intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Lectra: Quy trình huấn luyện sử dụng phần mềm CAD & Thiết lập bảng Size

Chia sẻ: Pham Duc Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

212
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống của Pháp hổ trợ cho người sử dụng có thể xử lý Rập, Mẫu trực tiếp trên máy, thông qua các lệnh chuyên dùng và cho phép sắp xếp chi tiết tìm ra định mức tối ưu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Lectra: Quy trình huấn luyện sử dụng phần mềm CAD & Thiết lập bảng Size

 1. L S C Co., Ltd. MODARIS V5R1 DIAMINO V5R2 VIGIPRINT –V2 QUY TRÌNH HUAÁN LUYEÄN SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM CAD KHAÙCH HAØNG MAÃU / HÌNH VEÕ + RAÄP GIAÁY EMAIL THOÂNG SOÁ E THIEÁT KEÁ NHAÄP MAÃU MÔÛ FILE THIEÁT LAÄP BAÕNG SIZE KIEÅM TRA THOÂNG SOÁ RAÄP CHÆNH SÖÛA RAÄP NHAÛY SIZE TAÊNG ÑÖÔØNG MAY LAÄP BAÕNG CHI TIEÁT KHAI BAÙO SÔ ÑOÀ GIAÙC SÔ ÑOÀ IN SÔ ÑOÀ MINI & PDF SÔ ÑOÀ SAÛN XUAÁT 1
 2. PHAÀN I GIÔÙI THIEÄU HEÄ THOÁNG THIEÁT KEÁ RAÄP & GIAÙC SÔ ÑOÀ LECTRA Heä thoáng cuûa Phaùp hoå trôï cho ngöôøi söû duïng coù theå xöû lyù Raäp, Maãu tröïc tieáp treân maùy, thoâng qua caùc leänh chuyeân duøng vaø cho pheùp saép xeáp chi tieát tìm ra ñònh möùc toái öu. Moät heä thoáng hoaøn chænh bao goàm caùc phaàn sau: Baõng nhaäp maãu: Khoå A0 laøm vieäc vôùi chuoät khoâng daây hoaëc coù daây, goàm 16 nuùt leänh chuyeân duøng ñeå nhaäp raäp giaáy töø baûng vaøo trong maùy. Boä phaàn meàm: a) Phaàn meàm MODARIS V5R1 laø phieân baûn môùi nhaát veà thieát keá vaø nhaûy size treân maùy. b) Phaàn meàm DIAMINO V5R2 laø phieân baûn môùi nhaát veà giaùc sô ñoà c) Phaàn meàm VIGIPRINT V2 duøng ñeå in d) Maùy in phun ñôøi môùi hieäu Alys khoå 1.8m hoaëc 2.23m cho pheùp in raäp vaø sô ñoà caét thöïc teá e) Maùy in mini duøng in sô ñoà mini vaø taøi lieäu vaên baûng Boä maùy vi tính: a) CPU P4 , 512MB Ram, 40 HDD , 64 MB VGA , 1 Com Port. b) Monitor töø 19” trôû leân c) Baøn phím d) Chuoät e) OÅn AÙp 3kva f) UPS 3kva g) 1 GND THAO TAÙC MÔÛ MAÙY 1) Baäc coâng taéc baûng maãu Coâng taéc phía sau Ñeøn Ñeøn Coâng taéc Baûng ñôøi môùi Baûng ñôøi cuû Sau khi baäc coâng taéc ñeøn tính hieäu chôùp lieân tuïc, ñeå kieåm tra tình traïng baûng toát hay khoâng, ñaët chuoät leân baûng baám 1 phím baát kyø, neáu ñeøn tính hieäu ñöùng thì OK. 2) Baäc coâng taécmaùy in lôùn Sau khi baäc coâng taét, treân maët maùy coù 3 ñeøn tính hieäu (maùy Alis): ñeøn giaáy, ñeøn möïc, ñeøn tình traïng maùy. Tính hieäu seõ ñi töø ñeøn giaáy tröôùc, neáu maùy toát, chæ coøn 1 ñeøn tình traïng maùy. Ñoái vôùi maùy veõ, neáu tính hieäu toát thì coù chöû “MACHINE OK” 3) Baäc coâng taét maøn hình, cuoái cuøng laø coâng taét CPU CAÙCH NHAÄN BIEÁT HEÄ ÑIEÀU HAØNH 2
 3. Coù nhieàu heä dieàu haønh nhö: Windown, Unix, Macintox v.v…, vaø moãi heä ñieàu haønh coù nhieàu phieân baûn khaùc nhau, 90% ngöôøi xöû duïng laø heä ñieàu haønh Windown, vaø Windown cuõng coù nhieàu phieân baûn. Unix töông thích vôùi Lectra V1 Win95 töông thích vôùi Lectra V2 Win98 töông thích vôùi Lectra V2 WinME töông thích vôùi Lectra V3 Win2000(SP 3 hoaëc 4 ) töông thích vôùi Lectra V4 WinXP (SP2 ) töông thích vôùi Lectra V5 Khi khôûi ñoäng seõ chaïy heä ñieàu haønh tröôùc tieân, ñôïi ñeán khi xuaát hieän cöûa soå Logon to Windown. Taïi khung Use name goû : Administrator, khung Password goû : ls ( chöû thöôøng) Sau khi nhaäp xong goõ Enter vaøo neàn chuaån WindownXP CAÙCH THIEÁT LAÄP BAÛNG SIZE 1) Baûng size chöû: Choïn File\ New\ Text Document, goõ a,b,c.eva nhaán Enter 2 laàn (teân baûng size vaø ñònh daïng). Xuaát hieän hoäp thoaïi NotePate goõ nhö sau: alpha (chöû thöôøng) S *M (choïn size chuaån) L Choïn File\ Save\ Exit 2) ) Baûng size soá: Choïn File\ New\ Text Document, goõ 1,2,3.evn nhaán Enter 2 laàn (teân baûng size vaø ñònh daïng). Xuaát hieän hoäp thoaïi NotePate goõ nhö sau: numeric (chöû thöôøng) 38 2 *40 (choïn size chuaån) 42 Choïn File\ Save\ Exit GIÔÙI THIEÄU PHAÀN MEÀM MODARIS V5R1 Phaàn meàm naøy cho pheùp ngöôøi xöû duïng coù theå thieát keá tröïc tieáp treân maùy thoâng qua caùc leänh veõ, nhaäp raäp giaáy thoâng qua baõng, chuyeån ñoåi caùc taäp tin ñeán tö øheä thoáng khaùc. Sau ñoù chænh söûa raäp maãu cho ñuùng thoâng soá vaø nhaûy size, laäp ñöôøng may vaø lieät keâ chi tieát cho caùc loaïi vaûi khaùc nhau. Coù 2 caùch môõ chöông trình: 1) Ñuùp chuoät voø bieåu töôïng Modaris treân desktop 2) Choïn Start\ Programe\ Lectra\ Modaris\ ModarisV5R1 Enter Xuaát hieän cöûa soå maøn hình nhö sau: 3
 4. _ Vuøng Logo Lectra: Cho bieát phieân baûng vaø baûng quyeàn ñang xöû duïng _ File, Edit v.v…: Chöùa caùc chöùc naêng cho pheùp taïo,môõ, löu vaø quaûn lyù moät maõ haøng Caùc menu töø F1 ñeán F8 treân maøn hình töông ñöông F1 ñeán F8 treân baøn phím, moãi menu coù caùc yù nghóa nhö sau: F1: Chöùa caùc chöùc naêng thieát keá vaø nhaäp raäp giaáy F2: Laáy daáu, xoay laät raäp vaø veõ hình coù saún F3: Chænh söûa maãu F4: Laøm ñöôøng may vaø taùch khoái veõ canh sôïi F5: Caét, Phoái vaø xeáp Ply F6: Nhaûy size F7: Daùn baõng size vaøo maõ haøng vaø chænh söûa baûng size F8: Kieåm tra thoâng soá vaø laäp baõng chi tieát , _ Vuøng menu con döôùi maøn hình: Hoå trôï cho menu chính töø F1 ñeán F8 _ Vuøng laøm vieäc : Chöùa caùc trang chi tieát, maõ haøng, vaø baõng chi tieát. Khoâng giôùi haïn soá trang chi tieát, chi tieát caøng nhieàu thì khung trang caøng thu nhoû vaø xöû lyù chaäm hôn. _ Cöûa soå MODARIS : Trình baøy ôû 2 daïng, chöû hoaëc hình. Ñeå thay ñoåi vaøo menu config choïn icon\ text hoaëc duøng phím Ctrl+s Ñeå thoaùt khoûi cöûa soå Modaris vaøo File choïn Quit BAØI THÖÏC HAØNH 1) 1M, 2M, 3M, 4M, 5M. 2) 36/38, 40/42, 44/46, 48/50 3) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 23 _____________________________________________________________________ 4
 5. PHAÀN II CAÙCH KHAI BAÙO 1 MAÕ HAØNG MÔÙI TRÖÔÙC KHI THIEÁT KEÁ HOAËC NHAÄP RAÄP Böôùc 1 : Khai baùo thö muïc maõ haøng Böôùc 2 : Khai baùo baõng size cho maõ haøng muoán laøm Böôùc 3 : Môõ MODARIS Böôùc 4 : Vaøo File\ New ( Cho pheùp taïo teân maõ haøng môùi), xuaát hieän hoäp thoïai New modern name, nhaäp teân maõ haøng roài Enter. Laäp töùc trong vuøng laøm vieäc xuaát hieän trang maõ haøng . Böôùc 5 : Vaøo menu Sheet choïn New sheet cho pheùp taïo 1 trang laøm vieäc môùi cuûa chi tieát. Böôùc 6 : Vaøo menu Display choïn Tilte Block, xuaát hieän coät thoâng tin vaø baõng size (neáu coù khai baùo tröôùc ñoù). Böôùc 7 : Vaøo menu Parameter choï Length Unit di chuyeån chuoät qua phaûi nhaáp choïn ñôn vò ño mình muoán. Böôùc 8 : Goïi baõng size ñöôïc khai baùo ôû böôùc 2, vaøo maõ haøng baèng caùch: Ñöa chuoät vaøo trang laøm vieäc roài nhaán phím F7, baám Imp.EVT, nhaáp chuoät vaøo trang laøm vieäc, xuaát hieän hoäp thoïai , choïn ñöôøng daån ñeán thö muïc baõng size, baám choïn teân baõng size trong vuøng laøm vieäc, size chuaån luoân coù maøu traéng. Böôùc 9 : Choïn ñöôøng daån tröôùc khi löu maõ haøng baèng caùch : Vaøo File\ Acces path xuaát hieän hoäp thoïai choïn khung coù chöû Model save library, xuaát hieän hoäp thoïai, choïn ñöôøng daån ñeán thö muïc maõ haøng ôû böôùc 1, sau ñoù baám OK ( 2 laàn). Böôùc 10 : Löu maõ haøng : Vaøo File\ Save. Chuù yù : • Khi maõ haøng ñöôïc löu laïi, töï ñoäng taïo ra ñuoâi ñònh daïng ñöùng sau teân maõ haøng laø .mdl (chöõ thöôøng hoaëc chöû hoa). • Khi maõ haøng ñöôïc löu laïi laàn 2luoân luoân xuaát hieän hoäp thoïai thoâng baùo “maõ haøng ñaõ coù ñöôøng daãn roài”,neáu ñoàng yù löu theâm baám choïn “ Continuos” coøn khoâng thì baám choïn “ Abort”. • Muoán löu ñònh daïng .mdl baèng chöû hoa hoaëc chöû thöôøng, baèng caùch vaøo File kích hoaït “Uplas.MDL”. PHAÀN III CAÙCH THIEÁT KEÁ RAÄP TREÂN MAÙY A. TAÏO KHUNG SÖÔØN CÔ BAÛN CUÛA CHI TIEÁT ( Menu F2) 5
 6. 1. RECTANGLE: Cho pheùp döïng khung hình chöû nhaät hoaëc hình vuoâng coù chieàu daøi & roäng cho tröôùc. Thao taùc: Baám choïn chöùc naêng Rectangle, ñöa chuoät vaøo trong vuøng laøm vieäc, nhaáp traùi , keùo chuoät 1 ñöôøng xeùo seõ taïo ra 1 khung hình chöû nhaät hoaëc hình vuoâng. Trong khi keùo chuoät seõ xuaát hieän hoäp thoïai coù 3 doøng : .Width (chieàu ngang cuûa maøn hình, töông ñöông chieàu daøi cuûa chi tieát mình ñang thieát keá) .Heigh (chieàu ñöùng cuûa maøn hình, töông ñöông chieàu roäng cuûa chi tieát mình ñang thieát keá) .Rotation (chieàu xoay cuûa chi tieát mình ñang thieát keá, ñöùng hoaëc ngang) 2. CIRCLE: Cho pheùp taïo hình troøn coù ñöôøng kính cho tröôùc 3. OVAL: Cho pheùp taïo hình baàu duïc coù baùn kính 2 ñaàu vaø ñoä cao giöõa thaân cho tröôùc Thao taùc: Baám choïn chöùc naêng Oval, ñöa chuoät vaøo trong vuøng laøm vieäc, baám giöõ phím traùi, keùo chuoät ra xong thaû chuoät, keùo ngang ( hoaëc doïc) xong nhaäp 3 giaù trò Radius 1( baùn kinh1), Radius 2( baùn kính 2), vaø Heigh ( chieàu cao) 4. ARC ARROW: Cho pheùp taïo ñöôøng cong töï ñieàu chænh hoaëc coù giaù trò ñoä cao giöõa cung cho tröôùc. . Neáu ñöôøng cong töï ñieàu chænh baám phím A S Q W . Neáu ñöôøng cong coù giaù trò thì nhaäp thoâng soávaøo hoäp thoaïi (baám phím roài nhaäp thoâng soá) 5. ARC RADIUS: Cho pheùp taïo nöõa ñöôøng troøn coù baùn kính cho tröôùc 6. 2CIRCLE TANGENT: Cho pheùp taïo ñöôøng thaúng laø tieáp tuyeán vôùi 2 hình troøn. BAØI THÖÏC HAØNH 6
 7. _ Taïo baõng size: 10A 20A 30A 40A 50A _ Khai baùo maõ haøng _ Ñaët teân maõ haøng _ Veõ hình chöõ nhaät : 70 x 30 _ Veõ hình troøn ñöôøng kính 5cm _ Ñöôøng cong töï ñieàu chænh _ Löu vaøo File maõ haøng B. CAÙCH LAØM CAÙC LOAÏI ÑIEÅM (F1 / Ponit) > Points (ñieåm): goàm coù 1. Slider : Taïo 1 ñieåm treân ñöôøng khoâng coù giaù trò. Ñieåm taïo ra phuï thuoäc ñöôøng. Thao taùc: Choïn chöùc naêng slider, xong ñöa chuoät vaøo ñöôøng hoaëc ñieåm goác ñeàu ñöôïc, neáu muoán ñieåm ôû vò trí naøo thì click chuoät traùi. 2. Developed: Taïo 1 ñieåm coù giaù trò cho tröôùc. Ñieåm taïo ra phuï thuoäc ñöôøng. Thao taùc: Choïn chöùc naêng Developed, ñöa chuoät vaøo ñöôøng hoaëc ñieåm goác, xuaát hieän hoäp thoaïi Modaris nhaäp thoâng soá, Enter. 3. Intersection: Taïo ñieåm giao giöõa 2 ñöôøng khaùc nhau, ñieåm taïo ra phuï thuoäc ñöôøng 4. Add Point: Taïo ra 1 ñieåm thieát keá hoaëc dieåm cong coù giaù trò khoaûng caùch cho tröôùc, ñieåm taïo ra phuï thuoäc ñöôøng Thao taùc: Choïn chöùc naêng Add point, ñöa choät choïn ñieåm goácroài keùo treân ñöôøng veà höôùng mình muoán, xong baám phím xuoáng oâ thöù 3 cuûa hoäp thoaïi nhaäp giaù trò trong khung ‘Length’, Enter. *Ghi chuù: Ñeå taïo ra ñieåm cong ( veõ voøng coå), sau khi thao taùc nhö phaàn treân, ñöa chuoät xuoáng döôùi maøn hình click choïn ‘Curve Pts’. Choïn laïi chöùc naêng Add 7
