intTypePromotion=3

Hướng dẫn sử dụng thiết bị tẩy phá bê tông bằng tia nước áp lực cao

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
51
lượt xem
4
download

Hướng dẫn sử dụng thiết bị tẩy phá bê tông bằng tia nước áp lực cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay, công tác làm sạch bề mặt thép cho việc sơn chống ăn mòn cho vỏ tàu biển và các công trình công nghiệp xuất hiện các yêu cầu mới, đặc biệt là bảo vệ môi trường. Hiện tại, để làm sạch bề mặt thép đảm bảo cho lớp sơn bám dính tốt người ta sử dụng hai phương pháp chính: Phương pháp thủ công như gõ rỉ, đánh giấy ráp, chà đồng tới tiêu chuẩn St3.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng thiết bị tẩy phá bê tông bằng tia nước áp lực cao

 1. Bé GTVT VKH&CN GTVT VKH&CN GTVT VKH&CN GTVT Bé GTVT Bé GTVT Bé giao th«ng vËn t¶i ViÖn Khoa Häc vµ C«ng NghÖ GTVT 1252-§−êng L¸ng - §èng §a – Hµ Néi ®Ò tµI ®éc lËp cÊp nhµ n−íc nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o mét sè thiÕt bÞ chuyªn dïng phôc vô söa ch÷a n©ng cÊp cÇu bª t«ng ë viÖt nam m· sè ®t®l 2003/04 B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc vµ c«ng nghÖ Néi dung 3. §Ò môc: H−íng dÉn sö dông thiÕt bÞ tÈy ph¸ bª t«ng b»ng tia n−íc ¸p lùc cao Chñ nhiÖm ®Ò tµi: TS. NguyÔn Xu©n Khang Th− ký ®Ò tµi: TS. NguyÔn V¨n ThÞnh Chñ tr× néi dung 3 TS. NguyÔn V¨n ThÞnh Chñ tr× ®Ò môc: TS. NguyÔn V¨n ThÞnh Hµ Néi, 2004
 2. Bé giao th«ng vËn t¶i ViÖn Khoa Häc vµ C«ng NghÖ GTVT 1252-§−êng L¸ng - §èng §a – Hµ Néi ®Ò tµI ®éc lËp cÊp nhµ n−íc nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o mét sè thiÕt bÞ chuyªn dïng phôc vô söa ch÷a n©ng cÊp cÇu bª t«ng ë viÖt nam m· sè ®t®l 2003/04 B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc vµ c«ng nghÖ Néi dung 3. §Ò môc: H−íng dÉn sö dông thiÕt bÞ tÈy ph¸ bª t«ng b»ng tia n−íc ¸p lùc cao Chñ nhiÖm ®Ò tµi: TS. NguyÔn Xu©n Khang Th− ký ®Ò tµi: TS. NguyÔn V¨n ThÞnh Chñ tr× néi dung 3 TS. NguyÔn V¨n ThÞnh Chñ tr× ®Ò môc: TS. NguyÔn V¨n ThÞnh Hµ Néi, 2004 1
 3. Danh s¸ch nh÷ng ng−êi tham gia thùc hiÖn ®Ò môc Chøc C¬ quan TT Hä vµ tªn Häc vÞ Chøc vô danh c«ng t¸c 1 L©m H÷u §¾c KS Phã ViÖn tr−ëng Chñ tr× 2 Bïi Xu©n Ngã TiÕn sü Tr−ëng phßng §Ò môc 3 NguyÔn Huy TiÕn Th¹c sü ViÖn KH vµ 4 NguyÔn ChÝ Minh Kü s− CN Giao 5 §inh Träng Th©n Kü s− Nghiªn cøu viªn Th«ng VËn T¶i Tham gia 6 Lª Nguyªn Hoµng Kü s− 7 §inh TiÕn Khiªm Kü s− 8 Lª Quý Thuû TiÕn sü Phã Ban ChÊt Chñ tr× Côc §¨ng l−îng MTC Néi dung 4 KiÓm VN Chñ nhiÖm bé Tr−êng §¹i Chñ tr× 9 Vò Liªm ChÝnh PGS, TS m«n M¸y x©y häc X©y dùng §Ò môc dùng Hµ Néi 2
