Hướng dẫn số 82/HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1744/2008/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 do Hội đồng tư vấn đặc xá ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
52
lượt xem
3
download

Hướng dẫn số 82/HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1744/2008/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 do Hội đồng tư vấn đặc xá ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 82/HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1744/2008/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 do Hội đồng tư vấn đặc xá ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 82/HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1744/2008/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 do Hội đồng tư vấn đặc xá ban hành

 1. H I NG TƯ V N C XÁ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 82/H TV X Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2008 HƯ NG D N V VI C TRI N KHAI TH C HI N QUY T NNH S 1744/2008/Q -CTN NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2008 C A CH TNCH NƯ C V C XÁ NĂM 2009 Th c hi n Quy t nh s 1744/2008/Q -CTN ngày 04 tháng 12 năm 2008 c a Ch t ch nư c v c xá năm 2009, H i ng tư v n c xá hư ng d n c th v i tư ng, i u ki n, trình t , th t c ti n hành xét c xá năm 2009 như sau: I. I TƯ NG XÉT C XÁ Ngư i b k t án ph t tù có th i h n, tù chung thân ã ư c gi m xu ng tù có th i h n ang ch p hành hình ph t tù t i các tr i giam, tr i t m giam do B Công an và B Qu c phòng qu n lý. II. I U KI N Ư C NGHN C XÁ 1. Ngư i b k t án ph t tù có th i h n, tù chung thân ã ư c gi m xu ng tù có th i h n ang ch p hành hình ph t tù ư c ngh c xá ph i có các i u ki n sau ây: 1.1. Ch p hành t t Quy ch , N i quy c a tr i giam, tr i t m giam; tích c c h c t p, lao ng; trong quá trình ch p hành hình ph t tù ư c x p lo i c i t o t lo i khá tr lên; khi ư c c xá không làm nh hư ng n an ninh, tr t t , an toàn xã h i, c th như sau: 1.1.1. Ph m nhân b ph t tù chung thân ã ư c gi m xu ng tù có th i h n, ph i có ít nh t b n năm (2005, 2006, 2007, 2008) ư c x p lo i c i t o khá tr lên, th i gian ti p theo ư c ánh giá c i t o t t. 1.1.2. Ph m nhân b ph t tù trên mư i lăm năm n ba mươi năm, ph i có ít nh t ba năm (2006, 2007, 2008) ư c x p lo i c i t o khá tr lên, th i gian ti p theo ư c ánh giá c i t o t t. 1.1.3. Ph m nhân b ph t tù trên b y năm n mư i lăm năm ph i có ít nh t hai năm (2007, 2008) ư c x p lo i c i t o khá tr lên, th i gian ti p theo ư c ánh giá c i t o t t.
 2. 1.1.4. Ph m nhân b ph t tù trên ba năm n b y năm, ph i có ít nh t 6 tháng cu i năm 2007 và năm 2008 ư c x p lo i c i t o khá tr lên, th i gian ti p theo ư c ánh giá c i t o t t. 1.1.5. Ph m nhân b ph t tù t ba năm tr xu ng, n u i u ki n x p lo i c i t o thì ph i có ít nh t 6 tháng cu i năm 2008 ư c x p lo i c i t o khá tr lên, th i gian ti p theo ư c ánh giá c i t o t t; n u chưa i u ki n x p lo i c i t o thì th i gian ch p hành hình ph t tù nhà t m gi , tr i t m giam, tr i giam ph i ch p hành nghiêm ch nh Quy ch , N i quy tr i giam, tr i t m giam, nhà t m gi và ư c ánh giá c i t o t t. 1.1.6. Nh ng ph m nhân do quá trình i u tra, truy t , xét x kéo dài n khi xét c xá còn thi u m t kỳ x p lo i 6 tháng c i t o khá ho c t t ( i v i ph m nhân b k t án tù t 03 năm n 07 năm), thi u 2 kỳ ( i v i ph m nhân b k t án tù t trên 7 năm) mà trong th i gian tr i t m giam, nhà t m gi ch p hành nghiêm ch nh quy ch , n i quy tr i t m giam, nhà t m gi thì v n ư c xem xét, ngh c xá n u có các i u ki n khác. (Theo Quy t nh s 1269/2002/Q -BCA(V26) ngày 17/12/2002 c a B trư ng B Công an ban hành 4 tiêu chuNn thi ua ch p hành hình ph t tù và quy nh x p lo i thi ua ch p hành hình ph t tù, nh kỳ 3 tháng, 6 tháng và m t năm, g m 4 lo i: t t; khá, trung bình, kém. Th i gian x p lo i quý I vào ngày 25 tháng 02; quý II và 6 tháng u năm vào ngày 25 tháng 5; quý III vào ngày 25 tháng 8; quý IV, 6 tháng cu i năm và c năm vào ngày 25 tháng 11 hàng năm, và theo Quy t nh s 251/2003/Q -BQP ngày 07/10/2003 c a B trư ng B Qu c phòng ban hành tiêu chuNn thi ua và x p lo i thi ua ch p hành án ph t tù trong các tr i giam, tr i t m giam quân s do B Qu c phòng qu n lý). 1.1.7. Th i gian ti p theo ư c tính t ngày 26 tháng 11 năm 2008 n ngày h p c a H i ng xét ngh c xá c a tr i giam, tr i t m giam. 1.2. ã ch p hành hình ph t tù ít nh t là m t ph n ba th i gian i v i hình ph t tù có th i h n; ít nh t là mư i b n năm i v i hình ph t tù chung thân ã ư c gi m xu ng tù có th i h n. Th i gian ã ch p hành hình ph t tù là th i gian ngư i ó b b t gi , b t m giam và ch p hành hình ph t tù trong tr i t m giam, tr i giam, không k th i gian ư c t i ngo i, ư c hoãn, t m ình ch và th i gian ư c gi m th i h n ch p hành hình ph t tù. Th i gian ư c gi m th i h n ch p hành hình ph t tù (n u có) ư c tính tr vào ph n th i h n tù còn l i. Ví d : Nguy n Văn A b k t án 10 (mư i) năm tù, b b t ngày 31/12/2000. Như v y, tính n ngày 31/12/2008 Nguy n Văn A ã th c s ch p hành ư c 08 (tám) năm, ã ư c gi m th i h n ch p hành hình ph t tù 02 l n, t ng c ng là 01 (m t) năm, thì th i h n tù còn l i là 01 (m t) năm. Nh ng ph m nhân ã ư c gi m th i h n ch p hành hình ph t tù năm 2008, n u i u ki n thì v n ư c ngh xét c xá.
 3. 1.3. ã ch p hành xong hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c nghĩa v dân s khác, c th như sau: 1.3.1. Ph m nhân ang ch p hành hình ph t tù, b áp d ng hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c các nghĩa v dân s khác ph i th c hi n xong và có y tài li u ch ng minh m i ư c xem xét, ngh c xá. 1.3.2. Ph m nhân ang ch p hành hình ph t tù b áp d ng hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c các nghĩa v dân s khác nhưng chưa th c hi n ho c m i th c hi n ư c m t ph n mà ư c Tòa án quy t nh mi n th c hi n thì ư c coi là ã th c hi n xong. 1.3.3. Ph m nhân ch p hành hình ph t tù có trách nhi m b i thư ng thi t h i v dân s cho ngư i b h i ho c i di n h p pháp c a ngư i b h i nhưng chưa th c hi n ho c m i th c hi n ư c m t ph n mà bên b h i có văn b n ng ý xóa n , không yêu c u th c hi n n a, ư c y ban nhân dân c p xã nơi cư trú ho c cơ quan thi hành án dân s ang th lý v vi c ó xác nh n, thì ư c coi là ã th c hi n xong. 1.3.4. Trư ng h p ph m nhân ph i ch p hành nghĩa v dân s v c p dư ng cho bên b h i theo nh kỳ hàng tháng mà thân nhân c a ph m nhân ã ch p hành y , úng h n các kho n nghĩa v , c p dư ng, b i thư ng theo nh kỳ mà b n án, quy t nh c a Tòa án ã tuyên, ư c y ban nhân dân c p xã ho c cơ quan thi hành án dân s xác nh n thì cũng ư c xét ngh c xá. 1.3.5. Các tr i giam, tr i t m giam không ư c tr c ti p thu ti n c a ph m nhân và thân nhân ph m nhân n p th c hi n các trách nhi m, nghĩa v ã nêu, nhưng ph i th c hi n t t công tác v n ng, hư ng d n và t o i u ki n cho ph m nhân liên l c v i thân nhân, ôn c vi c th c hi n y hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c các nghĩa v dân s khác. N u ph m nhân có ti n lưu ký, ti n thư ng, t nguy n n p th c hi n các nghĩa v ã nêu trên thì Giám th tr i giam l p biên b n t m gi s ti n ó, c p gi y xác nh n cho ph m nhân làm căn c ưa vào h sơ xét ngh c xá và chuy n s ti n ó cho cơ quan thi hành án dân s có thNm quy n. 1.3.6. Ngư i ư c ngh c xác n u có các hình ph t b sung khác như: C m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh; C m cư trú; Qu n ch ; Tư c m t s quy n công dân; T ch thu tài s n; Tr c xu t ph i vi t cam k t sau khi ư c c xá ti p t c ch p hành y theo b n án, quy t nh c a Tòa án. B n cam k t ph i có xác nh n c a Giám th tr i giam, tr i t m giam. 2. Ngư i b k t án ph t tù có th i h n, tù chung thân ã ư c gi m xu ng tù có th i h n ang ch p hành hình ph t tù có i u ki n quy nh t i i m 1.1, 1.3 M c II Hư ng d n này ã ch p hành hình ph t tù ít nh t là m t ph n tư th i gian i v i hình ph t tù có th i h n; ít nh t là mư i hai năm i v i hình ph t tù chung thân ã ư c gi m xu ng tù có th i h n khi thu c m t trong các trư ng h p sau ây: 2.1. ã l p công l n trong th i gian ch p hành hình ph t tù: là ngư i ang ch p hành hình ph t tù ã có hành ng giúp tr i giam, tr i t m giam, cơ quan ti n hành t t ng hình s phát hi n, truy b t, i u tra, x lý t i ph m; c u ư c tính m ng c a nhân dân ho c tài s n l n c a Nhà nư c, t p th , c a công dân trong thiên tai, h a ho n; có
 4. nh ng phát minh, sáng ki n có giá tr l n ho c thành tích c bi t xu t s c khác ư c cơ quan có thNm quy n xác nh n. 2.2. Là thương binh; b nh binh; ngư i có thành tích trong chi n u b o v T qu c, xây d ng ch nghĩa xã h i ư c t ng thư ng m t trong các danh hi u: Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao ng; Huân chương; Huy chương kháng chi n; các danh hi u Dũng sĩ trong kháng chi n ch ng M c u nư c. 2.3. Có m t trong nh ng ngư i thân sau ây là li t s : b ,m , v ho c ch ng, con , anh, ch , em ru t ho c b nuôi, m nuôi, con nuôi h p pháp. 2.4. Là con , con nuôi h p pháp c a “Bà m Vi t Nam anh hùng”; con c a gia ình ư c Ch t ch nư c, Ch t ch Chính ph Lâm th i C ng hòa mi n Nam Vi t Nam, Ch t ch M t tr n dân t c gi i phóng mi n Nam Vi t Nam t ng b ng “Gia ình có công v i nư c”. 2.5. Ngư i m c b nh hi m nghèo là ngư i b m c m t trong các b nh sau: ung thư, b i li t, lao n ng kháng thu c, xơ gan c chư ng; suy tim III ho c suy th n IV tr lên, có k t lu n c a H i ng Giám nh y khoa ho c b n sao B nh án c a b nh vi n c p t nh tr lên; nhi m HIV ã chuy n giai o n AIDS ang có nh ng nhi m trùng cơ h i và có tiên lư ng x u, có phi u xét nghi m HIV và k t lu n c a Trung tâm Y t c p huy n tr lên. 2.6. Ngư i m au thư ng xuyên: là ngư i ang ch p hành hình ph t tù t i tr i giam, tr i t m giam ph i n m i u tr t i b nh xá, b nh vi n nhi u l n trong m t th i gian dài, không lao ng, không t ph c v b n thân ư c và không còn kh năng gây nguy hi m cho xã h i, có k t lu n giám nh y khoa ho c xác nh n b ng văn b n c a cơ quan y t c p t nh tr lên. (Các tài li u ch ng minh ph m nhân b b nh ch có giá tr trong th i gian sáu tháng, tính n ngày H i ng xét ngh c xá c a tr i giam, tr i t m giam h p xem xét, l p h sơ ngh c xá). 2.7. Khi ph m t i là ngư i chưa thành niên (chưa 18 tu i); 2.8. Là ngư i t 70 tu i tr lên; 2.9. Hoàn c nh gia ình c bi t khó khăn, b n thân là lao ng duy nh t trong gia ình: là ngư i ang ch p hành hình ph t tù t i tr i giam, tr i t m giam có gia ình ang lâm vào hoàn c nh kinh t c bi t khó khăn do thiên tai, h a ho n, tai n n, không còn tài s n gì áng k ho c có b ,m , v , ch ng, con m au n ng kéo dài, không có ngư i chăm sóc mà ngư i ó là lao ng duy nh t trong gia ình, có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã nơi gia ình cư trú. 2.10. N ph m nhân ang có thai ho c có con nh dư i 36 tháng tu i ang v im trong tr i giam, tr i t m giam. 3. Các trư ng h p không ngh xét c xá
 5. Ngư i có i u ki n quy nh t i M c II Hư ng d n này không ư c ngh c xá trong các trư ng h p sau ây: 3.1. B n án ho c quy t nh c a Tòa án i v i ngư i ó ang có kháng ngh theo th t c giám c thNm ho c tái thNm. 3.2. ang b truy c u trách nhi m hình s v hành vi ph m t i khác; 3.3. Trư c ó ã ư c c xá; 3.4. Có t hai ti n án tr lên; 3.5. Ph m t i r t nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng v an ninh qu c gia; 3.6. Ph m nhân thu c i tư ng quy nh t i i m 1, M c II Hư ng d n này có th i h n tù còn l i trên tám năm ho c thu c i tư ng quy nh t i i m 2, M c II c a Hư ng d n này mà có th i h n tù còn l i trên mư i năm. 3.7. Ph m các t i v ma túy mà th i h n tù còn l i trên m t năm; 3.8. Có căn c kh ng nh là ã s d ng trái phép các ch t ma túy. 3.9. ng th i ph m hai t i; gi t ngư i và cư p tài s n, gi t ngư i và hi p dâm; cư p tài s n và hi p dâm; cư p tài s n và hi p dâm tr em. Ph m t i cư p tài s n có t ch c và có vũ khí; 3.10. Có m t ti n án mà ph m m t trong các t i: v ma túy; gi t ngư i; cư p tài s n; cư p gi t tài s n; cư ng o t tài s n; l a o chi m o t tài s n; hi p dâm; hi p dâm tr em; ch ng ngư i thi hành công v ; gây r i tr t t công c ng; c ý truy n HIV cho ngư i khác; b t cóc nh m chi m o t tài s n; mua, bán ph n ; mua, bán tr em; tr n kh i nơi giam, gi ho c tr n khi ang b d n gi i, ang b xét x ; ánh tháo ngư i b giam, gi , ngư i ang b d n gi i, ngư i ang b xét x , c ý gây thương tích có tính ch t côn ho c băng, , nhóm thanh toán l n nhau. 4. Nh ng trư ng h p c n xem xét ch t ch : 4.1. Ph m nhân ph m t i xâm ph m an ninh qu c gia. 4.2. Ph m nhân ph m t i gi t ngư i; cư p có t ch c; cư p có vũ khí; l a o; hi p dâm tr em; c ý gây thương tích có tính ch t côn ho c băng, , nhóm thanh toán l n nhau. 4.3. ã có 1 ti n án; th i h n ch p hành hình ph t tù còn l i trên 5 năm. 4.4. Ph m các t i v ma túy; i tư ng ch mưu, c m u trong các v án mà dư lu n xã h i quan tâm. III. H SƠ, TRÌNH T VÀ TH T C XÉT C XÁ 1. H sơ xét c xá
 6. H sơ xét c xá bao g m các tài li u sau: 1.1. ơn xin c xá c a ph m nhân. 1.2. Tài li u ch ng minh v cá nhân, hoàn c nh gia ình c a ngư i ư c ngh c xá. 1.3. Tài li u ch ng minh ã ch p hành xong hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c nghĩa v dân s khác. 1.4. Cam k t không vi ph m pháp lu t, ti p t c ch p hành y các hình ph t b sung khác (n u có) sau khi ư c c xá (làm theo m u). 1.5. Văn b n ngh c xá c a Giám th tr i giam, Giám th tr i t m giam (làm theo m u). 1.6. Các lo i gi y ch ng nh n c a ngư i ư c xét c xá thu c i tư ng quy nh t i i m 2, M c II Hư ng d n này, bao g m: 1.6.1. K t lu n c a H i ng giám nh y khoa ho c b n sao B nh án c a B nh vi n c p t nh tr lên i v i ph m nhân m c b nh hi m nghèo. Riêng ph m nhân nhi m HIV ã chuy n giai o n AIDS ph i có phi u xét nghi m HIV và b n sao B nh án c a Trung tâm Y t c p huy n tr lên k t lu n ã chuy n giai o n AIDS. 1.6.2. Văn b n xác nh n ho c b n sao B nh án c a cơ quan y t c p t nh tr lên i v i ph m nhân thư ng xuyên m au ph i i u tr t i b nh xá, b nh vi n nhi u l n. 1.6.3. B n sao quy t nh t ng thư ng danh hi u Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao ng, Huân chương, Huy chương kháng chi n, danh hi u “Dũng s ” trong kháng chi n ch ng M , b ng “Gia ình có công v i nư c”, Gi y ch ng nh n thương binh, b nh binh, con “Bà m Vi t Nam anh hùng” có xác nh n c a công ch ng Nhà nư c ho c ch ng th c c a cơ quan có thNm quy n. Trư ng h p có thân nhân là li t s ph i có gi y xác nh n ho c b n sao gi y t ch ng minh có thân nhân là li t s ư c y ban nhân dân c p xã nơi cư trú ho c ơn v nơi ngư i ó công tác, h c t p xác nh n. 1.6.4. Nh ng ph m nhân thu c di n gia ình có hoàn c nh c bi t khó khăn ph i có ơn trình bày rõ hoàn c nh (nêu c th t ng thành viên c a gia ình g m: b , m , v (ho c ch ng), con, anh, ch , em ru t) ư c y ban nhân dân c p xã nơi gia ình ph m nhân cư trú xác nh n. 1.6.5. Tài li u ch ng minh ã th c hi n xong hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng dân s ho c Quy t nh mi n hình ph t ti n, mi n n p án phí c a Tòa án; Gi y ng ý xóa n c a ngư i b h i ho c i di n h p pháp c a ngư i b h i ư c y ban nhân dân c p xã nơi cư trú và cơ quan thi hành án dân s ang thu lí v vi c ó xác nh n. 1.6.6. B n sao gi y khai sinh ho c b n trích sao ph n b n án xác nh n ph m nhân lúc ph m t i là ngư i chưa thành niên (chưa 18 tu i).
 7. 1.6.7. i v i các trư ng h p ph m nhân l p công l n trong quá trình ch p hành hình ph t tù ph i có y các gi y t sau: b n tư ng trình v l p công c a ph m nhân; ngh khen thư ng cho ph m nhân c a cán b tr i giam, tr i t m giam ho c cơ quan i u tra s d ng ph m nhân; xác nh n l p công ho c Quy t nh khen thư ng c a Giám th tr i giam, tr i t m giam, Giám c Công an c p t nh ho c cơ quan có thNm quy n. 1.6.8. K t lu n c a b nh vi n c p huy n tr lên v vi c ngư i b k t án ph t tù là ph n có thai ho c b n sao gi y khai sinh ho c gi y ch ng sinh c a con ngư i b k t án i v i trư ng h p n ph m nhân có con nh dư i 36 tháng tu i ang v i m trong tr i giam, tr i t m giam. 1.6.9. Giám th tr i giam, tr i t m giam ư c sao y b n chính nh ng văn b n như: b n án, b nh án, k t lu n giám nh y khoa, các lo i ch ng t xác nh n vi c th c hi n hình ph t b sung là ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c các nghĩa v dân s khác, các tài li u khác liên quan n quá trình ch p hành hình ph t tù c a ph m nhân. Khi trình danh sách, h sơ c xá T thNm nh liên ngành nghiên c u thNm nh mang theo b n chính nh ng tài li u này. Ph m nhân ph m t i xâm ph m an ninh qu c gia, ph m nhân là ngư i có qu c t ch nư c ngoài ph i sao nguyên văn b n án mà ngư i ó ang ph i ch p hành kèm theo. Ph m nhân là ngư i nư c ngoài ph i có b n sao h chi u và th th c nh p c nh (n u có). 