intTypePromotion=1
ADSENSE

hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp xây lắp và kế toán đơn vị chủ đầu tư: phần 2

Chia sẻ: Hấp Hấp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:362

139
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách do nxb thống kê ấn hành, phần 2 giới thiệu tới người đọc "chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư" bao gồm: quy định chung, hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán và quy định về phương pháp lập chứng từ kế toán, tài khoản và phương pháp thực hành hạch toán kế toán,... mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp xây lắp và kế toán đơn vị chủ đầu tư: phần 2

 1. 5. CHI TIEU T A l SAN CO DINH Doanh nghiep:........ Dia chi:.................... BIEN BAN GIAO NHAN TSCD N g a y......thdng....... ndm ...... S o :.................... Na:..................... C o :.................... Cdn cuf quyet dinh so:................... ngay............... thang..... ndm......cua Ban giao nhan TSCD: - Ong (bd):.................. chufc vu:.................. Dai di$n ben giao - Ong (b a ):............. . chtfc v u :...... . Dai dien ben nhan - Ong (b a ):...... ........ chtfc v u :................. Dai dien J Dia diem giao nhan TSCD:........... ............................................................. Xac nhan viec giao nhan TSCD nhu sau: Hao mdn Ten, ky Cong Nguyen gia TSCD Nude TSCD Tki ma hieu Ndm suat So san Nam Gia li$u ky So quy cach dtfa (dien Cudc Chi hieu xuat san mua Nguyen Ty le Sd da thudt thiif tir (cap vao stf tich phi phi TSCD (xay xuat (gid gia hao hao kem hang dung thiet van chay dtfng) thanh TSCD mdn *51 mdn theo TSCD) ke) chuyen thtf SX) A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E Cdng_ X X X X X X X X X X DUNG CU PHU TUNG KEM THEO Ten, quy cach dung So TT Don vi tinh Sd' ltfong Gia tri cu, phu tung A B C 1 2 ; ,i •i, Thu trudng dcm vi Ke todn trudng Ngtfdi nh$n Ngudi giao (Ky, ho ten, ddng ddu) (Ky, ho t§n) (K£, ho t6n) (B$, ho t£n) 302
 2. Dcfn vi:........ Dia chi:....... I THE TA l SAN CO DINH So:................... Ngdy......... thdng.... ndm Ke todn trudng (ky, ho ten):........................ CSn cti vao bien ban giao nhan TSCD so ngay ....thang n&m.................... Ten, ky ma hi#u, quy cach (cap hang) TSCD...... So hieu TSC^........................ Nude san xuat (xay dung).......................................N^m san xuat...................... Bo phan quan ly, sti dung............................. Nam dua vao sti dung................... Cong suat (dien tich) thiet ke................................................................................ Dinh chi suf dung TSCD ngdy.. .thdng..... nam.... Ly do dinh c h i:...................................................................................................... Nguyen gid tdi san co” dinh Gid tri hao m6n tdi san co dinh So hi§u Ngdy, thdng, Gid tri chtfng t£r Dien gidi Nguyen gid Ndm C$ng don ndm hao mon A B C 1 2 3 4 DUNG CU PHU TUNG KEM THEO Ten, quy cdch SoTT Don vj tinh So lucrng Gia tri dung cu, phu tung A B C 1 2 Ur *» Ghi gidm TSCD chting tir s o ........ ngay....... thdng.... nam Ly do gidm:.... ...J.A.'.l 303
 3. Doanh nghiep:........ Dia chi:.................... BIEN BAN THANH LY TSCD N g d y......thdng....... ndm ....... So: .................... Na:................... Co:................... Can cuf quyet dinh so:......... ngay...... thang........n&m 199.............. cua ......................................................................... ve viec thanh ly tai san co dinh I. BAN THANH LY T A l sAn CO DINH GOM Ong (b a )* .......................... dai dien............................trUcrng ban Ong (b a ):........................... dai dien........................... uy vien Ong (ba): ........................... dai dien........................... tiy vien II. TIEN HANH THANH LY TSCD *♦ - Ten, ky ma hieu, quy cach (cap hang) TSCD......... So' hieu TSCD:.......... - Nude san xuat (xay dung):......................................... Nam san xuat:............. - Nam dua vao stf dung: .............................................. So' the TSCD:........... - Nguyen gia TSCD:............................................................................................. - Gia tri hao mon da trich den thcri diem thanh ly :....................................... - Gia tri con lai cua TSCD:................................................................................. III. KET LUAN CUA BAN THANH LY TSCD N gd y......thdng....... ndm ....... Trtfdng ban thanh ly (Ky, ho ten) IV. KET QUA THANH LY TSCD - Chi phi thanh ly TSCD (viet b&ng chuf)....... - Gia tri thu hoi (viet bang chuf)....... - Da ghi gidm (so) the TSCD ngay..thang n&m N g d y ...... th d n g........ndm Thu trudng dcfn vi Ke todn trudng (Ky, ho t§n, ddng dau) (Ity, hp t6n) 304