 8. point, sau ñoù giöû phiùm Shift, roài click chuoät vaøo ñieåm goác vaø keùo chuoät ñeán vò trí mình muoán. 5. Relative point : Cho pheùp taïo ñieåm thieát keá, hoaëc ñònh vò nuùt, tuùi, soïc naèm ôû vò trí baát kyø treân coù giaù trò cho tröôùc. Chöùc naêng naøy coù menu con nhö sau: No mark Martool 35 Martool 36 Martool 37 Ñònh vò Nuùt, Tuùi, Nhaûn Martool 1” Mortif Vertical Mortif Horizontal Ñònh vò soïc Mortif Vertical + Horizontal Thao taùc: Vaøo menu con , choïn kieåu ñieåm, choïn chöùc naêng ‘Relat’, baám chuoät vaøo ñieåm goác keùo veà höôùng mình muoán xuaát hieän hoäp thoaïi Modaris: nhaäp thoâng soá: Width: Chieàu ngang Height: Chieàu cao (ñöùng) Rotation: Ñoä xoay Taát caû ñeàu tính töø ñieåm click chuoät 6. Ali2Pts : Cho pheùp chænh ñieåm thöù 2 thaúng haøng ñieåm thöù nhaát song song vôùi truïc x hoaëc y ( ñieåm vaøo coå) Thao taùc: Choïn chöùc naêng Ali2Pts, baám chuoät vaøo ñieåm goác, xong baám chuoät vaøo ñieåm muoán di chuyeån song song vôùi x hoaëc y 7. Ali3 Pts: Chænh ñieåm thöù 3 thaúng haøng theo 2 ñieåm ñaõ choïn Thao taùc: Choïn chöùc naêng Ali3Pts, sau ñoù baám chuoät vaøo ñieåm 1 & 2 ñeå laøm chuaån,baám tieáp vaøo ñieåm thöù 3 8. Division : Chia 1 ñoaïn thaúng thaønh nhieàu phaàn baèng nhau ( chia vò trí nuùt ôû neïp) 8
 9. C. CAÙCH LAØM CAÙC LOAÏI ÑÖÔØNG (F1 / Line) 1. Streight : Veõ 1 ñöôøng thaúng qua 2 ñieåm, hoaëc 1 ñöôøng thaúng coù giaù trò cho tröôùc, hoaëc thaúng goùc vôùi 1 ñöôøng baát kyø Thao taùc: Choïn chöùc naêng Streight _Veõ ñ.t qua 2 ñieåm: Baám choïn ñieåm 1 & 2 _Veõ ñ.t coù giaù trò: Baám vaøo ñieåm goác, keùo chuoät veà höôùng mình muoán, roài nhaäp giaù trò vaøo hoäp thoaïi Modaris, Enter, click chuoät ñeå coá ñònh _Veõ ñ.t thaúng goùc vôùi 1 ñöôøng baát kyø: Baám giöû phím Shift, baám chuoät vaøo ñieåm goác keùo ra seõ taïo 1 ñöôøng thaúng goùc, thaû Shift nhaäp thoâng soá vaøo khung dl, Enter, click traùi chuoät 2. Parallel: Taïo 1 ñöôøng song song vôùi 1 ñöôøng coù saún ( neïp ñinh , neïp laiv.v..) Thao taùc: Choïn chöùc naêng Parallel, baám chuoät vaøo ñöôøng lai aùo, keùo chuoät veà höôùng mình muoán roài baám phím nhaäp giaù trò khoaûng caùch vaøo khung dl cuûa hoäp thoaïi Modaris, Enter 3. Beizier: Cho pheùp taïo ñöôøng cong tieáp tuyeán hoaëc ñöôøng cong veõ töï do Thao taùc: Choïn chöùc naêng Beizier, chuoät traùi baét ñaàu chuoät phaûi keát thuùc ñoaïn muoán laøm cong. Ñeå chænh ñöôøng thaúng thaønh ñöôøng cong, vaøo Display\ Handles, baám phím r ( chöû thöôøng) roài baám chuoät vaøo tieáp tuyeán di chuyeån ñöôøng cong ñeán vò trí mình muoán roài baám chuoät coá ñònh. Taïo ñöôøng cong töï veõ : Choïn chöùc naêng Beizier, chuoät traùi ñieåm ñaàu, keùo chuoät veà höôùng mình veõ, click chuoät töøng ñoaïn,choå naøo muoán veõ cong aán giöõ phím Shift ( trong tröôøng hôïp muoán xoùa ñöôøng ñang veõ, nhaán cuøng luùc traùi phaûi chuoät), chuoät phaûi keát thuùc 4. Semi Circular : Cho pheùp taïo ñöôøng cong coá ñònh, thao taùc gioáng nhö Beizier 5. Sym.Axis : Cho pheùp taïo truïc ñoái xöùng tröôùc khi môõ truïc ñoái xöùng Thao taùc: Choïn chöùc naêng Sym.Axis, choïn ñieåm ñaàu & ñieåm cuoái ñeå taïo truïc môõ 6. Symmetrize : Cho pheùp môõ ñoái xöùng qua truïc ñaõ ñöôïc taïo tröôùc baèng chöùc naêng Sym.Axis, tieáp theo click choïn ñöôøng muoán môõ (môõ voøng naùch qua truïc söôøn, ñöôøng voøng coå qua truïc giöõa thaân v.v…) 7. Duplicate : Cho pheùp sao cheùp ñöôøng hoaëc ñieåm töø vò trí naøy sang vò trí khaùc Thao taùc: Choïn chöùc naêng Duplicate, baám chuoät vaøo ñieåm hoaëc ñöôøng mình muoán copy, keùo chuoät ra thaû phím traùi 8. Sequence Division : Chia moät ñöôøng ( thaúng hoaëc cong) thaønh nhieàu phaàn baèng nhau Thao taùc nhö Division Baøi taäp: Veõ thaân tröôùc aùo Chemise Daøi (ñænh vai): 7cm Ngöïc: 60cm Roäng coå: 19cm Saâu coå: 10 Vai: 46 Haï vai: 4.5 Naùch thaúng: 26 Lai: 60 _________________________ D. CAÙCH LAØM CAÙC DAÁU BAÁM & ÑÒNH HÖÔÙNG (F2 ) 9
 10. 1. Notches: Cho pheùp taïo daáu baám treân vò trí ñöôïc choïn. Thao taùc : Choïn chöùc naêng ‘notches’, nhaáp choïn vò trí, click traùi chuoät 2. Orientation: Cho pheùp ñònh höôùng daáu baám ñöôïc choïn theo vò trí mình muoán Thao taùc : Choïn chöùc naêng, nhaáp choïn daáu baám, keùo chuoät veà höôùng mình muoán 3. Bisecting line: Cho pheùp ñònh höôùng daáu baám theo ñöôøng phaân giaùc Thao taùc: Choïn chöùc naêng, nhaáp choïn goùc ñeå daáu baám 4. Perpendicular: Cho pheùp chænh daáu baám thaúng goùc vôùi ñöôøng. Thao taùc : Choïn chöùc naêng , nhaáp choïn daáu baám, click traùi chuoät 5. Outside notche: Cho pheùp laät daáu baám ra beân ngoaøi chi tieát (duøng cho nhöõng chi tieát nhoû nhö ñaùy quaàn loùt, chaân coå ) Thao taùc : Choïn chöùc naêng, nhaáp choïn daáu baám, sau ñoù vaøo Display click choïn ‘Notches’, ñeå thaáy keát quaû 6. Marking: Cho pheùp thay ñoåi ñieåm nhöng khoâng thay ñoåi vò trí ñieåm Thí duï: Khi thieát keá ta duøng leänh ‘ Division’ ñeå chia ñieåm khuy nuùt, maëc duø treân maøn hình laø coù ñieåm nhöng khi in ra seõ khoâng thaáy nhöõng ñieåm naøy, neân ta phaûi duøng leänh ” Marking” ñeå thay ñoåi ñieåm nhöng khoâng thay ñoåi vò trí Thao taùc: Vaøo menu con cuûa leänh Marking, choïn kieåu ñieåm, sau ñoù click chuoät vaøo nhöõng ñieåm muoán ñoåi. E. BOÙC & TAÙCH MAÃU (F4) 1. Seam & Cut: Cho pheùp boùc & taùch treân phaàn ñöôïc choïn cuûa chi tieát thaønh chi tieát môùi coù neàn maøu xanh. Thí duï: Ta coù maãu nhö 4 sau: Thao taùc : Choïn chöùc naêng, 1 Click chuoät vaøo töøng vuøng 1, 2, 3, vaø 4, keát thuùc choïn baám chuoät phaûi. Baám phím Page Down ñeå sang trang chi xem toaøn maøn hình 3 2 tieát môùi, hoaëc baám phím J ñeå F. CAÙCH PHOÁI MAÃU & TAÏO XEÁP PLY (F5) Ghi chuù: Caùc chöùc naêng naøy chæ aùp duïng treân maãu maøu xanh (laø maãu ñaõ ñöôïc taùch ra). 1. Cut Traight: Cho pheùp caét maãu theo ñöôøng thaúng ôû baát kyø höôùng naøo Thao taùc : Choïn chöùc naêng, sau ñoù baám vò trí, xuaát hieän hoäp thoaïi, nhaán phím nhaäp thoâng soá töông öùng. _ Rotation: Xoay ñöôøng caét _ dl: laø khoaûng caùch töø ñieåm click chuoät, baám phím Down Page hoaëc phím J ñeå xem keát quaû. 2. Cut2Pts: Caét chi tieát theo ñöôøng thaúng qua 2 ñieåm ñöôïc choïn Thao taùc: Choïn chöùc naêng, sau ñoù click chuoät vaøo ñieåm thöù 1, keùo chuoät ñeán ñieåm thöù 2 click chuoät. Baám phím J ñeå xem keát quaû. 3. Cut Plot: Caét chi tieát theo ñöôøng cong Thao taùc: Choïn chöùc naêng, Click chuoät vaøo ñöôøng cong muoán caét (thí duï: ñöôøng cong neïp ve) 4. Join: Noái 2 chi tieát thaønh 1 chi tieát hoaøn chænh 10
 11. Thao taùc: Choïn chöùc naêng , sau ñoù baám ñieåm thöù 1 & 2 cuûa chi tieát muoán noái, keá tieáp baám ñieåm 1 & 2 treân ñöôøng muoán noái töông öùng cuûa chi tieát thöù 2 taïo ra 1 trang chi tieát môùi hoaøn chænh Ghi chuù: Neáu muoán gheùp laïi maø maát maãu goác thì nhaán giöõ phím Shift trong khi thöïc hieän 5. Eff.Fold creation: Cho pheùp taïo ply thaúng, môõ ply tröïc tieáp vaø coäng giaù trò vaøo trong ply Thao taùc : Ñònh 4 ñieåm laø vò trí môõ ply treân chi tieát, sau ñoù vaøo menu con cuûa chöùc naêng, choïn Fold Notch, roài choïn caùch theå hieän daáu baám. Sau ñoù choïn chöùc naêng , baám chuoät vaøo ñieåm thöù 1(ñieåm ñaàu ply), ñieåm thöù 2(chieàu daøi ply), ñieåm thöù 3(ñoä môõ ply), ñieåm thöù 4(keát thuùc ply). Taïo ra 1 trang chi tieát môùi coù ply ñöôïc môõ. 6. Pivoting Dark: Cho pheùp xoay ply xeùo, töø vò trí naøysang vò trí khaùc treân chi tieát, ñoùng vò trí ply cuû hoaëc giöõ laïi 1 phaàn giaù trò Thao taùc : Choïn chöùc naêng, taïi vò trí ply cuû baám ñieåm 1 (laø taâm ply), ñieåm 2 (chieàu daøi ply), ñieåm 3 (ñoä môû ply), ñieåm 4 (laø vò trí cuûa ply môùi), xuaát hieän hoäp thoaïi _ Rotio : Boû troáng _ dl : ñoä môû cuûa ply môùi _ Rotation : Ñoä xoay töø ply cuû ñeán ply môùi nhaäp giaù trò vaøo oâ töông öùng, taïo ra trang chi tieát môùi 7. Dart cap : Taïo hình daùng ply xeáp khoâng caét ( nhö ply sau cuûa quaàn taây), Thao taùc : Vaøo menu con cuûa chöùc naêng choïn Fold Notch, choïn caùch theå hieän daáu baám vaø vò trí caùch taâm trong Dart cap mark, sau ñoù choïn chöùc naêng, baám chuoät vaøo ñieåm 1 (taâm ply), ñieåm 2 (chieàu daøi ply), ñieåm 3 (ñoä môû ply), taïo ra 1 trang chi tieát môùi, coù hình daùng xeáp ply khoâng caét. G. CAÙCH LAØM LÔÙP (Menu Layer) 1. Create : Khai baùo teân môùi 2. Visullise : Choïn lôùp ñeå xem 3. Work : Choïn lôùp ñeå thao taùc (veõ hoaëc xöõ lyù) 4. Layer Insert : Cheøn ñieåm hoaëc ñöôøng cuûa 1 lôùp khaùc leân lôùp ñang xöõ lyù 5. Earse : Xoaù ñieåm hoaëc ñöôøng treân lôùp ñang xöõ lyù 6. Layer rename : Cho pheùp ñoåi teân lôùp Thao taùc: Choïn chöùc naêng, xuaát hieän hoäp thoaïi Old name : nhaäp teân cuû New name : nhaäp teân môùi muoán thay * Phaàn meàm môùi neáu khoâng caàn thieát thì khoâng caàn söû duïng leänh thieát keá lôùp. CAÙCH NHAÄN BIEÁT CAÙC ÑÒNH DAÏNG A_ Caùch nhaän bieát caùc ñònh daïng cuûa taäp tin ñeå môû trong chöông trình Lectra 1. Caùc taäp tin ñònh daïng cuûa Lectra *.EVA,* EVN : ñònh daïng size ( chöû hoaëc soá) *.MDL : ñònh daïng 1 maõ haøng *.iba : ñònh daïng 1 chi tieát ñöôïc xuaát töø *.MDL *.ALF : ñònh daïng 1 baûng size (chöû hoaëc soá ñöôïc xuaát töø *.MDL) *.PLA hoaëc *.PLX: ñònh daïng 1 sô ñoà *.VET : ñònh daïng 1 baûng chi tieát 11
 12. YÙ nghóa : Khi ta coù 1 maõ haøng (*.mdl), töø maõ haøng ta laøm ñöôïc chi tieát(*.iba) vaø ngöôïc laïi coù chi tieát ta laøm ñöôïc maõ haøng. Khi ta coù 1 maõ haøng (*.mdl), töø maõ haøng ta laøm ñöôïc baûng chi tieát(*.vet) vaø ngöôïc laïi coù baûng chi tieát ta laøm ñöôïc maõ haøng Khi ta coù 1 maõ haøng (*.mdl), töø maõ haøng ta laøm ñöôïc baûng size(*.alf) vaø ngöôïc laïi coù baûng size ta laøm ñöôïc maõ haøng Khi ta coù 1 maõ haøng (*.mdl), töø maõ haøng ta laøm ñöôïc baûng sô ñoà môùi(*.plx) Khi ñaõ ñuû 3 yeáu toá *.iba (chi tieát), *.vet (baûng chi tieát), *.alf (baûng size), ta môùi môû ñöôïc sô ñoà (*.pla) cuûa khaùch 2. Caùc taäp tin ñònh daïng cuûa Gerber (Accumark), _ Xuaát File tröïc tieáp töø PDS (Pattern Design System) coù ñöôøng daãn nhö sau: Userroot\storeage\Th.muïc\ data (hoaëc param ) Lectra chæ söû duïng th.muïc data Ñònh daïng Gerber töông ñöông Ñònh daïng Lectra *PIECE.CTL .IBA Choïn caùc chi tieátbaèng Select marriages *.PCE .IBA *.MODEL.CTL .VET *.MOD .VET *MEXT.CTL *.MEX *MARK.CTL .PLX hoaëc PLA *.MAR _ Xuaát File tröïc tieáp töø AccuMark Explore seõ taïo ra moät taäp tin neùn coù ñuoâi .ZIP (khoâng neân giaûi neùn, neáu giaûi neùn seõ cho ra 1 ñònh daïng chung *.TMP), ñònh daïng naøy töông ñöông vôùi ñònh daïng *.MDL cuûa Lectra _*.HPGL laø ñònh daïng taäp tin File chuaån duøng ñeå in chi tieát hoaëc sô ñoà treân baát kyø loaïi maùy in 3. Caùc ñònh daïng taäp tin cuûa MICRO DYNOMIC (coøn coù teân Micro Fiber) *.D (Design) töông ñöông *.IBA / *.VET *.G (Grade) töông ñöông *.IBA / *.VET 4. Ñònh daïng chuaån cho caùc heä coøn laïi *.DXF töông ñöông *.IBA / *.VET CAÙCH MÔÛ CAÙC ÑÒNH DAÏNG 1_ CAÙCH MÔÛ CAÙC FILE CUÛA LECTRA 12
 13. 1.1 _ Môû Files MDL: Coù 2 caùch 1) Môû Mycomputer, choïn thö muïc\ ñöôøng daãn\ Enter 2) Môû Modaris, choïn File\ Open Model\ choïn thö muïc\ ñöôøng daãn\ Enter 1.2_ Môû Files IBA,VET Thao taùc : Böôùc 1: Copy caùc files IBA vaø VET vaøo 1 thö muïc môùi Böôùc 2: Môû Modaris Böôùc 3: Choïn File \ New \ ñaët teân maõ haøng Böôùc 4: Choïn File \ Impor BI, Variant xuaát hieän hoäp thoaïi Baám Change Directory, choïn ñöôøng daãn ôû böôùc 1, baám OK Xuaát hieän caùc Files .IBA & .VET (öu tieân baám choïn caùc files .VET) Baám bieåu töôïng Baám Load files, xong baám Close \ Close, trôû veà vuøng laøm vieäc Böôùc 5: Choïn File \ Acces paths, xuaát hieän hoäp thoaïi, choïn ñöôøng daãn ôû böôùc 3, nhaán OK Böôùc 6: Choïn File \ Save (löu laïi maõ haøng) Ghi chuù: Sau khi löu laïi thaønh maõ haøng thì caùc files IBA vaø VET khoâng duøng nöõa coù theå xoaù ñi 1.3_ Môû Files PLA & PLX Thao taùc : Böôùc 1: Copy caùc files PLA vaø PLX vaøo 1 thö muïc môùi Böôùc 2: Môû Diamino Böôùc 3: Choïn File \ Acces paths modification Böôùc 4: Choïn File \ Open….. choïn sô ñoà ñeå xem 2_ CAÙCH MÔÛ CAÙC FILE CUÛA GERBER 2.1_ Môû caùc file tröïc tieáp töø PDS Thao taùc : Böôùc 1: Copy caùc files tröïc tieáp cuûa Gerber vaøo 1 thö muïc môùi Böôùc 2: Môû Modaris Böôùc 3: Choïn File \ New \ ñaët teân maõ haøng Böôùc 4: Choïn File \ Impor, xuaát hieän hoäp thoaïi Baám Gerber, nhaáp chuoät phaûi, baám choïn New Alias….. xuaát hieän hoäp thoaïi, goõ teân maõ haøng vaøo oâ Alias name, sau ñoù baám bieåu töôïng choïn ñöôøng daãn coù chöùa thö muïc cuûa Geber ôû böôùc 1, nhaáp OK 2 laàn Xuaát hieän hình baøn tay coù teân maõ haøng mình vöøa goõ Ñuùp chuoät vaøo teân maõ haøng laäp töùc seõ trình baøy baûng chi tieát vaø chi tieát, öu tieân choïn baûng chi tieát, nhaán OK Böôùc 5: Sau khi laøm xong, seõ trình baøy taát caû chi tieát trong vuøng laøm vieäc Böôùc 6: Choïn Files \ Acces paths …… Böôùc 7: Choïn Files \ Save (löu laïi maõ haøng) 2.2_Môû File neùn cuûa Gerber ( .ZIP) Böôùc 1: Copy caùc files tröïc tieáp cuûa Gerber vaøo 1 thö muïc môùi Böôùc 2: Môû Modaris Böôùc 3: Choïn File \ New \ ñaët teân maõ haøng Böôùc 4: Choïn File \ Impor, xuaát hieän hoäp thoaïi 13
 14. Baám Gerber, nhaáp chuoät phaûi, baám choïn New Alias….. xuaát hieän hoäp thoaïi, goõ teân maõ haøng vaøo oâ Alias name, sau ñoù baám bieåu töôïng choïn ñöôøng daãn coù chöùa thö muïc cuûa Geber ôû böôùc 1, nhaáp OK 2 laàn Xuaát hieän hình baøn tay coù teân maõ haøng mình vöøa goõ Ñuùp chuoät vaøo teân maõ haøng, nhaáp phaûi chuoät, choïn Import Gerber archive file…. Xuaát hieän hoäp thoaïi, choïn fil2 coù ñuoâi .ZIP,nhaán OK. Böôùc 5: Sau khi laøm xong, seõ trình baøy taát caû chi tieát trong vuøng laøm vieäc Böôùc 6: Choïn Files \ Acces paths …… Böôùc 7: Choïn Files \ Save (löu laïi maõ haøng) 2.3_ Môû File cuûa MicroDynomic Böôùc 1: Copy caùc files *.D vaø*.G vaøo oå C:\MICRODST (thö muïc maëc ñònh) Böôùc 2: Taïo 1 thö muïc môùi baát kyø (thí duï: Abc) ôû oå ñóa naøo cuõng ñöôïc Böôùc 3: Vaøo Start \Program \Lectra \XChangPatMDIN xuaát hieän hoäp thoaïi + Vaøo oâ Source choïn C:\MICRODST + Vaøo Destination choïn thö muïc Abc ñaõ taïo ôû böôùc 2 + Haøng treân cuøng hoäp thoaïi chæ soá löôïng maõ haøng caàn chuyeån ñoåi + Baám Convert ñeå thöïc hieän chuyeån ñoåi. Baám “ Quit” Böôùc 4: Luùc naøy trong thö muïc Abc ñaõ coù caùc taäp tin IBA & VET, chuyeån caùc taäp tin naøy qua ñònh daïng MDL Böôùc 5: Sau khi ñaõ coù MDL, vaøo thö muïc cuûa böôùc 1 & 2 xoaù heát caùc taäp tin ñeå sau naøy duøng 3.3_ Môû caùc File *.DXF Böôùc 1: Copy caùc files *.DXF vaøo 1 thö muïc baát kyø Böôùc 2: Môû Modaris Böôùc 3: Choïn File \ New \ ñaët teân maõ haøng Böôùc 4: Choïn File \ Impor, xuaát hieän hoäp thoaïi + Choïn 1 trong 4 caùch: AAMA, ASTM, DXF Pattern, TIP + Baám chuoät phaûi xuaát hieän “New Alias”, khai baùo teân vaø ñöôøng daãn cuûa Alias_ Nhaán OK xuaát hieän hình baøn tay + Nhaáp chuoät vaøo teân cuûa Alias name, xuaát hieän file cuûa DXF + Baám choïn teân file, roài aám OK ñeå vaøo vuøng laøm vieäc Böôùc 5: Vaøo File \ Access Path Böôùc 6: Choïn File \ Save ---------------------------------------------------- NHAÄP MAÃU I_ CAÙCH SÖÛ DUÏNG PHÍM TREÂN CHUOÄT NHAÄP MAÃU Phím A : Nhaäp canh sôïi hoaëc ñieåm nhaûy size Phím 2 : Nhaäp ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái cuûa ñöôøng vieàn chi tieát Phím C : Nhaäp ñöôøng cong Phím 3 : Nhaäp ñieåm ñònh vò nuùt, tuùi, nhaûn Phím 6 : Nhaäp daáu baám Phím D : Xoaù böôùc nhaäp tröôùc ñoù Phím 7 : Khai baùo ñieåm hoaëc ñöôøng noäi vi tröôùc khi nhaäp Phím F : Keát thuùc nhaäp 1 chi tieát hoaëc maãu 14
 15. Phím O : Khai baùo 1 trang môùi II_ QUI TAÉC NHAÄP MAÃU Böôùc 1 : Khai baùo 1 maõ haøng môùi, tröôùc khi nhaäp maãu (laøm treân maùy vi tính) Böôùc 2 : Daùn raäp leân baûng nhaäp maãu (khoâng ñöôïc pheùp vöôït qua 4 goùc giôùi haïn cuûa baûng Böôùc 3 : Kieåm tra tín hieäu cuûa baûng coù keát noái vôùi maùy tính hay khoâng. Thao taùc : Baám chuoät vaøo bieåu töôïng baûng nhaäp maãu naèm keá khay ñoàng hoà, xuaát hieän hoäp thoaïi, baám OK, neáu coù 1 tieáng “bíp” phaùt ra töø baûng vaø doøng chöû: “Running on….” Tín hieäu baûng toát Böôùc 4 : _Vaøo F1, baám chöùc naêng Digit, seõ xuaát hieän caâu thoâng baùo: “2 Point for…” (Yeâu caàu nhaäp 2 ñieåm cho ñöôøng canh sôïi). _ Ñaët chuoät nhaäp maãu leân baûng, vaøo vò trí ñieåm ñaàu canh sôïi cuûa chi tieát. Baám phím A töông töï ñaët chuoät vaøo ñieåm cuoái cuûa ñöôøng canh sôïi baám phím A. Treân maøn hình xuaát hieän ñöôøng canh sôïi coù maøu xanh, neùt ñöùt. Chöùc naêng Digit töï ñoäng chuyeån sang Recover Digit Böôùc 5 : _ Qui taéc nhaäp maãu nhö sau: a) Nhaäp chi tieát khoâng coù ñöôøng noäi vi. 2 2 C 2 6 A A C 2 C 6 6 2 2&F 2 *- Nhaäp theo chieàu kim ñoàng hoà *- Ñieåm goùc lai (maøu ñoû) laø ñieåm ñaàu, cuõng laø ñieåm cuoái *- Löu yù: Taïi ñieåm cuoái cuûa chi tieát, baám phím 2,roài baám phím F, ñeå ñoùng chi tieát, baám phím F laàn nöõa ñeå keát thuùc. -Neáu tieáp tuïc nhaäp chi tieát khaùc (nhö thaân sau hoaëc tay v..v), thì taïi taïi ñieåm cuoái cuûa chi tieát, baám phím 2,roài baám phím F, ñeå ñoùng chi tieát. Baám phím O seõ môû moät trang môùi, ñeå baét ñaàu nhaäp chi tieát khaùc töø böôùc 4 b) Nhaäp chi tieát coù ñieåm vaø ñöôøng noäi vi 2 2 C 2&F C 2 C C C C 2&F 7&2 7&2 6 2 7&6 6 2 2 C 6 6&F C 2 6 2&F (Ñoùng chi tieát) 2 *- Nhaäp theo chieàu kim ñoàng hoà *- Nhaäp beân ngoaøi theo nhö treân *- Ñieåm goùc lai (maøu ñoû) laø ñieåm ñaàu, cuõng laø ñieåm cuoái (beân ngoaøi) *- Keá tieáp nhaäp ñöôøng noäi vi (ñieåm maøu xanh laø ñieåm ñaàu, maøu ñoû laø ñieåm cuoái. *- Keát thuùc baám phím F ñeå ñoùng chi tieát Löu yù: Sau khi nhaäp xong maãu nhôù löu laïi,(Vaøo File \ Save treân maùy tính) 15
 16. III_ CAÙCH SAÉP XEÁP & TRÌNH BAØY CHI TIEÁT (trong menu Sheet) 1/ New Sheet: Môû trang môùi 2/ Copy: Sao cheùp 3/ Delete: Xoaù trang chi tieát treân vuøng laøm vieäc 4/ Sheet Sel: Choïn trang chi tieát ñeå xöû lyù Thao taùc: Choïn chöùc naêng, choïn chi tieát (chuoät traùi) muoán dôøi ra, choïn chi tieát khaùc (chuoät traùi), ñeán chi tieát sau cuøng (chuoát phaûi). Seõ xuaát hieän nhöõng chi tieát ñaõ choïn trong vuøng laøm vieäc 5/ Variant selection: Choïn baûng chi tieát, cuõng töï ñoäng choïn luoân caùc chi tieát ñaõ khai baùo tröôùc ñoù 6/ Arrange: Saép xeáp chi tieát theo yù ngöôøi söû duïng. Thao taùc: Choïn chöùc naêng, baám chuoät vaøo chi tieát, keùo ñeán choå mình muoán, baám chuoät traùi 7/ Arrange all (J): Cho pheùp thaáy toaøn boä chi tieát trong vuøng laøm vieäc 8/ Recentre (Home): Phoùng to trang chi tieát ra giöõa maøn hình 9/ Next (Page Down): Xem trang keá tieáp 10/ Previous (Page up): Xem trang tröôùc ñoù 11/ Transparent (Ctrl+ K): Taét thuoäc tính kích hoaït trang 12/ Adjust (a): Caét trang naèm ñuùng kích thöôùc cuûa chi tieát 13/ Slective Visu (7): Taùch caùc chi tieát cuûa Sheet sel ra moät cöûa soå môùi 14/ Visu all (8): Traû caùc chi tieát ñaõ taùch rieâng ra trôû veà vò trí cuû IV_ÑO MAÃU (trong F8) A. ÑO BAÈNG THÖÔÙC THÖÔØNG (Measurement) 1) Length: Ño chieàu daøi cuûa 1 ñöôøng döïa treân 2 ñieåm ñöôïc choïn Thao taùc: _ Home chi tieát _ Baám ñieåm ñaàu vaø cuoái cuûa ñöôøng muoán ño _( ñeå xem thoâng soá baám choïn Spreadsheet) 2) Seam length: Ño Thaønh phaåm & Baùn thaønh phaåm döïa treân 2 ñieåm ñöôïc choïn 3) Area: Ño dieän tích cuûa 1 chi tieát (duøng ñeå tính ñònh möùc sô ñoà) Thao taùc: _ Choïn ñôn vò ño (Paramet\ Unit). Choïn chöùc naêng, baám vaøo chi tieát chi tieát muoán ño 4) Perimeter: Ño chu vi cuûa 1 chi tieát (duøng ñeå tính ñònh möùc chæ) 5) Angle: Ño goùc cuûa 1 chi tieát Thao taùc: _ Choïn ñôn vò ño (Paramet\ Angle unit). Choïn chöùc naêng baám vaøo ñieåm goùc, keùo chuoät qua ñöôøng thöù 1, nhaáp traùi keùo tieáp qua ñöôøng thöù 2, nhaáp traùi. Baám Spreadsheet ñeå xem keát quaû 6) Spreadsheet: Trình baøy baûng thoâng soá sau khi ño maãu * Caùch söû duïng caùc Menu trong baûng Spreadsheet: 1) Vertical: Trình baøy baûng thoâng soá theo chieàu doïc 2) Horizontal: Trình baøy baûng thoâng soá theo chieàu ngang 3) Edit: Edit (E): Ñoåi teân ñöôøng thaønh teân gôïi nhôù Thao taùc: Choïn chöùc naêng, baám chuoät vaøo teân ñöôøng muoán ñoåi, goõ teân xong roài Enter Mes.Deletion: Xoaù doøng hoaëc coät thoâng soá trong baûng Thao taùc: Choïn chöùc naêng. sau ñoù baám vaøo doøng hoaëc coät muoán xoaù 16
 17. Cumul: Coäng caùc thoâng soá trong baûng, tröø coät toång Thao taùc: Ño caùc thoâng soá caàn thieát tröôùc khi coäng, choïn Edit baám Cumul, seõ xuaát hieän coät toång (communition) trong baûng Empty (Ctrl+v): Xoaù taát caû thoâng soá trong baûng 4) Print/ Export Files : Print: In baûng thoâng soá ra maùy in nhoû Thao taùc: Sau khi ño thoâng soá, choïn chöùc naêng Print, baám OK Text file: Xuaát baûng thoâng soá ra file Excel Thao taùc: Sau khi ño thoâng soá, choïn chöùc naêng Text file,xuaát hieän hoäp thoaïi Choïn ñöôøng daãn tröôùc khi löu (trong khung save in) Ñaët teân taäp tin muoán löu (trong khung file name) Baám save ñeå löu Haï cöûa soå Modaris xuoáng vaø môû ñöôøng daãn ñaõ löu file, nhaán chuoät phaûi, choïn Open, xuaát hieän hoäp thoaïi, baám bieåu töôïng Excel, OK 5) Config: Theå hieän hoaëc che daáu caùc thoâng soá muoán ño Length: Thoâng soá ñöôøng cong dx: Thoâng soá theo toaï ñoä truïc x dy: Thoâng soá theo toaï ñoä truïc y dl: Thoâng soá theo ñöôøng thaúng ddl base: Khoaûng caùch nhaûy size so vôùi size chuaån ddl/ size: Khoaûng caùch nhaûy giöõa caùc size Seam: Thoâng soá Thaønh phaåm Cut: Thoâng soá Baùn thaønh phaåm Seam & Cut: Thoâng soá Tp & Btp Max Size Diplay: Toái ña bao nhieâu size ñöôïc B. ÑO ÑOÄNG (Dynamic measurement) 1) Length measure: Ño chieàu daøi cuûa 1 ñöôøng döïa treân 2 ñieåm ñöôïc choïn Thao taùc: _ Choïn chöùc naêng, neáu: + Khoáng cheá ñöôøng ño theo 2 ñieåm: Baám ñieåm ñaàu & cuoái + Baám chuoät tröïc tieáp vaøo ñöôøng muoán ño, keùo chuoät, thöôùc ño seõ chaïy theo, baám chuoät coá ñònh. Ghi chuù: Trong tröôøng hôïp ño ñöôøng hoaëc ñieåm, neáu thöôùc khoâng chaïy theo ñöôøng mình muoán; baám phím Space, thöôùc seõ ñoåi höôùng Ñaët teân pheùp ño: Chænh vò trí pheùp ño: Xoaù pheùp ño: Daáu pheùp ño: Che daáu hoaëc theå hieän caùc th.soá lieân quan ñeán pheùp ño (dx, dy,dl..): 2) Charts manager: Theå hieän baûng th.soá sau khi ño maãu Thao taùc: Choïn chöùc naêng, xuaát hieän hoäp thoaïi, th.soá maëc ñònh ñöôïc löu vaøo thö muïc “ Mchart”. Ñuùp chuoät vaøo Mchart seõ trình baøy baûng th.soá beân khung phaûi *CAÙCH SÖÛ DUÏNG CAÙC VUØNG TRONG BAÛNG TH.SOÁ • Giôùi thieäu giao dieän cöûa soå cuûa baûng th.soá Menu chính cuûa cöûa soå: MCM, Edit, View…, chöùa caùc chöùc naêng quaûn lyù baûng th.soá 17
 18. • Beân traùi laø vuøng teân caùc baûng th.soá ñöôïc söû duïng • Beân phaûi laø vuøng th.soá trình baøy caùc th.soá lieân quan ñeán vò trí ñöôïc ño • Phía döôùi maøn hình laø vuøng coâng thöùc, cho pheùp laäp coâng thöùc *CAÙCH SÖÛ DUÏNG VUØNG TH.SOÁ Chænh ñoä roäng cuûa coät hoaëc doøng: Baám giöõ chuoät vaøo coät hoaëc doøng, keùo chuoät qua traùi hoaëc phaûi ñeå chænh (gioáng nhö trong Excel) Sao cheùp doøng th.soá + Sao cheùp phuï thuoäc: Choïn doøng muoán sao cheùp, baám chuoät phaûi, choïn copy, Past nhö trong Excel + Sao cheùp khoâng phuï thuoäc: Sau khi copy, choïn “Past without depen” • Xoaù doøng: Baám chuoät phaûi vaøo doøng muoán xoaù, choïn Delete • Ñaët teân th.soá: Baám chuoät vaøo coät name (hoaëc nhaán phím Tab), sau ñoù goõ teân chi tieát *CAÙCH LAÄP COÂNG THÖÙC Thao taùc: Choïn th.soá ñeå laäp coâng thöùc + Choïn töøng th.soá: Baám choïn doøng th.soá, xong baám Insert measure + Choïn nhanh: Baám choïn oâ Quick Insection, ñuùp chuoät vaøo doøng th.soá mình muoán, th.soá sau khi ñöôïc choïnseõ xuaát hieän trong khung Measure Formula + Laäp coâng thöùc +, -, *, / + Sau ñoù ñaët teân coâng thöùc vaøo khung Formula name, OK, th.soá seõ ñöôïc trình baøy trong vuøng th.soá *CAÙCH SÖÛ DUÏNG VUØNG TEÂN BAÛNG • Ñoåi teân Mchart thaønh teân deå nhôù: Baám chuoät phaûi leân Mchart, choïn Rename, goõ teân mình muoán • Sao cheùp baûng th.soá: Choïn teân baûng th.soá baèng chuoät phaûi, baám Duplicate • Xoaù baûng th.soá: Click chuoät phaûi, choïn Delet *CAÙCH SÖÛ DUÏNG CAÙC MENU BAÛNG • Menu Window (gioáng trong Excel) • Menu View: Theå hieän hoaëc che daáu caùc vuøng trong baûng • Menu MCM: +Print Chart: In baûng th.soá baèng maùy in nhoû +Print Preview: Xem baûng th.soá tröôùc khi in +Page setup: Ñònh daïng trang in (giaáy A3,A4….) +Page Break Mode: Ngaét trang in +Print setup: Khai baùo maùy in +Customize…: Caùch chænh maëc ñònh veà baûng th.soá 3) Add measure: Theâm nhöõng th.soá lieân quan (dx, dy, dl…) vaøo baûng Thao taùc: Vaøo Display, choïn Show related measure\ Add measure, baám choïn vaøo nhöõng ñieåm Displaay theå hieän, vaøo laïi Mchart measure ñeå xem 4) Next tranfer: Chuyeån nhöõng size mình muoán vaøo baûng th.soá Thao taùc: Vaøo Chart measure, choïn baûng Choïn size treân coät (giöõ phím Shift) nhaán chuoät traùi choïn size mình muoán C. ÑO LAÉP RAÙP (Assembly) 1) Stack: Gheùp hai chi tieát taïi 1 ñieåm ñöôïc choïn nhöng vaãn laø 2 trang rieâng bieät. Thao taùc: Choïn chöùc naêng, baám 1 ñieåm cuûa chi tieát thöù nhaát, keá tieáp baám 1 ñieåm cuûa chi tieát thöù hai muoán gheùp 18
 19. 2) Marry (m): Gheùp hai chi tieát taïi 1 ñieåm ñöôïc choïn nhöng chi tieát ñöôïc gheùp naèm chung moät trang vaø ñoåi maøu Thao taùc: Choïn chöùc naêng, baám 1 ñieåm cuûa chi tieát thöù nhaát, keá tieáp baám 1 ñieåm cuûa chi tieát thöù hai muoán gheùp 3) Assemble (Ctrl+m): Gheùp hai chi tieát taïi 2 ñieåm ñöôïc choïn, chi tieát ñöôïc gheùp naèm chung moät trang vaø ñoåi maøu Thao taùc: Choïn chöùc naêng, baám 2 ñieåm cuûa chi tieát thöù nhaát, keá tieáp baám 2 ñieåm töông öùng cuûa chi tieát thöù hai muoán gheùp. Chi tieát ñöôïc gheùp seõ naèm chung 1 trang vaø ñoåi maøu 4) Select marriages: Choïn caùc chi tieát ñaõ gheùp ñeå keát nhoùm (deå cho vieäc chænh söûa) Thao taùc: Caùc chi tieát ñaõ ñöôïc gheùp tröôùc; choïn chöùc naêng, giöõ phím Shift, baám choïn caùc chi tieát coù khung vieàn bao quanh 5) Marriages grouping: Keát nhoùm treân nhöõng chi tieát ñöôïc choïn baèng Select marriages Thao taùc: Choïn caùc chi tieát baèng Select marriages, sau ñoù choïn chöùc naêng Marriages grouping, caùc chi tieát ñöôïc nhoùm seõ coù moät khung vieàn bao quanh 6) Marriages ungrouping: Huõy boû keát nhoùm Thao taùc: Choïn chöùc naêng Marriages grouping, seõ töï ñoäng huõy keát nhoùm 7) Move marriages: Di chuyeån caùc chi tieát gheùp sai ñeán ñuùng vò trí Thao taùc: Choïn chöùc naêng Move marriages, baám vaøo ñieåm hoaëc ñöôøng muoán di chuyeån 8) Pivot: Xoay chi tieát Thao taùc: Choïn chöùc naêng Pivot, baám chuoät vaøo ñieåm cuûa chi tieát muoán xoay 9) Walking Pcs: Laên chi tieát treân ñöôøng ñöôïc choïn Thao taùc: Gheùp caùc chi tieát vaøo ñuùng vò trí, choïn chöùc naêng Walking Pcs, baám chuoät vaøo ñöôøng muoán laên (neáu chi tieát laên khoâng ñöôïc, baám phím Space seõ ñoåi ñöôøng laên), sau ñoù di chuyeån chuoät ñeå laên chi tieát treân ñöôøng; khi ñeán ñieåm vuoâng, baám chuoät phaûi, laäp laïi thao taùc cho ñeán heát ñöôøng laên 10) Divorce (d): Traû caùc chi tieát trôû veà trang ban ñaàu Thao taùc: Choïn chöùc naêng Divorce, baám chuoät vaøo chi tieát gheùp 11) Add mark: Theâm ñieåm taïi vò trí ñöôïc choïn treân chi tieát ñang laên (nhö ñieåm ñaàu tay, hoaëc ñieåm chaân coå) Thao taùc: Choïn chöùc naêng Add mark, baám chuoät taïi vò trí ñoù, seõ taïo ra moät ñieåm x IV_CHÆNH SÖÕA (trong F3) CAÙC CHÖÙC NAÊNG PHUÏ a) Curve Pts (P): Che daáu hoaëc theå hieän caùc ñieåm ñoû ñeå chænh söûa ñöôøng cong b) Print ( c ): Theå hieän vò trí ñöôøng cuõ so vôùi ñöôøg môùi sau khi chænh söûa c) Cut Piece (F9): Xem toång theå chi tieát tröôùc khi in (baám F10 traû laïi bình thöôøng) d) FPattern (Ctrl+P): Che daáu hoaëc theå hieän caùc ñieåm hoaëc ñöôøng aån ben trong chi tieát e) Hai phím > vaø < (döôùi goùc phaûi maøn hình): Thu nhoû hoaëc phoùng to vò trí coá ñònh treân trang chi tieát f) Phím giöõa (döôùi goùc phaûi maøn hình): Töông ñöông phím Enter, cho pheùp phoùng to moät vò trí treân trang chi tieát g) Current sheet (treân goùc phaûi maøn hình): Taét chöùc naêng ñang choïn h) Selection (s): Choïn ñieåm hoaëc ñöôøng ñeå xöû lyù moät coâng vieäc naøo ñoù Ghi chuù: Neáu ñieåm ñöôïc choïn thì coù maøu tím, ñöôøng ñöôïc choïn thì coù maøu xanh laù i) Menu Edit: Undo (Ctrl Z): Traû laïi thao taùc (toái ña 20 laàn) Redo (Ctrl W): Ngöôïc vôùi Undo 19
 20. CAÙC CHÖÙC NAÊNG CHÍNH > Line modification (söûa ñoåi ñöôøng) goàm coù: 1) Move: Chænh vò trí cuûa 1 ñieåm hoaëc 1 ñöôøng treân size chuaån, hoaëc moät size baát kyø Ghi chuù: Chænh treân size chuaån thì taát caû caùc size khaùc ñeàu theo; neáu chænh treân moät size baát kyø, thì chæ coù size ñoù thay ñoåi Thao taùc: + Chænh ñieåm: _ Ghim caùc ñieåm khoâng chænh/ choïn chöùc naêng Move/ baám vaøo ñieåm caàn chænh, xuaát hieän hoäp thoaïi _Nhaäp giaù trò toïa ñoä ñieåm, trong ñoù: _ShiftX: Laø toïa ñoä truïc ngang (tính töø ñieåm ñang chænh) _ShiftY: Laø toïa ñoä truïc ñöùng (tính töø ñieåm ñang chænh) _Rctation: Laø ñoä xoay (tính töø ñieåm goác do mình choïn) _dl: Laø khoaûng caùch (tính töø ñieåm ñang chænh) _Baám chuoät coá ñònh + Chænh ñöôøng: _ Ghim caùc ñieåm khoâng chænh/ ñieåm naøo phuï thuoäc ñöôøng caàn chænh thì khoâng ghim, choïn chöùc naêng Move/ baám vaøo ñöôøng caàn chænh, xuaát hieän hoäp thoaïi nhö treân, nhaäp giaù trò toïa ñoä dl (laø khoaûng caùch tính töø ñöôøng ñang chænh)/ baám chuoät coá ñònh Ghi chuù: Ñeå chænh vò trí ñieåm hoaëc ñöôøng cuûa 1 size baát kyø ta laøm nhö sau: _Vaøo menu Display/ Title block (Ctrl U), ñeå theå hieän coät baûng size, baám chuoät phaûi vaøo size muoán chænh/ nhaán F9, ghim caùc ñieåm khoâng chænh, vaøo menu con cuûa Move, choïn “Size by size Movement”/ baám choïn Move/ baám choïn vaøo ñieåm hoaëc ñöôøng caàn chænh, xuaát hieän hoäp thoaïi, nhaäp giaù trò muoán chænh, baám chuoät coá ñònh _ Sau khi chænh baám F10 ñeå traû veà size chuaån vaø vaøo laïi menu con cuûa “Move”, choïn “Basic size Movement” 2) Stretch: Tính vò trí cuûa 1 ñieåm, xoay chung quanh 1 ñieåm goác coá ñònh Thao taùc: Choïn chöùc naêng Stretch, baám chuoät vaøo 1 ñieåm (ñeå laøm ñieåm goác coá ñònh), sau ñoù baám chuoät choïn ñieåm ñeå xoay, xuaát hieän hoäp thoaïi nhö treân, nhaäp giaù trò töông öùng/ Enter/ baám chuoät coá ñònh 3) Lengthen: Chænh ñoä saâu cuûa ñöôøng cong theo th.soá ñöôïc cho, nhöng vaãn giöõ coá ñònh 2 ñieåm theo ñöôøng thaúng Thao taùc: Choïn chöùc naêng, baám ñieåm ñaàu vaø cuoái cuûa ñöôøng cong muoán chænh, xuaát hieän hoäp thoaïi, (khoâng baám phím muõi teân) nhaäp tröïc tieáp giaù trò mình muoán roài Enter 4) Adjust 2 lines: Caét hoaëc keùo moät ñöôøng ñeán vò trí giôùi haïn ñöôïc choïn 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2