c trư ng T ng c c Du l ch ký công văn thông báo ý ki n (qua fax s 4-39424115, sau ó g i b n chính) cho C c Qu n lý xu t nh p c nh t i Hà N i (fax s 04-38243287/88) i v i doanh nghi p các t nh phía B c; t i à N ng (fax s 0511-3826670) i v i doanh nghi p các t nh mi n Trung - Tây Nguyên; t i Thành ph H Chí Minh (fax s 08-39200941/42) i v i doanh nghi p các t nh phía Nam. c. i v i C c Qu n lý xu t nh p c nh: Trên cơ s ý ki n c a T ng c c Du l ch, trong công văn tr l i doanh nghi p và b n fax thông báo cho Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài c a C c Qu n lý xu t nh p c nh v vi c c p th th c cho khách qu c t vào Vi t Nam theo Chi n d ch khuy n m i " n tư ng Vi t Nam" có thêm n i dung "khách ư c mi n l phí theo Chi n d ch khuy n m i " n tư ng Vi t Nam". d. i v i cơ quan c p th th c: - Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài: c p th th c và óng d u "mi n l phí th th c - GRATIS" khi nh n ư c fax thông báo c p th th c mi n thu l phí c a C c Qu n lý xu t nh p c nh - Cơ quan Qu n lý xu t nh p c nh t i c a khNu: ch c p th th c, óng d u "mi n l phí th th c - GRATIS" i v i khách có doanh nghi p ón và xu t trình b n chính Công văn tr l i k t qu xét duy t nhân s c a C c Qu n lý xu t nh p c nh có n i dung "khách ư c mi n l phí th th c theo Chi n d ch khuy n m i n tư ng Vi t Nam". e. V n c n lưu ý:
  3. Không áp d ng mi n l phí th th c i v i khách ăng ký tham gia Chi n d ch khuy n m i " n tư ng Vi t Nam" nhưng nh p c nh sau ngày 30/9/2009 ho c ã ư c c p th th c mi n phí theo Chi n d ch này nhưng xin l i thêm m t th i gian (xin c p th th c, gia h n t m trú) th c hi n tour khuy n m i c a Chi n d ch khuy n m i " n tư ng Vi t Nam". 5. Th c hi n ch báo cáo: Các Doanh nghi p l hành qu c t trong quá trình tri n khai có trách nhi m th c hi n nghiêm túc ch báo cáo nh kỳ ho c theo yêu c u sơ k t, t ng k t tri n khai Chi n d ch khuy n m i " n tư ng Vi t Nam" và vi c tham gia áp d ng ch mi n l phí th th c nói trên. 6. Ph i h p tri n khai: - T ng c c Du l ch thông báo chính th c v i C c Qu n lý xu t nh p c nh, B Công an danh sách các Doanh nghi p L hành qu c t ã tham gia Chi n d ch khuy n m i " n tư ng Vi t Nam" ư c áp d ng ch mi n l phí th th c cho khách du l ch i theo tour khuy n m i c a Doanh nghi p. - Trong quá trình tri n khai th c hi n, T ng c c Du l ch và các cơ quan liên quan s thư ng xuyên trao i thông tin, c p nh t v tri n khai Chi n d ch khuy n m i " n tư ng Vi t Nam" và vi c áp d ng ch mi n l phí th th c nói trên./. KT.T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Nguy n M nh Cư ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản