intTypePromotion=1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU LÀM SÁCH BẰNG LATEX

Chia sẻ: ACB ABC | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
686
lượt xem
120
download

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU LÀM SÁCH BẰNG LATEX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm một cuốn sách là một quá trình lâu dài và tích lũy kiến thức để viết ra. Tôi không bàn luận về vấn đề viết sách các loại tham khảo, giáo trình,... như thế nào ở đây. Tôi chỉ hướng dẫn lên khung một cuốn sách, phần còn lại là người viết điền vào. Một cuốn sách bao gồm tiêu đề của sách, lời nói đầu, mục lục, các chương, đáp án trả lời bài tập nếu có, tài liệu trích dẫn, chỉ mục các từ, ... Để thuận tiện tôi chia các mục trên thành các tệp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU LÀM SÁCH BẰNG LATEX

  1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU LÀM SÁCH BẰNG LTEX A Nguyễn Hữu Điển Khoa Toán - Cơ - Tin học ĐHKHTN Hà Nội, ĐHQGHN huudien@vnu.edu.vn 1 Giới thiệu Làm một cuốn sách là một quá trình lâu dài và tích lũy kiến thức để viết ra. Tôi không bàn luận về vấn đề viết sách các loại tham khảo, giáo trình,... như thế nào ở đây. Tôi chỉ hướng dẫn lên khung một cuốn sách, phần còn lại là người viết điền vào. Một cuốn sách bao gồm tiêu đề của sách, lời nói đầu, mục lục, các chương, đáp án trả lời bài tập nếu có, tài liệu trích dẫn, chỉ mục các từ, ... Để thuận tiện tôi chia các mục trên thành các tệp đập lập cho tới tận các chương của cuốn sách. Như vậy phải có một tệp gom tất cả các tệp lại thành một tài liệu thống nhất. Như ví dụ mẫu kèm theo đây tôi đã chia sách thành các tệp: noidungsach.tex - đây là tệp chính, chứa định dạng và gọi các tệp sau đây vào; biasach.tex - bìa cuốn sách bạn thiết kế loinoidau.tex - Lời nói đầu của xuất bản kyhieu.tex - Các ký hiệu hoặc viết tắt trong sách chuong1.tex - nội dung chương 1 của cuốn sách chuong2.tex - nội dung chương 2 của cuốn sách chuong3.tex - nội dung chương 3 của cuốn sách chuong4.tex - nội dung chương 4 của cuốn sách chuong5.tex - nội dung chương 5 của cuốn sách tailieu.tex - các tài liệu trích dẫn 2 Thiết lập định dạng cuốn sách Tất cả định dạng cuốn sách và định nghĩa trong LaTeX nên đặt tại tệp noidungsach.tex và bao gồm các phần. 1
  2. http://nhdien.wordpress.com - Nguyễn Hữu Điển 2 1. Lớp văn bản và các gói lệnh cần cho văn bản được đặt ngay từ đầu \documentclass[11pt,twoside,openany]{book} \usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm} \usepackage{indentfirst} \usepackage{fancyhdr} \pagestyle{fancyplain} \pagestyle{fancy} \usepackage{picinpar} \usepackage{floatflt} \usepackage{epic} \usepackage{curves} \usepackage{makeidx} \usepackage{longtable}% \usepackage{multicol}% \usepackage[tight,vietnam]{minitoc}% \usepackage{fancybox} \usepackage[utf8]{vietnam} 2. Định dạng chiều dài và rộng của trang sách cùng với tiêu đề chạy trên đầu mỗi trang \textheight 21truecm %%16.2truecm \textwidth 14truecm %11.3truecm \parskip 3pt \headsep=12pt \renewcommand{\headwidth}{14truecm} \renewcommand{\chaptermark}[1]% {\markboth{\it #1}{}} \renewcommand{\sectionmark}[1]% {\markright{\it \thesection\ #1}} \lhead[\fancyplain{}{\thepage}]% {\fancyplain{}{\rightmark}} \rhead[\fancyplain{}{\leftmark}]% {\fancyplain{}{\thepage}} \cfoot{} \sloppy 3. Các lệnh tự định nghĩa và dùng danh mục từ khóa \renewcommand{\binom}[2]{C_{#1}^{#2}} \def\cung#1{\buildrel \frown \over{#1}} \def\g.#1.{\widehat{#1}} \newcommand{\chia}{\;\vdots\;} \newcommand{\kchia}{\not\vdots\;\;} \makeindex