 4. Môc lôc Môc Trang 1. Qui ®Þnh chung....................................................................................................................... 4 1.1. Qui ®Þnh chung ............................................................................................................. 4 1.2. Ph¹m vi sö dông cña thiÕt bÞ......................................................................................... 4 1.3. C¸c côm bé phËn chñ yÕu vµ th«ng sè kü thuËt ........................................................... 5 2. C¸c trang thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn .................................................................................................. 7 2.1 S¬ ®å bè trÝ c¸c trang thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn...................................................................... 7 2.2 Chøc n¨ng vµ c¸ch vËn hµnh c¸c trang thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn........................................... 9 3. KiÓm tra tr−íc khi lµm viÖc ................................................................................................ 11 3.1. KiÓm tra tæng qu¸t thiÕt bÞ.......................................................................................... 11 3.2. KiÓm tra møc dÇu thñy lùc. ........................................................................................ 11 3.3. KiÓm tra nguån n−íc n¹p ........................................................................................... 12 4 Lùa chän chÕ ®é vµ th«ng sè lµm viÖc cña thiÕt bÞ ............................................................. 13 4.1. Lùa chän ¸p suÊt n−íc phun ....................................................................................... 13 4.2. Lùa chän lo¹i vµ ®−êng kÝnh vßi phun ....................................................................... 13 4.3. Lùa chän c¸c th«ng sè lµm viÖc ................................................................................. 15 5 VËn hµnh thiÕt bÞ................................................................................................................. 17 5.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ. ...................................................................................................... 17 5.2. Ch¹y kh«ng t¶i............................................................................................................ 17 5.3. VËn hµnh thiÕt bÞ ®Ó thi c«ng...................................................................................... 17 5.4. KÕt thóc c«ng viÖc vµ dõng m¸y. ............................................................................... 19 6. B¶o d−ìng ®Þnh kú .............................................................................................................. 20 6.1 Chó ý vÒ an toµn. ........................................................................................................ 20 6.2. C¸c chó ý kh¸c............................................................................................................ 20 6.3. Thay thÕ ®Þnh kú c¸c phô tïng an toµn....................................................................... 20 7. DÇu thñy lùc........................................................................................................................ 21 8. An toµn................................................................................................................................ 22 8.1. Kü thuËt an toµn chung............................................................................................... 22 8.2. An toµn tr−íc khi vËn hµnh ........................................................................................ 23 8.3. An toµn sau khi khëi ®éng thiÕt bÞ ............................................................................. 24 8.4. An toµn trong khi vËn hµnh ........................................................................................ 24 8.5. An toµn khi di chuyÓn thiÕt bÞ .................................................................................... 25 8.6. An toµn khi l¾p r¸p vµ b¶o d−ìng thiÕt bÞ................................................................... 25 8.7. An toµn phßng ho¶...................................................................................................... 27 8.8. C¸c biÖn ph¸p an toµn kh¸c ........................................................................................ 27 8.9. CÊp cøu khi cã tai n¹n bëi tia n−íc ¸p lùc cao ........................................................... 28 3
 5. 1. Qui ®Þnh chung 1.1. Qui ®Þnh chung Tµi liÖu nµy h−íng dÉn tr×nh tù, ph−¬ng ph¸p vµ c¸ch thùc hiÖn c«ng viÖc vËn hµnh, b¶o qu¶n, b¶o d−ìng thiÕt bÞ tÈy ph¸ bª t«ng b»ng tia n−íc ¸p lùc cao còng nh− c¸c nguyªn t¾c an toµn cho ng−êi vµ thiÕt bÞ. Tµi liÖu nµy kh«ng chØ cã t¸c dông gióp ng−êi vËn hµnh mµ cßn c¶ c¸c c¸n bé kü thuËt vµ qu¶n lý ®¹t ®−îc kÕt qu¶ c«ng viÖc tèi −u th«ng qua viÖc vËn hµnh vµ b¶o d−ìng thiÕt bÞ mét c¸ch an toµn, kinh tÕ vµ hiÖu qu¶. • Ph¶i ®äc kü vµ hiÓu toµn bé tµi liÖu nµy TR−íc khi vËn hµnh thiÕt bÞ. • Ng−êi vËn hµnh ph¶i th−êng xuyªn nghiªn cøu tµi liÖu nµy ®Ó cã thÓ thµnh thôc mäi thao t¸c còng nh− ghi nhí mäi qui ®Þnh vµ yªu cÇu ®· chØ ra. • ViÖc vËn hµnh, kiÓm tra vµ b¶o d−ìng thiÕt bÞ ph¶i ®−îc tiÕn hµnh mét c¸ch cÈn träng víi nguyªn t¾c an toµn lµ sè mét. • C¸c nguyªn t¾c vµ qui ®Þnh an toµn trong tµi liÖu nµy chØ lµ c¸c yªu cÇu vµ qui ®Þnh bæ sung vµo c¸c nguyªn t¾c vµ qui ®Þnh an toµn th«ng th−êng. 1.2. Ph¹m vi sö dông cña thiÕt bÞ Bªn c¹nh viÖc sö dông thiÕt bÞ tÈy ph¸ bª t«ng b»ng tia n−íc ¸p lùc cao trong c¸c c«ng tr×nh n©ng cÊp vµ söa ch÷a cÇu, thiÕt bÞ nµy cßn ®−îc sö dông trong c¸c c«ng tr×nh vµ môc ®Ých kh¸c víi ®iÒu kiÖn c¸c tÝnh n¨ng kü thuËt cña thiÕt bÞ phï hîp vµ ®¸p øng ®ùoc yªu cÇu cña c«ng tr×nh. D−íi ®©y liÖt kª mét sè øng dông ®iÓn h×nh cña thiÕt bÞ tÈy ph¸ bª t«ng b»ng tia n−íc ¸p lùc cao lµ: • TÈy ph¸ bª t«ng bÞ suy tho¸i cña c¸c dÇm cÇu bª t«ng vµ c¸c cÊu kiÖn bª t«ng kh¸c víi m¸c 100-150 • TÈy rØ vá tµu thñy. TÈy rØ bÒ mÆt kim lo¹i phôc vô c«ng nghÖ s¬n. • Lµm s¹ch c«ng nghiÖp. Lµm s¹ch hÖ thèng ®−êng èng cña ngµnh dÇu khÝ, hãa chÊt. • TÈy s¹ch s¬n ®−êng b¨ng s©n bay, s¬n kÎ v¹ch ®−êng. • TÈy ph¸ bª t«ng asphalt líp d−íi trªn bÒ mÆt cÇu. • Lµm s¹ch vµ më réng ®¸y cäc khoan nhåi. • KiÓm tra ®é kÝn khÝt cña c¸c ®−êng èng dÉn dÇu, khÝ vµ c¸c ®−êng èng chÞu ¸p lùc kh¸c cã ®−êng kÝnh lín. 4
 6. 1.3. C¸c côm bé phËn chñ yÕu vµ th«ng sè kü thuËt 1 8 2 3 4 7 6 5 9 10 11 12 13 1: §éng c¬ ®iÖn 2: Nót thïng dÇu thñy lùc 3: Th−íc ®o møc dÇu thñy lùc 4: Sóng phun n−íc 5: §−êng hót n−íc vµo 6: §−êng n−íc ra cao ¸p 7: Thïng dÇu thñy lùc 8: §ång hå ¸p lùc 9: Vßi phun 10: Tay cÇm 11: §−êng n−íc cao ¸p vµo sóng 12: Cß ®iÒu khiÓn 13: B¸ng tú H×nh 1.1: H×nh d¸ng vµ c¸c côm bé phËn c¬ b¶n cña thiÕt bÞ tÈy ph¸ bª t«ng b»ng tia n−íc ¸p lùc cao 5
 7. B¶ng 1.1: Th«ng sè kü thuËt thiÕt bÞ tÈy ph¸ bª t«ng b»ng tia n−íc ¸p lùc cao H¹ng môc §¬n vÞ Th«ng sè KiÓu ®iÒu khiÓn - Sóng phun, ®iÒu khiÓn c¬ khÝ trùc tiÕp KiÓu di chuyÓn - KÐo theo Lo¹i chÊt láng phun - N−íc C«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn kW 15 C«ng suÊt ®éng c¬ b¬m n¹p kW 1,5 Nguån ®iÖn ®iÒu khiÓn - 220 v Nguån ®iÖn sö dông - 3 pha - 380 v«n – 50 Hz Dung tÝch thïng dÇu thñy lùc lÝt 120 ¸p lùc tèi ®a cña tia n−íc Bar 500 L−u l−îng phun tèi ®a lÝt/phót 18 Lo¹i m¸c bª t«ng tÈy ph¸ kG/cm2 100-150 KiÓu bé nguån t¨ng ¸p - Xi lanh thñy lùc ®ång trôc Kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh c«ng suÊt - Tù ®éng ®iÒu chØnh theo ¸p lùc phun 0-15 kW N¨ng suÊt tÈy ph¸ bª t«ng lín nhÊt m3/h 0,3 Tæng träng l−îng kh« cña thiÕt bÞ kG 660 6
 8. 2. C¸c trang thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn 2.1 S¬ ®å bè trÝ c¸c trang thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn Ng−êi vËn hµnh thiÕt bÞ tÈy ph¸ bª t«ng b»ng tia n−íc ¸p lùc cao ph¶i n¾m v÷ng c¸ch bè trÝ, c«ng dông c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn. H×nh vÏ d−íi ®©y giíi thiÖu c¸c bé ph©n ®iÌu khiÓn c¬ b¶n cña thiÕt bÞ. B¶ng thuyÕt minh 2.1 cho ta thÊy chøc n¨ng cña c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn c¬ b¶n. 2 1 3 4 5 1: §ång hå ¸p suÊt dÇu 2: §ång hå ¸p suÊt n−íc 3: Van an toµn 4: Van tiÕt l−u 5: B¶ng ®iÖn ®iÒu khiÓn 6: Th−íc ®o møc dÇu thñy lùc 6 7: §−êng nøíc cÊp 8: §−êng n−íc ra cao ¸p 7 8 H×nh 2.1: Mét sè bé phËn ®iÒu khiÓn c¬ b¶n 7
 9. 9 14 10 11 12 13 9: Vßi phun 10: Tay cÇm 11: §−êng n−íc cao ¸p vµo sóng 12: Cß ®iÒu khiÓn 13: Tay cÇm 14: B¸ng tú H×nh 2.2 sóng phun 15 Chèt an toµn ë vÞ trÝ khãa Chèt an toµn ë vÞ trÝ më H×nh 2.3 Cß ®iÒu khiÓn sóng phun B¶ng 2.1 : Chøc n¨ng mét sè bé phËn ®iÒu khiÓn chÝnh Stt Tªn gäi Chøc n¨ng 1 §ång hå ¸p suÊt dÇu Dïng ®Ó ®o ¸p suÊt dÇu thñy lùc trong xi lanh t¨ng ¸p cña bé nguån ¸p lùc cao 2 §ång hå ¸p suÊt n−íc Dïng ®Ó ®o ¸p suÊt n−íc ë ®Çu ra cña bé nguån ¸p lùc cao 3 Van an toµn Khèng chÕ ¸p suÊt lµm viÖc tèi ®a cña dÇu thñy lùc 4 Van tiÕt l−u §iÒu chØnh l−u l−îng dÇu thñy lùc cña bé nguån 5 B¶ng ®iÖn CÊp vµ ng¾t ®iÖn cho bé nguån 6 Th−íc ®o møc dÇu thñy lùc §o møc dÇu thñy lùc trong thïng dÇu 7 §−êng n−íc vµo CÊp n−íc cho bé nguån 8
 10. 8 §−êng n−íc ra cao ¸p §−a n−íc ¸p lùc cao ra sóng phun 9 Vßi phun §−a n−íc cao ¸p tíi môc tiªu 10 Tay cÇm §iÓm n¾m tay cña ng−êi sö dông khi thao t¸c 11 §−êng n−íc cao ¸p cÊp tíi §−a dßng n−íc cao ¸p tõ bé nguån tíi sóng phun sóng phun 12 Cß ®iÒu khiÓn cña sóng phun §iÒu khiÓn hoÆc ng¾t dßng n−íc ra khái vßi phun 13 Tay cÇm §iÓm n¾m tay cña ng−êi sö dông khi thao t¸c 14 B¸ng tú Tú vµo vai ng−êi ®iÒu khiÓn trong khi thao t¸c 15 Chèt an toµn Cho phÐp hoÆc kh«ng cho phÐp chuyÓn ®éng cña cß ®iÒu khiÓn sóng phun 2.2 Chøc n¨ng vµ c¸ch vËn hµnh c¸c trang thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn. [1] §ång hå ¸p suÊt dÇu: Quan s¸t ®ång hå ¸p suÊt dÇu ®Ó biÕt ®−îc ¸p suÊt dÇu thñy lùc trong xi lanh t¨ng ¸p. [2] §ång hå ¸p suÊt n−íc: Quan s¸t ®ång hå ¸p suÊt n−íc ®Ó biÕt ®−îc ¸p suÊt n−íc cao ¸p ra khái bé nguån [3] Van an toµn : Van an toµn sÏ tù ®éng më ra ®Ó gi¶m ¸p suÊt dÇu thñy lùc khi ¸p suÊt ®¹t tíi gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh [4] Van tiÕt l−u: Dïng ®Ó ®iÒu chØnh l−u l−îng dÇu thñy lùc + VÆn van ra theo chiÒu ng−îc chiÒu kim ®ång hå ®Ó t¨ng l−u l−îng + VÆn van vµo theo chiÒu kim ®ång hå ®Ó gi¶m l−u l−îng [5] B¶ng ®iÖn: BËt c«ng t¾c trªn b¶ng ®iÖn ®Ó cÊp ®iÖn cho bé nguån. [6] Th−íc ®o møc dÇu thñy lùc: Quan s¸t th−íc ®Ó biÕt møc dÇu thñy lùc trong thïng dÇu [7] §−êng n−íc cÊp: Nèi víi nguån n−íc ®Ó cÊp n−íc cho thiÐt bÞ phun n−íc. [8] §−êng n−íc cao ¸p ra: Nèi víi sóng phun ®Ó ®−a n−íc cao ¸p tõ bé nguån tíi sóng [9] Vßi phun: L¾p vßi vµo nßng sóng phun ®Ó t¹o tia n−íc ¸p lùc cao víi h×nh d¹ng mong mu«n tíi môc tiªu 9
 11. [10] Tay cÇm: N¾m tay vµo tay cÇm ®Ó ®iÒu khiÓn h−íng vµ kho¶ng c¸ch cña sóng phun [11] §−êng n−íc cao ¸p tíi sóng phun: L¾p ®−êng èng ®Ó nèi tõ ®−êng n−íc cao ¸p ra cña bé nguån víi sóng. [12] Cß ®iÒu khiÓn cña sóng phun: Dïng c¸c ngãn tay bãp hoÆc nh¶ cß ®Ó phun hoÆc dõng phun n−íc ¸p lùc cao tíi môc tiªu. [13] Tay cÇm: N¾m tay vµo tay cÇm ®Ó ®iÒu khiÓn h−íng vµ kho¶ng c¸ch cña sóng phun [14] B¸ng tú: Tú vµo vai ®Ó t¨ng møc ®é an toµn trong nh÷ng tr−êng hîp cÇn thiÕt. [15] Chèt an toµn: Ên chèt xuèng, cß sóng sÏ trë vÒ vÞ trÝ më chèt an toµn. §Èy cß sóng vÒ phÝa tr−íc ®Ó khãa chèt an toµn (H×nh 2.3) 10
 12. 3. KiÓm tra tr−íc khi lµm viÖc 3.1. KiÓm tra tæng qu¸t thiÕt bÞ. KiÓm tra c¸c ®−êng èng thñy lùc, c¸c ®Çu cót nèi ®Ó ph¸t hiÖn c¸c chç h− háng hoÆc khuyÕt tËt nÕu cã. KiÓm tra ®Çu vßi phun, lµm s¹ch c¸c bôi bÈn nÕu cã. §¶m b¶o vßi kh«ng bÞ t¾c. KiÓm tra sù ho¹t ®éng cña cß sóng phun vµ chèt khãa an toµn. §¶m b¶o chuyÓn ®éng cña cß sóng ph¶i tr¬n tru, kh«ng bÞ nÆng hoÆc kÑt KiÓm tra c¸c cÇu ch× vµ c¸c ®Çu nèi cña d©y ®iÖn. XiÕt chÆt hoÆc c¾m chÆt c¸c gi¾c nèi bÞ láng. KiÓm tra b»ng m¾t ®èi víi ®ång hå ¸p suÊt dÇu vµ ¸p suÊt n−íc, ®¶m b¶o r»ng kim ®ang ë vÞ trÝ 0. 3.2. KiÓm tra møc dÇu thñy lùc. KiÓm tra dÇu thñy lùc b»ng c¸ch quan s¸t th−íc kiÓm tra (H×nh 3.1) . DÇu ph¶i n»m trong kho¶ng gi÷a hai v¹ch L vµ H, NÕu dÇu n»m d−íi v¹ch L, ph¶i bæ sung thªm. H L H×nh 3.1 KiÓm tra møc dÇu thñy lùc 11
 13. Møc dÇu quan s¸t ®−îc cã thÓ thay ®æi tïy theo nhiÖt ®é. Cã thÓ tham kh¶o c¸c th«ng tin sau: - Khi nhiÖt ®é dÇu gÇn víi nhiÖt ®é bªn ngoµi (10-30oC), Møc dÇu quan s¸t ®−îc sÏ gÇn víi v¹ch d−íi L. - Khi nhiÖt ®é dÇu gÇn víi nhiÖt ®é vËn hµnh th«ng th−êng (50-80oC), Møc dÇu quan s¸t ®−îc sÏ gÇn víi v¹ch trªn H. 3.3. KiÓm tra nguån n−íc n¹p KiÓm tra nguån n−íc n¹p, b¶o ®¶m r»ng nguån n−íc s¹ch, kh«ng cã ho¸ chÊt, rong rªu vµ ®Æc biÖt lµ kh«ng ®−îc lÉn ®Êt c¸t, kh«ng dïng n−íc th¶i sinh ho¹t hay n−íc th¶i cña nhµ m¸y hoÆc c¸c khu c«ng nghiÖp. Tèt nhÊt lµ sö dông nguån n−íc m¸y, trong tr−êng hîp kh«ng cã th× dïng n−íc s«ng ngßi nh−ng kh«ng ®−îc lÉn rong rªu ngoÆc ®Êt c¸t. KiÓm tra l−u l−îng cña nguån n−íc n¹p, b¶o ®¶m r»ng l−u l−îng tèi thiÓu lµ 20 lÝt/phót, ®−îc cung cÊp æn ®Þnh trong suèt thêi gian lµm viÖc dù tÝnh cña thiÕt bÞ. 12
 14. 4 Lùa chän chÕ ®é vµ th«ng sè lµm viÖc cña thiÕt bÞ 4.1. Lùa chän ¸p suÊt n−íc phun ThiÕt bÞ phun n−íc ¸p suÊt cao cã thÓ ®iÒu chØnh ¸p suÊt phun tuú thuéc vµo môc ®Ých sö dông, do vËy tr−íc khi vËn hµnh m¸y chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc ¸p suÊt lµm viÖc cÇn thiÕt ®èi víi tõng ®èi t−îng c«ng viÖc cô thÓ. ¸p suÊt dßng n−íc phun ®−îc tÝnh theo c«ng thøc thùc nghiÖm nh− sau: PN = 3,5.[σ] Trong ®ã: PN - ¸p suÊt dßng n−íc trong b×nh tÝch n¨ng, Bar [σ] - øng suÊt ph¸ huû cña vËt liÖu bÒ mÆt cÇn tÈy ph¸, bar Dùa vµo c«ng thøc trªn ta thÊy r»ng, khi biÕt ®−îc øng suÊt bª t«ng cÇn tÈy ph¸, chóng ta hoµn toµn cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc ¸p suÊt lµm viÖc cña thiÕt bÞ. 4.2. Lùa chän lo¹i vµ ®−êng kÝnh vßi phun Mçi lo¹i vßi phun chØ ph¸t huy hÕt −u ®iÓm khi sö dông ®óng tÝnh n¨ng. Ngoµi ra viÖc lùa chän ®−êng kÝnh vßi phun cßn ¶nh h−ëng cña ¸p suÊt vµ l−u l−îng phun dÉn ®Õn viÖc ¶nh h−ëng tíi kÕt qu¶ vµ hiÖu suÊt lµm viÖc cña thiÕt bÞ. V× vËy viÖc chän lo¹i vµ ®−êng kÝnh vßi phun nhÊt ®Þnh ph¶i theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o vµ tïy thuéc vµo tõng ®èi t−îng lµm viÖc cô thÓ H×nh 4.1. H×nh d¸ng c¸c lo¹i vßi phun th«ng dông 13
 15. Theo b¶ng 4.1, trÞ sè trªn dßng ®Çu tiªn lµ ¸p suÊt (trÞ sè trong ngoÆc lµ tÝnh b»ng Bar), cét ®Çu tiªn chØ sè hiÖu vßi phun C¸c gi¸ trÞ trong b¶ng lµ l−u l−îng lµm viÖc cña thiÕt bÞ, GPM (l/ph) B¶ng 4.1: Lùa chän ®−êng kÝnh vßi phun theo l−u l−îng vµ ¸p suÊt 14
 16. Tuú theo môc ®Ých sö dông mµ ng−êi ta sö dông vßi phun hîp lý: Khi cÇn khoan th× dïng vßi phun xoay Vßi phun xoay Khi cÇn tÈy ph¸ bª t«ng cao dïng vßi phun t¹o tia h×nh trô Khi cÇn tÈy röa vµ lµm s¹ch bÒ mÆt trªn diÖn réng ®Ó chuÈn bÞ phun líp bª t«ng míi th× dïng vßi t¹o tia h×nh Vßi phun t¹o tia Vßi phun t¹o tia h×nh qu¹t h×nh trô qu¹t H×nh 4.2 C¸c lo¹i vßi phun 4.3. Lùa chän c¸c th«ng sè lµm viÖc 4.3.1. Gãc phun: §Ó n©ng cao hiÖu suÊt tÈy ph¸ ng−êi ta th−êng sö dông gãc phun lµ 450 , trong tr−êng hîp thËt cÇn thiÕt nh− tÈy ph¸ côc bé th× cã thÓ ®iÒu chØnh gãc phun ®Õn 900, tuy nhiªn khi h−íng vßi phun vu«ng gãc víi bÒ mÆt cÇn ph¸ huû th× hiÖu suÊt tÈy ph¸ gi¶m, tia n−íc vµ vËt liÖu do bÞ va ®Ëp m¹nh cã thÓ b¾n ra theo chiÒu ng−îc l¹i víi vËn tèc rÊt lín, lµm nguy hiÓm cho ng−êi sö dông. V× vËy trõ tr−êng hîp ®Æc biÖt, kh«ng sö dông gãc phun vu«ng gãc Lµm viÖc víi ®èi t−îng trªn cao Lµm viÖc víi ®èi t−îng d−íi thÊp H×nh 4.3 T− thÕ vµ gãc phun khi lµm viÖc 15
 17. 4.3.2 Kho¶ng c¸ch phun Qua c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu b»ng lý thuyÕt vµ thùc nghiÖm thÊy r»ng: cµng c¸ch xa vßi phun, diÖn tÝch tiÕt diÖn chïm tia cµng lín, vËn tèc dßng n−íc cµng gi¶m nh−ng ¸p suÊt va ®Ëp ®¹t cùc ®¹i ë mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh. Víi nh÷ng vËt liÖu gißn nh− bª t«ng, kho¶ng c¸ch nµy lµ kho¶ng c¸ch lµm viÖc lý t−ëng ®Ó ®¹t ®−îc n¨ng suÊt tÈy ph¸ cao nhÊt. Kho¶ng c¸ch nµy phô thuéc vµ h×nh d¸ng chïm tia, ®−êng kÝnh lç vßi phun, ¸p suÊt phun. Kho¶ng c¸ch lµm viÖc hîp lý cho lo¹i vßi phun h×nh trô ®−êng kÝnh 1 mm , ¸p suÊt lµm viÖc 500 bar, l−u l−îng lµm viÖc 18 l/ph lµ 5 cm. 4.3.3. Tèc ®é chuyÓn ®éng vßi phun. ViÖc x¸c ®Þnh vËn tèc di chuyÓn vßi phun b»ng lý thuyÕt rÊt khã kh¨n v× nã ¶nh h−ëng cña nhiÒu th«ng sè, mµ c¸c th«ng sè nµy x¸c ®Þnh l¹i kh«ng chÝnh x¸c vµ mÊt rÊt nhiÒu thêi gian vÝ dô ®é ®ång nhÊt cña bª t«ng, c−êng ®é bª t«ng, kÝch th−íc vµ sè l−îng vÕt nøt, do vËy c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt lµ ®iÒu chØnh vËn tèc b»ng tay theo kinh nghiÖm. 16
 18. 5 VËn hµnh thiÕt bÞ 5.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ. 1. TiÕn hµnh kiÓm tra toµn bé thiÕt bÞ. Chi tiÕt xem phÇn “ KiÓm tra tr−íc khi lµm viÖc”. 2. Lùa chän lo¹i vßi phun phï hîp víi ®èi t−îng lµm viÖc. Chi tiÕt xem phÇn (Lùa chän chÕ ®é vµ th«ng sè lµm viÖc cña thiÕt bÞ) 3. Nèi nguån n−íc n¹p víi thiÕt bÞ vµ nèi ®−êng n−íc ra cap ¸p víi sóng phun. 4. B¶o ®¶m r»ng c¸c biÖn ph¸p an toµn cho ng−êi vËn hµnh vµ nh÷ng ng−êi xung quanh ®· ®−îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ. Ng−êi vËn hµnh ph¶i mang ®Çy ®ñ c¸c trang phôc b¶o hé tr−íc khi lµm viÖc. 5.2. Ch¹y kh«ng t¶i 1. §¶m b¶o r»ng chèt ®iÒu khiÓn cß sóng phun ë vÞ trÝ khãa. 2. Më van tiÕt l−u [4] ra hÕt cì. 3. BËt c«ng t¾c trªn b¶ng ®iÒu khiÓn cho ®éng c¬ lµm viÖc, kiÓm tra c¸c ®ång hå vµ c¸c ®Ìn b¸o. KiÓm tra c¸c ®Ìn b¸o tÝn hiÖu. KiÓm tra c¸c tiÕng ®éng hoÆc rung ®éng bÊt th−êng. NhiÖt ®é lµm viÖc lý t−ëng cña dÇu thñy lùc lµ trong kho¶ng 50-70oC. 4. KiÓm tra rß rØ trªn c¸c cót nèi cña hÖ thèng thñy lùc 5. KiÓm tra thêi gian ®iÒu khiÓn van ph©n phèi ®iÖn thuû lùc, thêi gian 2 chu kú ph¶i b»ng nhau vµ b»ng 20 gi©y, nÕu ch−a ®óng, dïng ®ång hå bÊm gi©y ®Æt l¹i. 6. KiÓm tra b¬m n¹p vµ hÖ thèng lµm m¸t: Khi van tiÕt l−u më hÕt, b¬m t¨ng ¸p ch−a lµm viÖc nh−ng b¬m n¹p ®· ho¹t ®éng vµ cung cÊp n−íc cho hÖ thèng lµm m¸t, kiÓm tra sù ho¹t ®éng nµy b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn cß sóng cho sóng phun thö, ®¶m b¶o r»ng ph¶i cã n−íc phun ra ®Çu vßi (Víi ¸p suÊt phun chØ kho¶ng 4-8 bar) 7. Dõng ®éng c¬. 5.3. VËn hµnh thiÕt bÞ ®Ó thi c«ng. 1. §¶m b¶o r»ng chèt ®iÒu khiÓn cß sóng phun ë vÞ trÝ khãa. 17
 19. 2. H−íng sóng vÒ phÝa môc tiªu lµm viÖc §¶m b¶o r»ng kh«ng cã ng−êi vµ c¸c vËt thÓ kh¸c trong ph¹m vi phun cña sóng. Ng−êi vËn hµnh sóng ph¶i ®øng ®óng t− thÕ. Chi tiÕt xem phÇn “An toµn khi vËn hµnh thiÕt bÞ” Khi lµm viÖc trªn cao ph¶i ®øng trªn giµn gi¸o hoÆc ca bin c«ng t¸c ®¶m b¶o an toµn 3. BËt c«ng t¾c trªn b¶ng ®iÒu khiÓn cho ®éng c¬ lµm viÖc, kiÓm tra c¸c ®ång hå vµ c¸c ®Ìn b¸o. KiÓm tra c¸c ®Ìn b¸o tÝn hiÖu. KiÓm tra c¸c tiÕng ®éng hoÆc rung H×nh 5.1 T− thÕ phun ®éng bÊt th−êng. NhiÖt ®é lµm viÖc lý t−ëng cña dÇu thñy lùc lµ trong kho¶ng 50-70oC. 4. Më hÕt van an toµn [3], vÆn van tiÕt l−u [4] vµo hÕt. 5. Quan s¸t ®ång hå ®o ¸p suÊt dÇu thuû lùc [1], t¨ng dÇn ¸p suÊt ®Õn 50 bar. 6. §iÒu khiÓn sóng më hoµn toµn, lóc nµy b¬m n−íc t¨ng ¸p b¾t ®Çu lµm viÖc, quan s¸t trªn ®ång hå ¸p suÊt dÇu, ¸p suÊt xÊp xØ 20 bar. 7. Khi pÝtt«ng ch¹y hÕt hµnh tr×nh ¸p suÊt dÇu sÏ ®¹t gi¸ trÞ ¸p suÊt ®Æt tr−íc (50 bar), tuy nhiªn lóc nµy thêi gian chu kú vÉn ch−a hÕt, ®Õn khi hÕt thêi gian chu kú khi ®ã ¸p suÊt dÇu sÏ gi¶m xuèng 20 bar. 8. §iÒu chØnh van an toµn t¨ng dÇn ¸p suÊt b»ng c¸ch thùc hiÖn tõ b−íc 5 ®Õn b−íc 7. Quan s¸t ®ång hå ¸p suÊt dÇu thñy lùc cho tíi khi ®¹t 630 bar (HoÆc gi¸ trÞ ¸p suÊt yªu cÇu). 9. Cïng víi sù t¨ng ¸p trong hÖ thèng thuû lùc th× ¸p suÊt b¬m n−íc t¨ng ¸p còng t¨ng lªn, khi ¸p suÊt thuû lùc ®¹t 630 bar th× ¸p suÊt dßng n−íc sÏ ®¹t ®−îc 500 bar (Quan s¸t trªn ®ång hå ®o ¸p suÊt n−íc [2]). 18
 20. 10. H−íng sóng vµo môc tiªu víi gãc nghiªng vµ kho¶ng c¸ch phï hîp (Chi tiÕt xem phÇn “Lùa chän chÕ ®é vµ th«ng sè lµm viÖc cña thiÕt bÞ”). §iÒu khiÓn cß sóng ®Ó phun n−íc ra tíi môc tiªu. 11. §iÒu khiÓn sóng chuyÓn ®éng qua l¹i ®Ó tÈy ph¸ bª t«ng víi tèc ®é di chuyÓn vµ chu kú phï hîp. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, ¸p suÊt trong hÖ thèng cø 20 gi©y l¹i cã dao ®éng nhÑ lµ tr¹ng th¸i ho¹t ®éng hoµn toµn b×nh th−êng cña thiÕt bÞ. Trong qu¸ tr×nh thiÕt bÞ ho¹t ®éng, th−êng xuyªn kiÓm tra theo dâi ®Õn c¸c vÊn ®Ò nh−: KiÓm tra nguån n−íc n¹p KiÓm tra nhiÖt ®é dÇu trong hÖ thèng, nhiÖt ®é lµm viÖc cho phÐp cña dÇu thuû lùc lµ kh«ng v−ît qu¸ 700C 5.4. KÕt thóc c«ng viÖc vµ dõng m¸y. 1. Gi¶m dÇn ¸p suÊt lµm viÖc trong hÖ thèng b»ng c¸ch ®iÒu chØnh van an toµn [3]. Quan s¸t ®ång hå ¸p suÊt dÇu thñy lùc cho tíi khi ¸p suÊt gi¶m vÒ 0. §¶m b¶o r»ng kh«ng cã ng−êi vµ c¸c vËt thÓ kh¸c trong ph¹m vi phun cña sóng trong khi gi¶m ¸p suÊt. Ng−êi vËn hµnh sóng ph¶i ®øng ®óng t− thÕ. Chi tiÕt xem phÇn “An toµn khi vËn hµnh thiÕt bÞ” 2. T¾t c«ng t¾c ®iÖn trªn b¶ng ®iÒu khiÓn cho thiÕt bÞ ngõng h¼n. TuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dõng thiÕt bÞ ®ét ngét trong khi ®ang lµm viÖc, ®iÒu nµy cã thÓ lµm háng c¸c ®ång hå ¸p suÊt vµ lµm gi¶m tuæi thä cña thiÕt bÞ. 3. §iÒu khiÓn cß cña sóng phun, x¶ n−íc cho tíi khi ¸p suÊt trong hÖ thèng hoµn toµn b»ng 0, kho¸ sóng phun. 4. C¾t ¸p t« m¸t trong tñ ®iÖn. 5. NÕu c«ng viÖc ®É hoµn thµnh hoÆc thêi gian dõng m¸y l©u th× th¸o d©y diÖn cña m¸y ra khái nguån ®iÖn, th¸o ®−êng hót cña b¬m n¹p ra khái nguån cung cÊp vµ nót chÆt l¹i tr¸nh c¸c di vËt r¬i vµo èng hót cña b¬m n¹p. 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản