Kế Hoạch Số: 302/KH-BGDĐT

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
97
lượt xem
10
download

Kế Hoạch Số: 302/KH-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 302/KH-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2010 KẾ HOẠCH HỘI THẢO VỀ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế Hoạch Số: 302/KH-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẠO NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 302/KH-BGDĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2010 KẾ HOẠCH HỘI THẢO VỀ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban lần thứ 2 năm học 2009 - 2010 của vùng số VII (thông báo số 223/TB-BGDĐT ngày 10/5/2010), Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo về công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH 1. Căn cứ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông làm sáng tỏ các đặc điểm, những khó khăn, thuận lợi của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. 2. Định hướng đổi mới nội dung, phương pháp công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông và tăng cường năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên phổ thông. II. NỘI DUNG Hội thảo tập trung vào các nội dung chính: 1. Đặc điểm, những khó khăn, thuận lợi của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. 2. Các yêu cầu đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp (nội dung, phương pháp và kỹ năng thực hiện công tác chủ nhiệm của giáo viên ở trường phổ thông). 3. Kinh nghiệm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. 4. Phương hướng, giải pháp tăng cường năng lực làm công tác chủ nhiệm cho giáo
  2. viên ở trường phổ thông. 5. Giáo viên chủ nhiệm lớp với việc triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM - Địa điểm: 02 địa điểm (TP. Hải Phòng; TP. HCM) - Thời gian: 02 ngày/địa điểm (dự kiến tổ chức cuối tháng 7, đầu tháng 8 / 2010) - Địa phương tham dự: Tại TP. Hải Phòng : các tỉnh phía Bắc, từ Thừa Thiên Huế trở ra. Tại TP HCM: các tỉnh phía Nam, từ TP. Đà Nẵng trở vào. IV. THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU (290 đại biểu) 1. Đại diện Lãnh đạo Bộ; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Bộ và các vụ Tổ chức cán bộ, Giáo dục tiểu học, Giáo dục trung học (mỗi đơn vị 02 đại biểu). 2. Đại diện 10 cơ sở đào tạo giáo viên phổ thông: 02 đại biểu/trường. 3. Đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo: 02 đại biểu (01 đại biểu Sở GD&ĐT, 01 đại biểu Phòng GD&ĐT). 4. Đại diện giáo viên chủ nhiệm các tỉnh: 02 đại biểu/tỉnh ( trong đó có 01 giáo viên cấp THCS). 5. Ban tổ chức, báo cáo viên do Cục NGCBQLCSGD và Dự án PTGD THCS II mời. V. KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TT Nội dung công việc Thời gian Cơ quan, đơn vị Chủ trì Phối hợp 1 Xây dựng kế hoạch hội Tháng 6 Cục Dự án PTGD thảo NGCBQLCSGD THCSII 2 Quyết định thành lập Ban Tháng 6 Cục
  3. tổ chức hội thảo NGCBQLCSGD 3 Làm việc với cơ sở, chuẩn Tháng 6 Cục Sở GD&ĐT bị nội dung tổ chức hội NGCBQLCSGD Hải Phòng Dự thảo án PTGD THCSII 4 Thông báo số 1 về việc tổ Tháng 6 Cục Các sở chức hội thảo và mời viết NGCBQLCSGD GD&ĐT tham luận cho hội thảo Trường sư phạm 5 Chuẩn bị các điều kiện Tháng 6 Cục Dự án PTGD cho hội thảo NGCBQLCSGD THCSII 6 Tập hợp, biên tập, in kỷ Tháng 7 Cục Dự án PTGD yếu hội thảo NGCBQLCSGD THCSII 7 Thông báo số 2 về việc Tháng 7 Cục Các Vụ: mời tham dự hội thảo NGCBQLCSGD TCCB, GDTrH, GDTH; Các sở GD&ĐT, trường sư phạm 8 Xây dựng báo cáo đề dẫn Tháng 7 Cục Dự án PTGD và các tài liệu khác phục NGCBQLCSGD THCSII vụ hội thảo 9 Tổ chức hội thảo Cuối tháng 7, Cục Dự án PTGD đầu tháng 8 NGCBQLCSGD THCSII, các Vụ: TCCB, GDTrH, GDTH VI. KINH PHÍ Nguồn kinh phí tổ chức hội thảo được lấy từ nguồn kinh phí của Dự án phát triển giáo dục THCS II. VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  4. 1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục: - Chủ trì, phối hợp với Dự án Phát triển giáo dục THCSII xây dựng dự thảo kế hoạch, dự thảo các quyết định thành lập Ban tổ chức trình Lãnh đạo Bộ. - Chịu trách nhiệm về nội dung, biên tập, thẩm định kỷ yếu hội thảo. - Chủ trì, phối hợp với Dự án Phát triển giáo dục THCSII và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo. 2. Dự án PTGD THCS II: - Phối hợp với Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xây dựng dự thảo kế hoạch, nội dung, chương trình và kỷ yếu hội thảo. - Chủ trì công tác tổ chức phục vụ hội thảo; Đảm bảo kinh phí ăn, nghỉ, đi lại cho Ban tổ chức, báo cáo viên; kinh phí ăn, nghỉ, tài liệu cho đại biểu tham dự hội thảo theo quy định; Kinh phí thuê cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hội thảo. 3. Các đơn vị: Vụ TCCB, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, cơ sở đào tạo giáo viên phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/TP và các phòng giáo dục và đào tạo: - Cử cán bộ dự hội thảo đúng thành phần, đủ số lượng. - Tham gia báo cáo/ tham luận tại hội thảo KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thứ trưởng TT Phạm Vũ Luận (để b/c); - Sở GD&ĐT các tỉnh; - Các cơ sở đào tạo giáo viên phổ thông; (để t/h) - DA THCS II; Nguyễn Vinh Hiển - Lưu VT, Cục NGCBQLCSGD.
Đồng bộ tài khoản