  3. http://nhdien.wordpress.com - Nguyễn Hữu Điển 3 4. Định nghĩa các môi trường định lý, mệnh đề, bổ đề hay bài tập \theoremstyle{definition} \newtheorem{definition}{Định nghĩa}[chapter] \theoremstyle{plain} \newtheorem{theorem}{Định lý}[chapter] \newtheorem{proposition}{Mệnh đề}[chapter] \newtheorem{lemma}{Bổ đề}[chapter] \theoremstyle{definition} \newtheorem{baitap}{Bài tập}[chapter] 5. Liệt kê mục lục của mỗi chương ngay sau tên chương \usepackage[tight,vietnam]{minitoc}% \renewcommand{\mtctitle}{\ } %không dùng tên của mục lục chương \setcounter{minitocdepth}{1} 6. Dùng gói lệnh answers.sty để tạo ra tệp bài tập cho từng chương để đưa vào sau này. \usepackage{answers} \Newassociation{loigiai1}{Answer}{loigiaichung} \Newassociation{loigiai2}{Answer}{loigiaichung} \Newassociation{loigiai3}{Answer}{loigiaichung} \Newassociation{loigiai4}{Answer}{loigiaichung} \Newassociation{loigiai5}{Answer}{loigiaichung} 3 Các phần trong tệp chính 1. Thực hiện làm mục lục của từng chương \dominitoc 2. Bìa sách và đánh số theo La mã \pagenumbering{arabic} \include{biasach} 3. Lời nói đầu và ký hiệu \newpage \setcounter{page}{3} \setlength{\baselineskip}{16truept} %\adjustmtc %danh so chuong cho dung \include{loinoidau} \include{kyhieu}
  4. http://nhdien.wordpress.com - Nguyễn Hữu Điển 4 4. In ra mục lục của cuốn sách \markboth{{\it Mục lục}}{{\it Mục lục}} \addcontentsline{toc}{section}{{\bf Mục lục\rm }} \tableofcontents 5. Gọi nội dung các chương \include{chuong1} \include{chuong2} \include{chuong3} \include{chuong4} \include{chuong5} 6. Tài liệu tham khảo \newpage \setlength{\baselineskip}{12truept} \include{tailieu} 7. Danh mục từ khóa \newpage \markboth{{\it Danh mục từ khóa}}{{\it Danh mục từ khóa}} \addcontentsline{toc}{section}{{\bf Danh mục từ khóa}} \printindex 4 Các phần trong tệp một chương Môi chương đều có cấu trúc như nhau; tránh định nghĩa riêng cho từng chương mà tất cả ở tệp chính. Ở mỗi chương có phần chính sau: 1. Tiêu đề chương và các công cụ cho phần mở đầu chương \chapter{Đề thi olympic irland}% \minitoc % mục lục nhỏ mỗi chương \thispagestyle{empty} \Opensolutionfile{loigiaichung}[baitapC1] %mở tệp baitapC1.tex ghi các lời giải và đáp án các bài tập \vspace*{1cm} %khoảng cách tiêu đề và văn bản chính 2. Các phần nội dung của chương \section{Giới thiệu} \section{Phần nội dung chương 1} \section{Phần nội dung chương 1}
  5. http://nhdien.wordpress.com - Nguyễn Hữu Điển 5 3. Các môi trường định lý, mệnh đề, bổ đề được thực hiện bình thường \begin{theorem} \end{theorem} .................. \begin{lemma} \end{lemma} ................. 4. Phần bài tập, nội dung bài tập \section{Bài tập} \begin{baitap}%1 \begin{loigiai1} \end{loigiai1} \end{baitap} \begin{baitap}%2 \begin{loigiai1} \end{loigiai1} \end{baitap} 5. Đóng tệp ghi lời giải và đưa vào cuối chương hoặc đưa vào cuối sách. \Closesolutionfile{loigiaichung} \section*{Lời giải bài tập chương 1} \addcontentsline{toc}{section}{Lời giải bài tập chương 1} \markright{Lời giải bài tập chương 1} {\small\input{baitapC1}} 6. Chú ý : nếu muốn in tất cả lời giải và chú thích ở một chương riêng thì ở mỗi chương chỉ có lệnh đóng tệp. Còn lệnh đưa vào thì thôi để đến chương cuối cùng như: \charter*{Lời giải} \input{baitapC1} \input{baitapC2} \input{baitapC3} \input{baitapC4} \input{baitapC5}
  6. http://nhdien.wordpress.com - Nguyễn Hữu Điển 6 5 Các chi tiết khác của cuốn sách Mọi chi tiết đều lấy từ VieTeX được dễ dàng. 1. Danh mục từ bằng lệnh \index{} \index{đạo hàm cấp hai}, \index{hàm liên tục} 2. Tài liệu tham khảo \begin{thebibliography}{99} \addcontentsline{toc}{section}{{\bf Tài liệu tham khảo}\rm }% \bibitem{rade} H. Rademacher, {\it Higher Mathematics from an Elementary point of view}, Birkhauser, 1983. ........................... \end{thebibliography} 3. Bảng dữ liệu \begin{table}[!ht] \centering \renewcommand{\arraystretch}{1.25} \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} \hline & & & & \\ \hline & & & &\\ \hline \end{tabular} \caption{*}\label{tab:*} \end{table} 4. Hình ảnh \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[height=2cm,width=3cm]{*.eps} \caption{}\label{fig:} \end{figure} 5. Dùng các môi trường dóng công thức toán \begin{align} &\\ & \end{align}
  7. http://nhdien.wordpress.com - Nguyễn Hữu Điển 7 6 Các tệp kèm theo hướng dẫn này bai32korea.tex bai3korea.tex bai5bkorea.tex bai5korea.tex baitapC1.tex baitapC2.tex baitapC3.tex baitapC4.tex baitapC5.tex biasach.tex Book.cls chuong1.tex chuong2.tex chuong3.tex chuong4.tex chuong5.tex ENGLISH.MLD kyhieu.TEX loinoidau.tex maulamsachhelp.pdf maulamsachhelp.tex noidungsach.pdf noidungsach.tex Tailieu.tex
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2