 4. Dan v i:.............. Dia c h i:............. BIEN BAN GIAO NHAN TSCD SLfA CHLfA LCfN HOAN THANH Ngciy ......thdng....... ndm ..... So:..... Ng:..... Co:..... Can cuf quyet dinh so:.............. ngay.......... thang........ nam..... cua................ Chung toi gom:........................................................................................................ Ong (ba):.............................. dai dien.................... don vi sufa chtfa.................... Ong (ba): ............................. dai dien.................... don vi co TSCD.................. Da kiem nhan viec stfa chtfa TSCD nhtf sau: - Ten, ky ma hieu, quy cach (cap hang) TSCD.................................................. t so hieu TSCD.........................................So the TSCD......................................... - Bo phan quan ly, stf dung TSCD.... ................................................................... - Thdi gian stfa chtfa ttf ngay thang ... nam 199 ... den ngay ... thang ... *!; nam 199 ....... - Cac bo phan stfa chtfa gom co: Ten bo phan stfa Noi dung (mtfc do) cong Chi phi Ket qua Gia dif toan chufa viec stfa chtfa thtfc te kiem tra A B 1 2 3 Cong X Ket luan: i n * ti ' Ke todn trtfcmg Dcm vi nhan Dcm vi giao Uu'i (Ky, ho ten) (K£, ho t§n) (Ky, ho ten) 306
 5. Dan vi:. Dia chi: BIEN BAN DANH GIA LAI TSCD N gd y......thdng....... ndm ........ So : . Ng:. C6:. ...... rr*# Can cti quyet dinh so:..... ngay...... thang..... nam..................................... cua.......................................................... ve viec ddnh gid lai TSCD i' ' 1 i
 6. 6. CHI TIEU SAN XUAT Doanh nghiep:....... Bo phan:................ Dia chi:................. PHIEU THEO DOI CA XE MAY THI CONG Thdng... ndm.... Quyen so': So:........... Ten xe mdy: Ma hieu: Nuftfc san xuat:... Bien ddng ky (neu co): Cong suat, trong tdi: Ngdy Doi tUOng suf dung (Cong So gifcr mdy thuc So ca mdy thuc Chuf ky b$ phan trinh, hang muc cong te hoat dong) te hoat dQng suf dung xe mdy trinh) A B 1 2 C f Phu trdch dcfn vi qudn ly xe may Ngtfcri dieu khien xe may (Ky, ho ten) (Ky, ho ten) 307
 7. IV. GIAI THICH NOI DUNG VA PHl/CiNG PHAP GHI CHEP CHtfNG TlJ KE TOAN 1. CHI TIEU LAO DONG TIEN LlJdNG BANG CHAM CONG (Mlu s o 01-LDTL) 1. Muc dich. Bang cham cong dung de theo doi ngdy cong thuc te 1km vi£c, nghi viec, ngimg viec, nghi bao hiem xa hoi, de co can cuf tinh tra lucmg, bao hilm xa hoi tra thay luong cho timg ngudi va quan ly lao dong trong dcm vi. 2. Phtfofng phap va trach nhiem ghi Mdi bo phan (phong, ban, to, nhom...) phai lap bang cham cong hdng thang. Cot A, B: Ghi so thti tu va ho ten timg ngudi trong bo phan cong tdc. Cot C: Ghi bac luong cua tting ngtfdi. Cot 1 den cot 31: Ghi cac ngay trong thdng tti ngay 1 den ngdy cuoi cung cua thang. Cot 32: Ghi tong so' cong hudng lucmg san pham cua tting ngudi trong thang. Cot 33: Ghi tdng so cong hudng luong thdi gian cua tting ngtfdi trong thang. Cot 34: Ghi tong so" cong nghi viec va ngimg viec hudng 100% lucmg ciia tting ngudi trong thang. Cot 35: Ghi tong so' cong nghi viec va ngting viec hudng cac loai % luong cua tting ngudi trong thang. Cot 36: Ghi tong so cong nghi bao hiem xa hoi cua timg ngudi trong thdng. Hang ngay to trudng (ban, phdng, nhom...) hoac ngudi duoc uy quven c8n cti vao tinh hinh thuc te cua bo phan minh de cham cong cho tting ngudi trong ngay, ghi vao ngay tuong ting trong cac cot tti 1 den 31 theo cac kv hieu quy dinh trong chting tti. Cuoi thang ngudi cham cong va phu trach bo phan ky vao bang cham cong va chuyen bang cham cong va cac chting tti lien quan nhu phieu nghi htidng bdo hiem xa hoi... ve bo phan ke toan kiem tra, doi chieu, quy ra cong de tinh lticmg va bdo hiem xa hoi. Ke toan tien lticmg can cti vao cdc ky hieu cham cong cua timg ngtfdi tinh ra so ngay cong theo timg loai ttfcmg ting d ! ghi vdo cpt 32, 33, 34, 35, 36. 308
 8. Ngay cong duoc quy dinh 8 giof. Khi tdng hop quy thanh ngay cdng neu con gid le thi ghi sd gid le ben canh sd cdng va danh dau phay d gitia. Vi du: 22 cdng 4 gid ghi 22,4 Bang cham cdng ducrc luu tai phdng (ban...) ke toan cung cac chting tti lien quan Phifcfng phap cham con g : Tuy thuoc vao dieu kien, d&c diem san xuat, cong tac va trinh do hach toan dun vi cd the sti dung mot trong cac phuong phap cham cdng sau day: - Cham cdng ngay: Mdi khi ngudi lao dong lam viec tai dun vi hoSc lam viec khac nhu hoi, hop... thi mdi ngay dung mot ky hieu de cham cdng trong ngay dd. Can chu y 2 trudng hup: + Neu trong ngay, ngudi lao dong lam 2 viec cd thdi gian khac nhau thi cham cdng theo ky hieu cua cdng viec chiem nhieu thdi gian nhat. Vi du ngudi lao dong A trong ngay hop 5 gid lam luong thdi gian 3 gid thi ca ngay hom dd cham cdng "H" hoi hop. + Neu trong ngay ngudi lao dong lam 2 viec cd thdi gian bang nhau thi quy ifdc cham cdng theo ky hieu cua cdng viec dien ra trudc. Vi du ngudi lao dong B sang lam luong thdi gian 4 gid, sau dd mat dien 4 gid thi ca ngay hom dd cham "+" lam luong thdi gian. - Cham cdng theo gid: Trong ngay ngudi lao dong l&m bao nhieu cdng viec thi cham cdng theo cac ky hieu da quy dinh va ghi so gid cdng thuc hien cdng viec dd ben canh ky hieu tuong ting. Vi du: NgUdi lao dong A d tren cham: H5 +3 Ngudi lao dong B d tren cham: + 4 N4 - Cham cdng nghi bu: Nghi bu chi ap dung trong trudng hup lam them gid hudng luung thdi gian nhung khong thanh toan luung lam them. Do dd khi ngudi lao dong nghi bu thi cham "NB" va v&n tinh tra luung thdi gian. B A N G THANH T O A N TIEN LUGNG ( M i u s o 02-LBTL) 1. M uc dich . Bang thanh todn tiin luung la chting tti lam can cti thanh toan tien luung, phu cap cho ngudi lao dQng, kiem tra viec thanh toan tien luung cho ngudi lao d$ng l&m vi^c trong c ic dun vi san xuat kinh doanh dong thdi la can cti de thong ke ve lao dpng tiin lticmg. 309
 9. 2. Phtfang phap va trach nhiem ghi Bang thanh toan tien lacfng daoc lap hang thang theo timg bd phfin (phong, ban, to, nhom...) taang ufng vdi bang cham cong. Co sd de lap bang thanh toan tien laang la cac chdng td ve lao dong nhif: Bang cham cong, bang tinh phu cap, trg cap, phieu xac nhan thdi gian lao dong hoac cong viec hoan thanh. Cot A, B, C: Ghi so thd tg, ho ten va bac laang dugc hudng cua mdi ngudi lao dong. a Cot 1,2: Ghi so san pham va sd tien tinh theo laang san pham Cot 3, 4: Ghi sd cong va so” tien tlnh theo laang thdi gian hoac ngimg nghi viec (%) khac nhau. Cot 5, 6, 7, 8: Ghi so cong va so tien nghi viec, ngimg viec hudng theo c£c ty le (%) khac nhau. Cot 9: Ghi cac khoan phu cap thuoc quy laang Cot 10: Ghi sd phu cap khac dugc tinh vao thu nhap cua ngudi lao d$ng nhung khong nam trong quy laang, quy thudng. Cot 11: Ghi tong so tien laang va cac khoan phu cap ma ngadi lao dong dugc hudng. Cot 12: Ghi sd thue thu nhap phai nop cua mdi ngudi (neu cd). Cot 13, 14: Ghi sd tien tam dng ky I cua mdi ngudi va ky nhan. Cot 15, 16, 17: Ghi cac khoan ngudi lao dong phai khau trd vh tinh ra tdng sd tien phai khau trd trong thang. Cot 18, 19: Ghi sd tien cdn dugc llnh ky 2 va ky nhan (cot 18 = cot 11 - cot 12 - cot 13 - cot 17). Can cd vao cac chdng td lien quan, bo phan ke toan lap bang thanh to6n luang, chuyen cho ke toan trudng duyet de lam can cd lap phieu chi v& ph6t luang. Bang nay dugc luu tai phong (ban) ke toan. Mdi l§n lmh luang, ngudi lao dong phai true tiep ky vao cot "ky nhan" hoSc ngudi nhan ho phai ky thay. PHIEU NGHi HtfCJNG B A O HIEM X A HQI ( M iu s d 03-LBTL) 1. M uc dich. Xkc nhan sd ngay dugc nghi do dm dau, thai san, tai nan lao dong, nghi trong con dm... cua ngudi lao dong, 1km can ctf tinh trg cap Wo 310
 10. hiem xa hoi tra thay Itrang theo che do quy dinh. 2. Phtfcfng phap va trach nhi£m ghi Moi lan ngUcri lao dong den kham benh or benh vien, tram xa ho3c y te co quan (ke ca kham cho con) bac si thay can thiet cho nghi de dieu tri hoac nghi de trong con o"m (theo quy dinh do tuoi cua con) thi lap phieu nay hoSc ghi so' ngay cho nghi vao y ba cua ngUcri lao dong (hoSc cua con) de y te co quan lap phieu nghi hUofng bao hiem xa hoi. Cot A: Ghi ten co quan y te (benh vien, tram xa, phong y te ca quan) kham. Cot B: Ghi ly do: Ban than om, nghi de, thai san, tai nan lao dong, nghi trong con om. Cot 1: Ghi ngay thang kham. Cot 2, 3, 4: Sd ngay duoc nghi: Tti ngay... den ngay... Cot C: Y bac si cap giay nghi ky ten v& d6ng dau ho&c y te ca quan ghi sao y ba v& ky ten. Sau khi duoc co quan y te cho phep nghi, ngUtii lao dong duoc nghi bao cho ca quan vk nop giay nghi cho ngutii cham cong. Cot 5: Ghi sd ngay thuc te ngUcri lao dong da nghi theo bang cham cong. Cot D: Xdc nhan cua phu trach bo phan ve so" ngay nghi viec thuc te. Cuoi thang phieu nay kem theo bang cham cong chuyen ve phong ke toan de tinh bao hiem xa hoi vao cac cot 1, 2, 3, 4 m&t sau cua phieu. TrUting hop ngUcri lao dong duoc nghi trong nhting ngay cuoi tuan vk tiep sang thang sau thi phieu nay duoc chuyen kem theo bang cham cong thang sau de tinh bao hiem xa hoi trong thang sau. Phieu nay dinh kem "bang thanh toan bao hiem xa hoi" (Mau sd 04-LBTL) va luu tai phong (ban) ke toan. B A N G THANH TOA N B A O HIEM X A HQI ( M l u s d 0 4 -L D TL ) 1. M uc d ich L&m cftn cti t6 n g hcrp va thanh toan tro cap bao hiem xa hoi tra thay lucmg cho ngtiiri la o d § n g , l$ p b io cao quyet toan bao hiem xa hoi vdi ca quan quan ly b&o h iem xa h § i c&p tren . 311
 11. 2. Phtfdng phap va trach nhiem ghi Tuy thuoc vao so ngudi phai thanh toan trcr cap bao hiem xa hdi tra thay luong trong thang cua don vi, ke toan co the lap bang nay cho tung phdng ban, bo phan... hoac toan don vi. Co sd de lap bang nay la phieu nghi hudng bao hiem xa hoi". Khi lap phai phan to chi tiet theo tting trudng hgp nhu nghi om, nghi con om, nghi de, say thai, nao, kham thai, nghi tai nan lao dong... trong moi khodn phai phan ra so' ngay va so tien trg cap bao hiem xa hoi tra thay luong. Cuoi thang, sau khi ke toan tong hop so ngay nghi va so tien tro cap cho tting ngudi va cho toan don vi, bang nay duoc chuyen cho truong ban bao hiem xa hoi cua don vi xac nhan va chuyen cho ke toan truong duvet chi. Bang nay duoc lap 2 lien: - 1 lien luu tai phong ke toan cung cac chting tti co lien quan. - 1 lien gtii cho co quan quan ly quy bao hiem xa hoi cap tren de thanh toan so thuc chi. BANG THANH TOAN TIEN THUCJNG (Mlu sd 05-LDTL) 1. M uc dich. La chting tti xac nhan so' tien thudng cho tting ngudi lao dong, lam co sd de tinh thu nhap cua moi ngudi lao dong va ghi so ke toan. Bang thanh toan tien thudng chu yeu dung trong cac trudng hgp thudng theo luong khong dung trong cac trudng hgp thudng dot xuat, thudng ti£t ki6m nguyen vat lieu... 2. Phtfcfng phap va trach nhiem ghi - Phia tren goc trai ghi ro ten don vi va bo phan dugc thudng. - Ghi ro thang, nam lap bieu. - Cot A, B, C: Ghi so' thti tu. ho ten va bac lUo'ng cua ngudi clugc thudng. - Cot 1, 2, 3: Ghi ro loai thudng duoc binh xet. so Lien duoc thuong cua moi ngudi theo loai va chti ky cua ngudi nhan tien thudng. Bang thanh toan tien thuong do phdng ke toan lap theo tting bo phan va phai co chti ky (ho ten) cua ke toan thanh toan va ke toan truong. PHIEU XAC NHAN SAN PHAM HOAC CONG VIEC HOAN THANH (Mlu sd O6-L0TL) 1. M uc dich . La chung tti xac nhan so san pham hoac cdng viec hoan thanh 312
 12. cua dcrn vi hoac ca nhan ngtfdi lao dong. Lam ca sa de lap bang thanh toan tien ltfong hoac tien cong cho ngtfcfi lao dong. 2. Phtfcfng phap va trach nhiem ghi. - Phia tren goc trai ghi ro ten dan vi, bo phan quan ly cong viec phai thanh toan cho ttfng ngtfdi lao dong. - Ghi ro so ngay, thang, nam lap phieu - Ghi ro ten dan vi (hoac ca nhan) thtfc hien so san pham (hoac cong viec) hoan thanh - Ghi ro so" hap dong va ngay, thang, nam ky hgp dong (neu co) - Cot A, B, C: Ghi so thtf ttf, ten, dan vi tinh cua san pham (hoac cong viec) hoan thanh - Cot 1, 2, 3: Ghi so ltfgng, dan gia, thanh tien cua m6i loai san pham (hoac cong viec) hoan thanh. Phieu nay do ngtfdi giao viec lap thanh 2 lien: 1 lien ltfu va 1 lien chuyen den ke toan tien ltfang de lam thu tuc thanh toan cho ngtfdi lao dong. Trtfdc khi chuyen den ke toan lao dong tien ltfang phai co day du chuf ky cua ngtfdi giao viec, ngtfdi nhan viec, ngtfdi kiem tra chat ltfgng va ngtfdi duyet (ghi ro ho ten). PHIEU BAO LAM THEM GIC5 (Mlu sd 07-LDTL) 1. Muc dich. La chtfng ttf xac nhan so gid cong, dan gia va so tien lam them dtfgc htfdng cua ttfng cong viec va la ca sd de tinh tra ltfang cho ngtfdi lao dong. 2. Phtfcfng ph ap va trach nhiem ghi - Phia tren goc trai ghi ro ten dan vi va bo phan lam viec - Ghi ro so ngay, thang nam lap phieu - Ghi ro ten va nai cong tac cua ngtfdi lam them gid (neu lam ca to thi ghi ten to) - Cot A, B: ghi ngay, thang va nhtfng noi dung cong viec lam them - Cot 1, 2, 3: Ngudi lam them gid ghi ro gid bat dau, gid ket thuc cong viec lam them v& tinh ra t6ng so gid lam them. - C§t 4, 5: Ke to£n lao dong tien ltfang can cuf vao bang quy dinh dan gia lam them cua dcfn vi ghi dan gia va tinh so tien lam them phai thanh toan
 13. - C6t C: Ngudi lam them gid sau khi ghi sd gid ldm them kv ten vdo c$t nay. Phieu nay co the lap cho tUng ca nhan theo ttfng cong viec cua 1 dot cong tac hoac co the lap ca to. Phieu nay do ngudi bao lam them gid lap va chuyen cho ngtfdi co trich nhiem kiem tra va ky duyet chap nhan so gid lam them va dong y thanh todn. Sau khi co day du chtf ky phieu bao lam them gid duoc chuyen den ke toan lao dong tien luong de lam co sd tinh luong thdng. HOP DONG GIAO KHOAN ( M l u s d O8-L0TL) 1. M uc dich. La ban ky ket gitfa ngtfdi giao khoan va ngtfdi nhan khodn ve khdi ltfong cong viec, thdi gian lam viec, trach nhiem va-quyen loi moi ben khi thtfc hien cong viec do, dong thdi la ca sd de thanh toan tien cong lao dpng cho ngtfdi nhan khoan. 2. Phtfcfng phap va trach nhi£m ghi - Ghi ten, dia chi don vi, ngay thdng va sd hop dong giao khodn - Ghi ho ten, chtfc vu cua ngtfdi giao khoan va ngtfdi nhan khoan - Ghi ro phtfong thtfc khoan nhtf: Khoan ttfng cong viec, khodn san pham. - Ghi ro ngay bdt dau va ket thuc viec thtfc hien hop dong. I. Noi dung cdc cong viec giao khodn. Ghi ro ten san pham (hodc cong viec giao khodn) yeu cau ky thuat cua ttfng sdn pham hodc c6ng vi§c khodn do. II. Trach nhiem va quyen loi cua ngtfbi nhan khodn. Ghi ro trdch nhifm cua ngtfdi nhan khodn phai thtfc hien va quyen loi diicrc htfdng. III. Trdch nhiem vd quyen lcri cua lai cua ben giao khodn. Ghi ro trdch nhiem cua ben giao khodn, dieu kien lam viec phdi dam bao cho ngtfdi nhan khoan va quyen lgi dugc hudng... Noi dung cua phan B cua Hgp dong giao khoan" la phan theo doi qua trinh thuc hien hop dong gom: Muc I - Ngudi nhan khoan Muc II - NgUdi giao khoan Hop dong giao khoan do ben giao khoan lap thanh 3 ban: - 1 ban giao cho ngudi nhan khoan
 14. - 1 ban li/ii a bo phan lap hgp dong - 1 ban chuyen ve phong ke toan de theo doi qua trinh thuc hien hop dong giao khoan va lam can cuf thanh toan. Hgp dong giao khoan phai co day du chuf ky cua 2 ben nhan khoan. giao khoan va ke toan thanh toan. BIEN BAN DIEU TRA TAI NAN LAO DONG (Mlu s d 09-LDTL) 1. Muc dich NhSm xac dinh mot cach chinh xac cac tai nan lao dong xay ra tai don vi de co che do bao hiem cho ngudi lao dong mot cach thoa dang va co cac bien phap bao dam an toan lao dong, ngan ngUa cac vu tai nan xay ra d don vi. 2. Phtfofng phap va trach nhiem ghi - Ghi ro noi dung timg chi tieu cua bien ban dieu tra tai nan lao dong - Bien ban dugc lap thanh 2 ban: + 1 ban lUu cung vdi ho scf bao hiem xa hoi cua ngudi bi tai nan lao dong; + 1 ban ngudi chiu trach nhiem dieu tra lam ho so goc. Bien ban dieu tra tai nan lao dong do ngudi chiu trach nhiem dieu tra lap. 2 - CHI TIEU HANG TON KHO PHIEU NHAP KHO (Mlu s o 01-VT) 1. Muc dich. Nh&m xac nhan so lugng vat tu, san pham, hang hoa nhap kho lam cSn cuf ghi the kho, thanh toan tien hang, xac dinh trach nhiem vdi ngudi co lien quan va ghi so ke toan. 2. PhtfoTng phap va trach nhiem ghi Phieu nhap kho ap dung trong cac trudng hgp nhap kho vat tu, san pham, hang hoa mua ngoai, tu san xuat, thue ngoai gia cong che bien, nhan gop co phan, nhan lien doanh hoac vat tu thda phat hien trong kiem ke. Khi lap phieu nhap kho phai ghi ro sd phieu nhap va ngay, thang, nam lap phieu, ho ten ngudi nh$p vat tu, san pham, hang hoa, sd hoa don hoac lenh nhap kho va ten kho nhStp. - Cpt A, B, C, D ghi so thtf ttf, ten nhcin hiGu Quy ccich, m2 so vs don vi tinh cua v$t tu, sdn pham, hang hoa.
 15. - Cot 1: Ghi so lugng theo hoa don ho3c lenh nhap - Cot 2: Thu kho ghi so lugng thuc nhap vao kho - Cot 3, 4: Do ke toan ghi don gia (gia hach toan hoSc gia hoa dcm..., tuy theo quy dinh cua timg dcm vi) va tinh ra so tien cua timg thur vat tu, san pham, hang hoa thuc nhap. - Dong cong: Ghi tong so tien cua cac loai vat tu, san pham, hang hda nhSp cung 1 phieu nhap kho. Phieu nhap kho do bo phan mua hang hoac bo phan san xuat lap th&nh 2 lien (doi vdi vat tu hang hoa mua ngoai) hoac 3 lien (doi vdi vat tu tu san xuat) (dat giay than viet 1 lan) va phu trach ky (ghi ro ho ten), ngudi nhap mang phieu den kho nhap vat tu, san pham, hang hda. Nhap kho xong thu kho ghi ngay, thang, n&m nhap kho va cung ngudi nhap ky vao phieu, thu kho gitf lien 2 de ghi vao the kho va sau dd chuyen cho phdng ke toan de ghi so ke toan va lien 1 luu d nai lap phieu, lien 3 (neu cd) ngudi nhap gitf. PHIEU X U A T KHO (Mlu sd 02-VT) 1. M uc dich. Theo ddi chat che sd luong vat tu, san pham, hang hda xuat kho cho cac bo phan su dung trong don vi, lam can ctf de hach toan chi phi san xuat tinh gia thanh san pham va kiem tra viec stf dung, thuc hien dinh mtfc tieu hao vat tu. 2. Phtfcfng phap va trach nhiem ghi Phieu xuat kho lap cho mot hoac nhieu thtf vat tu, san pham, hang hda cung mot kho dung cho mot do'i tugng hach toan chi phi hofic cung mdt muc dich stf dung. Khi lap phieu xuat kho phai ghi ro: ten, dia chi cua dcfn vi, sd ng&y, thing, nam lap phieu, ly do stf dung va kho xuat vat tu, san pham, hang hda. - Cot A, B, C, D: ghi so thtf ttf, ten nhan hieu, quy cach dan vi tinh va ma sd cua vat ttf, san pham, hang hda. - Cgt 1: ghi so' ltfang vat tu, san pham, hang hda theo yeu cau xuat kho cua ttfng ngudi (bo phan) stf dung. - Cot 2: Thu kho ghi sd luang thtfc te xuat kho (sd luang thuc te xuat kho chi cd the b&ng ho&c it han so luang yeu cau). - Cot 3, 4: Ke toan ghi dan gia (tuy theo quy dinh hach toan cua don vi) vk 316
 16. tinh thanh tien cua ttfng loai vat tu, san pham, hang hoa xuat kho (Cot 4 = Cot 2 x Cot 3) - Dong cong: ghi tong so tien cua so vat tu, san pham, hang hoa thuc te da xuat kho. Phieu xuat kho do cac bo phan xin linh hoac do phong cung ufng lap (tuy theo to chtfc quan ly va quy dinh cua ttfng don vi) thanh 3 lien (dat giay than viet 1 lan). Sau khi lap phieu xong phu trach cac bo phan stf dung, phu trach cung tfng ky (ghi ro ho ten) giao cho ngudi cam phieu xuong kho de linh. Sau khi xuat kho, thu kho ghi vao cot 2 so luong thuc xuat cua ttfng thtf, ghi ngay, thdng, nam xuat kho va cung ngucfi nhan hang ky ten vao phieu xuat (ghi ro ho ten). Lien 1: Luu or bo phan lap phieu Lien 2: Thu kho gitf de ghi vao the kho va sau do chuyen cho ke toan de ke toan ghi vao got 3, 4 va ghi vao so ke toan. Lien 3: Ngtfdi nhan gitf de ghi sd ke toan bo phan stf dung. PHIEU XUAT KHO KIEM VAN CHUYEN NOI BQ (Mlu so 03-VT) 1. M uc dich. Theo doi so' luorng vat tu, san pham, hang hoa di chuyen ttf kho ndy den kho khac trong noi bo don vi hodc den cac don vi nhan hang ky gufi, hang dai ly, gia cong che bien... la can ctf de thu kho ghi vao the kho, ke toan ghi sd chi tiet, lam chtfng ttf van chuyen tren dutfng. 2. Phtfcfng phap va trach nhiem ghi - Khi lap phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo phai ghi ro: + Ten, dia chi ciia don vi co vat tu, san pham, hang hoa chuyen di vao goc tren ben trai. + So', ngay, thang, nam lap phieu + Ho ten ngUcri van chuyen (neu la ngutfi ngoai don vi thi phai ghi them dia chi cua ngtfcfi van chuyen) va hop dong van chuyen sd... ngay... thang... ndm 199... + Ten ky hieu cua phtfong tien van chuyen + Ten, dia chi kho xuaft hang va kho nhan hang - C§t A, B, C, D: Ghi sd thtf ttf, ten nhan hieu, quy cach, dcfn vi tinh va ma stf cua ttfng loai v$t tif, sdn pham, hang hoa, chuyen di. COt 1: Thu kho xuflft hdng ghi so thtfc xud't cua ttfng thtf hang 317
 17. Cot 2: Thu kho nhap ghi so thuc nhap cua ti/ng thU hang Cot 2: Thu kho nhap ghi so thuc nhap cua tUng thU hang Cot 3, 4: Ke toan don vi co vat tu, san pham, hang hoa chuyen di ghi dcfn gia va tinh thanh tien, Dong cong: Ghi tong so tien cua so luong vat tu, san pham, hing h6a xuat kho chuyen di theo so lieu tinh toan cua ke toan. Phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo (vat tu, san pham, hang hoa) do phong cung ufng lap thanh 2 lien (doi vdi trudng hop di chuyen vat tu trong n§i bo cac kho cua don vi) hoac 3 lien (ddi vdi trudng hop di chuyen vat tu, sin pham, hang hoa den don vi nhan gia cong che bien). Sau khi xuat kho, thu kho xuat ghi ngay, thang, nim xuat kho va ky vio cac lien cua phieu (ghi ro ho ten) giao cho ngudi van chuyen mang theo cung hang van chuyen tren dudng. Thu kho nhap, sau khi nhan hang xong ghi so thuc nhap vao cot 2, ngiy, thang, nam nhap va cung ngudi van chuyen ky vao cac lien cua phieu. Thu kho nhap giiif lai lien 2 (doi vdi kho cua noi bo dcfn vi) de ghi the kho va chuyen cho phong cung tieu hoac lien 3 (doi vdi kho ngoai don vi) de ghi the kho va chuyen cho phong ke toan ghi so. Lien 1 va lien 2 (doi vdi trudng hop lap 3 lien) chuyen cho thu kho xuat de ghi the kho va lien 1 chuyen cho phong ke toan de ke toan ghi vao cot 3, 4 va so ke toan, lien 2 (neu co) chuyen cho phong cung tieu. Trudng hop di chuyen vat tu, san pham, hang hoa giUa cac kho cua don vi trong pham vi rong (trong, ngoai tinh) hoac den cac don vi nhan gia cong che bien thi phieu nay co chd ky cua thu trudng don vi, dong dau dcm vi v i k£m theo quyet dinh chuyen kho. PHIEU XUAT VAT TU THEO HAN MIJTC (Mlu so 04-VT) 1. M uc dich. Theo doi so luong vat tu xuat kho trong trudng hop lap phieu xuat 1 lan theo dinh mdc nhung xuat kho nhieu lan trong thang cho bo phan suf dung vat tu theo dinh mUc. Lam can cU hach toan chi phi san xuat, tinh gia thanh san pham, kiem tra viec su dung vat tu theo dinh mdc. 2. Phu’cfng ph ap va trach n h iem ghi Phieu n iy dung cho mot loai vat tu h oic nhieu loai v it tu. Phieu ip dung vdi xi nghiep san xuat on dinh da lip ducfc dinh mure sd 318
 18. dung vat tu. Han mufc dugc duyet trong thang (cot 1) la so lugng vat tu dugc duyet tren cd sd khoi luung san pham san xuat trong thang theo ke hoach va dinh mUc tieu hao vat tu cho mot dcrn vi san pham. Han mufc So luung san pham xuat Dinh mUc suf dung vat tu cho dugc = theo ke hoach trong x mot dun vi san pham cong duyet thang viec So luung thuc xuat trong thang do thu kho ghi can cuf vao han mufc dugc duyet theo yeu cau suf dung tting lan va so luung thuc xuat tting lan. Phu trach bo phan quan ly vat tu can cti vao chi tieu ke hoach san xuat trong thang va dinh mtic sti dung vat tu cho mot dun vi san pham (hoac khoi lugng cong viec) de xac dinh han mtic dugc duyet trong thang cho tting bo phan suf dung. Phieu dugc lap thanh 2 lien va giao ca 2 lien cho bo phan sti dung. Khi linh lan dau, bo phan sti dung mang 2 lien den kho, ngutii nhan vat tu ky vao 2 lien (dong cuoi cung va ngay linh tuung ting). Lan linh tiep theo ngutii nhan mang phieu den kho linh khong phai qua ky duyet. Cuoi thang du han mtic con hay het thu kho thu ca 2 phieu, cong so thuc xuat trong thang (cot 5) de ghi the kho va ky ten va phieu (ghi ro ho ten), sau khi ghi the kho, thu kho chuyen ve phong ke hoach 1 lien, phong ban ke toan thong ke 1 lien. TrUting hgp chua het thang ma han mtic dugc duyet da linh het (do vugt ke hoach san xuat, vugt dinh mtic sti dung vat tu), dun vi sti dung muon linh them phai lap phieu xuat vat tu hoac phieu xuat vat tu theo han mtic mdi, co ke hoach xac nhan hoac ky thuat xac nhan, thu truung dun vi duyet lam c&n cti xuat kho. BIEN BAN KIEM NGHIEM VAT Tif, SAN PHAM, HANG HOA (Mlu so 05-VT) 1. M uc dich. Xac dinh so' lugng, quy cach va chat lugng vat tu, san pham, h&ng h6a trUtic khi nhap kho, lam can cti de quy trach nhiem trong thanh toan v& bdo quan. 2. Phvtong p h a p va trach nhiem ghi Bien b in nky dp dung cho cac loai vat tu, san pham, hang hoa can phai kiem nghiem triflfc khi nh$p kho trong cac truting hgp: - Nh$p kho vdi s6 ltitfng 1dm 319
 19. - Cac loai vat tu co tinh chat ly, hoa phufc tap - Cac loai vat tu quy hiem Nhufng vat tu, san pham, hang hoa khong kiem nghiem trudc khi nh$p kho, nhung qua trinh kiem nhan de nhap kho neu phdt hien co sU khdc bi§t ldn ve so luong va chat luong gitia hda don va thuc nhap thi van phai l$p bi£n ban kiem nghiem. '^jj - Cot D "Phuong thtic kiem nghiem" ghi phuong phap kiem nghiem todn dien hay xac suat. - Cot 1: Ghi so lucfng theo hda don kiem phieu xuat kho, phieu giao hdng. - Cot 2 va 3: Ghi ket qua thuc te kiem nghiem Y kien cua Ban Kiem nghiem: Ghi ro y kien ve so luong, chat luong, nguyen nhan doi vdi vat tu. san pham, hang hda khong dung so' luong, quy cach, pham chat va cdch xti ly. . Bien ban kiem nghiem lap 2 ban: - 1 ban giao cho phong, ban cung tieu - 1 ban giao cho phong, ban ke toan. TrUting hop vat tu, san pham, hang hda khong dung so luong quy cach, pham chat so vdi chting tti hda don, thi lap them 1 lien, kem theo chting tir lien quan gtii cho don vi bdn vat tu, san pham, hang hda de giai quyet. THE KHO (Mlu s o 06-VT) 1. M uc dich. Theo ddi so luong nhap, xuat, ton kho tting thti vat tu, san pham, hang hda ti tting kho. Lam cdn cti xdc dinh ton kho du tri? vat tu, sdn pham, hang hda va xdc dinh trdch nhiem vat chat cua thu kho. 2. Phtfcfng phap va tra ch nhi$m gh i , Moi the kho dung cho mot thti vat tu, san pham, hang hda, cung nhan hieu, quy cdch ti cung mot kho. Phdng ke toan lap the va ghi cac chi tieu: ten, nhan hieu, quy cach, don vi tinh, ma sd vat tu, san pham, hang hda sau dd giao cho thu kho de ghi ch6p hang ngdy. Hdng ngdy thu kho cdn cti vao phieu nhap kho, phieu xuat kho ghi vao cdc cpt tticrng ting trong the kho moi chting tti ghi 1 dong, cuoi ngdy tinh so ton kho. 320
 20. Theo dinh ky, nhan vien ke toan vat ttf xuong kho nhan chtfng ttf va kiem tra viec ghi chep the kho ciia thu kho, sau do ky xac nhan vao the kho (cot 4). Sau moi lan kiem ke phai tien hanh dieu chinh so lieu tren the kho cho phu hop vdi so thtfc te kiem ke theo che do quy dinh. PHIEU BAO VAT Tl/ CON LAI CUOI KY (Mlu so 07-VT) 1. Muc dich. Theo doi so ltfong vat ttf con lai cuoi ky hach toan d dan vi suf dung. Lam din cuf de tinh gia thanh san pham va kiem tra tinh hinh thtfc hien dinh mufc suf dung vat ttf. 2. Phtfcfng phap va trach nhiem ghi So ltfang vat ttf con lai cuoi ky d dan vi suf dung dtfgc phan thanh 2 loai: - Neu vat ttf khong can suf dung nufa thi lap phieu nhap kho (Mlu so 02-VT) va nop lai kho. - Neu vat ttf con suf dung tiep thi bo phan suf dung lap phieu bao vat ttf con lai cuoi ky thanh 2 ban: Phu trach bo phan suf dung ky ten: - 1 ban giao cho phong cung tieu - 1 ban giao cho phong ke toan. BIEN BAN KIEM KE VAT TU, SAN PHAM, HANG HOA (Mlu s o 08-VT) 1. Muc dich. Xac dinh so ltfgng, chat ltfgng va gia tri vat ttf, san pham, hang hoa co d kho tai thdi diem kiem ke. Lam can cuf xac dinh trach nhiem trong viec bao quan, xuf ly vat ttf, san pham, hang hoa thira, thieu va ghi so ke toan. 2. Phtftfng phap va trach n h iem ghi Ban kiem ke g6m co trtfdng ban va cac uy vien. M6i kho dugc kiem ke lap mot bien ban rieng. Cot A, B, C, D: Ghi so thuf ttf, ten, nhan hieu quy cach, dan vi tinh va ma so cua vat tu (san pham, hkng hoa) dugc kiem ke tai kho. COt 1: Ghi dcm gi£ cua timg thuf vat tu (tuy theo quy dinh cua dcm vi de ghi h6a dcm, dan gid cho phu hcrp). ' < rt V : COt 2, 3: Ghi s6 luang vk b6 tiin cua ttmg thuf vat tu theo so skch ke toin. I* ‘ .-* n :' ■■ M ' i 321
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2