intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ( Giác mẫu & Đi sơ đồ Lectra)

Chia sẻ: Pham Duc Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

580
lượt xem
138
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hướng dẫn sử dụng phần mềm ( Giác mẫu & Đi sơ đồ Lectra) dành cho các bạn quan đang quan tâm đến quy trình may mặc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng phần mềm ( Giác mẫu & Đi sơ đồ Lectra)

 1. h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm ( Gi¸c mÉu & §i s¬ ®å Lectra) A-PhÇn gi¸c s¬ ®å : 1- C¸ch më : 2- NhÊn ®óp chuét tr¸i vµo biÓu t−îng Diamino trªn mµn h×nh , chê sau 5 gi©y sÏ hiÖn lªn Mµn h×nh Giao diÖn chÝnh NhÊn ®óp vµo nót nµy trªn mµn h×nh nÒn 3- HoÆc chän Start - Program – Lechtra System – Diamino 5.2c – BiÓu t−îng Diamino5.2c NhÊn ®óp vµo nót nµy 4- Mµn h×nh giao diÖn Gi¸c s¬ ®å xuÊt hiÖn : Cã 5 lÖnh phÝa trªn File, Edit, Display , Tools , Motifs 1
 2. C¸c nót dÞch sang Vïng l−u gi÷ c¸c chi tiÕt sÏ gi¸c tr¸i , ph¶i Bªn ph¶i mµn h×nh lµ c¸c Nót lÖnh mµu xanh ®á Vïng ®Ó gi¸c mÉu C¸c nót dÞch sang tr¸i , ph¶i 5- Trªn mµn h×nh giao diÖn cã 5 menu chÝnh lµ : File, Edit, Display , Tools , Motifs , Cã hai khung mµn h×nh mµu ®en , phÝa trªn lµ vïng l−u c¸c chi tiÕt cÇn gi¸c vµ phÝ d−íi lµ vïng ®Ó gi¸c 6- ë gi÷a hai vïng nµy lµ c¸c cña sæ thÓ hiÖn : - Tªn m·( cña sæ ®Çu tiªn ) - Length ( quy ®Þnh chiÒu dµi tèi ®a ) , - Width ( Khæ v¶i thùc tÕ ) - Used ( ChiÒu dµi thùc tÕ ®· gi¸c ®−îc ) - Effic ( PhÇn tr¨m gi¸c kÝn sÏ hiÖn lªn trªn ®ã ) 5-Bªn ph¶i mµn h×nh cã c¸c nót lÖnh ( cã mµu s¾c xanh ®á ) - Xin h·y xem s¬ ®å bªn d−íi : Mòi tªn dÞch chuyÓn chi tiÕt sang Mòi tªn dÞch chuyÓn chi tiÕt sang tr¸i mµn h×nh bªn ph¶i mµn h×nh 2
 3. ChuyÓn tÊt c¶ chi tiÕt lªn ChuyÓn tÊt c¶ xuèng phÝa trªn ( ®Ó gi¸c l¹i ) d−íi ®Ó gi¸c NhÆt chi tiÕt b»ng tay ( gi¸c b»ng tay ) KiÓm tra xem cã c¾n kh«ng? Nhãm chi tiÕt l¹i ®Ó di chuyÓn Phãng to chi tiÕt cÇn xem V¹ch Khèng chÕ khæ däc ( nót gi÷a ) V¹ch Khèng chÕ khæ ngang Phãng to b¶n gi¸c V¹ch khèng chÕ chi tiÕt xa nhÊt ( Nã tù ®éng di chuyÓn ) Thu nhá ®Ó nh×n hÕt b¶n gi¸c Gi¸c tù ®éng theo canh sîi Gi¸c tù ®éng lung tung o ®óng canh sîi DÞch b¶n gi¸c sang tr¸i mµn h×nh DÞch b¶n gi¸c sang ph¶i mµn h×nh ** §Ó cã thÓ häc nhanh nhÊt ta sÏ tr×nh tù lµm theo vÝ dô sau : 1- Tr−íc khi chuÈn bÞ gi¸c CÇn ph¶i nhí . Tªn M· hµng chuÈn bÞ lµm s¬ ®å cã mÊy mµu v¶i , Tªn mµu ®· quy ®Þnh trong PhÇn thèng kª chi tiÕt ë phÇn thiÕt kÕ lµ mµu theo sè hay lµ ch÷ : VÝ dô Nh− : Mµu A.B.C HoÆc Mµu 1,2,3 vvvvv... NÕu chóng ta nhí sai .M¸y sÏ kh«ng chän ®óng tªn mµu vµ sÏ b¸o lçi 2- C¸ch lµm nh− sau : *- Vµo File - Chän Constrainth - .Chon tiÕp - Fabric Creation - SÏ hiÖn lªn mét cöa sè nµy (xem h×nh d−íi ) 3
 4. NhËp mµu v¶i vµo khung nµy NhËp nh÷ng l−u ý nÕu cã ( Th«ng th−êng ng−êi ta chØ ®Ó duy nhÊt cã lÖnh nµy lµ lÖnh ®−îc phÐp xoay cho phÐp bao nhiÒu ®é , cßn l¹i c¸c lÖnh kh¸c ®Òu g¹ch chÐo dÊu ®á ) Ta nhËp Tªn mµu v¶i Vµo môc Fabric name , VÝ dô : A vµ Môc Comment : VÝ dô ghi lµ §©y lµ v¶i cã tuyÕt chó ý TiÕp theo cã 5 nót lÖnh quy ®Þnh nh− sau : ** Khi ta kh«ng chän ®iÒu kiÖn nµo th× h·y nhÊn con chá vµo nót ®ã vµ nhÊn chuét tr¸i sÏ hiÖn lªn hai dÊu g¹ch chÐo lµ khãa vµ nÕu kh«ng cã hai dÊu g¹ch chÐo lµ më • Sau khi hoµn tÊt nhÉn OK • H·y chän tiÕp c¸c mµu v¶i kh¸c VÝ dô nh− : Mµu B,C,D NÕu cã . vvvv C¸ch lµm nh− ph−¬ng ph¸p nªu trªn 3- TiÕp theo ta chän ®−êng dÉn vµo File Cã chøa M· hµng cÇn ®i s¬ ®å - Chän - File - Chän tiÕp - Access Part Modification - HiÖn lªn b¶ng nh− sau : §−a con chá chuét vµo « nµy sau ®ã nhÊn ®óp Chän chÕ ®é gi¸c mÉu ë hai « nµy 4
 5. Ba mòi tªn xanh vµ 2 mòi tªn ®á - Trªn B¶ng nµy phÝa bªn tr¸i mµn h×nh dßng ®Çu tiªn cã ch÷ Import - §−a con chá vµo trong khung ®ã vµ nhÊn ®óp chuét tr¸i, sÏ hiÖn lªn cña sæ Access Part -Ta chän tªn m· hµng ®· l−u sau ®ã nhÉn OK ( Xem h×nh ¶nh d−íi ) ( Ghi chó : Khi ta chän ®−êng dÉn lËp tøc hiÖn lªn b¶ng nµy B¹n ph¶i lÇn l−ît t×m xem File Lechtra Nã n»m ë æ D hay C tõ ®ã lÇn t×m ra c¸c File qu¶n lý mµ b¹n ®· lµm khi thiÕt kÕ vµ chon ®óng tªn m· hµng sau ®ã nhÊn OK ) - TiÕp theo ®ã Trë l¹i mµn h×nh ban ®Çu , nh×n bªn ph¶i cña cña sæ võa míi lµm cã 3 mòi tªn mµu xanh vµ hai mòi tªn mµu ®á H·y nhÉn lÇn l−ît tõ trªn xuèng , hÕt mµu xanh sang mµu ®á - Lóc nµy ta thÊy c¸c cña sæ cßn l¹i sÏ hiÖn lªn tªn ®−êng dÉn gièng nh− cña sæ trªn ®Çu nh− vËy lµ thao t¸c ®· OK - Sau ®ã nh×n sang bªn ph¶i mµn h×nh chç cã ch÷ : Market Format : Ta chän trong hai cöa sæ Input vµ Out put ( PLA hoÆc PLX §©y lµ hai chÕ ®é gi¸c vÒ c¬ b¶n th× gièng nhau , Chóng ta sÏ nghiªn cøu môc nµy sau) - Sau khi chon xong nhÊn OK 4 - TiÕp theo ta chuyÓn sang môc chän ghÐp cì ®Ó gi¸c vµ mµu mµu v¶i 5
 6. - Vµo File - Chän - New sÏ hiÖn ra hai b¶ng ( Xem h×nh ¶nh d−íi ®©y ) - B¶ng bªn tr¸i mµn h×nh : Marker - NhËp vµo môc Name Tªn m· hµng ( VÝ dô : 2505MA Cã nghÜa lµ m· : 2505 Mµu v¶i A ) Trong môc nµy ta chØ ®−îc phÐp nhËp tèi ®a 9 kÝ tù sè hoÆc ch÷ ) - Môc Code ®Ó nguyªn kh«ng cÇn nhËp - Môc Comment : Ta ghi nh− sau VÝ dô : V¶i ngoµi mµu : A cì M= 1pcs , L=1pcs , Xl= 1pcs vv ..... - Xang Môc tiÕp theo lµ môc nhËp khæ v¶i cÇn sÏ gi¸c ( §· chõ biªn ) - NhËp vµo Môc Width : (VÝ dô : 1.48 . Trong cña sè nµy hiÖn tai ta ®ang chän ®¬n vÞ lµ mÐt V× nã hay sö dông Nã cßn cã c¶ ®¬n vÞ Inch ) Hai môc cã tªn lµ Max Length Vµ Selvega Kh«ng cÇn nhËp - - Xang môc Fabric : H·y nhËp trong cña sæ Name : Nã thÓ hiÖn Tªn chÊt liÖu V¶i VÝ dô nh− : V¶i Despow 210t Cire ) - Môc Code kh«ng nhËp , NhËp Vµo môc Type : ( Tøc lµ mµu v¶i mµ ta ®· quy ®Þnh trong phÇn th«ng kª chi tiÕt Xin h·y nhí kh«ng ®−îc ghi sai . Ph¶i ghi ®óng tªn NÕu kh«ng m¸y nã sÏ kh«ng hiÓu mµu g× ®Ó mµ chän ra NÕu ghi ch÷ in th× tÊt c¶ ph¶i lµ ch÷ in ) 6
 7. - ***** Chó ý : Bªn ph¶i cña khung nµy cã mét nót lÖnh cã biÓu t−îng mµu xanh th¼ng hµng víi dßng Type , §©y chÝnh lµ nót lÖnh chä chÕ ®é khi gi¸c ( Gi¸c v¶i th−êng , Gi¸c v¶i khæ èng , Gi¸c v¶i liÒn mét bªn biªn , Gi¸c v¶i óp hai mÆt ph¶i vµo nhau ) - Môc Efficiency lµ phÇn tr¨m gi¸c kÝn ( kh«ng cÇn nhËp ) - Global spacing ( Cho phÐp chi tiÕt c¸ch nhau lµ thÊp nhÊt 1/10mm ) NÕu m· hµng nµo khi c¾t xong nã bÞ hôt th× ph¶i sö dông tham sè nµy ) - Môc Fabric Edge Lµ phÇn c¸c chi tiÕt trong b¶n gi¸c khi gi¸c xong sÏ c¸ch ®Òu 4 c¹nh trong b¶n gi¸c theo con sè ta cÇn nhËp vµo NghÜa lµ trõ biªn v¶i kho¶ng c¸ch thÊp nhÊt lµ 1/10mm ) - Moving tolerance : PhÇn nµy cho phÐp dung sai tèi ®a theo quy ®Þnh - Fine Rotation : §−îc phÐp Xoay tèi ®a lµ bao nhiªu ®é quy ®Þnh 5 - Sang b¶ng bªn ph¶i : §©y lµ b¶ng cÇn nhËp cì , sè l−îng cña mét cì cÇn gi¸c , ChiÒu gi¸c - B¶ng nµy cã 7 cét nh− miªu t¶ d−íi ®©y : ( §©y lµ Ghi vÝ dô ®Ó tham kh¶o Model Variant size Dir Group Qty Comment name name 2505 m 0 1 2 2505 l 0 1 2 2505 Xl 0 1 2 - §−a con chá chuét vµo cét Variant Name NhÊn ®óp lªn,Sau ®ã SÏ hiÖn lªn b¶ng cã tªn b¶ng thèng kª cã ®u«i lµ *VET nhÊn vµo nã vµ chän OK ( Xem vµ tham kh¶o H×nh ¶nh d−íi ) - LËp tøc xuÊt hiÖn trªn cét Variant Name tªn m· hµng ta cÇn gi¸c vµ sau ®ã lÇn l−ît nhËp c¸c con sè nh− size , Dig vvvv ( Xem h×nh ¶nh m« t¶ ) 7
 8. NÕu xãa mét dßng th× nhÊn nót nµy .NÕu xãa hÕt th× nhÊn nót bªn c¹nh cã hai dÊu chÐo ®á Nót lÖnh Seve ë gãc nµy - Cét Dig ( NÕu nhËp lµ sè O th× c¸c chi tiÕt sÏ theo mét chiÒu, NÕu NhËp lµ sè 1 th× c¸c chi tiÕt sÏ ®i chiÒu ng−îc l¹i ) Môc Comment kh«ng cÇn ghi Sau khi nhËp xong nhÉn Save ë phÝa d−íi - - ***** Tr−êng hîp NÕu ta ghi bÞ sai muèn xãa ®i, ta ®−a con chá vµo cét thø tù 1.2.3 vvv NhÊn chän dßng cÇn xãa Sau ®ã hiÖn lªn 5 nót lÖnh cã h×nh trang giÊy phÝa trªn b¶ng ta chän nót cã mét v¹ch ®en nhÊn xuèng (Cã nghÜa lµ ta chØ xãa mét dßng th«i NÕu muèn xãa hÕt ®Ó lµm l¹i th× nhÊn cét kÕ bªn ) - - Sau khi Hoµn tÊt Chän Seve phÝa d−íi mµn h×nh vµ ®ãng hÕt hai cña sæ l¹i trë vÒ giao diÖn ban ®Çu vµ b¾t trë vÒ phÇn gi¸c ban ®Çu - - 6- Ta chän tiÕp Menu File – Chän Open – LËp tøc xuÊt hiÖn b¶ng Open cã 3 nót lÖnh ( Ta chØ cÇn quan t©m hai nót bªn ph¶i th«i nót ®Çu tiªn kh«ng quan träng l¾m - Xem ¶nh d−íi ) 8
 9. - Nót Access paths Lµ ®−êng dÉn ®Õn m· hµng B¹n cÇn xem hoÆc sÏ ®−a ra gi¸c - Nót Selector lµ chän tªn file, lo¹i b¶n gi¸c mµ ta míi t¹o ë môc trªn , hoÆc nh÷ng file b¶n gi¸c cò cã biÓu t−îng b¶n gi¸c ) Sau khi t×m thÊy nã nhÊn chän nã , sau ®ã nhÊn OK ** Lóc nµy Mµn h×nh ban ®Çu xuÊt hiÖn phÝa trªn cña b¶ng mµu ®en chøa c¸c chi tiÕt ®Ó gi¸c , PhÝa d−íi lµ vïng ®Ó gi¸c ch−a cã mét chi tiÕt nµo ? - Nh− b¹n ®· biÕt , C¸c chi tiÕt gi¸c mÉu nã cã mµu nÒn lµ mµu vµng ( NÕu cø ®Ó nh− thÕ khi ta gi¸c sÏ rÊt mái vµ chãi m¾t B¹n sÏ ph¶i bá mµu nÒn ®ã ®i b»ng lÖnh - Display – Chän – Top chart shape filling LËp tøc nã chuyÓn mµu ngay - NÕu b¹n muèn ë vïng gi¸c mÇu c¸c chi tiÕt còng cã mµu nÒn hoÆc chØ cã viÒn th× chon lÖnh ë dßng kÕ bªn d−íi lÖnh Tãp chart ( Main area shape filling ) - B©y giê ta b¾t ®Çu häc gi¸c mÉu 9
 10. ** Nh− ®· nãi trong môc ®Çu tiªn cña bµi nµy - Chóng t«i nãi l¹i nh− sau : - NÕu muèn gi¸c tù ®éng cã canh sîi th× nhÊn nót tù ®éng nµy Ngay lËp tøc sau 1gi©y tÊt c¶ c¸c chi tiÕt sÏ tù ®éng xÕp vµo ( Ph−¬ng ph¸p nµy chØ dïng cho ®¬n vÞ lµm hµng FOB cÇn cã ®Þng møc tham kh¶o Chóng ta kh«ng nªn häc kiÓu nµy ) - Ph−¬ng ph¸p thø hai còng vËy Gi¸c lung tung th× lµm sao c¾t ®−îc tèt nhÊt lµ kh«ng nªn häc phÇn nµy ) - ** Ph−¬ng ph¸p truyÒn thèng hay sö dông lµ : - §−a con chá lªn vïng trªn nhÊn vµo c¸c con sè phÝa d−íi cña c¸c chi tiÕt lËp tøc nã sÏ chuyÓn xuèng phÝa d−íi , Sau ®ã ta ®−a con chá vµo chi tiÕt cÇn di chuyÓn ®Æt vµ xÕp theo c¸ch cña ng−êi gi¸c mÉu - Tr−êng hîp ta muèn quay ngang , quay däc NhÊn Shiff + sè 5 - Tr−êng hîp ta muèn quay b¸n ®i mét chót nh− ®· chän tr−íc Ta nhÊn chá vµo chi tiÕt cÇn xoay sau ®ã nhÊn Shiff + sè 9 vµ sè 3 - Khi gi¸c ®Ó biÕt cã bÞ quªn hay kh«ng h·y nh×n lªn b¶ng trªn tÊt c¶ c¸c con sè ®Òu lµ : 0 th× míi gäi lµ ®ñ chi tiÕt - Khi b¹n gi¸c mÉu gi¶ sö b¹n bÞ nhÇn mét chi tiÕt ®· chuyÓn xuèng phÇn gi¸c , B¹n muèn nã lªn phÝa vïng trªn b¹n nhÉn Dêu g¸ch chÐo ( / ) - Th−êng th× chØ sö dông cã mét vµi lÖnh c¬ b¶n chóng ta kh«ng cÇn xem nhiÒu v× nã kh«ng th−êng xuyªn sö dông ( Mét sè lÖnh hay dïng lµ : Phãng to b¶n gi¸c , Thu nhá ®Ó nh× toµn bé b¶n gi¸c , LÖnh xoay 90®é LÖnh xoay theo ý muèn ) - NÕu muèn c¸c chi tiÕt dån cho khÝt sang tr¸i hay ph¶i hoÆc lªn trªn xuèng d−íi ta ®−a con chá vµo chi tiÕt cÇn dån sau ®ã nhÊn c¸c phÝm lªn xuèng, sang tr¸i ,sang ph¶i trªn bµn phÝm ) - Sau khi gi¸c xong Nh×n lªn hµng lÖnh n»m gi÷a hai b¶ng xem chiÒu dµi b¶n gi¸c ë Cöa sæ used vµ phÇn tr¨m gi¸c kÝn trong khung Efficiency - Tr−êng hîp khi ta ®ang chuÈn bÞ gi¸c nhì bÞ sai phÇn khæ v¶i hoÆc quªn kh«ng chän c¸c tham sè nh− ®é xoay , c¸ch biªn vvvv. 10
 11. - B»ng c¸ch sau : §−a con chá vµo vïng gi¸c mÉu , ®óng trªn mét chi tiÕt nµo ®ã nhÉn chuét ph¶i lËp tøc hiÖn lªn b¶ng - ** B¹n nh×n lªn h×nh ¶nh , Chç cã ch÷ : Step ( NhËp vµo khung ®ã ®é xoay khi ta muèn quay VÝ dô : 30 , 45 , 90 , 180 ®é vv .... Th«ng th−êng chØ cÇn nhËp 90®é th«i *-* Dßng cã ch÷ : Tolerance ( NhËp ®é xoay b¸n canh tèi ®a Lµ bao nhiªu ®é vvv ,,,, ) Sau khi nhËp xong nhÊn OK - Vµ còng t−¬ng tù nh− vËy nh−ng con chá kh«ng ®−a vµo chi tiÕt mµ ph¶i n»m ë khu vùc kh«ng cã chi tiÕt nhÉn chuét ph¶i sÏ hiÖn lªn b¶ng ta sÏ tù söa theo ý muèn 11
 12. ( B¶ng nµy thùc chÊt nã lµ b¶ng lóc ban ®Çu B¹n ®· lËp vµ chän Ch¼ng qua lµ hä lµm nh− vËy ®Ó thuËt tiÖn khi B¹n ®ang gi¸c kh«ng muèn quay l¹i Trong b¶ng nµy nã cã mét sè môc nh− Chän l¹i khæ v¶i , Mµu v¶i , ®ù¬c phÐp xoay bao nhiªu ? C¸ch biªn v¶i vvv ....... ) Sau khi b¹n nhËp xong nhÊn OK ë phÝa d−íi ) Trong tr−êng hîp b¶ng chøa chi tiÕt phÝa trªn kh«ng chøa hÕt c¸c chi tiÕt, Nã to qu¸ hoÆc nã chiÕm nhiÒu diÖn tÝch . th× ta sÏ lµm b»ng c¸ch Chän Menu Toos – Chän Top chat Reconff – sau ®ã hiÖn lªn b¶ng ta chän sè dßng 1 vµ sè cét 16 vµo sau ®ã nhÊn OK ( Lóc ®ã mµ h×nh sÏ thu l¹i vµ chøa ®ñ c¸c chi tiÕt trªn mét hµng Xem h×nh ¶nh ) - - - Khi ta in b¶ng MINI th−êng ta chØ cÇn thÓ hiÖn in cì th«i ( v× nã qu¸ bÐ) Ta chän Display – Chän Size display ( C¸c lo¹i kh¸ch bá kh«ng chän Xem h×nh ¶nh ) 12
 13. *** PhÇn nµy chóng t«i nãi bæ xung thªm : - PhÇn mÒm nµy sö dông rÊt nhiÒu n−íc , Do vËy víi chóng ta ph¶i sö dông ng«n ng÷ TÕng Anh cho nªn taph¶i biÕt ®Ó lùa chän nã nÕu V« t×nh ng−êi nµo ®ã hä nghÞch sau ®ã chóng ta kh«ng biÕt c¸ch sö lý th× kh«ng hay chót nµo ? Xin H·y xem c¸ch më vµ nhËp nã Vµo Start – Program – lectra – Lectradmin – E Manage 1.1 LËp tøc XuÊt hiÖn b¶ng sau : - B¹n chän dßng ng«n ng÷ : Language ( Nã cã rÊt nhiÒu n−íc nh−ng ta chän : GB ) - B¹n chän ®¬n vÞ ®o : (Unit of Measure : Chän Metric ) Sau ®ã nhÊn Apply - OK **PhÇn häc gi¸c s¬ ®å tam thêi kÕt thóc Do thêi gian kh«ng cho phÐp , trong qóa tr×nh säan th¶o lªn ch−¬ng tr×nh nµy , Víi kinh nghiÖp vµ thùc tÕ øng dông. Ch¾c ch¾n c¸c b¹n trÎ nhÊt lµ nh÷ng kü thuËt viªn t−¬ng lai sÏ rÊt hµi lßng Chóc c¸c b¹n trÎ ph¸t hiÖn vµ t×m ®−îc nhiÒu ®iÒu lý thó trong ch−¬ng tr×nh nµy 13
 14. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm ( Gi¸c mÉu & §i s¬ ®å Lechtra) A-PhÇn thiÕt kÕ mÉu : 1- Trong ch−¬ng tr×nh Lechtra th−êng cã 4 lo¹i File hay sö dông gåm : - File cã ®u«i lµ : .mdl ( VÝ dô : 2505.mdl lµ file qu¶n lý m· hµng ) - File cã ®u«i lµ : *vet ( VÝ dô : 2505*vet lµ file thèng kª chi tiÕt ) - File cã ®u«i lµ : *iba ( VÝ dô : 2505*iba lµ file qu¶n lý c¸c chi tiÕt khi ta t¸ch ra ) - File cã ®u«i lµ : PLX, PLA, ALF lµ nh÷ng file qu¶n lý b¶n gi¸c ) - *** Nh÷ng file nµy chóng ta chØ cÇn biÕt kh«ng cÇn quan t©m vid khi ta l−u l¹i mét lo¹i file qu¶n lý nµo ®ã tøc th× nã sÏ tù sinh ra ®u«i nh− vËy (Xem tham kh¶o h×nh ¶nh ) - 14
 15. - §Ó b¾t ®Çu thiÕt kÕ Tr−íc tiªn B¹n ph¶i t¹o ra mét File ch−¬ng tr×nh ®Ó chøa m· hµng Mµ ta ®ang chuÈn bÞ thiÕt kÕ , File nµy cã tªn Lµ LECTRA V× lÝ do lµ b¹n ®ang lµm ch−¬ng tr×nh LECTRA Nªn lµm nh− thÕ sÏ hay h¬n v× kh«ng sî lÉn lén - Theo kinh ngiÖm th× mçi m· hµng ta t¹o ra mét File cã tªn m· hµng ®ã lµ tèt nhÊt , RÊt rÔ theo dâi vµ qu¶n lý - VÝ dô : C¬ quan b¹n cã 4 kh¸ch hµng th× trong File LECTRA sÏ cã 4 File cña 4 «ng kh¸ch ( Columbia , KIdo, Hopex , Fubu ) Nh−ng trong mçi mét File cña «ng Columbia th× l¹i cã nhiÒu m· cña mét kh¸ch hµng cña hä ( Trong mçi mét File m· hµng nã ph¶i l−u gi÷ 4 lo¹i file lµ MDL , VET , IBA , (PLX, PLA nh− chóng t«i ®· nãi ë trªn ) - Xin h·y xem h×nh ¶nh m« t¶ ë d−íi 2 - C¸ch më ch−¬ng tr×nh ThiÕt kÕ : - Chän Start - Program – Lechtra System – Modaris 5.2c – BiÓu t−îng Modaris 5.2c 15
 16. - HoÆc c¸ch thø hai nhÊn ®óp lªn biÓu t−îng cã ch÷ : Modaris4.2c chê sau Ýt gi©y sÏ hiÖn lªn mµn h×nh giao diÖn chÝnh NhÊn ®óp vµo nót nµy trªn mµn h×nh nÒn §©y lµ tæng thÓ mµn h×nh giao diÖn ban ®Çu : 16
 17. C¸c Menu lÖnh nh− trªn Worvaf Exccel Vïng ®Ó thiÕt TÊt c¶ 8 nót kÕ vÏ lªn nã lÖnh chÝnh tõ F1 cho ®Õn F8 C¸c Menu lÖnh hç trî thªm + Khu vùc phÝa trªn mµn h×nh cã tÊt c¶ lµ : 12 menu lÖnh nh− ch−¬ng tr×nh Work vµ Exceel Chóng ta ®· häc nh−ng ®Æc thï cña nã ®i s©u vÒ vÊn ®Ò chuyªn m«n gåm c¸c lÖnh : File . Edit , Sheet, CornerToos , Display . Sizes , Selection , Macro , Layers, Parameters , Config, Tool Nh−ng trong thùc tÕ th× ta hay sö dông nhiÒu nhÊt lµ : Parameters , Config, Display . Sizes, Edit , Sheet:, File + Bªn ph¶i mµn h×nh cã tÊt c¶ 8 nót lÖnh cã tªn t×− F1 ~ F8 lµ c¸c lÖnh chñ yÕu - LÖnh : F1 Lµ lÖnh vÏ c¸c ®−êng th¼ng , cong , thªm ®iÓm , vvvvv .... - LÖnh : F2 Lµ lÖnh vÏ h×nh ch÷ nhËt, h×nh trßn , Xoay , vvvvv .... - LÖnh : F3 Lµ lÖnh xãa , chØnh söa , vvvvv .... - LÖnh : F4 Lµ lÖnh ra ®−êng may , c¾t rêi chi tiÕt , vvvvv .... - LÖnh : F5 Lµ lÖnh ghÐp nèi , vvvvv .... - LÖnh : F6 Lµ lÖnh nhÈy cì.... - LÖnh : F7 Lµ lÖnh t¹o cì , sña cì .... - LÖnh : F8 Lµ lÖnh ®o vµ kiÓm tra kÝch th−íc + PhÝa d−íi mµn h×nh cã mét sè lÖnh phô hç trî thªm cho thuËn tiÖn khi ng−êi thiÕt kÕ lµm viÖc , c¸c lÖnh nµy thùc tÕ còng ®· cã trong 8 lÖnh mµ chóng t«i ®· nªu trªn ( F1 ~ F8 ) + Vïng ®en chÝnh gi÷a b¶ng lµ vïng ®Ó thiÕt kÕ s¶n phÈm tr−íc khi thiÕt kÕ ta ph¶i lµm mÊy viÖc sau 17
 18. 3 – Chän chÕ ®é hiÓn thÞ • Tr−íc khi thiÕt kÕ , Sau khi mµn h×nh giao diÖn xuÊt hiÖn ,ViÖc ®Çu tiªn chóng ta ph¶i lµm sÏ lµ • - Chän chÕ ®é hiÓn thÞ ( C¸c lÖnh tõ F1 ~F8 cã thÓ lµ kÝ hiÖu ch÷ hoÆc cã thÓ lµ c¸c h×nh ¶nh tïy theo ng−êi thiÕt kÕ chän lùa ) b»ng c¸ch : Vµo menu – Config trªn thanh c«ng cô phÝa trªn - chän - Icon/Text ( NÕu chän Môc Icon/Text th× tÊt c¶ c¸c lÖnh Tõ F1 ~ F8 SÏ chuyÓn lµ ch÷ hoÆc lµ hµnh ¶nh ) khi nhÊn vµo th× nã xuÊt hiÖn dÊu ®á • - Chän ®¬n vÞ ®o ( Cã thÓ lµ: cm, mm, inch vv .... ) Vµo menu - Parameters - chän - Length unit Chän c¸c lo¹i ®¬n vÞ cÇn dïng ®Ó thiÕt kÕ ( NÕu khi nhÊn vµo môc nµo th× nã th× nã xuÊt hiÖn dÊu ®á • TiÕp theo ta vµo tiÕp Vµo menu - Display - chän - Sizes vµ Chän Title Book ( NÕu kh«ng chän hai môc nµy th× khi më trang thiÕt kÕ nã sÏ kh«ng hiÖn lªn cét cì vµ b¶ng tiªu ®Ò )Còng cã thÓ chän b»ng lÖnh : Shift + U vµ F10 18
 19. ( NÕu khi nhÊn vµo môc nµo th× nã th× nã xuÊt hiÖn dÊu ®á HiÖn t¹i nh− h×nh ¶nh nµy chóng t«i ®· chän råi cho nªn nã cã dÊu nh¾c mµu ®á - B¹n muèn Xãa Sheet ( c¸c b¶ng ta thiÕt kÕ ) H·y sö dông lÖnh Sheet trªn menu phÝa trªn mµn h×nh – Chän Delete hoÆc muèn Copy th× còng chän trªn menu nµy ) - Xem h×nh ¶nh d−íi 19
 20. - Sau ®ã ta Chän - File - Chän tiÕp - Access Paths - HiÖn lªn b¶ng sè :1 - §−a con chá vµo trong dßng ®Çu tiªn trªn cïng vµ nhÊn ®óp chuét tr¸i, - LËp tøc xuÊt hiÖn cña sæ Brown for Foder – HiÖn lªn mét b¶ng sè 2 nh− sau , - - B¹n chän tªn File VÝ dô : LECTRA – FUBU – 1963A mµ ta ®· lËp tr−íc . - Sau ®ã nhÊp OK - Trë l¹i b¶ng sè : 1 Lóc nµy ta thÊy dßng ®Çu tiªn ®· ®−îc dÉn tªn m· 1963A B©y giê B¹n ph¶i lµm cho tÊt c¶ c¸c dßng cßn l¹i gièng nh− dßng ®Çu tiªn, B»ng c¸ch nhÊn mòi tªn xanh theo thø tù tõ trªn xuèng vµ cuèi cïng lµ mòi tªn ®á Lóc nµy B¹n ®· thÊy tÊt c¶ c¸c dßng cßn l¹i cã ®−êng dÉn gièng nhau . B©y giê b¹n yªn t©m nhÊn OK - Khi B¹n b¾t ®Çu thiÕt kÕ thØnh tho¶ng l¹i ph¶i Më Menu File Sau ®ã chän Save ; Khi B¹n nhÉn Save ( L−u ) lÇn ®Çu tiªn LËp tøc hiÖn lªn b¶ng yªu cÇu b¹n KiÓm tra xem B¹n chän ®−êng dÉn lóc ®Çu ®· ®óng ch−a ? Xin h·y xem h×nh ¶nh d−íi ®©y lµ B¹n ®· dÊn ®óng ( NÕu nã l¹i hiÖn lªn b¶ng sè 2 nh− trªn th× b¹n ph¶i chän l¹i ) 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2