1.7. Giám th tr i giam, tr i t m giam có trách nhi m thông báo, niêm y t công khai danh sách ngư i ư c ngh c xá t i tr i giam, tr i t m giam. Danh sách, h sơ, th ng kê ph m nhân ư c xét ngh c xá ph i l p thành 3 (ba) b óng d u T thNm nh liên ngành nghiên c u, thNm nh. Sau khi thNm nh xong, làm thành 12 (mư i hai) b , trong ó có 3 b d u n p v cơ quan Thư ng tr c H i ng tư v n c xá t ng h p trình H i ng tư v n c xá. 2. Trình t , th t c l p danh sách, h sơ ngh c xá Trình t l p danh sách ngư i ư c c xá th c hi n theo i u 7 Ngh nh s 76/2008/N -CP ngày 04 tháng 7 năm 2008 c a Chính ph v quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t c xá. B Công an, B Qu c phòng thành l p Ban ch o v c xá hư ng d n, ch o tri n khai th c hi n công tác c xá c a B mình. Ph i quán tri t sâu s c cho cán b , chi n sĩ, chuyên viên (nh t là nh ng ngư i tr c ti p làm công tác c xá) hi u rõ các quy nh c a pháp lu t, Quy t nh v c xá c a Ch t ch nư c, Hư ng d n c a H i ng tư v n c xá, nh m th c hi n nghiêm ch nh các quy nh v c xá, không sai sót x y ra. 3. ThNm nh h sơ ngh c xá 3.1. B trư ng B Công an quy t nh thành l p các T chuyên viên giúp vi c cho thành viên H i ng tư v n và các T thNm nh liên ngành g m i di n c a B Công an, B Qu c phòng, Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam do m t ng chí lãnh o c p C c
 8. c a B Công an làm T trư ng, tr c ti p n các a phương, các tr i giam, tr i t m giam thu c B Công an và B Qu c phòng ki m tra, thNm nh h sơ ngh c xá. 3.2. T thNm nh liên ngành có trách nhi m giúp H i ng tư v n c xá nghiên c u, thNm nh danh sách, h sơ c a ngư i ư c ngh c xá do Giám th tr i giam thu c B Công an, Chánh Văn phòng Cơ quan C nh sát i u tra, B Công an, C c trư ng C c An ninh i u tra, B Công an, Giám c Công an c p t nh, Tư l nh Quân khu và tương ương trình. T thNm nh liên ngành t ng h p k t qu thNm nh, l p biên b n thNm nh kèm theo danh sách ngư i i u ki n c xá, danh sách ngư i không i u ki n c xá c a t ng tr i giam, tr i t m giam và hoàn thành h sơ chuy n n Thư ng tr c H i ng tư v n c xá. Thư ng tr c H i ng tư v n c xá có trách nhi m t p h p danh sách, h sơ ngư i i u ki n c xá và ngư i không i u ki n c xá chuy n n các Thành viên H i ng tư v n c xá. 3.3. Các thành viên H i ng tư v n c xá có trách nhi m nghiên c u, thNm nh, phát hi n nh ng sai sót v n i dung và hình th c trong h sơ ngh c xá và thông báo k p th i cho Thư ng tr c H i ng tư v n c xá bi t. Sau khi nh n ư c ý ki n tham gia c a thành viên H i ng tư v n c xá, Thư ng tr c H i ng tư v n c xá có trách nhi m xem xét, gi i quy t. Trư ng h p không th ng nh t v danh sách ngư i i u ki n, ngư i không i u ki n ư c ngh c xá, Thư ng tr c H i ng tư v n c xá ph i có báo cáo gi i trình kèm theo danh sách và h sơ H i ng tư v n c xá xem xét, quy t nh. 3.4. H i ng tư v n c xá t ch c thNm nh h sơ, danh sách do Thư ng tr c H i ng tư v n c xá trình và quy t nh danh sách ngư i i u ki n và danh sách ngư i không i u ki n ư c ngh c xá trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. 4. Qu n lý tài li u, h sơ, danh sách và s li u ngư i ư c ngh xét c xá. 4.1. Tài li u, h sơ, danh sách và s li u ph m nhân ư c ngh xét c xá thu c lo i tài li u ư c qu n lý, s d ng theo ch “M t” n khi Giám th tr i giam, tr i t m giam t ch c công b Quy t nh c xá năm 2009 c a Ch t ch nư c. Cán b , chi n s c a các B , Ban, ngành tham gia công tác c xá ph i ch p hành nghiêm ch nh vi c qu n lý, s d ng h sơ và danh sách ngư i ư c ngh c xá theo ch “M t”. Nh ng cán b , chi n s nào vi ph m ph i x lý theo pháp lu t. 4.2. H sơ xét ngh c xá c a ph m nhân ph i y tài li u, n i dung ghi trong h sơ ph i th ng nh t, rõ ràng và úng th t c theo quy nh v c xá. N u sai l ch các d li u ghi trong h sơ ngh c xá so v i h sơ g c ho c do l i k thu t, sau khi thNm nh l i không ngh c xá ho c do làm sai l ch h sơ và ngh c xá cho ngư i không i u ki n, tiêu chuNn, thì Giám th tr i giam, tr i t m giam l p h sơ ph i ch u trách nhi m. 5. H sơ, th t c và trình t xét c xá trong trư ng h p c bi t.
 9. 5.1. Chính ph ch trì, ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao l p h sơ c a ngư i ư c ngh c xá trong trư ng h p c bi t trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. 5.2. Chính ph giao B Công an, B Qu c phòng ch o các tr i giam, tr i t m giam l p h sơ ngh xét c xá trong trư ng h p c bi t báo cáo Chính ph . IV. T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m c a các B , Ban, ngành 1.1. B Công an là cơ quan Thư ng tr c H i ng tư v n c xá có trách nhi m: a) Giúp Ch t ch H i ng tư v n c xá hư ng d n, ch o, ki m tra, ôn c Công an các a phương, Giám th các tr i giam, tr i t m giam tri n khai th c hi n Quy t nh c a Ch t ch nư c v c xá năm 2009 và Hư ng d n c a H i ng tư v n c xá; ch o thành l p H i ng xét ngh c xá c a tr i giam, tr i t m giam. b) Quy t nh thành l p các T chuyên viên giúp vi c cho thành viên H i ng tư v n c xá và các T thNm nh liên ngành; quy nh l l i làm vi c và ch o các T công tác này nghiên c u, ki m tra, thNm nh, t ng h p h sơ, danh sách ngư i có i u ki n, ngư i không i u ki n ngh c xá trình H i ng tư v n c xá; c) B trí chương trình, th i gian và chuNn b n i dung, tài li u, h sơ các cu c h p c a H i ng tư v n c xá; d) L p d toán kinh phí ph c v công tác c xá trình Ch t ch H i ng tư v n c xá quy t nh; ) xu t v i Ch t ch H i ng tư v n c xá gi i quy t nh ng v n n y sinh trong quá trình th c hi n. e) Khi ư c Ch t ch H i ng tư v n c xá y quy n, y viên Thư ng tr c H i ng tư v n c xá ư c tri u t p cu c h p l y ý ki n các thành viên c a H i ng v nh ng v n khNn c p và ch o, gi i quy t nh ng v n c th khác n y sinh trong quá trình th c hi n Quy t nh v c xá năm 2009 c a Ch t ch nư c. g) i v i nh ng ngư i ã ư c H i ng tư v n c xá xét duy t, ngh c xá ho c ã có quy t nh c xá mà ch t trư c khi công b , thì y viên Thư ng tr c H i ng tư v n c xá ưa ra kh i danh sách c xá, sau ó báo cáo Văn phòng Ch t ch nư c bi t. i v i nh ng ngư i ã ư c H i ng tư v n c xá ngh c xá mà có ơn khi u n i, t cáo, có d u hi u nghi v n không tiêu chuNn, i u ki n ho c có hành vi vi ph m pháp lu t, vi ph m Quy ch , N i quy tr i giam, thì y viên Thư ng tr c H i ng tư v n c xá k p th i báo cáo Văn phòng Ch t ch nư c ưa ra kh i danh sách ngh c xá. Trư ng h p tương t như ã nêu mà ã có Quy t nh c xá c a Ch t ch nư c nhưng chưa công b , thì y viên Thư ng tr c H i ng tư v n c xá quy t nh d ng ngay vi c thi hành và ch o gi i quy t, ki m tra làm rõ, ng th i báo cáo Ch t ch H i ng tư v n c xá và Ch t ch nư c (qua Văn phòng Ch t ch nư c).
 10. h) Ch o vi c l p h sơ xét ngh c xá Công an c p t nh, H i ng xét ngh c xá tr i giam, tr i t m giam; Ch o vi c ki m tra, thNm nh c a các T chuyên giúp vi c cho thành viên H i ng tư v n c xá và các T thNm nh liên ngành; i) Ch o các tr i giam, tr i t m giam hư ng d n ph m nhân thông báo cho thân nhân c a h ch p hành hình ph t b sung là hình ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c các nghĩa v dân s khác t i cơ quan thi hành án dân s . k) Quy nh các bi u m u: phi u xét c xá, danh sách ngư i ư c xét c xá, th ng kê phân tích s ngư i ư c xét c xá, ơn xin c xá và cam k t không vi ph m pháp lu t sau khi ư c c xá; l) Hoàn ch nh h sơ, danh sách ngư i ư c H i ng tư v n c xá xét duy t, ngh c xá báo cáo Ch t ch H i ng trình Ch t ch nư c quy t nh, g m d th o t trình và 06 b danh sách ngư i ư c ngh c xá (có óng d u c a B Công an); m) Thông báo cho Giám c Công an c p t nh bi t và chuy n danh sách ngư i ư c c xá tha tù v cư trú theo t ng qu n, huy n thu c a phương; n) Ch o, t ch c l công b Quy t nh c xá c a Ch t ch nư c cho ph m nhân trong các tr i giam và tr i t m giam theo nghi l nghiêm trang; o) Ph i h p v i B Ngo i giao t ch c tha tù cho s ph m nhân có qu c t ch nư c ngoài ư c Ch t ch nư c quy t nh c xá tha tù. p) Ti p nh n, x lý ơn, thư, khi u n i, t cáo c a công dân, các t ch c trong và ngoài nư c có liên quan n c xá; tr l i b ng văn b n cho các cơ quan, ơn v , cá nhân có ơn khi u n i v trư ng h p không ư c c xá theo úng lý do c a thành viên l i. q) Ph i h p v i B Ngo i giao, B Thông tin – Truy n thông, Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng Chính ph , Ban Tuyên giáo Trung ương l p k ho ch h p báo, tuyên truy n, gi i thi u n i dung Quy t nh c a Ch t ch nư c v c xá và nh ng n i dung c n tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng v công tác c xá năm 2009; r) T ng k t công tác c xá năm 2009; s) Hư ng d n Giám c Công an c p t nh, H i ng xét ngh c xá các tr i giam, tr i t m giam, xét khen thư ng t p th , cá nhân có thành tích; t ng h p danh sách trình Ch t ch H i ng tư v n c xá quy t nh khen thư ng; t) Ch trì, ph i h p cùng Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng Chính ph , Ban Thi ua – Khen thư ng trung ương xu t Nhà nư c, Chính ph khen thư ng cho nh ng t p th , cá nhân có nhi u thành tích xu t s c trong công tác c xá; u) Làm các nhi m v khác có liên quan n công tác c xá do Ch t ch H i ng tư v n c xá giao.
 11. 1.2. B Qu c phòng ch o các tr i giam, tr i t m giam do B Qu c phòng qu n lý l p h sơ ph m nhân ư c ngh xét c xá trình Ban Ch o công tác c xá B Qu c phòng xét duy t. a) Ch o các tr i giam, tr i t m giam do B qu c phòng qu n lý, hư ng d n ph m nhân thông báo cho thân nhân c a h ch p hành hình ph t b sung là hình ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c các nghĩa v dân s khác t i cơ quan thi hành án dân s . b) Sau khi T thNm nh liên ngành c a H i ng tư v n c xá ki m tra, thNm nh xong s h sơ ngh c xá c a B Qu c phòng, Ban ch o v c xá c a B Qu c phòng chuy n h sơ, danh sách v cơ quan Thư ng tr c H i ng tư v n c xá (B Công an) t ng h p trình H i ng tư v n c xá xét duy t; c) T ch c l công b c xá tha tù theo Quy t nh c a Ch t ch nư c các tr i giam, tr i t m giam do B Qu c phòng qu n lý. 1.3. Văn phòng Ch t ch nư c ch trì, ph i h p v i Thư ng tr c H i ng tư v n c xá rà soát, ki m tra danh sách ngư i ư c H i ng tư v n ngh c xá, trình Ch t ch nư c quy t nh. Ngay sau khi có Quy t nh c xá c a Ch t ch nư c, làm th t c chuy n cho cơ quan Thư ng tr c H i ng tư v n c xá 02 b n Quy t nh cùng 02 b danh sách ngư i ư c c xá k p th i t ch c l công b Quy t nh c a Ch t ch nư c theo úng quy nh. Ch trì, ph i h p v i cơ quan Thư ng tr c H i ng tư v n c xá, B Ngo i giao, Văn phòng Chính ph t ch c h p báo công b Quy t nh c xá c a Ch t ch nư c. 1.4. Tòa án nhân dân t i cao Ph i h p v i B Công an, B Qu c phòng, Vi n ki m sát nhân dân t i cao và các cơ quan, t ch c có liên quan hư ng d n, ki m tra, ôn c Tòa án c p dư i th c hi n c xá theo quy nh c a Lu t c xá và các văn b n hư ng d n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Ph i h p v i Vi n ki m sát nhân dân T i cao và ch o Tòa án nhân dân các c p l p danh sách, thông báo k p th i cho cơ quan Thư ng tr c H i ng tư v n c xá và các tr i giam, tr i t m giam bi t nh ng i tư ng mà b n án ho c Quy t nh c a Tòa án ang có kháng ngh theo th t c giám c thNm, tái thNm. 1.5. Vi n Ki m sát nhân dân t i cao Tr c ti p ki m sát vi c l p h sơ ngh c xá, th c hi n Quy t nh c xá c a Ch t ch nư c t i các tr i giam, tr i t m giam c a B Công an, B Qu c phòng theo quy nh c a Lu t c xá. Hư ng d n, ki m tra, ôn c Vi n ki m sát nhân dân c p t nh, Vi n ki m sát quân s Quân khu và tương ương ki m sát vi c l p h sơ ngh c xá, th c hi n Quy t
 12. nh c xá c a Ch t ch nư c t i tr i t m giam thu c Công an c p t nh, tr i t m giam thu c Quân khu và tương ương theo quy nh c a Lu t c xá. Ph i h p v i Tòa án nhân dân các c p phát hi n nh ng i tư ng có kháng ngh theo th t c giám c thNm, tái thNm thông báo k p th i cho các tr i giam, tr i t m giam và cơ quan Thư ng tr c H i ng tư v n c xá bi t. 1.6. B Tư pháp Ch o các S Tư pháp hư ng d n Phòng Thi hành án dân s ho c i Thi hành án dân s th c hi n t t công tác c xá, c th là: t o i u ki n cho thân nhân ph m nhân ch p hành hình ph t b sung là hình ph t ti n, b i thư ng thi t h i, án phí ho c các nghĩa v dân s khác. Không ư c gây khó khăn, phi n hà cho nhân dân và kiên quy t không x y ra tình tr ng thân nhân ph m nhân n n p ti n nhưng không có ngư i nh n ho c không hư ng d n rõ nơi nh n; có th c cán b tr c ti p n các tr i giam, tr i t m giam óng trên a bàn thu c t nh, thành ph ó thu các kho n ti n c a gia ình ph m nhân n p và c p các lo i gi y t cho h . 1.7. B Ngo i giao Ch ng, n m tình hình và ph i h p v i B Công an ngh c xá cho ph m nhân có qu c t ch nư c ngoài và các trư ng h p khác; ph i h p v i các B , Ban, ngành có liên quan tuyên truy n i ngo i v công tác c xá. 1.8. B Y t Ch o các S Y t , các B nh vi n, Trung tâm y t t ch c giám nh, cung c p các lo i gi y t v b nh t t c a ph m nhân ch p hành hình ph t tù có liên quan n vi c ngh c xá. 1.9. B Thông tin và Truy n thông Ch o các cơ quan thông t n, báo chí thông báo Quy t nh v c xá c a Ch t ch nư c và tuyên truy n v công tác c xá trên các phương ti n thông tin i chúng, ch o các S Thông tin và Truy n thông t ch c tuyên truy n v c xá các a phương. 1.10. B Lao ng – Thương binh và Xã h i Ch o các S Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan a phương t ch c vi c d y ngh , t o vi c làm cho nh ng ngư i ư c c xá h s m n nh cu c s ng, hòa nh p v i c ng ng, h n ch tái ph m t i, tr thành công dân có ích cho xã h i. 1.11. B Tài chính C p kinh phí t ngu n ngân sách d phòng cho công tác c xá năm 2009 theo d toán ã ư c Ch t ch H i ng tư v n c xá duy t; hư ng d n y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p kinh phí ph c v vi c th c hi n công tác c xá năm 2009.
 13. 1.12. ngh y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam hư ng d n M t tr n T qu c Vi t Nam các c p các a phương ph i h p v i các t ch c thành viên và các cơ quan có liên quan tuyên truy n, ph bi n ch trương v c xá năm 2009; ph i h p v i chính quy n a phương cùng c p t o i u ki n giúp ngư i ư c c xá tr v hòa nh p v i gia ình và c ng ng, phòng ng a tái ph m, t o công ăn vi c làm, n nh cu c s ng và tr thành ngư i có ích cho xã h i; trong ph m vi ch c năng c a mình, th c hi n giám sát ho t ng c a cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n trong vi c th c hi n c xá năm 2009 theo quy nh c a Lu t c xá, Quy t nh v c xá c a Ch t ch nư c và các văn b n hư ng d n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 1.13. y ban nhân dân các c p, các cơ quan, t ch c có liên quan Tuyên truy n, ph bi n Quy t nh v c xá c a Ch t ch nư c và các văn b n hư ng d n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Cung c p thông tin, tài li u có liên quan n nhân thân; c p gi y ch ng nh n, xác nh n v vi c ch p hành chính sách, pháp lu t ho c hoàn c nh gia ình ho c các gi y t , tài li u c n thi t khác c a ngư i ư c ngh c xá. Ti p nh n, t o i u ki n, giúp ngư i ư c c xá tr v hòa nh p v i gia ình và c ng ng, t o công ăn vi c làm, n nh cu c s ng và tr thành ngư i có ích cho xã h i. C p kinh phí th c hi n c xá năm 2009 theo hư ng d n c a B Tài chính. 2. Th i gian th c hi n 2.1. T ngày 15 tháng 12 năm 2008 n ngày 27 tháng 12 năm 2008, các T thNm nh liên ngành tr c ti p n các a phương, ơn v ki m tra, thNm nh h sơ, danh sách ngư i ư c ngh c xá. 2.2. T ngày 18 tháng 12 năm 2008 n ngày 06 tháng 01 năm 2009, Thư ng tr c H i ng tư v n c xá t p h p, chuy n h sơ, danh sách ngh c xá n các thành viên H i ng tư v n c xá nghiên c u, thNm nh. 2.3. T ngày 07 tháng 01 năm 2009 n ngày 09 tháng 01 năm 2009, H i ng tư v n c xá h p xét duy t danh sách c xá. 2.4. T ngày 10 tháng 01 năm 2009 n ngày 13 tháng 01 năm 2009, Thư ng tr c H i ng tư v n c xá t ng h p, hoàn ch nh danh sách c xá trình Ch t ch nư c. 2.5. T ch c h p báo công b và th c hi n Quy t nh c xá c a Ch t ch nư c. 3. Khen thư ng, k lu t 3.1. Công tác c xá ph i ư c sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m và khen thư ng k p th i cho nh ng t p th , cá nhân có nhi u thành tích theo quy nh hi n hành v khen thư ng.
 14. 3.2. C n phát hi n, ngăn ch n k p th i nh ng sai sót, l ch l c trong công tác c xá ch n ch nh ngay; x lý nghiêm minh nh ng t p th và cá nhân có hành vi vi ph m i u 7 Lu t c xá. Cơ quan, ơn v x y ra sai sót, tiêu c c, gây phi n hà trong công tác c xá thì ngư i ng u cơ quan, ơn v ó ch u trách nhi m trư c H i ng tư v n c xá. 3.3. Nh ng trư ng h p i u ki n, tiêu chuNn xét c xá ph i ư c l p h sơ ngh c xá theo quy nh, cá nhân, ơn v nào sót l t không l p h sơ ngh c xá nh ng ngư i thu c di n xét c xá thì cá nhân và th trư ng ơn v ó ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c H i ng tư v n c xá. Căn c vào Hư ng d n này, các B , Ban, ngành có liên quan n công tác c xá, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các Thành viên c a H i ng tư v n c xá có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có v n vư ng m c vư t quá thNm quy n gi i quy t ph i k p th i báo cáo b ng văn b n v H i ng tư v n c xá (qua cơ quan Thư ng tr c H i ng tư v n c xá, C c V26 – B Công an) hư ng d n, ch o k p th i./. CH TNCH PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - y ban Thư ng v Qu c h i; - Ch t ch nư c; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW Trương Vĩnh Tr ng - Văn phòng Trung ương ng; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Qu c h i, - UB Qu c phòng và An ninh c a Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các thành viên H TV X; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , c c, ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, NC (5b), V .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản